(Baothanhhoa.vn) - 6 giờ chiều, trời chập choạng tối, trên đường đi làm về, tôi chứng kiến chiếc xe tải đang đi chầm chậm vào Khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), từ từ ép sát lề đường và dừng lại tại một khu đất trống phía trước Trường Mầm non Hoa Anh Đào.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOM4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKIzY0NcOdV+G6teG6vMOMRuG6ssSD4buKMVnDlDXhu4oqWFnDneG7qCXhu4rDmijDneG7iuG6sVvDneG7ilnDlSpZ4buK4bqxw53hu4rDmj7hu4oxWeG7quG7ijVZ4buQw53hu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ijXDlMOd4buKPVk24buKw5oh4buKNVnhu7bhu4QvWcSoRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnDmSo1w5kzw4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4xVNVk2JVPhu4rDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKTsSo4buIMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTOG7iMOSMeG6s+G6vMOM4buKNDNUQ8OMLy9UVSrhur5T4buMJjVZ4buMKllZJuG7jOG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC/EqMOS4buISi/EqE9OVUxKSsSoT+G7iEw1w5LDkk9Lw5Mk4buI4bq+IzFY4bq4M0PDk+G7iEvDjOG7iuG7jCQ1Q8OM4bqyxIPhu4oxWcOUNeG7iipYWcOd4buoJeG7isOaKMOd4buK4bqxW8Od4buKWcOVKlnhu4rhurHDneG7isOaPuG7ijFZ4buq4buKNVnhu5DDneG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buKNcOUw53hu4o9WTbhu4rDmiHhu4o1WeG7tsOM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOM4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKIzY0NcOdV+G6teG6vMOMRk7hu4pYw51d4buKVFnDneG7sDbDiuG7ijUzXcOd4buKVFlQMeG7ilRZJsOUKljhu4o1KMOdw4rhu4o1M+G7qCrhu4rDmsOgXSpY4buKw5rDneG7iiTDlSXhu4rhurHhu7DDiuG7ijUhw53hu4pUWeG6oSpY4buKPcOd4buqKuG7ilRZw53hu6pU4buK4bqzw5nhu4o14buQw53hu4rDmuG7jCpY4buKw5rDneG7ilRZ4bugJeG7ilRZUCXhu4rhurHDlSbhu4rhu5tZNuG7isOaIeG7ijVZ4bu24buKaOG7lFThu4pU4bugNuG7isO1w5RUw4rhu4oxWcOgXSpY4buKw6whKljhu4rDvVk74buK4buGw7124buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4LDiuG7ijXhuqPhu4o14bqj4buK4bukMeG7ijThu4414buKJOG7sOG7isOaw6BdKljhu4rhurHDleG7ilXhuqMqWOG7iiTDlMOd4buKNcOUw53hu4olPDXhu4o9WTbhu4rDmuG7njXhu4o1MygqWOG7ijFZ4buy4buM4buKNTPDoFtU4buKw70zw6BdKljhu4rhu6Phu6Al4buKKiYq4buKw7Um4buM4buK4bqrKlnhu4rDrMOVJuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOM4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKIzY0NcOdV+G6teG6vMOMRuG7neG7jsOd4buK4bqzw5nhu4o1WTrhu4rDmuG7oDbhu4oyNuG7jOG7ilTEg+G7jOG7ij3hu7IqWcOK4buKKlg/4buKNTPDoFtUw4rhu4oqWD/hu4o04buMNuG7ijI24buMKuG7ijThu441w4rhu4o1WeG7nuG6teG7isOaw6BdKljhu4rhu7I14buKKljDoF3DneG7ijI24buM4buKJMOUw53DiuG7iiRQMeG7ijXhuqFU4buKVcOjKljhu4pTw5kq4buKw5o+4buKMVnhu6rhu4o1WeG7kMOd4buKNTPhu6gq4buK4bqzw5nhu4rhurM2KCpY4buKw5rhu5414buK4buG4buQKlnhu4LDiuG7iipZ4buMKlnhu4pUWT8qWOG7isOaw53hu7A24buKPVnDneG7rirhu4rhurPDmeG7ijNdw53hu4o9WSzDneG7ilnDneG7rCrhu4o1M8OgXSpY4buKw5rhu67hu4okw5TDneG7iiU8NeG7isOaKCpY4buKw5rhu541w4rhu4rDmuG7jsOK4buKWMOUVFnhu4rhurEw4buK4bqxOSrDiuG7iipYPirhu4oqWOG7jCpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjDXDmeG6szUt4buMJMOdWCrhurrhu4ojNjQ1w51X4bq14bq8w4xGw71Zw6NU4buKNeG7quG7ijUz4buoKuG7isOa4buMKljhu4rhurPhu5DhurXhu4oz4buM4buKNcOUw53hu4rhu5tZNuG7isOaIeG7ijVZ4bu24buKaOG7lFThu4pU4bugNuG7isO1w5RU4buKKj/DneG7ilRZNipY4buK4bqxw5Xhu4oqWcOd4buwNuG7ij1ZNuG7isOa4bueNeG7ijUzKCpY4buKPVnhu45U4buKNTPhu6gq4buKw5rhu7bhu4zhu4pTw5Uq4buKNVnDlSpZ4buKMVko4buKKj/DneG7ijPDneG7qCpY4bq+4buK4bufWDbhurXhu6gq4buKKlnhu6Iq4buKVMOhKljhu4pTIMOd4buKNVldw53hu4rDmsOd4buuJeG7ilQ2KMOd4buKKuG7mCXhu4rhu6Il4buKJOG7tlRZw4rhu4rhurHDneG7rFThu4o0xIPhu4zhu4pUWeG6r+G7jMOK4buKKuG7oipY4buKVOG7njHDiuG7iuG6s+G7ouG6teG7iiVbw53hu4pU4buOVOG7ilQhKljhu4o1M+G7tCpZ4buKKlnDleG7iiDhu4pV4buiKuG7ijTDnSpZ4buKw5rhu4wqWOG7ijUzJipY4buKWMOd4buMw53hu4rDmibDlCrhu4pY4bueMeG7ijM3NeG7ilkmw5Uq4buKNVnDneG7rCrhur7hu4rhu5vhu6Qm4buKNVnDmSbhu4rDmj/hu4okw5Xhu4pU4buOVOG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4pVOyrhu4pV4bumMcOK4buK4bqxUCrhu4pUWTbhurXhu64q4buKMVnhu6rhu4okw53hu6w2w4rhu4oxWeG7quG7ijVZ4buQw53hu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ilTDoSpY4buKNeG7njXhu4pTUDXhu4o1MyYqWOG7iuKAnCU44buM4buKJMOVJeG7iuG7mCrigJ3hur7hu4rhurDhu7Thu4rhurFQ4bq1w4rhu4oqWcOd4buwNuG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7ij1ZISpY4buKVD/hu4rDouG7ijVZ4bqhVOG7iiXhu4wqWOG7ijPhu45U4buKNVnhu5DDncOK4buKMVnhu6rhu4o1WeG7kMOd4buKw5rhu6oq4buKKlnhuq8qWOG7iip9w53hu4rDmuG7njXhu4o1MygqWOG7isOa4buu4buKw5o+4buKVCg14buKJMOVJeG7ijThu4wm4buKVFkm4buKKlnDleG7iiXhu7QqWeG7ijTDlFRZw4rhu4rDmjDhu4o1KCrhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrDiuG7ilQhKljhu4o04bqhVOG7iuG6scOV4buKNcOd4buwKuG7ilPDlFThu4pUOirhu4pU4buQKlnhu4oyNuG7jCrhu4olIcOd4buKNTPDoF0qWOG7iuG6szYqWOG7ijI24buMKlnhu4o1WeG7tOG7ij1ZLMOd4buKVOG7oCrhu4oyNuG7jCrhu4o14buiJeG6vuG7imlZ4buyKlnhu4rhurHhu7Thu4o0NuG6teG7iipYWUDhu4o1M+G7qCrhu4oq4buoKuG7ijXDlMOd4buKVOG7jlThu4o9WTbhu4rDmiHhu4o1WeG7tuG7iiVbw53DiuG7ilU7VOG7ilThu45U4buKNTM5VOG7isOaw6BdKljDiuG7iiDhu4oqWeG6rypY4buKKn3DneG7iirDlSbhu4pUP+G7isOa4bueNeG7ijUzKCpY4buKw5rhu7A24buKVD/hu4oqWeG6rypY4buKw5ooKljDiuG7ilPhu5LDneG7ijFZ4buq4buKNVnhu5DDneG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypYw4rhu4pY4bui4bq14buKJeG7njXhu4ol4bqp4buKMjbhu4wq4buKw5oh4buKNVnhu7bDiuG7ilPhuqFU4buK4bqzN1Thu4o1MyYqWOG7iipZ4buiKuG7ilXhu6Iq4bq+4buKw71Zw53hu6o14buKKlhZQMOK4buKVOG7jlThu4okw6NU4buKJMOgIipY4buKVFnhuqFU4buKKuG7mCpY4buKVOG7oCrhu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4pUISpY4buKNeG7jlThu4o1WeG7jCpZ4buKNTPhu4zDiuG7ij3DneG7riXhu4o1M+G7jMOK4buKMVnhu4414buKWcOd4busKsOK4buK4bqzxIPhu4oxWcOUNeG7iipYWcOd4buoJeG7iipZ4bqvKljhu4oqWMOgXcOd4buK4bqxw53hu4oxWcOUJcOK4buKM+G7mCrhu4rDmsOZ4buKKljDoF3DneG7ilQ/4buKw6Lhu4rDmuG7tipZ4buK4bqxw53hu4oxWcOUJeG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMeG6qzY1WSYzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjDXDmeG6szUt4buMJMOdWCrhurrhu4ozw51YWTXhurzDjEbhu53hu6jhu4rDtSbhu4zDiuG7iuG7hjFZw6BdKljhu4rDrCEqWOG7isO9WTvDiuG7isO9duG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buC4buELzFG

Lê Hoa, (Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]