(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 47.685 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7juG6peG6p8OiMjEhw5Xhu57hu5bhuqcoVTEh4buW4bu4V+G6reG7ljHFqDDhu5bhu5zGoOG7nOG7nOG7luG6p8OgMSHhu5YwZeG7tOG7luG7slUx4buWICThu5Yow5oxIeG7ligzVOG7lsOqw5rhu5bhu7YyVDEo4buW4bqnKOG6reG7luG7tnvhu7Qo4buWw6pi4buW4bqnxagxIeG7luG7muG7nE7hu6Dhu4jhu5bhuqUy4buWw6rDoynhu5bhu7ThuqsxIeG7liLhu4Xhu5bhu44v4bql4bqnw6IyMSHDleG7ji8o4buaw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzw7pAVOG7tuG7lMOV4bqmKEAy4buW4bqnKDgxIeG7luG6pykx4buW4bqnw6nhu5bhu5Ni4bu04buW4bqmKDkxIeG7liIq4buW4bqnfTEo4buW4bqmKFQxKOG7lsO6M1RO4buW4bue4buW4bqnKFUxIeG7luG7uFfhuq3hu5Yxxagw4buW4bucxqDhu5zhu5xO4buW4bqnw6AxIeG7ljBl4bu04buW4buyVTHhu5YgJOG7lijDmjEh4buWKDNU4buWw6rDmuG7luG7tjJUMSjhu5bhuqco4bqt4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tuG6qzEh4buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4bqnfTEo4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu55RT1BS4bug4buW4bqnZ+G7luG7uGExIU7hu5bhuqfFqDEh4buW4bua4bucTuG7oOG7iOG7luG6pTLhu5bDqsOjKeG7luG7tOG6qzEh4buWIuG7heG7ljHFqDDhu5bhuqfDosSRw6Phu7RP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Thu7bhuqco4bqtMOG7suG7linhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5ZQxqDGoOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7mlMv4buaUOG7muG7tuG7nMagUuG7nlHhu6DGoOG6p1JQUOG7nuG7nCDGoE9d4bqzIUvDosOMUuG7oOG7muG7lOG7llQg4bqnw4zhu5Thu57hu5bhuqcoVTEh4buW4bu4V+G6reG7ljHFqDDhu5bhu5zGoOG7nOG7nOG7luG6p8OgMSHhu5YwZeG7tOG7luG7slUx4buWICThu5Yow5oxIeG7ligzVOG7lsOqw5rhu5bhu7YyVDEo4buW4bqnKOG6reG7luG7tnvhu7Qo4buWw6pi4buW4bqnxagxIeG7luG7muG7nE7hu6Dhu4jhu5bhuqUy4buWw6rDoynhu5bhu7ThuqsxIeG7liLhu4Xhu5Thu5bhur8p4bu24bqnKMOM4buUUsagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buUUMagxqDhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buTVOG6s+G6pykyMeG7lMOV4bqkKSrhuq3hu5bhuqcoe+G7luG6vikxMFTDouG6p+G7luG7tCjhuq1ZMeG7luG7snvhu5YxIeG6rWEx4buWKMOaMSHhu5YoM1Thu5bhu7ZhKeG7luG7tsOaMuG7luG7uFXhurPhu5ZlMSHhu5YxKOG6reG7luG7tFfhuq3hu5bhu7RjVOG7ljEhxJHEgynhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tuG6qzEhT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5XhuqYoQDLhu5bhurMo4buuMeG7luG6pzzhu7Qo4buW4bu0Y1Thu5YxIcOaMSjhu5bhu7QoZeG7tOG7ljHFqDEhTuG7luG6p8OiMjEh4buW4bqnKFUxIeG7luG7ni3hu5zGoOG7nOG7nOG7ljEoxIPhu5bhuqVl4bu04buW4bqnKSrhuq3hu5bhu7bhuqsxIeG7liDDozHhu5bhu7RjVOG7lnYo4buuMeG7luG7tuG7rjHhu5bhuqfDojIxIeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Z74bqz4buWMSEofeG7liAs4buWMSjEkUzhu5Z1KeG6oeG7luG6p8Og4buWw7rhuqsxIeG7lsOKxJHhuqMxIU7hu5bhu6LGoC3hu57hu5bDqsOa4buW4buaLeG7oE/hu5bhu5PhuqsxIeG7lsOqw6Mp4buW4bu4M+G7liDDmuG7ljEo4bqt4buW4bu0V+G6reG7luG6p8OiVDEh4buW4bqzKGLhu7Thu5Yow6hO4buW4bqnKCkm4bqn4buW4buye+G7luG7uCk6MeG7liDDmTEo4oCm4buW4bqnxagxIeG7luG7tFQyT+G7luG7mTLhu5bhu7gzTuG7luG6p8OgMSHhu5YwZeG7tOG7luG7slUx4buWICThu5Yow5oxIeG7ligzVOG7lsOqw5rhu5bhu7YyVDEo4buW4bqnKOG6reG7luG7tnvhu7Qo4buWw6pi4buW4bqnKSrhuq3hu5bhu7bhuqsxIeG7luG6p8OiMjEh4buW4bqnKFUxIeG7luG7uMOZ4bqn4buW4bua4buaT+G7nOG7nOG7nuG7luG6p2fhu5bhu7hhMSFO4buW4bqnxagxIeG7luG7mk5R4buI4buW4bqlMuG7lsOqw6Mp4buW4bqnKFUxIeG7luG6p8OixJHDo+G7tE7hu5bhuqfFqDEh4buW4buaUk7hu5rhu4jhu5bhuqUy4buWw6rDoynhu5bDqsOjKeG7luG7tOG6qzEh4buWIuG7heG7ljHFqDDhu5bhuqfDosSRw6Phu7RP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bug4bugUOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7mlMv4buaUOG7muG7tuG7nMagUuG7oOG7muG7olDhuqfhu5xR4bua4bucUiDGoE9d4bqzIUvDosOM4buaUVDhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4bue4buW4bqnKFUxIeG7luG7uFfhuq3hu5Yxxagw4buW4bucxqDhu5zhu5zhu5bhuqfDoDEh4buWMGXhu7Thu5bhu7JVMeG7liAk4buWKMOaMSHhu5YoM1Thu5bDqsOa4buW4bu2MlQxKOG7luG6pyjhuq3hu5bhu7Z74bu0KOG7lsOqYuG7luG6p8WoMSHhu5bhu5rhu5xO4bug4buI4buW4bqlMuG7lsOqw6Mp4buW4bu04bqrMSHhu5Yi4buF4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7oOG7oFDhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4but4bqtaOG7liIm4buW4bue4buW4bqnKFUxIeG7luG7uFfhuq3hu5Yxxagw4buW4bucxqDhu5zhu5xO4buW4bqnw6AxIeG7ljBl4bu04buW4buyVTHhu5YgJOG7lijDmjEh4buWKDNU4buWw6rDmuG7luG7tjJUMSjhu5bhuqco4bqt4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tuG6qzEh4buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4bqnfTEo4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu55RT1BS4bug4buW4bqnZ+G7luG7uGExIU7hu5bhuqfFqDEh4buW4bua4bucTuG7oOG7iOG7luG6pTLhu5bDqsOjKeG7luG7tOG6qzEh4buWIuG7hU/hu5bhuqbDojIxIeG7luG7uDPhu5bhu7Qz4buWMMOh4bqn4buW4bqlOeG7ljEoMzDhu5bhu7jDmeG6p+G7ljBl4bu04buW4bqnxagxIeG7luG6p8OixJHhurExIeG7lsOqxJHhuq/huqfhu5bhu7JY4bu0TuG7ljEoxJFM4buWdigzMOG7lijDmjEh4buWIMSR4bqjMSHhu5bhuqco4bq54bu0TuG7luG6pyjhurnhu7Thu5bhurMoWTDhu5bEkcOj4bu04buW4bu4w5nhuqfhu5bhu5zhu6JP4bucUOG7nOG7luG6p2fhu5bhu7hhMSFO4buW4bqnxagxIeG7luG7muG7oE7hu5rhu4hN4buWMSgzMOG7luG7uGHhu5bhu7bhuqsxIU7hu5bhu7ZiMSHhu5bhu7Ri4buW4bqnw6JUMSHhu5bhuqcoKSbhuqfhu5bhu7J74buWISlU4buW4bu4PjEo4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu55PUOG7nOG7nuG7luG6p2fhu5bhu7hhMSFO4buW4bqnxagxIeG7luG7muG7ok5Q4buITeG7ljjhu5bhuqc44buW4bu0MjHhu5bhu7RV4bu04buWIDLDmSnhu5bDkuG7tsSRw6Mp4buWU+G7luG7tCjhuqHhu5YxIWEp4buM4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu5pP4bua4buaUeG7luG6p2fhu5bhu7hhMSFO4buW4bqnxagxIeG7lsagTuG7ouG7iE3hu5bhu4HFqDEhTuG7luG7tlfhuq3hu5bhu7RV4bu04buWIDLDmSnhu5bhu7jDmeG6p+G7luG7nk9S4bui4bua4buW4bqnZ+G7luG7uGExIU7hu5bhuqfFqDEh4buW4buc4buiTlPhu4hPT0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu6BQUOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7mlMv4buaUOG7muG7tuG7nMagUuG7oOG7nuG7oOG7ouG6p1JT4bucU+G7oCDGoE9d4bqzIUvDosOMU+G7olHhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4bue4buW4bqnKFUxIeG7luG7uFfhuq3hu5Yxxagw4buW4bucxqDhu5zhu5zhu5bhuqfDoDEh4buWMGXhu7Thu5bhu7JVMeG7liAk4buWKMOaMSHhu5YoM1Thu5bDqsOa4buW4bu2MlQxKOG7luG6pyjhuq3hu5bhu7Z74bu0KOG7lsOqYuG7luG6p8WoMSHhu5bhu5rhu5xO4bug4buI4buW4bqlMuG7lsOqw6Mp4buW4bu04bqrMSHhu5Yi4buF4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7oFBQ4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG6psOiMjEh4buW4bqnKMSDKeG7liEpVDHhu5bhuqfDoylO4buWKDLDmeG6p+G7luG7uMOhMSHhu5bhu7JVMeG7liAk4buWKMOaMSHhu5YoM1RO4buWIikxKOG7luG7tjJUMSjhu5bhu7Z74bu0KOG7lsOqYuG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu24bq54buW4buyVTLhu5bhuqcpJuG6s+G7luG6p2Lhu7Thu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7tOG7pCnhu5bhuqcoKTox4buW4bu2MuG7luG6pWXhu7Thu5Yw4bqtVOG7lsOqw5rhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tuG6qzEh4buW4bqnxagxIeG7liIoKeG7luG7tnvhu7Qo4buW4buyOjEo4buW4buTd8OKw7nhu5kt4buaU+G7luG7uMSR4bqv4bu04buWIik7MOG7luG6pTJV4bqnTuG7luG7tFXhu7Thu5YoMsOZ4bqn4buW4bu4w6ExIeG7luG6peG7pDHhu5bhu4Hhuq1W4bqnTuG7liIpMSjhu5bhu7YyVDEo4buWw6rDmuG7luG7uMSDKeG7luG6pTkxIeG7luG7geG7puG7lijDoSnhu5bhu7ZXMeG7lsOgMeG7luG7uHsxKE/hu5bhu5ky4buW4bu4M07hu5Z2IcOaMSjhu5bhu5M4MSHhu5bhuqcoxJHhuqMxIeG7luG7uOG7puG7lsOqw5rhu5bhu7hUMSHhu5bhuqfDoik7MeG7liIoVCnhu5bhu7RV4bu04buWISnhu6Qp4buW4bqzKFXhurPhu5bhurXhuq3hu6Qx4buWIOG7g+G7lsOqP+G7luG6pyjEkeG6ozEh4buWMMOZKeG7lsOqw5rhu5bhuqfDoik7MeG7liIoVCnhu5bhu7RV4bu04buW4bu0KDwxKOG7luG6pVXhu7Qo4buW4buyPjEo4buWw6Ax4buWISlV4buW4bu04buk4buW4bu0VeG7tOG7ljDhu6rhuqfhu5Yow5oxIeG7luG6pygpJuG6p+G7luG7hybhuq3hu5YxKOG7qDDhu5YhM+G6s+G7luG6syhXMeG7luG7sj4xKOG7lsOgMeG7luG6pyh74buW4bqnw6LEkcSDMSFO4buW4buy4bukMuG7luG7uOG7pDDhu5bhurXhuq3hu4c/MeG7liDhuq8p4buW4bu0Y1Thu5YxIcSRxIMp4buW4bqnKSrhuq3hu5bhu7bhuqsxIU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzaeG6reG6pygyw6Lhu5TDleG7rSrhu5bDujRU4buOL+G6s8OV

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]