(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Trong thành tựu ấy, nguồn vốn tín dụng của các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của địa phương.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buxWMavQzpSxq9D4buMIcav4bugQ+G7oOG7qiVDJVBMxq9DMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPGr1fGr+G7oEM6UFfGr0PFqOG7uFHDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqkcOG7hjtDUOG7tsavQ8SQREPGr0nFqEM6JlHhu5zGr0Phu6RQ4buGUUM6UH3DkkNQUeG7msavQ+G6qVA84bu2xq/hu6BDOiZTxq9QQ2ohw5JDOlHhu5Q7Qyo7WMOSQ+G7oFHhu4ZDMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPGr1fGr+G7oEM6UFfGr0PFqOG7uFFD4bqya3Fq4bq04bquQ+G7jFHhu5rGr0PFqEbhu6hDxq9Xxq/hu6BDOlBXxq9DOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1BD4buOSEPDkuG7qkPGr1BRxqA7Q8OSUDsx4bucxq9Dw5NR4buWxq9DOlLDklBDw5J9w5LEgkPhu45AUUM/WMav4bugQyJNOkPDklBLOuG6rkM6UcavUEM6UEzGr0PDkijhu4ZDxq/hu6A8QFFD4buMSsavQ+G7pFBXxq/hu6BDxq/hu6B7xq/hu6BD4buOPCPDkkPGr0rGr+G7oEPDkuG7huG7qOG6sENxJuG7qMav4bugQzpQ4buExq9QQzp9O0NLMeG6rkPGr+G7oDtZxq9DIljGr0M6UsavQ+G7jCHGr+G7oEPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkPDklBRQ8avUOG7gsavUENr4bugSsavQ1Dhu4TGr+G7oENrV8av4bugQ8av4bugUFHhu5olQyLhu4RD4bujUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dxq9Xxq/hu6BDOlBXxq9D4bqyN+G7oCZRw5Phu4bGr+G7pOG6tEM6JuG7lMavQ+G7jlThu4ZDw5Phu4TGr0M6VcavUEPhu45IQ+G7oOG7qiVDJVBMxq9DKjvhu4bGr0M6JuG7rMav4bugQyLhu4Thu6hDKjvhu4JDOiZTxq9QQyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0Phu6RRxq9QQzrhu5ZDLUMwSENQw51R4bquQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDa3FqQ8OSKOG7hkPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QuG7jDpQO8Wow5NDUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4NDw4pERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6ReG6uiUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFxJDhu4AvxJDDisOK4buMxJBFREXhurhFRDrEkOG6vkXhurjEkOG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu5xJBFxJBCQ+G7huG7pjrhu7lC4buxWMavQzpSxq9D4buMIcav4bugQ+G7oOG7qiVDJVBMxq9DMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPGr1fGr+G7oEM6UFfGr0PFqOG7uFFCQyBR4buMOlDhu7lCw4pEREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6ukXhurpCQy/huqThuqnhu4LGr0PDk8OdQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RD4bqpTsWoQ3FQKDFD4bukUeG7nMWoQzom4buGQzpTxq9QQ1BTxq9QQz9bQ+G7jCHGr+G7oEMiWMavQyLhu4YxQzpGUUMwSEPhuqlOxahDcSzhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buJUFFDxq/hu6pRQyLGoEM/fUPigJw6UeG7liVDIljGr+KAnUPDkijhu4ZDN+G7oCZRw5Phu4bGr+G7pEPhu45YUUMi4bu4UUPGr1fGr+G7oEPhu4xKxq/huq5D4bqt4buEQ+G7heG7qOG7hMav4bugQ3FQVENr4bug4busw5Lhuq5D4bqpUChDOlTDklBD4buFw51RQ2tXxq/hu6BD4buMSsavQzBIQ3FQ4buExq9QQ+G7hTzGr+G7oEPhurJxUEbDklBDcVDhu4TGr1DhurThuq5Dw5JQ4buoQ8OTUeG7ljrDg0NrUF3Gr+G7oEPGr0nFqEPhu6BMxq9D4buOSjHhuq5Dxq9Xxq/hu6BD4buMSsavQ+G7pFBXxq/hu6BDJVBHUUPhu47hu5bGr0PGr+G7oErGr0NQ4buExq/hu6BD4buO4bucQ+G7puG7hMWoQ8OS4buCw5JDOlAoQzohw5JD4buOScav4bugQ+G7pDJDIuG7hjFDIljGr0PFqOG7hEM34bugJlHDk+G7hsav4bukQ3FQRsOSUENxUOG7hMavUEPhu45IQ8OSW0PDkuG7gsavQ8OTw51D4buO4buWxq9DOk3Gr0M6UFfGr+G6rkMw4buqxahD4buO4bucQ+G7puG7hMWoQ1BZQz/hu7ZDIuG7hjFDIljGr0PDklDhu6hDw5Phu4RDw5Lhu6jGr+G6rkMmSzpDOlHhu5rGr0Phu6YjUeG6rkPhu6RQV8av4bugQyVQR1FD4buOUUPhu6ZGUUPGr1BRxqA74bqw4bqw4bqwQ2tQQEMiWMavQ8OSKOG7hkM34bugJlHDk+G7hsav4buk4bquQ8avV8av4bugQ+G7jErGr0M6JuG7qMav4bugQzBIQ+G7jkhD4buOTDtDOjxDJVDhu4I6QzomUeG7nMavQ8OS4buCw5JDxahXQ1BTxq9QQz9Hxq9DMDtLOuG6rkPhu6RRxq9QQ+G7jOG7qOG7hsavUEPFqOG7hsav4bugQ+G7pkZRQ1BR4buaO0MqO0dD4bukUcavUEM64buWQ8OS4buG4buo4bqwQ3Em4buoxq/hu6BD4buO4buq4bquQ+G7oFHhu4ZD4buOU8avUEPhu4bGr1BDxKnhu5RD4buxScavQ3Dhu7bGr0M9QzpQV8avQ+G7hSMlQ3FR4buWxq/huq5DMEhDcVDhu4TGr1BD4buFPMav4bugQ+G7jjwjw5JDUMOdUUPGr1fGr+G7oEPhu4xKxq9DOlLGr0PDklBLJUPhu45IQyLhu4YxQ8SQRERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6BDw5Io4buGQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RDcVBGw5JQQ3FQ4buExq9QQ+G7juG7nEPhu45MO0M6PEMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9Dw5JQScavQ8avO1dRQzom4buGxq/hu6BDOiZGUUM6JlnGr+G7oEPDkkoxQ0nGr0MqO0fhuq5Dxq87V1FD4bq4REPDkuG7qMavQ+G7piPGr0M6UFQ64bquQ+G7oEzGr0PhurpEREPDkuG7qMavQyJUOuG6rkPhu6Dhu4ThurDhurDhurBDYuG7lsavQ8avScWoQ0VERUThuq5DOiZHQ1Dhu5Y6Q8avI+G6rkPGr0nFqENFREXEkOG6rkPhu4bGr1BDOlHhu5YlQzohw5JDIuG7hjFDRUREQzomUeG7mjtD4buOWcav4bugQ8OSKOG7hkM34bugJlHDk+G7hsav4bukQ3FQRsOSUENxUOG7hMavUEPhu47hu5xD4buO4buE4buoQ+G7huG7qOG6rkPDk+G7skM/O8av4bugQ+G7jjxAxq/hu6BDWMav4bugQ8avPOG7uMOSQzo84bu4UUPhu47hu5xDw5NH4buoQ+G7jkfFqEPhu44oQ8av4bugO1nGr0PGrzzhu7jDkkPDklDhu6hDIjxAxq9Dw5JKMUNJxq9DKjtHQyLhu4RDxag9QybDncav4bugQzom4buGxq/hu6BDOiZGUUPDklBJxq9Dxq87V1FD4bumI8av4bqwQ2tQQEMiTTHhuq5Dxajhu7RRQ8avScWoQ+G7oFHhu4ZD4buOU8avUEPhu4bGr1BDcOG7tsavQzpQO0PGr1BNJUPhu6BMxq9D4bq6RERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka1BAQ8av4bugO1nGr0MiWMavQ8OSKOG7hkM34bugJlHDk+G7hsav4buk4bquQ1Dhu4TGr+G7oEPGr+G7oFBTxq9DUMOdQ+G7jErGr0M6JuG7lMavQ+G7jlThu4ZDw5Phu4TGr0NQOzHhu5rGr0NxUEbDklBDcVDhu4TGr1BD4buOSEPFqEbGr1BD4buMRsavQ+G7jkw7Qzo8Q8WoPUMmw53Gr+G7oEM/R8avQzA7Szrhuq5DJVDhu4I6QzomUeG7nMavQ+G7pFHGr1BDOuG7luG6sEPhuqlQKEPhu47Dncav4bugQ+G7plHhu5TGr0Phu6Thu5Y6Qzom4buoxq/hu6BDOlA7Q1Dhu6hGw5JQ4bquQ8OSUOG7lkPDk1Hhu5bGr+G6rkPGr0rGr+G7oEPDkuG7huG7qEPhu6BR4buCQzomVEM/R8avQyVQTsWo4bqwQ+G7iVHGr1BDOuG7lkMlUOG7gjpDOiZR4bucxq/huq5D4buOQFFDP1jGr+G7oENrUErGr0Phu4xKxq9D4buOPCPDkkPGr0rGr+G7oEPhu6bhu5TGr+G6rkPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bugQ8OS4buqQ+G7jlHGoDtD4bukUeG7msavQ1A7MUPhu47Dncav4bugQ8OS4buCw5JDxq/hu6A7WcavQ+G7pn3DkkMwSjFD4buMfcav4bugQ2txauG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRi4bucQzpQfcOSQ1BR4buaxq9DUFHhu5o7Qyo7R0PDklBVQ+G7jkbhu6hDw5Io4buGQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RD4buxUeG7mjpDa+G7hsWoQyLhu4RDcuG6rWvhuqtDOlXGr1BDIsagQzomUeG7nMavQ+G7pFDhu4ZRQ8OS4buCw5JD4bug4buqUUM6UsavQ+G7jCHGr+G7oEPDklDhu6hDxq/hu6A8QFFD4buMSsavQ+G7jkw7Qzo8QyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0M/R8avQzA7Szrhuq5D4bukUcavUEPhu4zhu6jhu4bGr1DEgkPDkuG7gsOSQ8OSUFFDxq9Q4buCxq9QQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1BD4buOSEPhu45OMUPFqEbGr1BDw5JHUUPDkuG7gsOSUENQ4buExq9QQ8OSUFLGr1Dhuq5DOlHhu5Y6Q+G7oFFHxahDOlAoQzohw5JDIuG7hjFDIljGr0PDklDhu6hDJVAuQ1AjJUPhu47hu4rDkkM6UC5DP0fGr0MwO0s6Q8avV8av4bugQ8av4bugUFHhu5olQyLhu4RDOiZTxq9QQ+G7jsOdQ8OSKOG7hkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9D4bukUDtDIn3DkkPGr1fGr+G7oEM6UFfGr8SCQ+G7juG7hkPhu4xGxq/hu6BDUOG7quG7hkM/R8avQyVQTsWoQzpSxq9D4buMIcav4bug4bquQ+G7jFTDklBDIiFDxq/hu6BKxq9DUOG7hMav4bugQ8avUMOMxahDOknGr+G7oEPhu6RQR0PGr0nGr+G7oEM6UeG7liVDw5JNxq9DIljGr0Mi4buGMUPDkijhu4ZDxq/hu6A8QFFD4buMSsavxIJDxag9QybDncav4bugQ+G7jlHhu5zFqEPhu6BR4buG4buoQ+G7jFTDklBDOkZRQ+G7pFA7QyJ9w5JDxq9Xxq/hu6BDOlBXxq/huq5DIi7Gr+G7oEM/Sjvhuq5DIi7Gr+G7oEMw4buGxIJDOiZR4bucxq9D4bukUOG7hlFD4buOUeG7nMWoQ+G7oFHhu4bhu6hD4buMVMOSUEPhu6Y8O0Phu47Dncav4bugQ8OTw4zGr+G7oEMww5VDV0M6V8SCQyVQWFFDUCMlQyLhu7hRQ8OS4buCw5JDOuG7skPDklA+w5JDw5JQUsavUEM6JlRDLUMwSENQw51RQ+G7jjzhu4ZDIljGr0Phu47hu5bGr0PGr+G7oDxAUUMi4buGMUPFqMOdOkPDkuG7gsOSUENQUeG7mjtDKjtHQ8avUEs64bqwQ+G6qeG7gsOSQ8OSUFFDxq9Q4buCxq9QQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RDw5Lhu7DGr0MlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ8av4bug4buExq9Q4bquQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BDw5JNJUPGr1BNOkM6UFfGr+G7oEM6UcavQyLGoEM6UeG7lsavQ+G7jsOdQzpQfcOSQ1BR4buaxq9Dw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUEMwSjFD4buMfcav4bugQ2txakM6RlFDw5Lhu4LDkkMwSMSCQ+G7jlnGr+G7oEM6UEBR4bquQ8avw43FqEPDk8ONOkPGr1A7Q8OSTDtDIljGr0M6UsavQ+G7jCHGr+G7oEMi4buEQzBbQ+G7pjJDxq9QXcav4bugQ+G7pFDhu6pD4bukUEnGr+G6rkMiPOG7uMav4bugQ8Wow43DkkM6JuG7qMav4bugQyo74buGxq9DUOG7mkMi4buGMUMiWMavQ+G7oFFd4buGQ+G7pFDhu4LDklBDUOG7hMav4bugQyLhu4RDN+G7oCZRw5Phu4bGr+G7pOG6sEPhu5874buGQ+G7juG7quG6rkPGr+G7oDtZxq9DIljGr0M6UsavQ+G7jCHGr+G7oEPDkijhu4ZDN+G7oCZRw5Phu4bGr+G7pEPhu45IQ+G7juG7lsavQ+G7jjwjw5JDIuG7uFFD4bukUOG7gsOSUENQ4buExq/hu6BDIuG7hEMlUOG7gjpDUDsxQ1BR4buaO0MqO0fhurBDcVLGr1BD4buO4buWxq9DUOG7ljpDOlDhu4LGr+G7oEPhurgtRURFReG6rkPDkuG7gsOSQ8OSUFFDxq9Q4buCxq9QQzfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1BDw5Lhu6pDOuG7ssav4bugQ+G7jDxDxq8jQ+G7jkY6Q1Dhu7bGr0PhurhEQ8av4bugUFPGr0M6NUPhu45Zxq/hu6DEgkM6JuG7qMav4bugQ+G7juG7quG6rkPhu4w8Q8avI0PDklDhu6hDIuG7hjFD4bumw5rGr1BDIn3DkkPGr1fGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJeG6rkPGr1fGr+G7oEM6UFfGr0PDklBR4buWxahD4bugTMavQ+G7gETDgUM64buyxq/hu6BD4buMPEPGryPhurBD4bqp4buCw5JDP0fGr0MlUE7FqEPhu4xUw5JQQyIhQ8av4bugSsavQ1Dhu4TGr+G7oEPGr+G7oOG7hDFDw5Lhu4TGr+G7oEPhu47hu4ZD4buMRsav4bug4bquQ8OSUEs6Q+G7pjwjxq/hu6BD4buMVMOSUEMiIUPhu6RQV8av4bugQ8av4buge8av4bugQ8avSsav4bugQ+G7puG7lMav4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHF7Q8av4bugO1nGr0MiWMavQzpSxq9D4buMIcav4bugQ8OSKOG7hkM34bugJlHDk+G7hsav4buk4bquQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr0M6JuG7lMavQ+G7jlThu4ZDw5Phu4TGr0M6VcavUEPhu45IQ8WoRsavUEPhu4xGxq9D4buOTDtDOjxDJVDhu4I6QzomUeG7nMavQz9Hxq9DMDtLOuG6rkPhu6RRxq9QQ+G7jOG7qOG7hsavUOG6sENr4bug4buEMUPDkuG7hMav4bugQ8OS4buqQ8avUFHGoDtDxahXQ1BTxq9QQyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0Phu6RRxq9QQzrhu5ZDUFHhu5o7Qyo7R0Mi4bu4UUM6UDtDxq9QTSVDUOG7hMav4bugQzomScWoQzomUeG7mjtD4buO4buWxq9DUOG7hMav4bugQzo1Q+G7jlnGr+G7oEPFqOG7tFFDxq9JxajEgkM6e8av4bugQ8OTPOG7uMOSQ1BTxq9QQzpQ4buExq9QQ8OS4buCw5JDIi7Gr+G7oEM/R8avQzA7SzpDw5JQOzHhu5TGr0PDkuG7hsavUENQ4buExq/hu6BDUOG7quG7huG6rkPhu6Dhu6olQyVQTMavQ8avSsav4bugQ8OS4buG4buoQzpR4buUO0PDklBSQzpQO0PGr1BNJUM6JuG7qMav4bugQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDa3Fq4bqwQ2vhu6Dhu6jhu4RRQybhu4bhuq5Dw5Lhu4LDkkPDklBRQ8avUOG7gsavUEM34bugJlHDk+G7hsav4bukQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ8OS4buwxq9DOlLDklBDw5J9w5JDUOG7tEM6JiNDw5Lhu4LDkkPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bug4bquQ8avUEs6Q+G7puG7hEMwSEPhu6RQ4buqQ+G7pFBJxq9D4buOTDtDOjxDMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPhu45R4bucxahDOiY8QMav4bug4bquQzomRsWoQzFDOuG7luG6rkPGr1Dhu4RDIknGr0NQ4buq4buG4bquQ+G7jjxAxq/hu6BD4bugUeG7huG7qEM6UFfGr+G7oEPGr1fGr+G7oEM6UFfGr+G6sOG6sOG6sMSCQ+G7oFEsJUPDkuG7gsOSQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BDOnvGr+G7oEPDkzzhu7jDkkNQ4buo4buExq9DOlDhu4TGr1BDw5Lhu4LDkkM6UeG7lDtDw5JQUkMwSjFD4buMfcav4bugQ2txauG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMUJDPzox4bumw5Xhu7lCOsOVMDot4buG4bumUeG7oMavw4NDJlHhu6BQOsSCQuG6pMOCPzom4buoxq/hu6DhuqThuq3hu4RRQyLhu4RDR8avUMODQ+G7iVDhu4LGr1BD4bujUDzhu7bGr+G7oMOCLz86JuG7qMav4bug4bqkw4IvJeG6pA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]