(Baothanhhoa.vn) - Phản ánh tình trạng kệch cỡm trong việc trùng tu di tích thời gian qua, nhiều người đã ví von những di tích bị làm mới một cách vô thức và quá quắt trông giống như một người mặc đồ tây, nhưng lại đội khăn xếp, đi guốc mộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu4jDrCXhuqvDo1hpxINsMFjDtCZYw7Qs4bqrWMSDYyVY4bqpKDBY4bqrw6Mm4buZWOG7iTnhu4nhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7qknEgzrhuqtYKuG6q8SDWOG7ieG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWOG6p8OhMMSDWDBo4bqpWOG7icOsYuG6q8OjWMO04bqvw6EwWOG7icOsa+G6q8OjWOG7icSpWDHhuq9Y4buJ4bqxMMSDWOG7icSD4buF4bqvWMOj4bqvJeG6q1jDrcSpJcOZWOG6q8SD4bqvYcSpWOG6q8Ojb+G7heG6r1gyO1jDtOG6sVjDtGLhuqtY4bqrxIPDteG6q8OjWDHhuq9Y4buJ4bqxMMSDWCDhurNY4bqtJuG6qVjhuqnhu4Phuq9Y4bqpw6rhu4lYMCowxINYw7ThurlY4buJxIPDszBYw7QmWMOtxKkqWMOtxKku4buJWOG7icOs4bq54bqrw6NYw6Phuq/hurvhuqvDo1jhuqvEg29Y4bqpw6rhu4lY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG6qSgwWDLhur1Y4buJPuG7mcOZWOG6q8SDb+G6q8OjWOG6rT/huq9YMsOq4bqvWOG6p8SDLOG6q1jhu5M5acOZWDLhuq9Yw6PEqeG6uzBY4bqpw6ow4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdY4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFgx4buJxIPEqeG6qSBXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVhAWVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu0PT1p4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tFnhu7Qvw50jIzHhu7LDneG7tsOdw53hu7bhu7jhu4nhu7Thu7LDneG7uOG6reG7si3hu7Lhu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIw6wl4bqrw6NYacSDbDBYw7QmWMO0LOG6q1jEg2MlWOG6qSgwWOG6q8OjJuG7mVjhu4k54buJV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXQFlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tD09V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqw4Phuq/DtVjDtDZYMjVpWDBtJVjhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFjhu4nDrMSp4buZYeG6q1jhu4nEg+G6u+G6q8OjWOG6rSZYw6NjaVhpxIN94bqrWMOj4bqvw7VY4bqrNOG7iVgyNWlYw7Qs4bqrWMSDYyVYMT7huqtY4buJw6ow4bukWMWoceG6q8SDWOG6qeG6r+G6q8SDWMSDxJEl4bukWOG6qsOjxKnhur3huqtVWOG6ruG6q+G7iTPDrOG6qzPhu4nGr+G7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqo4buB4bqvWMOtxKnhurswWMOj4bqvJcOZWDE+4bqrWOG7icOqMFgyYcSpWDBjWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWOG7icOsxKnhu5lh4bqrWOG7icSD4bq74bqrw6PDmVgyY1jhuq0mWOG6qzThu4lYMjVpw5lY4buJxIPDoFjEg+G6r8Oh4bqrWCA64bqrWOG7iy4wWMO0LOG6q1jEg2Ml4bukWEdYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpw5lY4buJw6wl4bqrw6NYacSDbDBY4buJw6zEqeG7mWHhuqtY4buJxIPhurvhuqvDo1jhuq0mWOG7iSZYKmJYMSbhuq9Yw7Thu4Phuq9YMDpY4bqrJeG6qVjDtCZY4bqrw7XDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1jhuqsl4bqpWDBjWOG7icSDOOG6qVgwxIPhuq85MFjhuqfEgyzhuqtY4buTOWnDmVjhuqvDtVgwY1gwxIPhuq85MFjhuqfEgyzhuqtYMuG6u+G6q8Oj4bukWMOU4bqvw6EwWDAqMMSDWOG7iT7huqtY4buJw6wl4bqrw6NYacSDbDBY4bqrxIMh4bqpWGnEg2wwWMO0bFjhuqvEg8SpWDB9xKlY4buJ4bqvOWlYMFvhuqtY4bqrxIPDteG6q8OjWDAq4bqvWOG6qeG7g+G6r1jhuqk2w5lY4buJw6w2WOG7icOsxKnhuqvDo8OZWOG7icSDM2JYxIPhu4fhuq9YxINv4buD4bqrw6NYMG0lWOG7icSD4buF4bqvWDI/4bqvWOG6rSZY4bqpw6rhu4lY4buL4buNWOG7ieG6rzlpWCDhuq854bqrWMO0LOG6q1jEg2Mlw5lYMm9mMFjhuqfEg8Sp4buZOeG6q1jhuqfEg+G6sTDEg1jhu4sq4bqrw6NY4buJP2LDmVjhuqvEg2/huqvDo1gwfeG6q1hpxIM64bqvWOG7icOsYuG6q8OjWOG6p8SDxKnhurnhuqtY4bqnxIPhur/hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6qsSDw7XhuqvDo1gwKuG6r1jhu4k54buJWMOjfeG6q1gyPuG7mVgwxINq4bqrw6NY4buJJVgwxIPDs+G6q8OjWOG6p+G6rznhuqtYMGNYw6x74buJWOG6q8SD4bqvYcSpWCDDqljhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFjhuqvDoybhu5lY4buJOeG7iVgy4bq74bqvWMO04buD4bqvWDA6WOG6qyXhuqlYw7QmWOG6q8O1WOG7k8Spe+G7iVjEg+G6r8Oh4bqrWOG7icOsOOG6q1jhu4nEg+G6s1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhuqvEg29YKmJYMSbhuq9YMuG6r1jDtOG7g+G6r1jDrcSpfeG6q1jhuq0zw6PDo+G6r+G6q8Ojw5lYKmJYMSbhuq9YLVjigJzDtCrhu5lYMmxp4oCdw5lYKmJYMSbhuq9Y4bqpKDBY4bqnw6jhuqlYMMSD4bqvOTBY4bqpe+G6q1gyw6rhuq9YMn3EqVgy4bq74bqvWMO04buD4bqvWOG6q8O1WMO0JlgqYlgxJuG6r1jhu4nDs1jhu4nEgz7huqtYMG0lWOG6qyXhuqlYxINiKDBYKmJYMSbhuq9Yw7Q/4buJWOG6q8OjLuG6q1gxJuG6q8SDWDDEg8Sp4bqrw6NYMMSDYlgwOljhuqsl4bqpWMO0JljhuqvDteG7pFjhuqrEg8O14bqrw6NYIMOqWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWOG6reG6ocOZWOG7iTnhu4lYMCowxINY4buJPuG6q1jhuqsm4buZWDJvZjBY4bqrxIPhuq9hxKlYID/huqtY4buJw6w2WMSDJmJYxIPDs+G6q8OjWDJj4bqrWOG6q8SDW+G6q1ggZ+G6r1jDo+G6rypY4buJxIMm4bqrxINY4buJb+G7h+G6q8OjWDLhurvhuq9Yw6w2w5lYacSDbDBYw7RsWDJvZjBY4bqrxIPEqVgwfcSpWOKAnDLEqVjhu4nEgzNiWOG7icOsM+G6qzHigJ1YMMSDMzDhuqct4bqv4bqrw5lY4bqnxINiM1g64bqrxINY4buJw6w44bqrWOG6qT/huqvDo1jhu5M7WMSDw6rhuq/hu6RY4bqqxIPhuq9hxKlY4bqrw6Nv4buF4bqvWDBu4bqrw6NYw63EqSXhuqtY4bqr4bqvw6HhuqlY4bqrxIPDteG6q8OjWCDDqljhu4suMFhpxINsMFjDrOG7jTBYw6xoWHvhu5lY4buLN1gyM+G6qVjhuq0/4bqvWOG7i+G7jVjhuqkl4buZWOG6qS7huqtYMMSDYljhuqvDo2/hu4Xhuq9Y4bqpKDBYMDpY4bqrLOG6qeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buIxIM5WOG6q8SDb+G6q8Ojw5lYw6N94bqrWDI+4buZWOG7icOsOOG6q1jhuqk/4bqrw6NY4buTO1jEg8Oq4bqvWMO0JlggLuG7iVjDoyhpWDA6WOG7icOsYuG6q8OjWDFk4bqrw6NY4bqrw6Nv4buF4bqvWDHEqVjhu5PEqT7huqtY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6q8Ojb+G7heG6r1jhuqkoMFjhuqvEg8O14bqrw6NYIMOqWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWMOse+G7iVjhuqfDoTDEg1gwaOG6qcOZWOG7kyVY4bqtP1jDtOG7g+G6r1jhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFjDlOG6r8Oh4buJ4bukWOG6qsSDw7XhuqvDo1jhu4nEg8OzWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWOG7iTnhu4lY4bqnxIMqMFjhuqvDo2/hu4Xhuq9Ye+G7mVjhu4nEg+G7jTBYw6wlWOG6p8SD4bq54bqrw6NYxINhWDI1acOZWOG6qSZYMGThuqtYIOG6s1jhuq044bqrWCrhuqtYw7ThurdY4buL4buNWOG6rSXhuq9YMCzhuqvDo1jhuq0m4bqpWOG6qXvhu4lYMuG6r1jEg+G6veG6q1gw4bq74buJWMO0LOG6q1jEg2MlWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWMOU4bqvw6Hhu4nhu6RY4buvY1jhuqvEg8O14bqrw6NYIMOqWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWDBk4bqrWDJvZjBY4bqrxIMmWOG7icSD4bqvOeG7iVjhuqc5WOG7iT9iWMOsJVjhuqvEg8O14bqrw6NYxIPEkSVY4buJ4bqvOeG7icOZWOG6p+G6r8OgxKlYMSrhuqvDo1gwY1hpxIN94bqrWDHEqeG6q8OjWOG7iWwww5lYw6M+4buZWOG7icOsJeG6q8SDWDA74bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhuqrEg+G6r2HEqVggP+G6q1jhu4nDrDZYMiXhuqvDo1jhu4nEg+G6sTDEg1jhu4nEg2pYw7Thu4Phuq9Y4bqrxIPDteG6q8OjWCDDqljhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFjigJzhuqfEgyowWOG6q8Ojb+G7heG6r+KAnVh74buZWOG7icOsYuG6q8OjWDHhurNpWOG7iTnhu4nDmVjhuq3huqFYxIPDquG6r1jhu5PEqT7huqvhu6RYd2NY4bqtJljDrcSp4buZYeG6q1gwKljhuqvEgz7huqvDmVjhuqvEg2/huqvDo1jhuqfEg+G6r1jhuqvEg8O14bqrw6NY4buJw6wl4bqrw6NYacSDbDBYe+G7mVgyb2YwWDJvJVjhuq044bqrWOG6p8SD4bq54bqrw6NYw6Phuq8l4bqrWOG6qT/huqvDo1jhu4nDszBY4bqtJlgyJeG6q8OjWMOtxKk64bqrw6NYICpYMuG6r1jhuqnDquG7iVjhu4nEg8OzWMO0LOG6q1jEg2MlWDLhuq9Y4bqrw6NvZjBY4bqtP+G6r1jDo+G6rypY4buJw6zhurNY4buJw6zEqeG7mWHhuqtY4buJxIPhurvhuqvDo1gwbSVYw7Qs4bqrWMSDYyVYMT7huqtY4buJw6ow4bukWEnEg2xY4bqrw7VYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpWOG6q+G6v+G6r1jhu4nhuq854bqrw6NYw7RhWDLDszBYxIM/4bqrxIPDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1jDo2NpWGnEg33huqtY4bqtJuG6qVjhuqs44bqrWMO0NlgyNWlYMG0lWGnEg2xY4bqrw7VYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpWOG6rSZY4buJJlgqYlgxJuG6r+G7pFjDjHvhu4lY4bqrxIPhuq9hxKlYacSDbFjhuqvDtVjhuqtv4buDMFjhuqvDo2Im4bqvWOG6p8SD4bqvWDI54bqrWMOU4bqvw6Hhu4lY4bqqJeG6qVjEg2IoMFjhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWOG7i+G7jVjhuqfhuq/DoeG6q1gxYljDlOG6r8Oh4buJWOG6qiXhuqlY4buJ4bq/WDDEg8OzMFhnWOG6q2/hu4MwWOG6q8OjYibhuq9YMG7huqvDo1jhuqkoMFgqYlgxJuG6r1jDlOG6r8Oh4buJWOG6qiXhuqnhu6RYd+G6r2HEqVgyY1jhu4nEg8OgWMSD4bqvw6HhuqtY4buL4buNWOG7ieG6ueG6q1jhu4nDrMSR4bqrw6PDmVgwbuG6q8OjWDDEg2JY4buJxIN74buZWOG7i+G7jVjDrcSp4buZOeG6q1jDrG5YMG0lWOG7icOsJeG6q8OjWGnEg2wwWOG7icOsxKnhu5lh4bqrWOG7icSD4bq74bqrw6NYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqp4bukWMOU4buD4bqvWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFgwKjDEg1jhu4k+4bqrWGdY4bqpw6rhu4lY4buL4bq7WCDDqlg64bqrxINY4bqrw6Mm4buZWOG7iTnhu4nDmVgxxKlY4buTxKk+4bqrWDJvZjBY4buJxKnhuqvDo1jhuq044bqrWOG6p8SD4bq54bqrw6NYw6Phuq8l4bqrWOG6qT/huqvDo1jhu4nEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtYw63EqSVYMiXhuqvDo1gwxINiWOG7icSDe+G7mVjhu4vhu41Y4buJxIPhuq85xKlY4bqrw6PEg+G6rzjhuqlY4buJajDDmVjhu4nEg1vhuqlYMMSD4bqxWOG6rcOhMMSDWDDEg8SpXeG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jDtOG6r8OhMFjhu4vhu49YMWzhuqvDo1jhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFgwbSVY4bqpw6rhu4lYIMOqWGnEg1vhuqtYID/huqtY4buJw6w24buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rDlCzhuqtYxINjJVgxPuG6q1jhu4nDqjBYMm9mMFgwe8SpWOG7icSDJuG6q8SDWCBn4bqvWOG6q8SD4bqvYcSpWOG7mTnEqVjhu4nhurvDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1jhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFgyY+G6q8OjWMO0JeG6r1jhu4nDrGRYw6x74buJWMOtxKkl4bqrWOG7icOsxJHhuqvDo+G7pFjDg+G6r8O1WMOj4bq34bqrWMO0Jlgg4bq/WOG7i8Sp4bqrw6NY4bqrNOG7iVgyNWlYMMSDYljhu4nDrCXhuqvDo1hpxINsMFgxPuG6q1jhu4nDqjBY4bqpw6rhu4lYMCowxINYacSDa1jEg2Zpw5lYMMSD4bqx4bqrxINY4bqtJlgwKjDEg1gwxINq4bqrw6NY4buJJVjEg8Oq4bqvWOG6q8SDW2lY4bqpw6rhu4lYMCowxINYMGNY4buJw6wqMMSDWOG6q8SD4bqvw6HhuqnDmVgwxIPDs1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWGnEgzrhuq9YxIPDquG6r1jhuqvEg1tpWOG7icSDM2JY4bqn4bqvw6DEqeG7pOG7pOG7pFjigJzEg2QlWOG7iSXhuqvigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7iTPhu5Phu4ktJeG6reG6r8Oj4bqrVVjDrOG6r8OjxIPhu4nDmlfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7qsSCP+G6q8SDWOG6qsSD4bqvOOG6q+G7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC9p4buq


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]