(Baothanhhoa.vn) - Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò của ngành dân số và sự đồng thuận của bà con Nhân dân, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang đạt được những kết quả đáng mừng. Trong đó, ngành dân số đã và đang thực hiện nhiều chương trình, đề án góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG6u0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur3igJzhu6Lhu6vhu69r4buFw73hu6tBa+KAneG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhursvRMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6veG6u3Dhu7Xhur0i4buG4buFROG7guG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu14buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu54buF4buj4bq8a+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XhurzDjeG7heG7oW/hu7fhu6lk4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFQkXDjcO54bu3ZOG7hUdr4bux4buFxJBDw4Hhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7hUdt4buFROG7guG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4burReG7l+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu51t4buF4buj4bu54bu34buF4bu24bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu3ZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buF4bue4buT4bu34buFRMSC4buFLeG7hcOdw7rhu4Xhu6vhu7lu4buj4bur4buF4burQWvhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34bur4buFw6nhu55dLcOd4buq4buq4buo4bug4bq54buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Xhu6HDs+G7hUdt4buF4buha+G7t+G7qeG7heG7oW7EkOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4XDvcO6xJDhu4VCRW/hu4Xhu6Fs4bu34bup4buF4bu14buG4bu34bupxJHhu4UiQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUFk4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7ocOz4buFR23hu4Xhu6Fr4bu34bup4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu6Phu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu6/hu7fhu6tk4buF4buhw7nhu4Vs4bu34buF4bupQeG6quG7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEgmThu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buF4bqs4buF4bujbOG7o+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bupxJHhu4XhursvcOG7teG6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq94bq7cOG7teG6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xpaeG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buxxJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu7dwSEQvaGjDrWgvZ2rEqeG7n2hnaWlqaGfEkGfhu4vhu4vhu4nEqeG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6JoaMSp4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4PigJzhu6Lhu6vhu69r4buFw73hu6tBa+KAneG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaWnhu4Phu4Uv4bq94bq7L3Dhu7Xhur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6Lhu6vhu7Hhu4Xhu6Phurrhu6Phu4Xhu57hu5Phu7fhu4VExILhu4Ut4buFw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7hX1Fa+G7t+G7heG7qkFr4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6rhurDhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t24buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkOG6vuG7hUfhu5nhu7dk4buF4bujReG7t+G7qeG7heG7o+G7meG6quG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7hUfDueG7hcSQb+G7ueG7heG7q8OD4bu34buFR23hu4Xhu6vDg+G7t+G7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7o+G7l+G7t+G7heG7q0XDjcO6xJDhu4XEkOG7q8SC4bu34bupY+G7heG7o+G7q8Oy4bu14buFREHhu6Phu4VE4buA4buj4buFw73hu6vhuqBw4buFROG7seG7t+G7q+G7hURv4bu3L8Od4buq4buq4buo4bug4buFxJBD4bq+w4Lhu6Phu4Xhu6vDg+G7t+G7heG7t+G7q+G7k+G7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurtExJBD4bu54bu34bup4bq9IkPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVv4buF4bugw7nhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nigJ3hursvRMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7heG7s23hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6NB4buF4buf4bux4bul4bu34buFxJDhu63hu6Phu6vhu4VD4bqw4bu34bupZOG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7ocOD4bu34bup4buFR8OC4bux4buFxJBDdeG7t+G7hWlk4buJ4buFxJBD4bux4bulReG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcOp4buh4buA4bu34bup4buFxJDhu6vhu4Dhu4Vp4buFxJDhu7lt4bu34buFQkXEguG7o+G6ucSR4buFIuG7uW3hu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6NB4buFaOG7ieG7heG7q0XDjeG7peG7t2Thu4XEkOG7q3bhu4VJw7Nk4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxIJk4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buhQeG7heG7o0Hhu4VnZ+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7Hhu4Xhu7Nt4buF4bu34bq04bux4buFROG7seG7t+G7q+G7hUTEguG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G6vOG7hcONw7pF4buF4buj4bq8a+G7heG7ieG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buFw53hu7Hhu7fhu6tk4buF4bu04bq+4bqk4bu34bupZOG7hSLhu6ts4buxZOG7hSLhu6vhurZk4buF4bu0w4Phu7fhu6lk4buF4buea+G7uWThu4XDneG7q+G6tOG7heG7tMOJxJHhu4Xhu6Dhuq7hu7fhu6nhu4Xhu51t4bu54buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4XEkOG7q+G7seG7p0Xhu4VExILhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7teG7hWfEqeG6p+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7hcSQ4bu5beG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hUdt4buF4bur4bq04bu34buF4buJZuG6p+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7HEkeG7heG7tuG7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hUJFa2Thu4Xhu5/hur7DguG7seG7hUThu4Lhu4VCRWvhu7fhu4XEkOG7k+G7teG7heG7s8Oz4bu34bur4buF4buhbuG7uWThu4Xhu6Phu6t34buF4buhbuG7ueG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4buZ4bqqZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buFxJDhu4bhu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4Xhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buFR23hu4VE4buC4buF4bu34bqy4buF4buz4buC4buj4buF4buj4bq8a+G7heG7t+G7qW3hu7fhu6vhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExIJk4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bug4buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7ocOz4buF4buhbsSQ4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcO9w7rEkOG7hUJFb+G7hUJFa+G7t+G7hcSQQ8OA4bu34bupY+G7heG7t+G7q+G7scO5ReG7heG7o+G7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q2Thu4Xhu5/hu4Lhu4Vs4bu3ZOG7heG7ocO54buFbOG7t+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bui4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4bu14bq64buj4buFxJDhu7F1ReG7heG6o+G7hcSQw7rhu4Ut4buF4bue4buT4bu34buFRMSC4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFxJBu4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bupxJHhu4UiQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4Xhu6NB4buF4bugw7nhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nigJ3hu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4XDreG7ieG7hUnDs+G7hcSQ4burReG6sOG7o+G7hWdn4buF4burRcON4bul4bu34buF4bu14buxw7nhu7fhu4Xhu7fDieG7seG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7oWzhu7fhu6vhu4Xhu6nhu7Fs4buF4buzbeG7heG7teG6sMSQ4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7qeG7sW/hu7Hhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buFQkVr4bu34buFxJBDw4Dhu7fhu6nhu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7q+G7seG7pUXhu4VCRW/hu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4VHbeG7hUThu4Lhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buF4buj4bq8a+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7sm3hu4Xhu6PhurThu4VCRWvhu7fhu4XEkOG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bugZOG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hUJFa+G7heG7ouG7q+G7seG7heG7o+G6uuG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6tFw43hu6Xhu7dk4buF4buhdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhu6DDueG7hWzhu7fhu4XigJzhu7bhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7heG7o+G6sOG7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeKAncSR4buF4bug4bun4buFR+G7seG7peG7o+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buhw7nhu4Vs4bu34buF4buhcOG7teG7heG7s27hu7Hhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVvZOG7heG7q23hu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7heG7ouG7q+G7seG7heG7o+G6uuG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4buf4bub4bu34buF4bujbOG7o+G7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7heG7o+G6vGvhu4VnZ+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buhw7nhu4Vs4bu34buF4buhxqHDjeG7heG7tW7hu7fhu6vhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu3ZOG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4bu34bur4buX4bu34buFxJDhu6vhu4Dhu6Nk4buFxJDhu6trw43hu4Xhu6Hhurbhu7Hhu4Xhu6tt4bu34bur4buFR+G7seG7hcSQ4buX4bqq4buFQkVs4bu34buFROG7hOG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5924buj4bur4buFR+G6uuG7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6DEkeG7heG7tsOy4bu14buFaGZoaGThu4Xhu6Lhu6vhu7Hhu4Xhu6Phurrhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bug4buFxJB34bu34bur4buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4buxZOG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4buf4bub4bu34buFIkNF4bu34bup4buFxJDhu5Phu7Xhu4XhuqPhu4XEkMO64buF4bujbOG7o+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6HDueG7hWzhu7dk4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buhQeG7hcSQ4buxw7rhuqrhu4XEkOG6uuG7o+G7heG7ocahw43hu4Xhu7Vu4bu34bur4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VHw7nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEgmThu4VE4buE4buF4buf4bq64bu34bup4buF4bujbOG7o+G7heG7n3bhu6Phu6vhu4VH4bq64buF4bueXS3DneG7quG7quG7qOG7oMSR4buF4bui4bur4bux4buF4buj4bq64buj4buF4bueXS3DneG7quG7quG7qOG7oOG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG6quG7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buFIkNF4bu34bup4buFxJDhu5Phu7Xhu4XhuqPhu4XEkMO64buF4buj4buZ4bqq4buF4burRcON4bul4bu34buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t24buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buF4bujbOG7o+G7hcO94buxw7rhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7heG7t+G7q+G7j+G7teG7heG7qeG7sW/hu7Xhu4XEkMSo4buF4buz4bul4buFxJBv4bu54buF4burw4Phu7fhu4VHbeG7heG7q8OD4bu34buF4bu34bur4buT4bu34buF4buj4buX4bu34buF4burRcONw7rEkOG7hcSQ4burxILhu7fhu6lj4buFw73hu7HDuuG7t+G7hcSQ4bur4buA4buj4buFR8O54buF4buj4burw7Lhu7Xhu4VEQeG7o+G7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHDhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7dk4buFw73DuuG7heG7q+G7uW7hu6Phu6vhu4Xhu6tBa+G7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6tj4buF4bujbOG7o+G7heG7neG7seG7peG7t+G7heG6quG7q2zhuqrhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcSQQ2zhu7fhu6vhu4XEkOG7q2vhu7Hhu4Vr4bu34buFxJDhu7lt4bu3ZOG7heG6quG7q8OB4bu34bupZOG7heG7o+G7q0Zr4buF4bud4bul4bu34bur4buF4bqq4bur4bq64buFw73hu6vhu7lrZOG7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4buj4burxILhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu7HDuUXhu4XEkEN24buFR8OD4buFROG7seG7t+G7q2Thu4Xhu7Nt4bu14buF4bu1cuG7hWvhu7fhu4XEkOG7uW3hu7dk4buFxJBDbOG7o+G7q+G7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7heG7s23hu7Xhu4Xhu6Phu6tr4buF4bu1cmThu4Xhu7dFw4Phu7Hhu4Xhu6Phu7nhu7fhu4XDveG7q+G6oHBk4buF4bufbsON4buF4buj4bu54bu34buF4bu34bup4bu5a+G7t+KApuG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7ocSC4bux4buFxJDhur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu54buF4buj4bur4but4bu34bur4buFQkXDjcO54bu3ZOG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XEkOG7q+G7p2Thu4Xhu51r4bu34buF4buj4burd+G7heG7oW7hu7nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7hUdt4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buF4buj4buZ4bqq4buF4burRcON4bul4bu3ZOG7hUnDs2Thu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFw43hu4XEkMO64buF4burRcON4bul4bu3ZOG7hcSQQ27hu7Xhu4XDjeG7hcSQw7rhu4VJw7Nk4buF4buj4bqw4bu34bup4buFxJBs4buj4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExIJk4buF4bup4buxbeG7heG7s23hu7fhu6lk4buFxJBD4bq+4bqs4bu34bup4buF4budb+G7t2Thu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6NB4buFRcON4buFxJDhu63hu7fhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buF4buLZmbhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7scSR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bu3cEhEL2how61oL2dqxKnhu59oZ2low6zDrcSpxJDDrGrDrWrhu4nhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oiw63DrGfhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+KAnOG7ouG7q+G7r2vhu4XDveG7q0Fr4oCd4buF4bupQeG6quG7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7heG7rcSQ4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBu4bux4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buD4buLZmbhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq9IuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu34buF4buzbeG7heG7teG6sMSQ4buFxJBD4bu54bu34bup4buFw6zhu4VJw7Phu4Xhu6Phurxr4buF4burRcON4bul4bu34buF4bu24bur4bq+4buF4bqhReG7k+G7t+G7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bugw7nhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nigJ3EkeG7heG7quG7r+G7t+G7q+G7hW/hu7fhu6vhu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buFIkNu4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7hUnDs+G7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7hcO94burbOG7teG7heG7neG7peG7t+G7q+G7heG7nWvhu7fhu4Xhu6Hhu5VF4buF4buj4bur4bu54buFxJBDc+G7hXDhu7XEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q3Dhu7nhu4Xhu7PhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7HDguG7seG7hcSQ4bur4bux4bulReG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4UiQ0XDjcO54bu34buFxJDhu6vDg+G7t+G7qWThu4Xhu6jhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcGThu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7heG6o+G7hcSQw7rhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu7bhu6vhur7hu4XhuqFF4buT4bu3ZOG7heG7o+G7q8OJ4bu34bup4buFxJDDg+G7seG7hUfDueG7hUnDs+G7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7hS3hu4Xhu7XhurDEkOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcOs4buFScOz4buF4buj4bq8a+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7tuG7q+G6vuG7heG6oUXhu5Phu7fhu4Xhu6Fr4bu34bup4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6DDueG7hWzhu7fhu4XigJzhu7bhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7heG7o+G6sOG7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeKAncSR4buFIuG7huG7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7tuG7q+G6vuG7heG6oUXhu5Phu7fhu4VHw7nhu4VJw7Phu4Ui4bura+G7t+G7q+G7hV3hurThu7fhu4Xhu6vhurThu7fhu4VoZuG7heG7o+G7k8ON4buFRMSCZOG7heG7oUHhu7fhu4Xhu6Phu6vDieG7t+G7qeG7hcSQw4Phu7Hhu4Xhuqzhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hUThuqzhu4Ug4buc4bu24bue4buFScOz4buF4buzbeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7heG7suG6vuG6tOG7t+G7qeG7hcOhw7Lhu7fhu4Xhu7bhu6vhu5nEkGThu4V74burQeG7heG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7hSDhu5zhu7bhu57hu4VJw7Nk4buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu5xr4bu34buF4buj4burd+G7heG7oW7hu7nhu4Xhu57hu5Phu7fhu4VExILhu4VHbeG7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hUnDs8SR4buFe+G7q0Hhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buFScOz4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu34buF4buy4bq+4bq04bu34bup4buFw6HDsuG7t+G7heG7tuG7q+G7mcSQ4buFxJBDa+G7ueG7heG7oeG6tuG7seG7hcO94burbOG7seG7hUJFbMSQ4buFR8O54buFxJDhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6HhuqThu7Hhu4VExILhu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhur7hu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buFR23hu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4Xhu6Phurxr4buF4buhdmvhu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nEkeG7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7heG7o0Hhu4Xhu4vhu4nhu4nhu4Xhu6vhurBk4buFaMSRasOtZ+G7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hcO94burxqFFZOG7heG7o+G7q+G6vOG7hcONw7pF4buF4buzbeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7nW3hu7nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7hSLhu6ts4buxZOG7hcOd4bux4bu34burZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu51t4bu54buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Ui4burbOG7seG7heG7o+G7q+G7scO64bu14buFasSp4bqn4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buFxJDhu7lt4bu34buFScOzxJHhu4Ui4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bugw7nhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nigJ1k4buFScOz4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu34buF4buhw7Phu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4XDvcO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7hUdt4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFR8OC4bux4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G6vuG7heG7t0Hhu7Hhu4Xhu6Phu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6Phu6tFw4114bu34buF4buhw7nhu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buF4bujbOG7o+G7hcO94buxw7rhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7hUfDueG7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHDhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7fhu4XEkEPhur7DguG7o+G7heG7q8OD4bu34buF4bu34bur4buT4bu3ZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buFxJBDbOG7t+G7q+G7hcSQ4bura+G7seG7hWvhu7fhu4XEkOG7uW3hu7dk4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6tGa+G7heG7neG7peG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6uuG7hcO94bur4bu5a2Thu4Xhu7dFw4Phu7Hhu4Xhu6Phu7nhu7fhu4XDveG7q+G6oHBk4buF4bufbsON4buF4buj4bu54bu34buF4bu34bup4bu5a+G7t2Thu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bupRcON4buF4buj4bq04buFROG7seG7t+G7q+G7heG7o+G7ueG7t+G7heG7nXbhu4Xhu5924buFxJDhu5fEkGThu4XDveG7q0XDjcO6xJDhu4XEkOG7l8SQZOG7heG7t+G7qUXDjeG7heG7o+G6tOG7hUfDg+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4XDveG7q+G7seG7hcO9w7rEkOG7heG7q8OD4bu34buFRMOC4bu14buFR23hu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu6tFw43DusSQ4buFxJDhu6vEguG7t+G7qeKApuG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7ocSC4bux4buFxJDhur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buFR3bhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu3ZOG7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4VHbeG7heG6quG7q+G6uuG7heG7t0bhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6HhurDhu4XEkEXhurbhu7Hhu4VE4bux4bu34bur4buF4buhc8SR4buFIuG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6Phu5NF4buF4buzbuG7o+G7heG7neG6sOG7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHDhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7fhu4VHduG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7dk4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t8SR4buF4buq4bux4bul4bu34buF4bu3a8ON4buFScOz4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu34buF4buhw7Phu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu7Phu5fhuqrhu4Xhu6Phu5NF4buF4buzbuG7o+G7heG7neG6sOG7heG6quG7q+G6uuG7heG7t0bhu4XDveG7q8OD4bu34bup4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7o+G7ueG7t+G7hcSQ4bur4buA4buFacSR4buF4bui4buTReG7heG7s27hu6Phu4Xhu53hurDhu4Xhu7Phuq7hu7fhu6nhu4Xhu6nhu6tx4bqq4buF4bur4bu5bsSQ4buF4buh4bqw4bu34bup4buFR8O54buFR8Oy4bu34buF4burQWtk4buFR8Oy4bu34buF4bu34bup4bur4bul4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7t+G6sOG7seG7heG7n0Xhu7fhu6nhu4VHw7nhu4Xhu6nhu7HDguG7sWThu4Xhu53hu6/hu7fhu6vhu4Xhu6HDtOG7t+G7qeG7heG7qeG7scOC4buxZOG7hcSQ4bur4buC4buj4buFxJBDbuG7t+G7qeG7heG7q+G7peG7heG7s+G6usON4buF4buj4bq8a+G7heG7teG7mcSQ4buF4buj4buT4bu34buF4bud4buP4bu34bup4buF4bup4buxw4Lhu7Hhu4XEkOG7reG7t+G7q+G7hcO94bur4bux4buFROG7seG7t+G7q+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4VE4bux4bu34bur4buF4bur4bu5bsSQ4buF4buj4buTReG7heG7s27hu6Phu4Xhu53hurBk4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7hUfhu7F14bu34buF4buj4buTReG7heG7s27hu6Phu4Xhu53hurDhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu7fhu6trReG7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG7teG7heG7oeG7p+G7hURv4bu34buFSUXhu5nEkGThu4Xhu7dFw4Phu7Hhu4Xhu59uw43hu4Xhu6Phu7nhu7fhu4Xhu6Ns4buxxJHhu4Ui4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hUJFa2Thu4Xhu5xr4bu34buF4buj4burd+G7heG7oW7hu7nhu4Xhu57hu5Phu7fhu4VExILhu4VHbeG7heG6quG7q2zEkOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hUnDs+G7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7heG6quG7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7nWvhu7dk4buF4bu34bupbeG7t+G7q2Thu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFxJDhu6vhu6fhu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4XDvcO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qWThu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6FB4buF4bujQeG7hUdr4bux4buFxJBDw4Hhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhuqrhu6vhurrhu4Xhu7dGZOG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu3ZOG7heG7q+G6sOG7seG7heG7t8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t8SR4buFIuG7reG7t+G7q+G7heG7ocO64bu34buFxJDhu6ts4bu34bup4buFai1oZmhoZOG7hUnDs+G7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7heG7o0Hhu4Xhu4tqZuG7heG7t0bhu4Xhu6HhurDhu4XEkEXhurbhu7Hhu4Vnw6wtw61q4buFxJBF4bq24buxY+G7hWlqZuG7heG7o8O14bqq4buFR+G6puG7heG7o+G7q+G6ruG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oeG6sOG7hcSQReG6tuG7seG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6Fz4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buha+G7t+G7qeG7hUThu4Thu4Xhu5/hurrhu7fhu6nhu4Xhu53hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buFxJBDbOG7t+G7q+G7hcSQ4bura+G7sWPhu4Xhu4nEqeG7heG7o8O14bqq4buFR+G6puG7heG7o+G7q+G6ruG7t+G7qeG7heG7o0Hhu4Vp4buF4buj4bu54bu34buFxJBD4bqs4buF4buzdeG7t2Phu4XEkOG7r+G7t+G7q+G7hcSQQ27hu7fhu6nhu4XEkG/hu7nhu4Xhu6vDg+G7t+G7heG7qeG7sW/hu7Xhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4XDqcSQ4buG4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmfDrOG7heG7ocO64bu34buFxJDhu6ts4bu34bup4buFai1oZmho4buF4buj4burd+G7heG7o0Hhu4XDreG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7q+G6puG6quG7hcSQb+G7ueG7heG7q8OD4bu34bq5xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xmxKnhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7scSR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bu3cEhEL2how61oL2dqxKnhu59oZ2lpw6zDrGbEkGfDrOG7i8SpxKnhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oi4buL4buLaeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4oCc4bui4bur4buva+G7hcO94burQWvigJ3hu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4PEqWZm4buD4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQw6Lhu4PDrGbEqeG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6Js4bu34buF4bud4bqw4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hUnDs+G7hSLhu6tr4bu34bur4buFXeG6tOG7t+G7hUdt4buF4bu34bur4buT4bu34buFR+G7sXXhu7fhu4UiQ27hu7Xhu4XhuqPhu4XEkMO64buFScOz4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu34buFw6nhu7bhu6vhur7hu4XhuqFF4buT4bu34bq54buFxJBDa+G7ueG7heG7oeG6tuG7seG7hUfDueG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buF4bueXS3DneG7quG7quG7qOG7oOG7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4VJw7PEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bui4bq44bu34bup4buFR8OC4bux4buFScOz4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Vd4bq04bu3ZOG7hcSQbuG7seG7heG7o2zhu6Phu4VJw7Phu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG6oUXhu5Phu7dk4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7Lhu5Phu7Vk4buF4buibMSQ4buFIuG7k+G7t2Thu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qsOBa+G7hcOp4bu24bur4bq+4buF4bqhReG7k+G7t+G6ueG7heG7oWvhu7fhu6nhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oMO54buFbOG7t+G7heKAnOG7tuG7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7heG7rcSQ4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBu4bux4buF4buj4bqw4bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4oCd4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhoxJHhu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7heG6o+G7hcSQw7rhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu7bhu6vhur7hu4XhuqFF4buT4bu34buF4bqq4burxILhu7Hhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buFScOz4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6HDueG7hWzhu7fhu4Xhu6HGocON4buF4bu1buG7t+G7q+G7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4VHw7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4buv4bu34bur4buF4bur4buv4bu34bur4buF4bu1w4Lhu7Fk4buFR8O54buFxJBv4bu54buF4burw4Phu7fhu4VHbeG7heG7q8OD4bu34buF4bu34bur4buT4bu34buF4buj4buX4bu34buF4burRcONw7rEkOG7hcSQ4burxILhu7fhu6lk4buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bu34bur4bq+4buF4bu14buZxJDhu4Xhu6Phu5Phu7fhu4Xhu53hu4/hu7fhu6nhu4Xhu6nhu7HDguG7seG7hcSQ4but4bu34bur4buFw73hu6vhu7Hhu4VE4bux4bu34burZOG7hURt4bu34bup4buF4buzw4Dhu6Phu4XEkEPhur7DguG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6tk4buFROG6tOG7hUThu7Hhu7fhu6tk4buF4bup4buxb+G7teG7hcSQxKjhu4Xhu7Phu6Xhu4XEkG/hu7nhu4Xhu6vDg+G7t+G7hUdt4buF4burw4Phu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu6tFw43DusSQ4buFxJDhu6vEguG7t+G7qWThu4Xhu6Phu6vDsuG7teG7hURB4buj4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VEb+G7t2Thu4XDvcO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7heG7q0Fr4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q8SR4buF4buibOG7o+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7hcSQ4bur4buA4buj4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6Phu6vDieG7hcSQQ8OA4bu34bup4buF4bu34bur4bq+4buF4bu3QeG7seG7heG7o+G7q0XDjeG7peG7t+G7heG7o+G7q0XDjXXhu7fhu4Xhu6HDueG7hcSQbuG7seG7heG7o2zhu6Phu4VJw7Nk4buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJBDdeG7t+G7heG7o2zhu6Phu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkOG7seG7peG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu34buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6Phu6vDieG7t+G7qeG7hUdt4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4buz4buX4bqq4buF4bujbOG7o+G7heG7o+G7k0Xhu4Xhu7Nu4buj4buF4bud4bqw4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VEb+G7t+G7hcSQ4buxw7nhu7fhu4Xhu6vDg+G7t+G7heG7t+G7q+G7k+G7t8SR4buFIkPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4VCRWtk4buFIkNF4bu34bup4buFxJDhu5Phu7Xhu4XhuqPhu4XEkMO64buF4burRcON4bul4bu34buF4bu24bur4bq+4buF4bqhReG7k+G7t+G7heG7ocOz4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7q+G7uW7EkOG7heG7o+G7k0Xhu4Xhu7Nu4buj4buF4bud4bqw4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VEb+G7t+G7hUd24buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t2Thu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buF4buz4buV4bu34buFZ+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcOs4buF4bujReG6sOG7o+G7hUfDguG7seG7hWjDrGbhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu5/hu4Jj4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu7dB4bux4buF4buj4burRcON4bul4bu34buF4buj4burRcONdeG7t+G7heG7ocO54buF4buj4bur4bu54buF4buhxILhu7Hhu4XEkOG6vuG6puG7t+G7qeG7heG7s23hu4VHduG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7dk4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7hUdt4buF4buh4bqw4buFxJBF4bq24bux4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7oXPhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VnZuG7heG7o0XhurDhu6Mvw6zhu4VJw7Phu4VHw4Lhu7Hhu4XDrGZm4buF4buz4bq+4bqmxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu5/hu4LEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq7RMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG7qEHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu6vhu7lt4bu34buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bujbOG7o+G7heG7teG6uuG7o+G7hcSQ4buxdUVk4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bq7L0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tsOy4bu14buFaGZoaGThu4Xhu6Lhu6vhu7Hhu4Xhu6Phurrhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bug4buFxJB34bu34bur4buF4bqq4burxILhu7Hhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4VHw4Lhu7Hhu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7heG6o+G7hcSQw7rhu4Xhu6Ns4buj4buF4burRcON4bul4bu3ZOG7hUnDs+G7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7heG7oMO54buFbOG7t+G7heKAnOG7tuG7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7heG7rcSQ4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBu4bux4buF4buj4bqw4bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4oCd4buF4buhw7Phu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7hWlp4buF4bur4bqw4bux4buF4bu34bup4burduG7heG7t0Hhu7Hhu4Xhu6Phu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6Phu6tFw4114bu34buF4buhw7nhu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFR8O54buFxJBv4bu54buF4burw4Phu7dk4buF4burw4Phu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu6tFw43DusSQ4buFxJDhu6vEguG7t+G7qeG7hUdt4buF4buj4burw7Lhu7Xhu4VEQeG7o+G7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHDhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7cvw73DuuG7heG7q+G7uW7hu6Phu6vhu4Xhu6tBa+G7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VnxJHhu4vDrGbhu4Xhu7Phur7huqbEkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQ4bura+G7teG7heG7n+G7gsSR4buFIuG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7heG7t0Hhu7Hhu4Xhu6Phu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6Phu6tFw4114bu34buF4buhw7nhu4XEkG7hu7Hhu4VJw7Phu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buFw73hu7HDuuG7t+G7hcSQ4bur4buA4buj4buFR8O54buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VEb+G7t+G7hcSQQ+G6vsOC4buj4buF4burw4Phu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7dk4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4XEkENs4bu34bur4buFxJDhu6tr4buxZOG7heG7s23hu7Xhu4Xhu7Vy4buFa+G7t+G7hcSQ4bu5beG7t2Thu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bupRcON4buF4buj4bq04buFROG7seG7t+G7q+G7heG7o+G7ueG7t+G7heG7n3bhu4XEkOG7l8SQ4oCm4buF4buj4bur4bu54buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t2Thu4Xhuqrhu6vhurrhu4Xhu7dG4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buh4bqw4buFxJBF4bq24bux4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7oXPhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu4vEqeG7heG7o0XhurDhu6Phu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6nhu5Xhu7fhu4Vpw6xm4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJDhu6tr4bu14buF4buf4buCxJHhu4Xhu6Dhuq7hu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkGThu4Xhu6Phu5nhuqrhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkG3hu7Hhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFR8O54buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bugxJHhu4UibuG7seG7hcOt4buJ4buFScOz4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6HDueG7hWzhu7fhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7s+G7l+G6quG7hcOt4buJ4buF4buj4buTReG7heG7s27hu6Phu4Xhu53hurDhu4VE4buA4buj4buFw73hu6vhuqBw4buFROG7seG7t+G7q+G7hURv4bu34buFR3bhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu3ZOG7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4VHbeG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7q+G7uW7EkOG7heG7iWbhu4Xhu7Phu5Xhu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4VpxJHDrGZm4buFxJDhu6tt4bu34bur4buFR+G7sXXhu7fhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu6nhu7FrxJHhu4Xhu6Lhu5NF4buF4buzbuG7o+G7heG7neG6sOG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7s+G7l+G6quG7heG7s23hu4Xhu7fhurThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu54buF4buz4bq+RWThu4Xhu6NF4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buFw73hu7HDuuG7t+G7hUfDueG7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G6oHDhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7fhu4XEkEPhur7DguG7o+G7heG7q8OD4bu34buF4bu34bur4buT4bu3ZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4XEkENs4bu34bur4buFxJDhu6tr4bux4buFa+G7t+G7hcSQ4bu5beG7t2Thu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qWThu4Xhu6Phu6tGa+G7heG7neG7peG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6uuG7hcO94bur4bu5a2Thu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7o+G7q8SC4bu34bup4buF4buh4buxw7lF4buFxJBDduG7hUfDg+G7hUThu7Hhu7fhu6tk4buF4buzbeG7teG7heG7tXLhu4Vr4bu34buFxJDhu7lt4bu34oCm4buF4buj4bur4bu54buF4buhxILhu7Hhu4XEkOG6vuG6puG7t+G7qeG7heG7s23hu4XEkOG7q2vhu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7scO6ReG7heG7t+G7sXXhu7dk4buFR3bhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu3xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bufxJDhu6tF4bu14bud4buF4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw63hu4vDrOG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buxxJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu7dwSEQvaGjDrWgvZ2rEqeG7n2hnacOtZmZmxJDhu4vDrGppZuG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Jnw6zhu4vhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+KAnOG7ouG7q+G7r2vhu4XDveG7q0Fr4oCd4buF4bupQeG6quG7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7heG7rcSQ4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBu4bux4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw63hu4vDrOG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur3hu6DDueG7hWzhu7fhu4XigJzhu7bhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7heG7o+G6sOG7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeKAneG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7heG6rOG7hWdn4buF4burRcON4bul4bu34buF4bu14buxw7nhu7fhu4Xhu7fDieG7seG7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFrxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xpaeG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buxxJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu7dwSEQvaGjDrWgvZ2rEqeG7n2hnaWjEqcOs4buJxJDEqWjDrOG7ieG7i+G7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrWhm4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4PigJzhu6Lhu6vhu69r4buFw73hu6tBa+KAneG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buj4bur4buZxJDhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VExILhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQbuG7seG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaWnhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu2w7Lhu7Xhu4VoZmhoZOG7heG7ouG7q+G7seG7heG7o+G6uuG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6tFw43hu6Xhu7dk4buFScOz4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buF4bugw7nhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFRMSC4buF4bujbOG7o+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4bqw4buj4buF4butxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nigJ3hu4Xhu6HDs+G7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buFaWnhu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t24buF4bu3QeG7seG7heG7o+G7q0XDjeG7peG7t+G7heG7o+G7q0XDjXXhu7fhu4Xhu6HDueG7heG7o0Xhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4VHw7nhu4XEkG/hu7nhu4Xhu6vDg+G7t2Thu4Xhu6vDg+G7t+G7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7o+G7l+G7t+G7heG7q0XDjcO6xJDhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buFR23hu4Xhu6Phu6vDsuG7teG7hURB4buj4buFROG7gOG7o+G7hcO94bur4bqgcOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VEb+G7ty/DvcO64buF4bur4bu5buG7o+G7q+G7heG7q+G7uWzhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34bur4buF4buj4bur4bu54buFZ8SR4buLw6xm4buF4buz4bq+4bqmxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu5/hu4LEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7huG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oMO54buFbOG7t+G7heKAnOG7tuG7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7heG7o2zhu6Phu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkOG6sOG7o+G7heG7rcSQ4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBu4bux4buF4buj4bqw4bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4oCd4buF4bqs4buFZ2fhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu7Xhu7HDueG7t+G7heG7t8OJ4bux4buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VJcOG7teG7heG7s23hu4XigJzhu6Phu6vhu69r4buFw73hu6tBa+KAneG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu6Nr4bu34buFxJDhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4XEkOG7q2vDjeG7heG7oeG6tuG7seG7heG7q23hu7fhu6vhu4VH4buxZOG7hcSQ4buX4bqq4buFQkVs4bu34buFROG7hOG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7heG7n3bhu6Phu6vhu4VH4bq64buF4bueXS3DneG7quG7quG7qOG7oOG7hcSQbuG7seG7hUfhurjhu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Phu4Xhu63EkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7sWThu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7q+G7jeG7t+G7qeG7heG7s+G6puG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7Xhurrhu6Phu4XEkOG7sXVFZOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEguG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buFaGZoaGThu4Xhu6FB4bu34bup4buF4bupQeG6quG7heG7o+G7q+G7ueG7hUThu4Lhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7hcSQw7rhu4Ut4buFScOz4buF4bur4bqw4bux4buF4buj4bq8a+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSLhu63hu7fhu6vhu4Xhu6HDuuG7t+G7hWrhu4XEkOG7q2zhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmaGhk4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7heG7o0Hhu4VpxJHhu4nDrMOtxJHDrGhm4buF4bu34bup4bq+4bqk4buxY+G7hUTEguG7hcSQQ3Phu4VE4bux4bu34bur4buFQ2vhu4VExILhu7fhu6nhu4Xhu7Nt4buFw61pxJHDrOG7icOt4buF4buj4burbEVj4buFxJDEqOG7hUTEguG7heG7qeG7scOC4bux4buFxJDhu63hu7fhu6vhu4XDveG7q+G7seG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4VnZ8Ot4buF4budceG7hcSQQ2vhu7EvZ2Zm4buF4budceG7heG7qWzhu7Fj4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4VExILhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7XDguG7seG7hUThu4Thu4Xhu5/hurrhu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buF4bud4bux4bul4bu34buF4bqq4burbOG6quG7hcSQQ2zhu7fhu6vhu4XEkOG7q2vhu7Hhu4Xhu7Nt4buF4buJxKnEkcSp4buJZuG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7sWPhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6nhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bud4bqwY+G7hcO94bux4bun4bu14buFROG7uWzEkOG7hcSQxILhu6Phu4Xhu6HhurDhu4Xhu6nhu7Fr4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQxKjhu4VExILhu4Xhu6nhu7HDguG7seG7hcSQ4but4bu34bur4buFw73hu6vhu7Hhu4VE4bux4bu34burZOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEgmThu4Xhu6Phu6vhu5nEkOG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7heG7n3bhu6Phu6vhu4VH4bq64buF4buf4buT4bu34buFRMSCxJHhu4Xhu7bhu6vhu4/hu7Xhu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhurrhu6Phu4Xhu6vhu7lt4bu34buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bujbOG7o+G7heG7o+G7q3fhu4XEkOG7sXVFZOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4Xhu6Phurxr4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7n+G7k+G7t+G7hUTEgmThu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhu6tw4bu5ZOG7heG7ouG7q+G7seG7heG7o+G6uuG7o+G7heG7nl0tw53hu6rhu6rhu6jhu6Dhu4XEkHfhu7fhu6vhu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhurrhu6Phu4Xhu6Phu6t34buF4buhbuG7ueG7hSJDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4bqj4buFxJDDuuG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6tFw43hu6Xhu7dk4buFxJDhu6t2ZOG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG6quG7q8SC4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4bur4bu5bsSQ4buF4buh4bqw4bu34bup4buFxJDhu6tw4bu54buFw73DuuG7heG7q+G7uW7hu6Phu6vhu4Xhu6HDs+G7heG7ocO54buFQ2vEkeG7hSJD4bu54bu34bup4buF4buhQWThu4XEkOG7l+G6quG7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQRcONw7nhu7fhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buF4bqs4buF4bujbOG7o+G7hUnDs+G7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7dk4buFR+G6uOG7t+G7qeG7heG7o0Hhu4Xhu7Xhu4Dhu6Phu4VE4bux4bu34bur4buFR23hu4XEkMSo4buFRMSC4buF4bup4buxw4Lhu7Hhu4XEkOG7reG7t+G7q+G7hcO94bur4bux4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7o2vhu7lj4buF4buh4bqu4bu34bup4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu51r4bu3ZOG7heG7t+G7qW3hu7fhu6tk4buF4buh4bu5beG7t+G7hcSQ4bur4bun4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4Xhu7Phuq7hu7fhu6nhu4Xhu6nhu6tx4bqq4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu55dLcOd4buq4buq4buo4bug4buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQ4bu5beG7t+G7hcSQd+G7t+G7q2Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhu6NB4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6HDueG7hWzhu7dk4buF4buf4buC4buFbOG7t+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6lt4bu34burY+G7hcSQ4buX4bqq4buFxJBDReG7t+G7qeG7heG7o+G7q3fhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7heG7n3bhu6Phu6vhu4VH4bq64buFw53hu6rhu6rhu6jhu6Bj4buFxJDhu6tF4buFxJDhu6vhu5fhuqrhu4Xhu6Phu5fhuqrhu4Xhu7fhu6vhu5fEkOG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7hUdt4buF4buz4buX4bqq4buF4budbOG7ueG7heG7o2zhu7nhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buFw7114buF4buj4burRcONdeG7t+G7heG7t+G7qW3hu7fhu6tk4buF4bux4bu34buF4buh4bq24bux4buFROG6tuG7hUtm4buF4bup4buxa+G7seG7heG7oeG7uW7hu7fhu4VoZmhnLWhmaMOsxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4PhuqpLRcSQ4bur4bu5Q+G7g+G6vSLhu6tv4bu54buF4bu24bupRcONdeG7t+G6uy/huqrhur0=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]