(Baothanhhoa.vn) - Dự kiến kế hoạch kế hoạch Albatros (Hải Âu) rút chạy sẽ được thực hiện vào 20 giờ ngày 7/5/1954. Theo nhà báo Giuyn Roa: "Ở Điện Biên Phủ, người ta gọi cuộc hành binh này là mở con đường máu”.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhuqJkxJHhuqXhu4M/w6PhurnhuqNkP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqFYP+G7gmNddT8hLygvO3soIcOdP8SD4bq54bqjZD/huqFd4buDP+G6o1vhuqNkP+G7h8OzP+KAnOG6o+G7heG7gz/Eg+G7nW7hu4NjP+G7h1vhu5PigJ0/4buRZFvhu4U/4bqjZCJ1QC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI8OD4buhP+G6v8SR4bql4buDP+G6v+G6pT9k4buFIuG6o2Q/4bq/4bqlP2Thu4Ui4bqjZD/GsOG7geG6oX3hu5HDteG7hcO0P+G7tkQgxJE/4bu14buT4bu4P8O14buZ4buRP+G6o2QidT/DtOG6tT/Eg+G7nW/huqM/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/cl3hu4U/LDo/Y8SRbj/hu4NjXXU/PC8oLzt7KCHhu7I/4buQZOG6r+G7hT/hu4NkXT/huqFb4buFP0PEkeG7k3Xhu4M/w5Xhu4V9WD8mw5M/xILEkeG6reG7gz/huqDEkcOi4buDP+G7jGTGocOdP+G7g2Phu51uxJE/4buRfT9jaMSRP+G6o+G7k8Sp4bqjP2Rd4buDZD/huqHEkeG7g2Q/4buDXXU/4buBXT/hu4fDsz/huqPhu4Xhu4M/xIPhu51u4buDYz/hu4db4buT4oCd4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DDtOG7kcO14buF4buDYyNS4bqnP+G7jWRlfT/hu5F9WEAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjP+G7gmNddT8hLygvO3soIcOdP+G7kWThuq/hu4U/4buBbsSRP+G7h27EkT/huqPGoX0/4bqiZGXhu4NkP+G7jWTGoT/hu4DEkcOi4buDP1TDrD9yXT/huqJkZeG7g2Q/4buNZMahP+G7g+G7nW3huqM/4bqixKnhu4NjP2RnfT/hu4NkN+G7gz/Dozfhu4M/4buQw7Xhu5Phu4NjP0Thu4V9w50/xIPhu4Vd4buDP8SDIsSRP+G6ocSR4bqp4buTP+G6omRl4buDZD/hu41kxqE/UsSR4bqt4buRP+G7gn3hu4c/w4M34buDP+G6o2TGoT/huqLEqeG7g2M/ZGd9P8Oj4buFP8SD4buJ4buDYz/huqNkZT/hu4xkIuG7hz9SMeG7gz/EguG7ieG7g2PDnT/hu4xkZj/hu5FkxqE/4buR4budbeG7g2M/4bq/xJHDouG7hz/huqDEqT/hu5HDteG7ncOz4buDYz/huqDEqT/hu4Jj4buFIsSRP2PEkX3hu4U/4buBXeG7hz/hu5HDteG7ncOz4buDYz/Eg+G7hV3hu4M/xIMwP8SD4bql4buDP0Phuq/hu4Phuq9yfT/Eg+G6qT/huqFd4buDP3Lhuqc/cjjhu4M/xIPhuqc/4buBYeG7jT/hu4EixJE/ZGd9P+G6ocOp4buDZD/Dsz/EgsOs4buDYz/Dg+G7nWzhu4Nj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/KTo64buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCE7Pi8sOijDoyk6PiwuO3vhu5EuKCE74buBPOG7ssOq4buNYyY/feG7geG7keG7qibhuqJkxJHhuqXhu4M/w6PhurnhuqNkP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqFYP+G7gmNddT8hLygvO3soIcOdP8SD4bq54bqjZD/huqFd4buDP+G6o1vhuqNkP+G7h8OzP+KAnOG6o+G7heG7gz/Eg+G7nW7hu4NjP+G7h1vhu5PigJ0/4buRZFvhu4U/4bqjZCJ1Jj9zxJHDo+G7kWThu6omKTo6Jj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiNExKnEkT/hu4NjZOG6uT9D4bqv4buD4bqvcn0/4bqhXeG7gz9y4bqnP+G7gWHhu40/4buBIsSRP2RnfT/huqHDqeG7g2Q/w7M/xILDrOG7g2M/w4Phu51s4buDY+G7sj/hu63hu4NkP+G7keG7nT/hu4HEkeG6reG7kz/huqDEqT/hu4Jj4buFIsSRP2PEkX3hu4Xhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxILDouG7hz8hLygvO3soIcOdP+G7kcO1w6Lhu4M/4bqjW+G7g2Q/xIPhu4nhu4NjP+G7jWRlfT/hu5A3dcOdP8O0feG7kz/hur9kxJE/4buRxJHDouG7kz/Do8SR4bqt4buRPy47O8aww50/xIIixJE/xIPhu4Vd4buDPy46Pj/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Hhu5fhuqM/xINb4buDZD8uOzvhuqA/4bu2ROG7k2Phu5Phuq/hu5Hhu5Hhuq8/IeG7uD/Dsz/hu41kZX0/4buRw7Xhu4Xhu4Nj4buyP+G7kMO14buT4buDYz/Eg+G7hV3hu4M/Lik/4buRxJHDouG7kz/Do8SR4bqt4buRP+G7h8Sp4buRP8SDIsSRP8SDxKnEkT9j4buJ4buHP+G7gWXhu4NkP+G7gcOiP8Oj4budbOG7g2M/cl0/4buBZeG7g2Q/4buG4buFw7Xhu4XhuqPhuqPhu4XDnT/Eg+G7nX0/4buRw7Vh4buDP8SD4bq5fT/hu5FtxJE/Yznhu4M/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G7kTfhu4c/xIPhuqc/4bq/ZFvhu4NjP+G7gMSR4buBxJHhuq/DnT/hu5E44buHP+G6ocOp4buDZD/hu41k4buF4buDYz/huqPhu5Phu4vEkT/huqPhu5Xhu4NjP+G6o2Thuq8/4bqjZMOzP+G6o2Thu4U/w5TDsz/huqNk4bq7P2Thu5N1P8OD4bqvP+G6on3DtOG7kcO1xJHhuq/DtD/Dsz9k4budbeG7g2M/4buDXXXhu7I/4bqg4buTasSRP8O0W+G7g2PDnT/Eg+G6ueG6o2Q/4buNZCDhu4M/4bq/ZeG6o2Q/xIPhurnhu4NkP+G6o2TEkeG6peG7hz/hu4EixJE/4buDZOG7neG7g2M/4buRZDjhu5E/4bqhIsSR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gOG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/hu4/hu5M34buDP+G7jGRb4buNP+G7geG7meG6oz/hu4NddT/Dsz/EgsSR4bqt4buDP+G6oMSRw6Lhu4M/4buMZMahP+G6o2fhu4M/4bq/ZOG7hSDhu4NjPyjhu7IuPig/4buP4buTN+G7gz/huqNkxJHhuqXhu4M/xIM44buTP3JdPzvhu7IsPiw/4buRZOG7nWzhu4NjP+G6ocSR4buDZOG7sj/hu4LhuqXhu5M/w7Thu4U/cm3EkT/DtH3hu5M/xINv4buRP+G7kcSR4bql4buDP+G6o8Os4buDYz/hu5Fk4bujPyw/4buRZMOpP+G7j+G7kzfhu4M/xIPhurnhuqNkP8SDw6zhu4NjP2Rs4buDP8Oj4buFP8SDMD/Eg+G7nW/huqM/4buRMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2Phu7I/w4PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD/hu41kN+G7gz/hur9k4buTP+G7kcO14buT4buDYz/hu5E34buHP+G6o2fhu4M/4bq/ZMOs4buDYz/Egzl1Pzvhur/hu4dAw7Thu5Phu40jLEAvw7Thu5Phu40j4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhu4dj4buR4bqv4buB4bqvw7XEkeG6vz/Do+G7kWThu5Phu4fhuqE/xJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo64buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCE7Pi8sOijDoyk6PiwuO3vhu5EsKDou4buBPuG7ssOq4buNYyY/feG7geG7keG7qibhuqJkxJHhuqXhu4M/w6PhurnhuqNkP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqFYP+G7gmNddT8hLygvO3soIcOdP8SD4bq54bqjZD/huqFd4buDP+G6o1vhuqNkP+G7h8OzP+KAnOG6o+G7heG7gz/Eg+G7nW7hu4NjP+G7h1vhu5PigJ0/4buRZFvhu4U/4bqjZCJ1Jj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu4bEqeG7kT9jZuG6oz/hu5Fh4buNP8SD4buFXeG7gz/huqPhu6M/xIPEkeG6qeG7hz/Dsz/EgsSR4bqt4buDP+G6oMSRw6Lhu4M/4buMZMahP+G6o8ahfT9jxJE04bqjP+G7jGRb4buNP+G6oeG6uT/hu4/hu5M34buDP+G7kX0/4buRxJHDouG7kz/Do8SR4bqt4buR4buyP+G7reG7g2Q/4buR4budP+G7gcSR4bqt4buTWD/hu5Dhu5BUUuG7gkAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDlH3hu5M/Oyg/4buDY111P8SDw6Lhu4c/4bq/xJHDouG7gz/huqPhu51u4buDY8OdP+G6oeG6p+G7gz/huqHhurs/4buBXeG7hz/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7l8OdP+G7jWQ34buDP8SDxKnEkT/huqPDrOG7g2M/4bqhxJHhu4NkP8SDMD9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/dOG7kzjhu5E/w7Qy4bqjP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP8SDXeG7hT/Eg+G7nW7hu4NjP2Q54buHP3JtxJE/4bqjZMSR4bqn4buTP8OjXcSRPyF74buH4buyP+G6omTEkeG6p+G7kz9yXT/Eg8Oi4buHPyEvKC87eyghw50/4bq/ZOG7i8SRP+G7kWThu5Phu4vhuqM/4buDaj9jOeG7gz874buyOjo64bq/Yz/Eg+G7nW/huqM/xIM04buRP3Jd4buFP+G6o+G7k+G7i8SRP8SD4budbuG7g2M/ZDnhu4c/feG7gz/hu5Hhu4Vd4buD4buyP+G6ouG7leG7g2M/4buDY111w50/4bqgxKk/4bqiZOG6uz9k4buTdT/hu4Y04buRP+G7kcO1YeG7gz/EgzA/ZGjhu40/4bqhXeG7gz/hu4NkYeG7gz/Eg+G6ueG7g2Q/cuG6pz9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buDZMSR4bqt4buHP3Lhu5c/4bqjxqF9P8SDb+G7kT/hu5HEkeG6peG7gz/huqPDrOG7g2M/4buRZOG7oz8uP3JdP+G7j+G7k3XhuqXhu5E/xIPhurnhu4NkP+G7g2R94buDZD/huqNkZuG7g2M/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/w7R94buDYz/hu5Fq4buDYz/huqPDrOG7g2M/4bq/ZeG6o2Q/4buRw7XDouG7gz/hu5Hhu4Vd4buDP+G7hzThu5E/4buRw7Vh4buDP2PEkV3hu4NkP+G7kWQy4buDYz/hu4FvxJE/4bqjZOG7hT/huqNkxJHhuqXhu4M/w6PhurnhuqNk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DDtOG7kcO14buF4buDYyNS4bqnP+G7jWRlfT/Eg+G6ueG6o2RYQC/DtOG7kcO14buF4buDYyM/4buCY111PyEvKMOdP+G6ouG7hWPhu4N1P8SDxJHhuq3hu4M/4bqjZOG7hT/Dg+G6rz/huqJ9w7Thu5HDtcSR4bqvw7TDnT/hu5Fkw6zhu4NjP+G6oVvhu4U/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/4bqjZOG6uz/hu5Fk4bq5P3Lhuqc/4bqj4buTxKnhuqM/w7Xhu5nhu5E/4bqjZCJ1P+G7kWThuq/hu4U/4buP4buTdeG6peG7kT/Eg+G6ueG7g2Q/4bqjxqF9P+G7kGrhu4NjP+G6o2Thurs/ZOG7k3VYPybhuqDEkeG7g2Q/xIPhu4Vd4buDP+G7kVvhuqM/4bqjZMSR4bql4buDP+G7kDd1P+G6oDLhuqM/4bu2Q+G7hOG7guG7hOG7uD/Eg+G7nW/huqM/4buRw7V94buFP+G7j+G7k3Xhuqfhu4M/4buB4buhfT/huqNkaOG7gz/huqNb4bqjZD/hu5Fk4buj4bqjP3JdP+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/hu5Hhu5V1P+G7kWThuq/hu4U/w7Rb4buDYz/hur/EkeG6peG7gz/huqPGoX0/4buHw6nhu4NkP8O0feG7kz/hur9kxJE/4buDZGHhu4M/xIPhu51v4bqjP+G7geG6reG7g2Qm4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6ouG7hWPhu4N1P+G6o2Thurs/4buRZOG6uT/huqNk4buFP8OD4bqvP+G6on3DtOG7kcO1xJHhuq/DtD/hu41kIMSRP+G7jWRbP2TGoXU/4bqjW+G6oz904bqvP+G7kTHhu4Njw50/xIMixJE/4bqhW+G6o8OdP+G7kV3EkT/hu4HEkeG6reG7kz/hu4dh4buRw50/4buHYeG7kT/hu4cwP3JdP8Oj4buX4buDYz/huqPhu5c/csOsP+G7keG7k3XhuqXhu4M/xIPEkeG6reG7g+G7sj/hu4Jk4bud4buDYz9yw6Dhu4M/4bq/ZMOs4buDYz/hu4/hu5PDouG7gz/hu4NkOOG7gz/hu4ci4buDZFg/JuG6omThu4U/4buRbcSRP+G6v2TEkT/huqNmP+G7geG6reG7g2Q/4buHbcSRw50/4bqiZOG6uz9k4buTdT/hu5HDteG7ncOz4buDYz9D4buE4buC4buEP+G7jWQgxJE/w6Phu5N1P+G7kcO1w6k/4buDZMSR4bqt4buHP3Lhu5c/4bqjZOG7i+G7g2M/4bqj4buhP+G7kSLEkT/huqNka8OdP+G6v2TDrOG7g2M/xIPhu51v4bqjP+G6o2Y/4buR4budP+G7keG7ncOz4buDYz/DteG7meG7kT/hu4Hhu5PEkcOdP+G7jWQgxJE/ZOG6peG7kT/DtOG7o+G6oz9jxJFxP+G6oWU/4buHYeG7kT9y4bqnP+G6v+G6pT9k4buFIuG6o2Q/cl0/4bqjZOG7k8Oh4buDP+G6oeG6uT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz9ybcSRP8O04buhP+G7kWRh4buDP+G7kcO1aOG7g2M/4buR4buLxJE/xIN94oCd4buyP+G6ouG7hWPhu4N1P3Lhu4vhu4M/4bqjZOG7hT/DtTPhu4NjP+G7kWRb4buFP+G6o2QidT/hur9kacSRP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqE/4bqjZOG6uz/Do8Og4buDP+G7kW3EkT/DtOG7oT9kdT/DtMSR4buDZD9yw6w/ZeG6o2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sITs+Lyw6KMOjKTo+LC47e+G7kSE8Oijhu4E64buyw6rhu41jJj994buB4buR4buqJuG6omTEkeG6peG7gz/Do+G6ueG6o2Q/xILEkeG6reG7gz/huqDEkcOi4buDP+G7jGTGoVg/4buCY111PyEvKC87eyghw50/xIPhurnhuqNkP+G6oV3hu4M/4bqjW+G6o2Q/4buHw7M/4oCc4bqj4buF4buDP8SD4budbuG7g2M/4buHW+G7k+KAnT/hu5FkW+G7hT/huqNkInUmP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjomPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI+G7gmRx4buDYz/huqNk4bq7P2Thu5N1P+G7j+G7kzfhu4M/4buMZFvhu40/4buRIsSRP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqHDnT/hu4Mx4buHPzt7KCHhu7I/4but4buDZD/hu5Hhu50/4buBxJHhuq3hu5NAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G7g2NddcOdP8Oj4budbcSRP+G7kcO1bsSRP+G7h+G7nX0/4buROeG7hz/hu5Eww50/w4Phuq8/4bqifcO04buRw7XEkeG6r8O0P2Ro4buNP+G6o1vhuqM/w7Thur0/4buP4buTfeG7gz/huqN94buFP+G6ozjhu40/4bqjxqF9P+G7huG7nW7hu4NjP+G7kGR94buDZD/hu41kaj/huqHEkeG6peG7gz/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNkP8aw4buB4bqhfeG7kcO14buFw7Thu7I/4bqiZj/hu4c04buRP+G7gH3hu4Nj4buBfcSRw7TDnT/hu4Dhuq/hu4fhuq/hu5Phu4PEkeG6r8O1w50/4bqgxJFj4bqvfcO1w6PDnT9SfcOj4buF4buRP3JdP8OU4bqvY+G7k8SR4buDP+G7jH16esSRw7Thu7I/4bqiZMSR4bql4buDP2Rd4buFP+G6o8ahfT/Eg+G7i8SRP+G7jWThu51s4buDYz/EgzA/4bqhfeG7hT9yN3U/w7U44buRP+G6o2Q04buRw50/4bq/ZMOs4buDYz/huqNn4buDP+G6v+G6tT9kw7Phu7I/4buQ4buTdT/hu4NkxJHDouG7g8OdP+G7h2jEkT/hu4Nj4budbsSRP+G7kWThu4vhu4NjP+G7g2Q44buRP+G7jWQgxJE/4bqjZMSRfT/hu4Fd4buHP+G6oX0/4bqjW+G7g2Q/4bq/ZMSRP8O14buZ4buRP+G6o2QideG7sj/huqJb4buDZD/hu5Fk4bujP+G7g2Q44buRw50/Y+G7ieG7hz/hu5Hhu4Vd4buDP+G6ocSpP+G7j+G7kzfhu4M/w6Phu5U/w6Phu4U/4bqgxJFj4bqvfcO1w6M/4bqjZOG6uz9k4buTdeG7sj/huqJb4buDZD/hu5Fk4bujP2R9xJHDnT9j4buJ4buHP+G7keG7hV3hu4M/4bqhxKk/4buP4buTN+G7gz/hu4HDoj/Do+G7nWzhu4NjP3JdP+G6oDLhuqM/4buMZMSRP8Oj4buFP+G7gOG6r+G7h+G6r+G7k+G7g8SR4bqvw7U/cl0/Un3Do+G7heG7kT/huqNk4bq7P2Thu5N14buyP+G6olvhu4NkP+G7kWThu6M/4bqhfcOdP2Phu4nhu4c/4buR4buFXeG7gz/huqHEqT/hu4/hu5M34buDP8OzP0Thu4nhu4NjP+G6ouG7meG7hz/Do+G7hT/hu4B94buDY+G7gX3EkcO0P+G6o2Thurs/ZOG7k3Xhu7I/4bqiZj/huqF9P8SD4budbuG7g2M/w7Xhu5nhu5E/4buB4buTxJFYP8SC4budbuG7g2M/4buRZOG7oz/hu4NkOOG7kT/hu4/hu5N9P+G6oSDhu4M/4bq+4bqv4buFP+G7gOG7heG7h8OdP8SD4budbuG7g2M/4buRZOG7oz9kfcSRP+G7kWThuq/hu4U/4buRZOG7k+G7g2M/4buB4bub4buDYz/hu4Jh4buHP+G7guG7nX3DnT/Eg+G7nW7hu4NjP+G7kWThu6M/4bqhfT/hu5Fk4bqv4buFP2Thu51t4buDYz/hu4Jh4buHP0Rv4buN4buyP+G6ouG7heG7gz/Eg+G7nW7hu4NjP+G6o2QidT9y4bqnP+G7jWRlfT/hu4J94buHPy0/xILDrOG7g2M/4buCfeG7hz/Do+G7nW7hu4NjP+G7g2Thu50/4bqjZj9y4bqzP2Xhu5E/4buDY+G7k3U/ZMSR4bqp4buHP2Rs4buDP3JdP+G7h2jEkT/hu4Nj4budbsSRP+G7jWQgxJE/w7Xhu5nhu5E/4buRZDHhu4fhu7I/w4Phu6E/4bq/xJHhuqXhu4M/4bq/4bqlP2Thu4Ui4bqjZD/DteG7meG7kT/huqNkInU/w7ThurU/xIPhu51v4bqjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP3Jd4buFPyw6P2PEkW4/4buDY111PzwvKC87eygh4buyP+G7kGThuq/hu4U/4buDZF0/4bqhW+G7hT9DxJHhu5N14buDP8OV4buFfVg/JsOTP8SCxJHhuq3hu4M/4bqgxJHDouG7gz/hu4xkxqHDnT/hu4Nj4budbsSRP+G7kX0/Y2jEkT/huqPhu5PEqeG6oz9kXeG7g2Q/4bqhxJHhu4NkP+G7g111P+G7gV0/4buHw7M/4bqj4buF4buDP8SD4budbuG7g2M/4buHW+G7k+KAneG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI+G7kEThu6vhu4JEP1LEkOG7gkQv4buPw6Phu4PDo+G7snLhu4NAL+G7jSM=

THÀNH VINH/qdnd.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]