(Baothanhhoa.vn) - ... Để giữ chân người lao động, nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở khai thác, chế biến đá đã bỏ nhiều công sức tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và sẽ hỗ trợ mức đóng theo quy định của Nhà nước, thậm chí có doanh nghiệp còn đóng cao hơn. Tuy nhiên, người lao động làm nghề đá vẫn “khước từ” quyền lợi của mình.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg8O64bua4bq04bu4RVThurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFHhurhS4bq0U+G7mOG7lOG7juG6tEvDiUFBQeG6tMSo4buUP0XhurRS4buCU+G6tFLhurjhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04buI4bq8VOG6tOG7lOG7lsOUUuG6tDzDiuG6tOG7lOG7quG7luG6tOG7s+G6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4NBQUHhurThurPDlOG6tOG7mOG7liHhurTEqOG7lEdT4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhu7nhurRT4buU4buW4buOI+G6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7Lhu7nhurTEqOG7lCrhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5TDicSo4bu54bq0xKjhu5Thu4zhurThu4jhu5bhu4xT4bq0S8OJ4bq0S8OK4bq04buI4buk4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurTEqMWoU+G7mOG6tOG7uDrEqOG6tEAjPsOSU+G6tEDhu7YjPuG7jlPhu7nhurQow41T4bq0S+G7qlPhu5jhurRT4buYP1fhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThu4jhurxU4bq04buU4buWw5RS4bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq0w4Dhuq/hurnhu6XhurnhuqDhurQo4bq44bq04bu4w5PhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tFI6xKjhurRLVVPhu5jhurRA4buUTFThurThu7QjPuG6tEvhu5xT4buU4bq0xKgqReG6tGjhu5ThurjhurRTP1bEqOG7ueG6tEDhu5TDjVLhurTEqOG7lMag4bq0xKhV4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tMSow5pT4bq0S1VT4buY4bq0xKhFVOG6tOG7lOG7rlNB4bq04buXIz7hurRT4buU4buWw5JT4bu54bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRR4bq4UuG6tFPhu5jhu5Thu47hurRLw4nhurQo4buKU+G6tOKAnFDhu5Q/VsSo4bq0QDvigJ3hurThu7QjPuG7jlPhurRRWOG7luG6tMSoKkXhurRS4buaU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6skpA4buUI1Lhu4jhurThu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurRDw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6puG6quG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lkHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbhuqZCL+G6pENDSsOC4bqkQ+G6pOG6quG6psSQQOG6quG6qEPhuqrhuqRRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2dkLhuqrhuqzhurLhurRFUUB24bqyw7rhu5rhurThu7hFVOG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0UeG6uFLhurRT4buY4buU4buO4bq0S8OJQUFB4bq0xKjhu5Q/ReG6tFLhu4JT4bq0UuG6uOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThu4jhurxU4bq04buU4buWw5RS4bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq04buz4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skPDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqm4bqq4bqy4bq0L8OD4bqq4bq0U+G6vlLhurThu5jhu4BT4bq04buIVeG6tChW4buW4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKjhu5Thu4zhurRAw4nEqOG6tEvDieG6tFIi4bq0U+G7mOG7lMOV4bq04buR4buUP+G7rlPhu5jhurThurPFqFPhu5jhurRT4buUP1Phu5jhurRFU+G7lOG6tOG6uVThurhT4buY4bq0aOG7mMOZxKjhurThurE/4buuU+G7mOG7ueG6tDzDiuG6tGfhu5ZT4buU4bq04buXR1PhurQo4buKU+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurRSI8avU+G6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurRKJOG6tMSo4buUKuG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tCjDjVPhurRL4buqU+G7mOG7ueG6tEAjPsOSU+G6tEDhu7YjPuG7jlNB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bq3VEVT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq04oCcQMav4oCd4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5hBQUHhurRQ4buUxahT4buY4bq0xKjhu5Thu5wj4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG6oi/hu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4NqU+G7mOG6tGbDkuG6tMO64bq+U+G6tOG6s8WoU+G7mOG7ueG6tMSo4buUKuG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tMSo4buU4buM4bq0QMOJxKjhurRLw4nhurRSIuG6tFPhu5jhu5TDleG6tOG7keG7lD/hu65T4buY4bq04bqzxahT4buY4bu54bq0S+G7nEXhurTEqOG7lOG7ouG6tMSoJVLhurRR4bq4U+G7mOG6tFPhu5jhu5Thu47hurRn4buWU+G7lOG6tOG7l0dT4bu54bq0PMOK4bq0Z+G7llPhu5ThurThu5dHU+G6tMOAw7rhu55T4buU4bq0ZuG7qsSo4bqg4bu54bq0xKjhu5RU4bq04buI4buW4buMQOG7teG6tOG6seG7ruG6tOG7uFnhurTEqOG7lOG7jOG6tEDDicSo4bq0S8OJ4bq0UiLhurRT4buY4buUw5XhurTEqCpF4bq0QMWo4buW4bq04buU4buWw5VT4bq0xKhV4bq0Q+G6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0xKjhu5QjPsOSU+G6tFHhurhS4bq0xKjDicSo4bq0xKjFqFPhu5jhurQo4buWw5XEqOG6tDxP4bq0S8OJ4bu54bq0QOG6usSo4bq0QD9YU+G7mEFBQeG6tChW4buW4bq0UjrEqOG6tEDhu5bhu45T4bq0xKjFqFPhu5jhurRKRVThurRL4buqU+G7mOG6tEA74bq04bqsw4LDgkHDgsOCw4LhurQt4bq04bqqw4LDgkHDgsOCw4LhurRL4buoU+G7mC9T4buY4bq4Pi9T4buYP1fhu5ZB4bq04bqzw5ThurRL4bq8UuG6tOG7iOG6vFThurThu7QjPuG7jlPhurRRWOG7luG6tMSo4buUVOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0xKgmU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0UlRT4buY4bq0UiPGr1PhurRT4buYP1fhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tOG7mOG7gFPhurThu4hV4bq0UUcj4bq0SuG6uOG7luG6tChW4buW4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bu54bq0QMWo4buW4bq0S8OK4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRRSVPhurQow41T4bq0S+G7qlPhu5jhurThu5TDmeG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurQoVuG7luG6tFI6xKjhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tEDhu5RMVOG6tOG7tCM+4bq0S+G7nFPhu5ThurTEqCpF4bq0aOG7lOG6uOG6tFM/VsSoQeG6tOG7lVRT4buY4bu54bq0S+G7jFPhurRTRT7hurQo4buKU+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFPhurhU4bq0xKjhu5Thu5wj4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6uUHhurRo4buUP+G6tEDhu5Thu4zhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tOG7uMOT4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSoVeG6tOG7uCzhurThu7bhurhT4buY4bq04buII+G7qsSo4bu54bq04oCc4bu4RlPhurThu7jhurhT4buY4oCd4bq04buI4buk4bq0S+G7luG6tOG7iEhA4bq0xKg64bq0UT3EqOG6tFPhurhUQeG6tMO64bq44bq0QOG7lCzEqOG6tEDhu4zhu7nhurRLw4rhurTEqFXhurThu5ThurhT4buY4bq0xKjhu5QlxKjhurRA4buUWOG6tOG7mOG7luG7pOG7luG6tOG7uEUj4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRT4bq+UuG6tFHhurhS4bq0KOG7lsOVxKjhurRA4bq64buW4bq0S0c+4bq0S8OK4bq04buI4buk4bq0KOG7juG6tEAs4bq0UlnhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurThu7bhu5bDklPhu5jhu7nhurThu5RU4buCxKjhurRA4buaUuG6tCjhu5bDlcSo4bq0xKjhu5Thu6zhurRQ4buUw4nEqEHhurTDuuG7muG6tCjDjT7hu7nhurQo4buWw5XEqOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0UeG6uFLhurRT4buY4buU4buO4bq0S8OJ4bu54bq0KOG6uFThurQt4bq04bu2ReG6tOG7iEhA4bq0xKg64bq0UT3EqOG6tFPhurhU4bq0UOG7lOG7luG6tOG7lMOZ4bq0UiPGr1PhurRLw4rhurRA4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04oCcUSPDjUDhurThu4hIQOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0KOG6vlPigJ3hurThu4gj4buqxKjhurTEqMOJxKjhurRKVEVT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq0UOG7lEXhu5bhurRA4buUw4nEqOG6tCjhurjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurTEqOG7lOG7jOG6tEDDicSo4bq0S8OJ4bq0UiLhurRT4buY4buUw5XhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurTEqOG7lEjhu7LhurRT4buUw41TQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurHhu67hurThu7hZ4bq0xKjhu5Thu4zhurRAw4nEqOG6tEvDieG6tFIi4bq0U+G7mOG7lMOV4bq04bq54buoU+G7mOG6tGjhu5QjU+G7mOG6tFnhurTEqCVS4bq0UeG6uFPhu5jhurRT4buY4buU4buO4bq0PMOK4bq0w7rhu55T4buU4bq04buX4buU4bucU+G7lOG6tMOAw7rhu55T4buU4bq0ZuG7qsSo4bqg4bq04buU4buWw5VT4bq0xKgmU+G7mOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurlB4bq0alPhu5jhurThurlU4bq4U+G7mOG6tMO64bq+U+G6tOG6ueG7qFPhu5jhu7nhurTEqOG7lCrhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurTEqOG7lFThurThu4jhu5bhu4xA4bu14bq04oCc4bq54buWw5VT4bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKhV4bq0QuG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0xKjhu5QjPsOSU+G6tMSo4buU4buM4bq0QMOJxKjhurTEqMOJxKjhurThu7jhurxT4bq04buy4buUw4xS4bq04buy4buUJcSo4bq0KCXhurRT4buUI+G6tMSoSSPhurRAR1LhurRR4buWU+G7lOG7ueG6tChW4buW4bq0U+G7mOG6uD7hurTEqMWoU+G7mOG6tEpFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0QDvhurThuqbhuqrDgkHDgsOCw4LhurQt4bq04bqow4LDgkHDgsOCw4LhurRL4buoU+G7mC9T4buY4bq4Pi9T4buYP1fhu5ZB4bq04bqzw5ThurThu5jhu5Yh4bq0xKjhu5RHU+G6tEDhu5RY4bu54bq0U+G7lEhA4bq0UeG6uOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEDhu5RY4bq04buY4buW4buk4buW4bu54bq0QMWo4buW4bq0S8OK4bq0KMONU+G6tEvhu6pT4buY4bq04buUw5nhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bq0U+G7lD9T4buY4bq0xKgmU+G7mOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurRF4buW4bq0UuG7glPhurRS4bq44oCdQeG6tOG6sSZT4buY4bq0QOG7lExU4bq0xahT4buY4bq04bq54buoU+G7mOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tOG7tkhA4bq0UiPGr1PhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurQo4bua4bq0UOG7lOG7luG6tOG7lMOZ4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG7ueG6tMagQOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0xKhV4bq04bu4LOG6tOG7tuG6uFPhu5jhurThu4gj4buqxKjhurQoVuG7luG6tMSo4buu4bq04bu4WUHhurTDuuG6uOG6tFPhu5Q/4bq0KMONPuG6tOG7uMOT4bq04buY4buW4bq8UuG6tOG7iFZA4bq0Sz9YxKjhurRA4buaU+G7lOG6tEDhu7bhurpT4buY4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRTRT7hurRLRVPhu5jhurRR4bq4UuG6tMSo4buUVOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tFPhurg+4bu54bq0UkXhu5bhurRR4bq64buW4bq0UeG6uFLhurTEqOG7lFThurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurRQ4buUw4nEqEHhurThurnhu65T4bq0UyFF4bu54bq0KOG7lsOVxKjhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bq04bu4w5PhurRL4buCQOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tEtV4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7mlPhu5ThurThu5Qjxq9T4buY4bq0KOG7luG6tOG7suG7lOG6ulLhurRmI8ONQOG6tGZFVOG6tEvhu6pT4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurM/WMSo4bq0POG7jOG7suG6tCjhurhU4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tFDhu5RF4buW4bq0QOG7lMOJxKjhurRLw4nhurTEqFXhurRT4buU4buW4buOI+G6tMSoxq/hurThu5jhu4BT4buY4bq0QOG7tlRT4buY4bq0KMONU+G6tEvhu6pT4buY4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bq0KOG6uOG6tEvDiuG6tMSoVeG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG7ueG6tOG7uFRT4buY4bu54bq0QOG7lExU4bq0xahT4buY4bq0ZsOS4bq04bq5ISPhurThu5fGoFPhu5Thu7nhurTEqOG7lCrhurRKVEVT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq0UOG7lEXhu5bhurRA4buUw4nEqOG6tEvDieG6tOG6uT/hu65T4buY4bq04bulI0dT4bu54bq0PMOK4bq0Z+G7llPhu5ThurThu5dHU+G6tMOAw7rhu55T4buU4bq0ZuG7qsSo4bqg4bq0KOG6uOG6tMWoU+G7mOG6tGbDkuG6tMO64bq+U+G6tOG7l+G7lOG7lsOVU+G7ueG6tMSo4buUKuG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5TDicSo4bq0S8OJ4bq04bqx4buURyPhurThu5Mje+G7ueG6tDzDiuG6tOG6ueG6uOG6tOG7l0dT4bq0w4DhurnhurjhurThu5fhu7YjU+G7mOG6oOG7teG6tOG6s0XhurThu7Lhu5RJU+G6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tEtVU+G7mOG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG6tMSo4buUKuG6tD7hu4wj4bq0UeG6uFLhurRZ4bq04buI4buq4bq04buy4buUw41T4bq04buU4bq4U+G7lOG6tMSo4buUxqBT4buU4bu54bq04bu0I+G6vFPhurRRe+G6tMSow4nEqOG6tOG7suG7lEdT4bq0PD9ZU+G7mOG7ueG6tMSow5pT4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRA4bu2LMSo4bq0QOG7luG7jOG7suG6tOG7uOG6vFPhurQ8I0hA4bq04buUSSPhurRT4buUP+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFVB4bq04bqzw5ThurRL4bq8UuG6tOG7iOG6vFThurThu7QjPuG7jlPhurRRWOG7luG6tMSo4buUVOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bu54bq0S+G7qFPhu5jhurRA4buUV+G7luG6tEDhu7bDiVPhu5ThurRA4buaU+G7lOG6tEDhu7bhurpT4buY4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tCjhu5bhurThu7Lhu5ThurpS4bq0ZiPDjUDhurRmRVThurRL4buqU+G7mOG7ueG6tMSow4lT4bq04buI4buq4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tEvDiuG6tEDhu7YsxKjhurRA4buW4buM4buy4bq0QCM+w5JT4bq0QOG7tiM+4buOU+G7ueG6tCjDjVPhurRL4buqU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tCjhurjhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tFI6xKjhurRLVVPhu5jhurRA4buUTFThurThu7QjPuG6tEvhu5xT4buU4bq0xKgqReG6tGjhu5ThurjhurRTP1bEqOG7ueG6tEDhu5TDjVLhurTEqOG7lMag4bq0xKjDmlPhurRLVVPhu5jhurTEqEVU4bq04buU4buuU+G6tFPhu5Q/U+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0KOG7ilPhurRQ4buUxahT4buY4bq0UuG7glPhurRS4bq4QeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu7hA4bu2VFPhu5jDg2jhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0U1Xhu5bhurThu5jhu5rhu7PhuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqzw5ThurRA4buaUuG6tOG7lOG7lsOUI+G6tEDhu5QsxKjhurThu5Q/4bq0xKjhu5Qq4bq0xKjDicSo4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tFDhu5RF4buW4bq0QOG7lMOJxKjhurQo4bq44bq0xKjhu67hurThu7hZ4bq0xKjhu5Thu4zhurRAw4nEqOG6tEvDieG6tFIi4bq0U+G7mOG7lMOV4bq04oCcQMav4oCd4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRQ4buUxahT4buY4bq0UiPGr1PhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bu54bq0xKjhu5Q9U+G7mOG6tEDFqOG7luG6tEvDiuG6tOG7mOG7guG7suG6tOG7mMOd4bq0UuG7qkDhurThu7jGr+G6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0S0VT4buY4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurRS4buk4bq0S8OJ4bq0PMOK4bq04bq54bq44bq04buXR1PhurTDgOG6ueG6uOG6tOG7l+G7tiNT4buY4bqg4bq0KOG6uOG6tFLhu6ThurRLw4nhurQ8w4rhurRn4buWU+G7lOG6tOG7l0dT4bq0w4DDuuG7nlPhu5ThurRm4buqxKjhuqBB4bq04bqzP1jEqOG6tOG7iOG7luG7jEDhu7nhurQo4buWw5XEqOG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5TDicSo4bq0S8OJ4bq0KOG6uOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tMSo4buU4buM4bq0QMOJxKjhurRLw4nhurRSIuG6tFPhu5jhu5TDleG6tOKAnEDGr+KAneG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0UeG6uOG6tOG7lFThurhT4bq0QFThurhT4bq0xKhV4bq0QOG7lMONQEHhurThu5fhu5RMVOG6tFF74bq04buY4buW4bq84buW4bq0xKgqReG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bu54bq0KOG7lsOVxKjhurThu5TDmeG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bq0xKhV4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRRe+G6tEpUQeG6tCBT4buU4bq04bq5VOG6uFPhu5jhurThurcjPuG6tOG6uT9T4buY4bu54bq0UeG6uFLhurRZ4bq04buI4buq4bq04buy4buUw41T4bq0UOG7lFRFU+G6tMSo4buAQOG6tEvDieG6tMSoKkXhurRKVEVT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq04bq5P+G7rlPhu5jhurThu6UjR1PhurRQ4buUxahT4buY4bq0UiPGr1PhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq54bq04buIWeG7luG6tOKAnEDFqOG7luG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRSI8avU+G6tOG7mOG7gFPhurThu4hV4bq0UUcj4bq0SuG6uOG7luG7ueG6tFHhurhS4bq0Sz9YxKjhurRL4buoU+G7mOG6tFPhurhU4bq0UUg+4bq04buYw5lT4bq0S+G7qFPhu5jhurRLVeG7ueG6tEtVU+G7mOG6tOG7iOG6vFThurThu5Thu5bDlFLhurRR4bq4UuG6tOG7mOG7mkFBQeG6tMSo4buUVOG6tFJIQOG6tMSoxahT4buY4oCdQeG6tOG6scOaU+G6tChW4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRo4buYIz7hu5BT4bq0w7rhur5T4bq04bqz4bq64buW4bq0UeG6uFLhurRZ4bq0PD9ZU+G7mOG6tEvDieG6tDxP4bq0xKgqReG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurThurHhu5RHI+G6tOG7kyN74bq04oCcUOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThu4jhurxU4bq04buU4buWw5RS4bq0KOG7muG6tEDFqOG7luG6tMSow5pT4bq04buI4bq+U+G6tFDhu5RU4bq+U+G6tMSo4buUP0XhurThu4jhu5bhu4xA4bq0UuG7mlPhu5ThurTEqFXhurRTw5JT4bq04buY4buAU+G6tOG7iFXhurRRRyPhurRK4bq44buW4bq0KFbhu5bhurRKVEVT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq04buURT7hurRQ4buUxahT4buY4oCdQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buYVOG6uOG7luG6tHvhurRT4buY4buU4bue4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFIjxq9T4bq04buY4buAU+G6tOG7iFXhurRRRyPhurRK4bq44buW4bq0KFbhu5bhurRT4buY4buU4buO4bq0S8OJ4bu54bq04buURT7hurTEqFXhurRAP+G6tEA/WVPhu5jhurQ84buWU+G6tFHhurhS4bq0WeG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRQ4buUw4nEqOG7ueG6tMSoVeG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurTEqMOaU+G6tMSo4buUVOG6tOG7tuG7hlPhu5jhu7XhurThu5fhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6Xhurnhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tFPhu5jhu5Thu55F4bq04bu4w5PhurRSSEDhurRA4buUw5JS4bq0UuG7qkDhurRQ4buUVOG6vFPhurRA4buW4buOU+G7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFDhu5Thu5bhurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mOG6tOG7uOG7llPhu5ThurThu5RU4bq6QOG6tMSow5pT4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRA4buUOuG6tMSoSVPhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurTEqOG7lOG7luG6tEDhu5bDkiPhurQt4bq0S1XhurRR4bq44bq0xKjhu5Thu5ZF4bq04bu4T+G6tMSoKkXhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tGjhu5gjPuG7kFPhurTDuuG6vlPhurThurnhu5bhu45T4bu54bq0PMOK4bq04bq54bq44bq04buXR1PhurTDgOG6ueG6uOG6tOG7l+G7tiNT4buY4bqg4bq0UeG6uFLhurRZ4bq0PD9ZU+G7mOG6tEvDieG6tDxP4bq0xKgqReG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurThurHhu5RHI+G6tOG7kyN74bq0KOG6uOG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq04bq5VOG6uFPhu5jhurRo4buYw5nEqOG6tOG6sT/hu65T4buY4bu54bq0PMOK4bq0Z+G7llPhu5ThurThu5dHU+G6tMOAw7rhu55T4buU4bq0ZuG7qsSo4bqg4bq0UeG6uFLhurTEqOG7lFThurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurTEqOG7lOG7jOG6tEDDicSo4bq0S8OJ4bq0UiLhurRT4buY4buUw5XhurThu5Hhu5Q/4buuU+G7mOG6tOG6s8WoU+G7mOG6tMOAxKglUuG6tFHhurhT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7juG6tGfhu5ZT4buU4bq04buXR1PhuqBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7lyM+4bq0KMONPuG7ueG6tEok4bq0xKhV4bq0U+G7lCFT4buY4bq0UXvhurRKVOG6tFDhu5TDicSo4buU4bq04bu0I0VT4bq0KOG6uOG6tMSo4buUKuG6tOG7tCNFU+G6tEDhu5Thu5rhurQo4buWw5XEqOG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6Xhurnhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tFPhu5jhu5Thu55F4bq0KFbhu5bhurQo4buWw5XEqOG6tOG7lMOZ4bq0S8OK4bq0QCzhurRLw4lT4buU4bq0UkhA4bq0S+G7luG6tOG7tCM+4buOU+G6tFFY4buW4bq0Sz9YxKjhurThu5Q/WVPhu5hB4bq04bqzReG6tOG7uMav4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRA4bq64buW4bq0xKjDicSo4bq0UuG7pOG6tEvDieG6tCjhurjhurTEqOG7ruG6tOG7uFnhurTEqOG7lOG7jOG6tEDDicSo4bq0S8OJ4bq0UiLhurRT4buY4buUw5XhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG6tOG7iFnhu5bhurThu5TDmeG6tMSo4buUP0XhurThu5Thu5bDlCPhurThu5Thu4xA4bq0Sz9YxKjhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFHhurhS4bq0U+G7mOG7lOG7juG6tEvDieG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7ouG6tEvGr+G7luG6tFLhu4JA4bq0KFbhu5bhurRQ4buUVeG7luG6tOG7iCXhu5bhu7nhurRA4buW4buMU+G7mOG6tOG7qFPhu7nhurThurxT4buU4bq04buUP1lT4buY4bq0S+G7jFPhurThu7g6xKjhurRQ4buU4bukTOG6tFLhurjhurRAxqBT4buU4bq0UuG6ulPhu5jhurTEqCpF4bq04buUw5nhurTEqCZT4buY4bq0USPFqFPhurThu4jhu5zhurRLTOG6tErDmUVB4bq0w7ol4bq0QEXhu5bhurRT4bq6U+G6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq0POG6vD7hurThu7ZF4bq0QOG6uuG7luG6tMSow4nEqOG6tFLhu6ThurRLw4nhurRZ4bq04buUIz7DlVPhurThu5MjRVPhurThurlVReG7ueG6tEDhu5Thu5zhurQ8w4rhurRo4buY4buU4buW4bq04buV4buuU+G6tMOAU+G6vlLhurThuqbDguG6puG6pOG6tCjhurjhurThu7Qje+G6tOG6pC3huqbDguG6puG6puG6oOG6tFHhurhS4bq04bqo4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QC7hurQoVFPhu5jhu7nhurRT4buUIVPhu5jhurRT4bq6U+G6tFPhu5RHU+G6tFPhurg+4bq0SlThurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG6tFPDklPhurTEqOG7lOG7ouG6tEs/WMSo4bq04buU4bus4bq0QOG7tljhurThu4jhu4ZT4buY4bq0QEhS4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG6vFThurRAR1Lhu7nhurTEqOG7lDrhurRQ4buUxahT4buY4bq0Sz9YxKjhurThuq/hurnhu6XhurnhurTEqOG7lOG7luG6tEDhu7bhurxB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7heG7lMWoU+G7mOG6tEXhu5bhurRSI8avU+G6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurRLw5ThurRSVFPhu5jhurRLP1jEqOG6tGjhu5ThurjhurRTP1bEqOG6tOG7lOG7rOG6tEDhu7ZY4bq0UOG7lOG7luG6tOG7tirhu5bhurThu7ZUQeG6tGjhu5Q/U+G7mOG6tFPhu4wj4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG6r+G6ueG7peG6ueG7ueG6tFPhu5g/V+G7luG6tFFFVOG6tEvhu6pT4buY4bq04bu4w5PhurRLP1jEqOG6tMSo4buU4bq+UuG6tOG7uFXEqOG6tOG7uDrEqOG6tFDhu5Thu6RM4bq0QOG6uuG7luG6tMSow4nEqOG6tMSo4buu4bq04bu4WeG6tD7hurRA4buM4bq0SlThurThu4jhurxU4bq04buU4buWw5RS4bq0PuG6tEDhu4zhurTEqOG7lOG7luG6tEDhu7bhurzhu7fhurRLP1jEqOG6tOG7lOG7rOG6tEDhu7ZY4bq0UOG7lOG7luG6tOG7mOG7guG7suG6tOG7tirhu5bhurThu7ZU4bq0KOG6uOG6tOG7tCNFU+G6tEDhu7bDmVPhu5jhurRLP1jEqOG6tOG7lD9ZU+G7mOG6tMSo4buU4buM4bq0S+G7quG6tFDhu5Thu5bhurThu5Thu4xA4bq0QCPhu7Dhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tCjhurjhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tFDhu5Thu5bhurTEqOG7lD9F4bq0QOG7mlLhurRLP1jEqOG6tCjhu5bDlcSo4bq0UeG6uFLhurRT4buUV+G6tMSoVeG6tOG7iOG6vFThurThu5Thu5bDlFLhurRA4buUSEDhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7JB4bq04bqzw5ThurThu7QjPuG7jlPhurRRWOG7luG6tMSoKkXhurRT4buYP1fhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFHhurhS4bq0KOG7lsOVxKjhurRZ4bq0UeG7nlPhu5ThurQoLMSo4bq0UOG7lEXhu5bhurRA4buUw4nEqOG6tEvDieG6tEs/WMSo4bq0S+G6vFLhurThu4jhurxU4bu54bq0U8OSU+G6tMSo4buU4bq+U+G7mOG7ueG6tMSow4nEqOG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5TDicSo4bq0S8OJ4bq0xKhJU+G6tEDhu5RFPuG6tEvhu7Dhu5bhurTEqMOJxKjhu5ThurRAIz7DklPhurRA4bu2Iz7hu45T4bu54bq0KMONU+G6tEvhu6pT4buY4bq0QOG7lExU4bq04buUP1ZT4buY4bq0S+G7luG6tCjhurhU4bq04bu0Iz7hu45T4bq0UVjhu5bhurThu7jDiUDhurThu7g/V1PhurTEqCpF4bq0U+G7mD9X4buW4bq0UUVU4bq0S+G7qlPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tOG7iOG6vFThurThu5Thu5bDlFLhurRLw5ThurThu5TDmeG6tOG7lOG7lsOUI+G7ueG6tErhu5DhurRT4buAUuG6tOG7iOG7gEDhurQo4bq44bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU0HhurThuq/DklPhurTEqOG6ulPhu5ThurRLVeG7ueG6tMSow4nEqOG6tFPhu5jhurhT4buU4bq0UeG7lsOSU+G6tOG7tCNFU+G6tMSoSVPhurThu7Lhu5TGr+G7luG6tOG7lFjhu7LhurQo4bq4VOG6tMSoI+G7qsSo4bq0KOG6uOG6tMSoVeG6tMSo4buU4buM4bq0QOG6uOG7luG6tDwu4bq0UXvhurRA4buUw41A4bq0U+G7mOG7lOG7lsOSUuG6tEvGr+G7luG6tChW4buW4bq0U+G7lCFT4buY4bq0SlRFU+G7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tMSoxq/hurRA4buaU+G7lOG6tOKAnOG7suG7lFZA4bq0UVfigJ3hurThu7QjPuG7jlPhurRRWOG7luG6tMSoKkXhurRT4buYP1fhu5bhurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFHhurjhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq04bqv4bq54bul4bq5QeG6tGjhu4wj4bq0UeG6uFLhurRLP1jEqOG6tFPhu5Q/4bq0KMONPuG7ueG6tEDhu5ZT4bq04bu24buGU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurThuq/hurnhu6XhurnhurTEqOG7lFThurRRRVThurRL4buqU+G7mOG6tFDhu5RF4buW4bq0QOG7lMOJxKjhurRLw4nhurRQ4buUxahT4buY4bq0xKjDmlPhurRR4bq44bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tFPhu5Q/4bq0UVfhu5bhurTigJxAxq/igJ3hurRAO+G6tOG7suG7lMagReG6tMSow4nEqOG6tEpURVPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5Xhu7JB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLhurThu7hAPlFMduG6skBMPEAtRVHhu5bhu5hT4bu14bq04bu24buW4buY4buUQOG7t+G6ssOD4bqi4bu4QOG7tlRT4buYw4Phuq/hurjhu5bhurQo4bq44bq04bq8U+G7lOG7teG6tGfhu5ZT4buU4bq0ZnvhuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIv4buyw4M=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]