(Baothanhhoa.vn) - Thị trường gia vị tưởng nhỏ nhưng hóa ra lại vô cùng lớn và có sức cạnh tranh khốc liệt, chỉ những doanh nghiệp đủ lớn mới tự tin tham gia. Đó là phải đầu tư bài bản, sản phẩm độc đáo, luôn đổi mới cả về nhãn hiệu, bao bì và chính sách chăm sóc người tiêu dùng. Các doanh nghiệp FMCG dễ dàng kiếm cả trăm tỉ đồng chỉ từ việc bán chai nước mắm, dầu ăn, gói hạt nêm, hộp bơ, lọ muối chấm hay gói sốt cho các bà nội trợ.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vDieG7seG6reG7iMODxKh5VeG7iMSCeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7isSow4N54buyTHnhu6ZXeeG6uMSC4burL8OJ4bux4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44buxxKnhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu4rEqMODeeG7skx54bum4buuU+G7juG7innhu47hu4jhu5h54buO4buI4buu4buO4buKeeG7iMOUw4N5w5nDg3nDkuG6sMSoeeG7suG7lnnhurjhu6jhu47hu4p5w5JQ4buOeeG7suG6rnnhurjDlHnhu6RW4bq4eeG6uOG6sOG7juG7iHnhu6bDmcOD4buO4buIecOT4buIxqDhurh5w5LEqEjhu6bhu6V54bq44buITXnhu47hu4jDneG7juG7innhurrDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV54bq84buwecOSUOG7jnnhu4xQxKh54bumWHnhu6bEqOG7jnnhu6bhu4jDg+G7jHnhu4rEqMOD4buneTPDlHnDkuG6rnlV4buI4bq2xKh54bq8Q8WoeeG7puG7rnnDieG6rsSoecOJ4bq24buO4buleeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54bq84buc4bq4eeG6vMSCw5Xhu6V5w5LFqOG7luG7jnnhurzhu6LEqHnhu4xQxKh54bq44bq2eeG7skd54buO4buI4bqy4buOeeG7iMSoSMWo4bulecOJw4PDlXnDiUt54buy4bqueeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4h54bq44buI4bq04buMeeG7pMOU4bq4eeG7juG7iuG7rlHEqHnhu6bEqOG7hMWoeeG6uuG7qOG7juG7iuG7p3kxxILhurh54bq6w5XDg+G7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEhVecOj4bqrMcSDeeG6usONeeG6uuG6ruG7juG7innDk8SoRuG7jHnhurjhurZ54bumw5nhurThu4x54bumTXnhurzhu5rhu47hu4p54bq44buITXnhu6ZXeeG7ssSoSOG6uHnDicSC4buOeeG6uOG7iMODxKh54buO4buuUOG6uHnhu4zDguG7jOG7pXnhurpDxah54bq04buO4buleeG7isOUxKh54buI4bqw4bumeeG7juG7hOG7jOG7pXnhu4jhu5xVecOJ4bug4bulecOS4buSeeG7jMWoxqDEqHnhurjhu4hC4buMeeG7iMOD4bu4eeG7isOUxKh54bukxqDhu6Z54bq44buIw5V54bq4xILhurh5w4nhuq554buO4bucxKh54bumw5lS4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44bq64bum4buIxajhu4zDiXnEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu14buz4bqiL+G7s+G6oMO94bq64buz4buz4bu54buz4bu5QeG7s+G7psOB4buz4bqgw5Lhu7PDvS3hu7Mt4bq6w4PFqC3Dg+G7ji3hu6bhu4jDii3hu4jDii3hu4zDlcSo4bunT1Xhu4p4ecODw5Lhu6ZweOG6reG7iMODxKh5VeG7iMSCeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7isSow4N54buyTHnhu6ZXeeG6uMSCeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bqgw73DvXh5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxMkPFqHnhurThu4554bum4buIRnnhu4hIeeG7jFDEqHkteeG7ssSo4bumw4Phu4zEqOG7jnnhu7LFqMSoeeG7suG7hnnhurjhu4jDlXnDicOdw4N54bq04buOeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sWLhu4rhu65RxKh54buO4bucxKh54bumw5lSeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x54bq84bqyecOaxajDiuG7jnnhu4zhu6jEqHnhu7JQxKh54buI4bqu4buO4buKecOSw5XhurDhu6Z54buKxKjDg3nhu7JMeeG7puG7ruG7oMSoeeG7juG7iOG7rsO6eeG7iOG6ruG7juG7iOG7pXnhu6bEqOG7hMWo4buleVDhu6bhu6V54bum4buYxKjhu6V54buk4bq24buleeG7ilfhu47hu4rhu6V54buO4buuUOG6uHnhu4zDguG7jHnhu6bDmcWo4bu4R+G7jnnhu6bhu4jGoOG7juG7iuG7pXnhu4xUecaw4buIw4rDleG7pXnDieG7kOG7pXnhu4rhuq7hu6V54bq4xILhu6nhu6V54bq6Q8WoeeG7puG7iFjhurh54buyROG7puKApnnhu47hu4Thu4554buO4buK4bqu4buO4buIeeG7iOG6ruG7juG7innhu4rEqMODeeG7skx54bq44buITXnhurjDlHnhu7Lhuq7EqHnDksOV4bqwxKh54bq84bug4buOeeG7isSo4bq24buOeeG7juG7iOG7rnnhu6bhu67hu6Dhu47hu4p5UOG7puG7pXnhu6bhu67hu6Dhu47hu4p54bq44bqu4bulecOJ4buc4bumeeG7juG7iuG7kuG7puG7pXnDieG7nOG7pnnhu47hu4Thu4x54buIw4Phu7h54buO4buIw53hu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu6bDmcWo4bu4R+G7jnnhu6bhu4jGoOG7juG7innhu47hu4jhu6554bumw5nhu4Thu47hu6d5MeG7kOG7jnnhu47Dg+G7uOG7pXnDk+G7iMSoeeG6uOG7luG7juG7innhu47hu4rhu4jEqEhVeeG6uOG7iEZ5w4nEqEbhu47hu6V54bq6TOG6uOG7iHnhu7Lhu6p54bq04buOecWoxqDhu47hu4p5VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buO4buleeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMODecSQ4buMeeG7puG7iFjhurh5w5Lhu4Thu4554buO4buK4buWxKjhu6V54buO4buK4buuUcSoeeG7juG7nMSoeeG7psOZUnnDiUThu455w5nhu5zhu4554buI4bug4buO4bun4bun4buneeG6vOG6snnhu6bhurDDlXnDmcODeeG7pFh54bum4buIw4Phu7h54bq84buixKh5w5JQ4buOeeG6uOG7iMOVecOj4bqrMcSD4buneWLhu4rhuq7hu47hu4h54buI4bqu4buO4buKeeG7psSo4buExah54bq64buo4buO4buKeeG7tsWoQuG7pnnhu4jEqEjhu4554buO4buIw53hu47hu4p54buK4buu4bug4buO4buKeeG7jOG6puG7pnnhu4xQxKh54bum4buIw4Phu4x54buKxKjDg3nhu7Lhuq7DlXnhurjFqOG7nOG6uHnhurzFqMODecOT4buIw4PEqHnhu6bhu4jEguG6uHnhu6bhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7inlTeeG7juG7iMSoR8WoeVXhu4jhuqrhu455w5Phu4jGr+G6uOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTJDxah54bq04buOeeG7s8O9w71yeeG7pld54bq4xIJ54bq4w5R54buM4bqm4bumeeG7psOZw5Xhu47hu4p54bukxKjhu4TFqHnhu6bhu4hM4bulecOaxahD4bu4eS15w5NIeeG7psSoSOG7jHnhu6bhurBVeeG7iMOUw4N54bq44buIUnnhurrhuqrhu4554bukxKjhu47hu4jhu6V54bq4xILhurh5w5Phu4Thu47hu4h54buMxajDg3nhu6TDguG7jHnDleG7jsOSxKjhu47Dinnhu7Lhu6fhu7LigKbhurjhu4hNeeG7jOG7nOG7pnnhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnnhu47hu4rDguG7jnnhu47hu4jhu67hu47hu4p54bq44bus4buO4buKeeG6vOG6snnDk+G7iMSoRuG7jnnhurjhu4jDlXlV4buIxILEqHnhu47DnXnhu6bhu4hK4bq44buIeeG7puG7iMav4bulecOJQuG7pnnhu47hu4pReeG7slDEqHnhu6RYeeG6vMOU4buOeeG7juG7iEThu4554bq44buww4N54buO4buK4buuUcSoeeG7psSo4buExah54bq64buo4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4oCcYuG7iuG7rlHEqHnhu6bEqOG7hMWoeeG6uuG7qOG7juG7innhu47hu4rhuq7hu7h54bq44bqu4buO4buKeeG7puG7iErhurjhu4h54buKxKjDg3nhu7JMeeG7pld54bq4xILhurh54buO4buKxajhu7jhu4Thu455w5LEqEjFqHnhu6ZYeeG7juG7iMSo4buE4buO4bulecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uuG7qOG7juG7innhurjhu4hC4bumecOJ4bq2w5V5w5rFqOG6tuG7juG7pXnhurjhu4hC4bumeeG6vMSoR8WoeeG7skzigKZ5xKnFqOG7uHnhu47hu4jEqOG7hOG7juG7pXnhurxJeeG7puG6sMOVecOZw4N54buM4buc4bumeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54bq4w5R54bq44buI4bueeeG6vFbhu47hu4p5w5Lhuq55w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq6w43hu6V5w5lC4bumeeG7juG7iMSoR8WoeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5VeG7iOG6tsSoecOZUcSoeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7skt5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq8xIJVeVbhu47hu4p54bq84buuUuG6uHnDk+G7iMSQxah54buyTHnDksSo4buE4buOeeG7puG7quG6uHnhu6bhu4jDg+G7uHnhurzhu6LEqOKAneG7pXnhurzhurDEqHnhurrEqEjhu4554buM4buc4bumeeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVXnhurjhu4hGecOJxKhG4buOeeG6uOG7iMSow4N54buk4buG4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnDmcOV4buO4buKeeG6uOG7oHnhurhCxah5w4nDncODeeG6tOG7juG7pXlK4bumeeG7juG7iELhu6Z5VeG7iOG6tsSoeeG6uMOUeeG7pld54buzeS154bu1eeG7juG7iuG6ruG7uC/hu6bFqEPhu4554bukWXnhurrhu6rhu47hu4p54bq4xIJ54bq8SXnhurzDg3nhurrhurDhu47hu4p54buO4buKxajhu5rhu4554bum4buIWOG6uHlV4buIxJDhu4x5w5lC4bumeeG7psag4bumeeG6uOG7iMOVeeG7pFbhurh5w5Phu4jhu5jDiuG7p3li4buI4buu4buO4buKecOT4buI4buW4buO4buKeVXhu4jhurbEqHnhu47hu4rhu65RxKh54buO4bquw5V54bq44bus4buO4buKeeG6uMOUeeG7puG7iEl54bq04buOeeG6vOG7rlLhurh54bq4xILhu6V54buO4buIQuG7pnnDkuG6rnnhu6bDmeG7hnnhu47hu4jhu5h54buy4bqueeG7juG7iuG7rlHEqHnDklDhu4554bumxajhu6LEqHnhu7JLeeG7puG6quG7jHnDkkB54bukUnnigJzhu4jDlOG6uHnhu7bhu67hu6Dhu47hu4p54buy4bqueeG7skx54bumw4Phu47hu4h54bq84bqm4bq4eeG7puG7iOG7qOKAneG7p3nhu5FE4bu4ecOS4bqu4buMeeG7pMODw5V54bq8SXnhurrFqOG7juG7innhu4jhu5DDg3nhurzhu65S4bq4eeG7pFh54buM4bqqxah54bum4buIxahF4buOeeG7juG6ruG7uHl14burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqr4buc4bumeeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVXnDklDhu4554bq4w5R54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54buyR3nhu47FqOG7lsSoeeG7psOZ4bua4buO4buKeeG7suG6rnnhurjhu4hGecOJxKhG4buOeeG7tsWoQuG7pnnDk+G7iMSQxah54bq4xIJ54bumw5nDg3nhurzhurJ54bumxKjhu4Thu455VeG7iMOV4buO4buKeVbhu47hu4p54bq64buq4buO4buKeeG7psSoRuG7jnnDieG7nHnhuq3huq/huq3EqXnDkkLhu4554buk4bqq4buOeeG7suG6rsOVeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7isSow4N54buyTOG7p3kyQ8WoeeG6tOG7jnnhu7PDvcO9cnnhu6ZXeeG6uMSCeS154buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu7Lhu5Z54bq44buo4buO4buKeeG6vOG7nOG6uHnhurzEgsOVeS154bq84bqyeeG7iMOUw4N54buKxKjhurbEqHnigJzDicOdw4N54bq04buOeeG6uMOUeeG6vOG7sHnhurjhu4hC4bumeeG6uMSC4oCceeG6uOG7iMOVeeG7jOG7ksSoeeG7juG7iOG6ruG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnhuqDhu7lBVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7PhuqIv4buz4bqgw73hurrhu7Phu7Phu7nhu7NB4buz4bu34bum4buzw73hu7NBw5Lhu7PDvS3hu7Ut4buMw5Ut4bq4w4Mt4buIw5XDgy3hu4rEqMOV4bumLeG7ssOD4buO4bunT1Xhu4p4ecODw5Lhu6ZweOG6reG7iMODxKh5VeG7iMSCeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7isSow4N54buyTHnhu6ZXeeG6uMSCeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bqg4bu5QXh5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544bux4bqrVHnhurjEgnnhu4jDlMODeeG7isSo4buS4bumeeG7suG6ruG7juG7iuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seKAnDJDxah54bq04buOeeG6uMODw5V54bq4QlV54buzw73DvXJ54bumV3nhurjEgnnDkuG6rnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG7pMOV4buO4buKeeG7pMSo4buO4buIeeG6uOG7sMODecOjxKjDksOSw4rhu6Z54bq4xIJ54bumw5nDg+G7p3liRsWoeeG7juG7iOG7rnlV4buIQ+G7jnnhu6bhu4hM4bum4buleTHhu6bhu7h54bu2xahC4bumecOT4buIxJDFqHnhurxG4buOeeG7s0HDvXnhu6bhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu6bDleG6ruG7jnnhurhDxah54bum4buIS3nhu4vDg+G7jsOKw4p54bq4w5R54bum4buISXnDkuG6ruG7jHnhu6bhu4jDg+G7uHnhurzhu6LEqHnhu7bFqHnhu4jhu65Q4buO4buKeeG7psSo4buExah54bq64buo4buO4buKeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buO4buuUOG6uOG7p3kxxILhurh54bq64buuVOG7juG7innhurjhu4hC4bumecOaxahKeeG7isSoxIJ54buO4buI4buuw7p5KuG6uMSo4bq6ecOJ4bq+w5V5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54buOw5V5Y+G7jMOK4buKw4N54bu34bulw4Hhu6XhuqLhu6V5NMOtKuG7pXky4bqvKuG7pXnhu5HEqOG7psOD4buMxKjhu455KuG7pzR54buy4bqueeG7iOG6ruG7jHnDkuG7rlLhu47hu4p5w5Phu4jDlcSC4buO4buKeeG7ssSoecOS4buuUuG7juG7innhu4jDleG6ruG7jnnhu6bDleG6ruG7jnnhu6ZYeeG7juG7iMSo4buE4buOeeG6vOG7rlLhurh54bumSuG6uOG7iHnhu4hSVXnhu6bDmcOV4buO4buKeeG7s3nhurjhu4jDg8SoeeG6ukPFqHnhurThu4554buk4buCeeG7jMOD4buO4buKecOS4bqwxKh5w5JSxKh5SuG6uOG7iHnDklDhu4554bq44buIw5V54bukVuG6uHnDk+G7iOG7mMOKeeG6uOG7nOG7juG7innhurzhu5rhu47hu4rigJ3hu6d54bq74buO4buKeeG6qeG7hHnhu5HhurThu455MeG7iMWo4buO4buKeS15xKnEgzN5MeG7puG7uHkx4buieVXhu4hD4buOeTNDxah54bum4buueXR5w63hu4jEguG7pnnhu6bDmcSoSeG7jnkzw4N5w5rFqMag4bq4eeG7isSow4N5xrDhu4zhurJ54bqxMuG6sXnhu6bDmeG7hOG7jnnhu6Thuq7hu4554bqvw5Xhu6TDiuG7qXnhurjhu4jDlXnDicSoRuG7puG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnDgcOB4bqgVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7PhuqIv4buz4bqgw73hurrhu7Phu7Phu7nhu7NB4bu1QeG7pkHhuqDDgcO9w5Lhu7kt4bu3LeG7ssOKLeG6usOKVS3hurjFqMODLeG7pMWoLeG7puG7iMWow4Phu6dPVeG7inh5w4PDkuG7pnB44bqt4buIw4PEqHlV4buIxIJ54bum4buITHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buKxKjDg3nhu7JMeeG7pld54bq4xIJ4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjDgcOB4bqgeHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7Hhu5Hhu4Z54bq84buAVXnhurjhu7DDg3nhu6RYeeG7puG7iMWoQ+G7jnnDk+G7iMSoRuG7puG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG6r0TFqHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqiecOZQuG7pnnhurhD4buOeeG7jOG7nOG7pnnhurjhu4hGeeG6vOG7nHnhurThu455w5Lhuq7hu47hu4h54buM4bqw4buO4buIeeG7pOG7gnnhu4rEqMavVXlV4buI4buq4bq4eeG7iOG7msSoeeG6uOG7oHnhu6bhu4hJ4buleeG6uOG6tsSoeeG7puG7iMSoSOG7jnnhu6bDmUp54buO4buIUOG7pXnhu47hu4rhurThu4554bq44buI4bqm4buOeeG7pMODeeG7pMav4bumeeG7psOZSnnhu6bFqEjhu6V54bq8xJDhu7h54buO4buIw4Phu47hu4h5w5rFqMSCeeG7psOZS+G7juG7iHlV4buI4buq4bq4eeG7iOG7msSoeeG6uOG7sMODeeG7juG6ssOVeeG6vEl54bumw5nEguG7juG7iHnhurrEqHnhurjhu4hW4buO4buK4buneeG7ieG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54buKxKjDg3nhu7JMeeG7pld54bq4xIJ54buk4buCeeG7isSoxq9VeeG7iOG7nnnhu6bDmVJ54buy4bqueeG6vMSCVXlW4buO4buKeeG7juG7iMWoeeG6uEPFqHnhu6bEqOG7hMWoeeG6uuG7qOG7juG7innhurxJeeG7puG6tOG7juG7innhurjhu65R4buO4buKeeG7pFbhurh5w5Phu4jhu5jDinnhurjhu4jDlXnhurjhu5zhu47hu4p54bq84bua4buO4buK4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnhu4jDisOVeeG6vMOU4buleTHhu5bhu47hu4p54bum4bu4eeG6sTLhurF54bq84bqm4bumeeG7jOG7quG6uHnhu6bEqOG7hMWoecOTRnnhu4jDleG6sOG6uOG7iHnhu4nhu5nhuq0yeeG7juG6tOG7jHnhu7XDveG7teG7tXnhurzhurDhu6Z54bu5QXJ54buyR3nhurrDlcOD4buO4buIeeG7puG7iMWoeeG7suG6rnnhu7Lhu65S4bumecOB4bul4bu3ecOSQ+G7jnnhu7JHecOSUsSoeeG7juG7iMWoROG7jnnhu6TDlXnhu7JQxKh54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14buz4buneTHhu6B54bukU3nhurxJeeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVXnhu47huq7hu7h54buK4buIxKh54buO4buIROG7jnnhu6bhurThu47hu4p54bumw5nhu65T4buO4buKecOS4bqueeG6usOVeeG7jkfhu455w5PEqOG7juG7iHnhu6ZGeeG6vMOD4buO4buKeeG7iOG7msSoeVXhu4jhu6rhurjhu6V54bq4xILhurh54buO4buK4bqu4buO4buIeeG6uOG7iEZ5w4nEqEbhu4554bum4buIWOG6uHlV4buIxJDhu4zhu6V54buO4buI4bqueeG7iOG6ruG7juG7iuG7pXnDk+G7iMSC4bq44buIeeG7pOG6sOG7jnlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu455w5Phur7DlXnhu6bhu4jDisOVeeG7pFh54bumw5lTecOS4bqwxKh54bq44buww4N54buO4buK4bqu4buO4buIeeG7isSow4N54buyTOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu14buzVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7PhuqIv4buz4bqgw73hurrhu7Phu7Phu7nhu7NB4bu54bu14bumQeG7s+G7s+G6oMOSw70t4bu5LeG7s+G7t+G7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjhuq3hu4jDg8SoeVXhu4jEgnnhu6bhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu4rEqMODeeG7skx54bumV3nhurjEgnh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7Xhu7N4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Fi4buIxah54bq4Q8WoeeG6uOG7sMODeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu6bEqOG7hMWoeeG6uuG7qOG7juG7innhu4jEqEjhu4554buOw4Phu7h54bum4buIw4Phu7h54bq84buixKjhu6V54buI4buSeeG7jMWoxqDhu4554bukWXnhurrhu6rhu47hu4p54buO4buIxKhHxah54buI4bug4buOeeG7isSow4N54buyTHnhu6ZXeeG7juG7isWo4bu44buE4buOecOSxKhIxah54buKxqDhurh54bq84buc4buO4buKeeG7skThu6bhu6V54bumWHnhu47hu4jEqOG7hOG7juG7pXnDk+G7iOG7luG7juG7innhu6RZeeG6uuG7quG7juG7innhu4jDlMODeeG6uOG7iELhu6bhu6V54buM4bquxah54bum4bui4buO4buKeeG7iFJV4buleeG6uOG7iELhu6Z5w4nhurbDlXnDmsWo4bq24buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHhu7dBVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7PhuqIv4buz4bqgw73hurrhu7Phu7Phu7nhu7NBQcOA4bumw4HhuqLhu7fhu7XDkuG6oC1BLeG6ouG7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjhuq3hu4jDg8SoeVXhu4jEgnnhu6bhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu4rEqMODeeG7skx54bumV3nhurjEgnh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7dBeHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMeG7luG7juG7innhu6bhu7h54bqxMuG6sXnDk+G7iFPEqHnhu47hu4rhu4jEqEhVeeG7suG6rnnhurzhurJ54bum4buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7luG7juG7innhu6ZXeeG7juG7iuG6ruG7juG7iHnhu4jhuq7hu47hu4p54bu2xahC4bumecOT4buIxJDFqHnhurjEgnnhu6bDmcODeeG7puG7iEt54buyxKhI4bq4eeG7puG7iMOD4buMeeG7isSow4N5w6Mx4bqrxIN54buyUMSoeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54buKxKjDg3nhu7JMeeG7pld54bq4xIJ5w5Lhuq55w4nhu65Q4bq4eeG6vMSoeVXhu4jhu6h54buIUlV54buyUMSoeeG7psSoRuG7jnnhu6bDmUvhu47hu4h5VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOecOJR+G7jnnhu7LDneG7juG7iuG7p3kyQ8WoeeG6tOG7juG7pXnhu7LEqOG7hOG7jnnFqMag4buO4buK4buleeG7jMOD4buKw4PDmcSo4buOw4p5xrDDieG7oOG7qeG7pXnhu6Thu4jDlcOZ4bumw4rhu47EqOG7juG7iuG7pXkxw5XDksOSw4Phu4rDiuG7juKApuG7p+G6vEfFqHnDkuG6ruG7jHnhu6ZXeeG6uMSC4bunecSDQ+G7jnnhurzhuqrhu7jhu6V5MeG7luG7juG7innhu6bhu7h54bq8w4Phu47hu4p5VeG7iMagxKh54buIUlV54buO4buK4buIxKjhu4Thu4554bq4VsWoeeG6ulh5xILhu4554oCc4bq8ROG7jHnhu7JMecOaxajhu4R54buI4buu4bug4buO4buK4oCd4buleeG6vMOUecOS4bqueeG6uOG7iEZ5w4nEqEbhu4554buO4buuUOG6uHnhu4zDguG7jHnhu6ZXeeG7iMWo4bu4RuG7pnnhurjEgnnhu4jDg+G7uHnhu4jhurDhu6Z54buO4buE4buMeeG6uMODw5V54bq4QlV54buzw73DvXJ54bumV3nhurjEguG7p3li4buK4buuUcSoeeG7psSo4buExah54bq64bu14buO4buKeeG6uMOUeeG6uOG7oHnhu4jhu5zEqHnDkljDg3nhurjhu4jhu5Lhu4554buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnDg+G7jnnhu6bDleG6ruG7juG7pXnhurjhu4hC4bumecOS4buuUuG7juG7innhurjDg8OVeeG7suG6rnnhu6bGoOG7pnnhurjhu4jDlXnhu6RW4bq4ecOT4buI4buYw4p54bumV3nhu47hu4rFqOG7muG7jnnhu47hu4rFqOG7uOG7hOG7jnnDksSoSMWoeeG6uMSCeeG7pOG6sOG6uOG7iHnhurjhu7DDg3kx4buW4buO4buKeeG7puG7uOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVKsWo4bum4buIw5XDmXjhu7Hhuq/hurbEqHnhu5VG4buO4burL1Xhu7E=

Hải Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]