(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Báo Thanh Hóa nhận được đơn của bà Lê Thị Truy, xã Hoằng Ngọc phản ánh về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và thực hiện chế độ, chính sách xã hội đối với ông Bùi Ngọc Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc (nay là Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải). Báo Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa chuyển đơn của công dân để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nMO64buP4bqjaHnhu53DsuG6o2nhu6fhu53huqNn4bu34bqt4bqjZuG6q+G6o8agauG6o1jhu43hu5HhuqNYdnnhurYy4bqj4bqwZOG6o+G7jOG7o8Op4budw7LhuqPhu5zDsnBn4bqjaeG6reG7ncOy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7r3nhuqnhuqN4dsO04bud4buN4bqj4bqw4bqpZ+G6o+G7m+G7j+G7neG7jTLhuqPDsuG7j2Phu4/huqPhu6954bq2a3g3L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4JsOA4bqt4bqj4buveeG6rTLhuqNG4bqp4buj4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG7n+G6reG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2lB4bupZ+G6o2nhu6fhu53huqNn4bu34bqt4bqjZuG6q+G6o8agauG6o1jhu43hu5HhuqNYdnnhurYy4bqj4bqwZOG6o+G7jOG7o8Op4budw7LhuqPhu5zDsnBn4bqj4but4buNY+G7neG6o+G6qeG7neG7jeG6o8SCbOG6o+G7m8O6eOG6o3d04bqj4budw7rhu4/huqNoeeG7ncOy4bqjxqHhu49q4bud4bqj4buveeG6reG7neG6o2lr4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqj4buveWPhu53huqPGoeG6suG6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjxqHhu5nhu53hu43huqPEguG6oGfhuqNp4bq/eOG6o2nhuq3hu4/huqPEguG6q+G6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o2fhu41r4bqjacO6MuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjaXThu4/huqPEgsWp4buP4bqjc+G7ncOy4bqjRuG7s+G7j+G6o+G7nMOycGfhuqNH4buNw6p5MuG6o+G7ncOyeeG6tmrhu53huqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqj4buM4bujw6nhu53DsuG6o+G7nMOycGfhuqM14bud4bqt4bq24bqjxqHhuqvhuqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqj4buM4bujw6nhu53DsuG6o+G7jGPhu482M+G6o0bhuqnhu6PhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqt4bqjaWThuqNn4buf4bqjZ3Phu53DsuG6o8SCxJHhu53huqPDsuG6ouG7j+G6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buM4bujw6nhu53DsuG6o+G7jOG7n+G6reG6o2fhu4154bq2buG7neG6o2nhu6fhu53huqNn4bu34bqt4bqjZ3Phu53DsuG6o2jDquG7neG6o2lu4bqjaUHhu6ln4bqj4bqww63hu5vhuqPhurDDrHgy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjeOG7jcOt4buj4bqjeOG7jeG7g+G7m+G6o+G7r3nhurZs4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zDsuG6q+G6tuG6o+G6scOjLcSDLeG6r8OjxIPhuqcy4bqjWUbhu5xI4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu4zhu6PDqeG7ncOy4bqj4buM4buf4bqt4bqjZ+G7n+G6o0dz4budw7LhuqPEgsSR4bud4bqjd3ThuqPEg+G6s+G6pS9ZRuG7nEgtWFh24bqjeHZj4bqjxqHGsOG7j+G6o0bhuqnhu6PhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqtMuG6o+G7neG7jUHhuqN34bqteTA3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bucw7LhuqvhurbhuqPhuq8txIMt4bqvw6PEg+G6pzLhuqNZRuG7nEjhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7jOG7o8Op4budw7LhuqPhu4zhu5/huq3huqPhu53hu43hu4fhu53huqNpQeG7qWfhuqNnc+G7ncOy4bqjxILEkeG7neG6o2fhu7fhuq3huqNG4bqp4buj4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG7n+G6reG6o8SCbOG6o8SC4buPbWfhuqNn4buNeeG6tm7hu50y4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt4MuG6o3h2Y+G6o8ahxrDhu4/huqNp4bun4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o2bhuqvhuqPGoGrhuqNY4buN4buR4bqjWHZ54bq2M+G6o1fhuq154bqj4buX4buN4buP4bqj4bqww63hu5vhuqPhurDDrHjhuqPhu53DuuG7j+G6o2h54budw7LhuqNp4bun4budMuG6o1lG4bucSOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqN44buN4bqt4bud4buN4bqjeHbhuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7reG7jXThu4/huqPhu43hu6nhu63huqPEgsWp4buP4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqN44bqr4buP4bqj4budw7J54bq2auG7neG6o8SC4bqr4bqj4bubc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqNZRuG7nEjhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7l+G7jWPhu6PhuqN34bqpeOG6o+G7ncO64buP4bqjaHnhu53DsuG6o2nhu6fhu53huqPEguG6q+G6o3jhu43huq3hu5vhuqPhu5tBeeG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjeOG7jeG7teG6o8ah4bqy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjaeG7p+G7neG6o3h04bqjZ+G6qeG7o+G6o8SC4bqr4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqjeMO54bqj4bqw4bqpZ+G6o+G7m+G7j+G7neG7jeG6o3jhu43DreG7o+G6o+G7r3nhurbhuqNp4buR4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o8ageeG7h3jhuqNYdOG6o2fhuqnhu6Mz4bqj4buM4buPbeG7neG6o+G7neG6reG6tjLhuqN4w7nhuqPhurDhuqln4bqj4bub4buP4bud4buN4bqjaeG6reG7ncOy4bqjeOG7j2vhu53huqPhu43huqvhu53hu43huqN44buNeeG6o3jhu43hu4fhu63huqPhu4114bqjd+G7pzLhuqN44bqr4buP4bqjxqHhu49teeG6o8SC4bqr4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEguG7j21n4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o2fhu5/huqPGoeG7j2rhu53huqPhu6954bqt4bud4bqjeOG7jcOt4buj4bqj4buveeG6tuG6o2nhu5Hhu53hu40z4bqjWHnhurbhuqPhu53hu43hu49q4budMuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjeOG7jXnhuqN44buN4buH4but4bqj4buNdeG6o3fhu6cy4bqjeOG6q+G7j+G6o8ah4buPbXnhuqN4duG7s+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqj4budw7Lhu43hu5PhuqNYa3jhuqPhu5zDsnnhurZq4bud4bqjaeG6qeG7neG6o+G7luG6pOG6o+G7jOG7qeG7j+G6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6p+G6o3jhu43DreG7o+G6o+G7r3nhurbhuqNp4buR4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqPhu51q4bud4bqjeMO54bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjeGLhu5vhuqNow4Dhu53DsuG6o8SC4buPbWfhuqPhurDhuqln4bqj4bub4buP4bud4buN4bqjxILhu7XhuqPEguG7j21nM+G6o1fhuq154bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu53DsuG7jeG7k+G6o3hreDLhuqN4w7nhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqj4buX4buPbuG7m+G6o3h24bqtMuG6o+G6sOG6qWfhuqPhu5vhu4/hu53hu40y4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o+G7m0F54bqjZuG6reG7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7l2t44bqjxqF54buH4bud4bqjxILhuqvhuqPDsuG6ouG7j+G6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNpa+G7neG6o0bhuqnhu6PhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqt4bqjaW7huqNn4buf4bqjZ+G7p+G6o3fhu6vhuqN4dmPhuqPGocaw4buP4bqjZmLhu53huqNpcGcz4bqjWUbhu5xI4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu4zhu6PDqeG7ncOy4bqj4buM4buf4bqt4bqjeHbDquG7neG6o3h2cOG7ncOy4bqjZ2Phu5vhuqPhu6fhu53huqPhu6954bqy4bqjZuG6qeG7o+G6o2lk4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o2lu4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjaeG7p+G7nTLhuqN44buNQeG6o2fhu7fhuq3huqNnc+G7ncOy4bqjaMOq4bud4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjeHR44bqj4buN4bun4budM+G6ozcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61X4bujeXZnw63huqE4WOG7oeG6reG6o3fhu6Ni4bud4bqjRuG6qeG7o+G6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhu5/huq03L+G7rTg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]