(Baothanhhoa.vn) - Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho các nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định như về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học - công nghệ… Trong bài viết này sẽ tư vấn cho các nhà đầu tư về các chính sách của Việt Nam hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư có thể tham khảo các chính sách hỗ trợ trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s8O94buC4buzOcOT4buMxqDDk8OA4buu4bqm4buEw5PDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOA4buEw5Phu5rDgMagw5PhuqzDgEfDilfDgFbhu7bDgMag4bu24buk4buEw4DGoE/hu5rhuqzDksOAJeG6rOG7msOA4bujw5JLVsOA4bq94bqk4buWw70v4buC4buzw70vw5PhuqLhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rhuq1I4bqkRsOB4buz4bqtw5rDgFbhu6zFqMOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buU4bqsw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7gsOSS8agw4Dhu6rDk+G6puG7qsOA4buW4bqsw4Dhur3Dk+G6rMOAxqDhu7bhu6Thu4TDgFbhuqjhu5rDgOG7hMOZw4DDk1TDksOA4buEw5Phu5rDgOG7hOG6puG7hMOAxqDDk+G6rMOAR8OKV8OAVuG7tsOAR+G7tsWo4buEw4DDk+G7tsavxqBPw4DGoMOTJMagT8OAR8OSSlfDgOG7mMOSS8agw4BWw5NX4bq+xqDDgOG7lMWow5LDgMagw5PhurxWw4BHw5XGoMOTw4DGoMOT4bu2w4AlSsOAVuG6rMOSw4Dhu4TDk+G7jMagw5Phu6/DgMOT4bqow4BWw4rGoE/DgOG7mCHDgFbDk1fhur5W4buvw4Dhu5jDk+G7muG6pMOAw5Phu57hu4TDgC3DgOG7hFHGoE/DgMagT8OTS+KApsOAw7Lhu6zhu5rGoE/DgOG7guG6rMOSw4Alw5LEqFbDgMag4bqsP8OA4buu4buKw4BW4bu2w4Al4bq8xqDDgOG7hMOT4buaw4Dhu4Thuqbhu4TDgMagw5PhuqzDgEfDilfDgFbhu7bDgCVKw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hMOT4buMxqDDk8OA4buu4bqm4buEw5PDgOG7hOG7suG6pMOA4bujw5JLVsOA4bq94bqk4buWw4DDk8Oaw4BW4busxajDgOG7hMOT4buaw4DGoMOT4bqsw4BHw4pXw4BW4bu2w4DGoOG7tuG7pOG7hMOAxqBP4bua4bqsw5Lhu6/DgOG7hOG6puG7hMOAxqDDk+G6rMOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buE4bucw4BWw5NMw4BWw5PhuqThu5bDgOG7mMOT4bqq4buaw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hMOT4buMxqDDk8OA4buu4bqm4buEw5PDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAVuG7rOG7tuG7pOG7hMOA4buYw5PDksOAR0rDgMagT8OTw5XDgOG7hOG6vOG7qsOAw73huqTDgMOT4busSE7hu6XDgcOTVlbhu6rhu67hu7EvL+G7lFfhuqRWVsOT4bqkxqDDk0bhu5p24buE4bua4buWL1ZXLSXhuqTGoC1Ww5NXLVZX4buELeG7hOG6pOG7qi1Pw5LhuqQ/LeG7hMOTV8agTy3GoMOT4bqkxqAtRuG6pFctVlfDgeG7s8O9V+G7s8O94buC4buzT8OS4bq8P8OA4buEw5Phu7jGoE/DgMagw5Phur7GoMOAR8OKV8OAVuG7tsO9L+G7guG7s8O9L1fhu7PDvS/huqThu7N2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDveG7guG7s+G6qXbDgMOhUsOSw4BW4bu2xajGoE/DgEfhu7bFqOG7hMOAw5Phu7bGr8agT8OAw5PDmsOAVuG7rMWow4BHw4pXw4BW4bu2w70v4buC4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDssOTSOG7msOA4buYw5Phu5rhuqrGoMOAw4PDgEfDkkpXw4DhuqLhurTDgOG6uVfhur5Ww4DDocOKV8OAVuG7tuG7r8OAw5PDmsOAVuG7rMWow4BHw4pXw4BW4bu2w4Dhu5jDk1HGoE/DgOG6puG7qsOARsOdxqBPw4Dhu4TDk+G7msOAVuG6vFbDgOG7hOG6qsOA4buE4bqm4buEw4DGoMOT4bqsw4BHw4pXw4BW4bu2dsOA4bq9w5PhuqzDgMag4bu24buk4buEw4Dhu67hu4rDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAR8OKV8OAVuG7tsOAR1LDksOAJeG7pMOSw4Dhu4Thuqbhu4TDgEdSw5LDgFbhu7bFqMagT8OA4buu4bqkV+G7scO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOAOeG6puG7hMOARuG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4AlQOG6pMOAJeG6rMOAxqDDk+G7oMOAeEbhu5rhuqTGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7qsOA4buYw5PGr8OSw4DGoE/Dk8OSS+G7qsOA4buu4bqmxqBPw4BW4bqo4buaecO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOAYeG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4Dhu4RRxqBPw4DGoE/Dk0vDgOG7hOG6pOG7msO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOAYeG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4Dhu5jDk+G7muG6pMOAw5Phu57hu4TDgCXhuqzDgOG7hFHGoE/DgMagT8OTS8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOAw7JVw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOA4buYw5Phu5rhuqTDgMOT4bue4buEw4Al4bqsw4Dhu4RRxqBPw4DGoE/Dk0vDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgGHhu5rhuqTGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7qsOAR8OKV8OAVuG7tsOAJeG6rOG7msOAxqBRxqBPw4DGoE/Dk8OSS+G7quG7r8OAxqBRxqBPw4BWw5NRxqDDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgGHhu5rhuqTGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7qsOAR8OKV8OAVuG7tsOAJeG6rOG7msOAT8OS4bqm4buaw4BGw53hu4Thu6/DgOG7qsOTVcOA4buCw5LEqMagw4Dhu6rDk+G6puG7qsOA4buUV+G6vlbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgDnhuqbhu4TDgEdSw5LDgFbhu7bFqMagT8OA4buYw5Phuqbhu4TDgOG7qsOTWcOAw5PFqOG7qsOAJeG7pMOSw4BHw5XGoMOTw4DDk+G7tuG7pMagT8OA4buqw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgOG7mMOSxqDDk8OAVsSow4DigJPDgCZCw4DDk1TDksOAVuG7rOG7msagT8OAVkDGoE/DgFbDk+G7psOSw4Dhu5g7w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDssOTSOG7msOA4buYw5Phu5rhuqrGoMOAw4PDgEfDkkpXw4DDg+G6oMOA4bq5V+G6vlbDgMOhw4pXw4BW4bu24buvw4BHUsOSw4BW4bu2xajGoE/DgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAR8OKV8OAVuG7tsOAR0Xhu4TDgOG7gsOSS1bDgOG7guG6pOG7msOAT1Phu5bhu7HDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgGEjw4DhuqbGoMOAR8OKV8OAVuG7tsOAVsOT4bqsxqDDk8OA4buU4bq+4buqw4Dhu5bhu6TDksOAeOG7guG6pOG7msOAT1Phu5bDgOG7hOG6qsOAJcOSS+G7hMOA4buWxq/DgOG7rFTGoE/DgEYjw4DhuqbGoMOAVsOT4bqsxqDDk8OA4buU4bq+4buqw4Dhu5bhu6TDksOAR+G7nHnDgOG7hOG6puG7hMOAVuG7rFfGoE/DgFbhurrhu5bDgEdVw5LDgOG7luG7pMOSw4Dhu67huqbGoE/DgFbhuqjhu5rhu6/DgFbhu6xXxqBPw4BW4bq64buWw4DGoE/Dk8OS4buIxqDDgOG7hOG7uFfDgCXhuqzDgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu4Thu5zDgFZVxqBPw4AlUsagw4BHw4pXw4BW4bu2w4BWQMOAxIJ24bqg4bqg4bqgw4BWLsOAR1PGoE/DgFbhu6zGr8OA4buU4buIxqDhu6/DgFbDkyPhu4TDgMOTw5JLxqDDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOAVlLDksOAVsOTw5JMV8OA4bqiduG6oOG6oOG6oMOAVi7DgEdTxqBPw4BW4bus4buaxqBPw4BWw5Phu6bDksOAw5PhuqjGoMOA4bqgxILDgMagQ+G7lsOA4buYTMOAVkDDgMagT+G6rD/DgEfhu7bFqOG7hMOA4buE4bq84buqw4DhuqfDkuG6vD/DgOG7hMOT4bu4xqBPw4DGoMOT4bq+xqDDgEfDilfDgFbhu7bDgMOT4buaReG7hMOA4buEw5Phurzhu6rDgFbDk1fhur7GoMOA4buEw5Phu7LDgFbhu6zhu7bDmcagT8OAR8OKV8OAVuG7tuG7rcOAVuG7rFfGoE/DgFbhurrhu5bDgEdVw5LDgOG7luG7pMOSw4Dhu67huqbGoE/DgFbhuqjhu5rDgOG7sFdS4buEw4BPw5LhuqTDgEfhu7bFqOG7hMOAVsOT4bqsxqDDk8OA4buU4bq+4buqw4BWw5NI4buaw4Dhu7BXP8SoVsOAR8OVxqDDk8OA4buE4buy4bqkw4DDssOT4buyw4BW4bu24bukxqBPw4A5w5Phu4zGoMOTw4Dhu6rDk+G7suG7rcO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOAYSPDgOG6psagw4BHw4pXw4BW4bu2w4BWw5NXVOG7hMOAxqBP4bqsxqDDk+G7r8OAxqBPw5NKw4BHReG7hMOA4buCw5JLVsOA4bu2V8OAR0LDksOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buE4bucw4Dhu7BXP8OA4buWUcOAJVLGoMOAR8OKV8OAVuG7tsOAVkDDgMSC4bqgduG6oOG6oOG6oMOAVi7DgEdTxqBPw4BW4busxq/DgOG7lOG7iMag4buvw4BWw5Mj4buEw4DDk8OSS8agw4BPw5LhuqrDksOAxqBP4bq6xqDDgFZSw5LDgFbDk8OSTFfDgOG6ouG6oHbhuqDhuqDhuqDDgFYuw4BHU8agT8OAVuG7rOG7msagT8OAVsOT4bumw5LDgMOT4bqoxqDDgOG6oMSCw4DGoEPhu5bDgOG7mEzDgFZAw4DGoE/huqw/w4BH4bu2xajhu4TDgOG7hOG6vOG7qsOA4bqnw5Lhurw/w4Dhu4TDk+G7uMagT8OAxqDDk+G6vsagw4BHw4pXw4BW4bu2w4DDk+G7mkXhu4TDgOG7hMOT4bq84buqw4BWw5NX4bq+xqDDgOG7hMOT4buyw4BW4bus4bu2w5nGoE/DgEfDilfDgFbhu7Z2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDvcOS4buWT8OA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4FGVsOTV+G7luG7gsOAw5I5SMagVkjhu6zDgcOA4buuVj/hu5RI4bulw4Eqw5JGVsOT4buxw4Dhurbhurbhurbhu6om4butw4DDk0jDkk/Dk1bhu7HDgOG6ruG6tOG6tuG7qibhu63DgcOA4buu4bus4buE4bulw4EvL8OSduG7guG6pOG7mlbDk+G6pMagw5PDk+G7muG6pHYlxqAvxqBIKuG7ri/Dg8OD4bqiw4Iv4bqiw4LhurBG4bqi4bqi4bq2xILhuq7EgsOCVuG6sOG6suG6tOG6sOG7lOG6ri3huqLhu4LDg3bhu5Lhu6pPw4HDgOG6pOG7lFbhu6XDgTnDk+G7jMagw5PDgOG7ruG6puG7hMOTw4DDk8Oaw4BW4busxajDgOG7hMOT4buaw4DGoMOT4bqsw4BHw4pXw4BW4bu2w4DGoOG7tuG7pOG7hMOAxqBP4bua4bqsw5LDgCXhuqzhu5rDgOG7o8OSS1bDgOG6veG6pOG7lsOBw4Aqw5JGVsOT4bulw4HhurbhurbhurbDgcOAw5NIw5JPw5NW4bulw4Hhuq7hurThurbDgcOAL+G7s8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73hu4Lhu7Phuqnhuql2w4A54bqm4buEw4DDk+G7jsagw5PDgFbDk+G7uOG7hMOAw5PDmsOAVuG7rMWow4BHw4pXw4BW4bu2w70v4buC4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDveG7guG7s8ODw70v4buC4buzw73hu4Lhu7N24bqidsOA4bqt4buOxqDDk8OAVsOT4bu44buEw4DDk8Oaw4BW4busxajDgEfDilfDgFbhu7bDgFbDk1HGoE/DgFbDk+G7tuG7psagT8O9L+G7guG7s8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzOUPGoMOA4buE4bu4w4Dhu5jDk+G7muG6qsagw4DhuqLDgEfDkkpXw4DhuqLhurTDgOG7lFfhur5Ww4BHw4pXw4BW4bu24buvw4Dhu4Thu5zDgOG6ssOAw5Phu47GoMOTw4BWw5Phu7jhu4TDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAR8OKV8OAVuG7tnbDgDjhuqThu5rDgE9T4buW4buxw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7Mtw4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOAw5NLw4BWw5NSxqBPw4Dhu5jEqFbDgOG7hOG6vFfDgMOT4bqow4BWw4rGoE/DgOG7mCHDgFbDk1fhur5W4buvw4DDk+G6qMOAVsOKxqBPw4AmQsOAw5NUw5LDgFbhu6zhu5rGoE/DgCXhuqzDgMagT+G7muG6rMOSw4DDk+G6rMagT8OA4bus4bqs4buaw4BGI8OA4bqmxqDDgEfDilfDgFbhu7bhu63DvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgOG6rcOaw4BW4busxajDgEfhuqzhu5rDgFbhuqjhu5rhu6/DgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4DGoE9XU8agw4DGoMOT4bq6xqDDgOG7lCPhu4Thu63DvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgOG6rcOaw4BW4busxajDgFbhu4zGoMOARsOdxqBP4butw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7Mtw4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4BWw5LEqOG7qsOA4buE4bq+xqDDgOG7lkVWw4Dhu4LEkMagT8OA4buu4bqqxqDDgCZX4bq8VuG7r8OA4buYw5LGoMOTw4BG4bua4bqkxqDDk+G7rcOAw5PDmsOAVuG7rMWow4Dhu4TDmcOA4buuxq/DgOG7ruG6qsagw4AmV+G6vFbhu6/DgOG7mMOSxqDDk8OARuG7muG6pMagw5PDgEbDksOARuG7psOSw4BWw5NI4buaw4Dhu7BXP8SoVsOAR8OVxqDDk8OA4buE4buy4bqkw4Dhu4TDmcOA4buwV+G6pMagw4DGoMOT4bqsw4DGoOG7tuG7pOG7hOG7rcO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOA4bqtw5rDgFbhu6zFqMOA4buYw5Phu5rhuqTDgMOT4bue4buEw4Atw4Dhu5ghw4BWw5NX4bq+VuG7r8OA4buEw5NXP0zGoMOAT8OS4bqk4buaw4Dhu4RRxqBPw4DGoE/Dk0vDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7sy3DgOG6rcOaw4BW4busxajDgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4BWw5PDlcOAVuG7rOG7tuG7psagT+G7r8OA4buEV8agT8OA4buE4bq84buqw4BWw5NRxqBPw4BWw5LGoOG7rcO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzLcOA4bqtw5rDgFbhu6zFqMOAxqBPw5PDkuG7iMagw4Dhu4Thu7hXw4Al4bqsw4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoHbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O94buC4buzw4PDvS/hu4Lhu7PDveG7guG7s3bDg3bDgDnhuqbhu4TDgFbhu6zhu7bhu6bGoE/DgMOTxajhu6rDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buEw53DgFbDk0zDvS/hu4Lhu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9w5Lhu7PhuqR2w4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOAw5NLw4BWw5NSxqBPw4Dhu5jEqFbDgOG7hOG6vFfDgMOT4bqow4BWw4rGoE/DgOG7mMOTV8OA4buEUcagT8OAxqBPw5PDkkvhu6rhu6/DgOG7mMOTV8OA4buEw5PEqMOAJlfhurxW4buvw4Dhu5jDk1fDgOG7hFHGoE/DgMagT8OTS8OA4buE4bqk4bua4buvw4Dhu5jDk1fDgOG7mMOSxqDDk8OAVsSow70vw5Lhu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s+G6vcOT4bqsw4DGoOG7tuG7pOG7hMOAw5PDmsOAVuG7rMWow4Dhu5ZUVsOA4buqw5PDisagw4AlUsagw4BHw4pXw4BW4bu2w4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOAVkDDgMagT+G6usagw4Dhu67huqbhu4TDk8OAxqDDk+G6rMOAxqDhu7bhu6Thu4TDgCXhuqzDgCVSxqDDgFbhu4zGoMOARsOdxqBPw4Dhu7ZXw4BHQsOSw4BHTMOA4buqw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgEdTxqBPw4Dhu4JUw4DDk0vDgFbDk1LGoE/DgOG7mMSoVsOA4buE4bq8V8OAw5PhuqjDgFbDisagT8OA4buYIcOAVsOTV+G6vlbhu6/DgMOT4bqow4BWw4rGoE/DgCZCw4DDk1TDksOAVuG7rOG7msagT8OAJeG6rMOAxqBP4bua4bqsw5LDgMOT4bqsxqBPw4Dhu6zhuqzhu5rDgOG7mMOTV8OA4buEUcagT8OAxqBPw5PDkkvhu6rDgFbhuqjDksOAR8OV4bqkw4Dhu4LhuqzGoMOA4buE4bucw4BHw5JKV8OA4buYw5JLxqDDgOG7mMOSxqDDk8OAVsSow4DigJPDgCZCw4DDk1TDksOA4buYw5Phu5zDgOG7mMOTQ8agw4DDk+G7mkXhu4TDgEfDleG6pMOA4buC4bqsxqDDgOG7hOG7nMOAR8OSSlfDgOG7mMOSS8agw4Dhu5jDksagw5PDgFbEqMOA4oCTw4AmQsOAw5NUw5LDgEdF4buEw4Dhu4LDkktWw4Dhu5jDk+G7nMOA4buYw5NDxqB2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDvcOS4buz4buCdsOA4bqtw5rDgFbhu6zFqMOAR+G6rOG7msOAVuG6qOG7msOA4buqw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgMagT1dTxqDDgMagw5PhurrGoMOA4buUI+G7hMO9L8OS4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7Phur3Dk+G6rMOAxqDhu7bhu6Thu4TDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOARuG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4DDk8Oaw4BW4busxajDgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4DGoE9XU8agw4DGoMOT4bq6xqDDgOG7lCPhu4TDgFbDk1HGoE/DgOG7sFfhuqTDgOG7hOG6puG7hMOAw7Lhu6xXxqBPw4BW4bq64buWw4DDk8Oaw4BW4busxajDgEfDilfDgFbhu7bDgOG7hMOT4buaw4BG4bua4bqkxqDDk8OAxqBPw5PDkkvhu6rDgHhW4busI+G7hMOAVsOTV1Thu4TDgMOzxq/DgMOpxKjDgMOT4bua4bqo4buEw5PDgCXhuqzDgMOhw4pXw4BW4bu2ecOAR0zDgE/Dkljhu6rDgOG7hOG6puG7hMOARuG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4BHVcOSw4Dhu5bhu6TDkuG7r8OA4buE4bqqw5LDgFbDk8OSS8agw4DGoEPGoE/DgOG7lCPhu4TDgOG7sFfhuqrGoMOA4buUOnbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9w5Lhu7Phu4R2w4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4BW4buMxqDDgEbDncagT8O9L8OS4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7M54bqm4buEw4DGoMOT4bqsw4BHw4pXw4BW4bu2w4DDk+G7muG6qFbDgEdUxqBPw4BW4bus4buaxqBPw4Dhu5ZUVsOA4buuUsOA4buU4buQxqDDk8OAJSPhu4TDgOG7tlfDgEdCw5LDgEfDilfDgFbhu7bDgMagw5Phu7bDgD/DgFbEqOG7r8OA4buWUcOSw4BW4bus4bu24bumxqBP4buvw4BPw5Lhuqbhu5rDgEbDneG7hOG7r8OA4buu4bqqxqDDgCZX4bq8VuG7r3Z2w5Phu5pF4buEw4BWw5NXVOG7hMOA4buE4bqm4buEw4BHw5XhuqTDgOG7guG6rMagw4Dhu5jDksagw5PDgFbEqMOA4buYw5Phu5zDgOG7mMOTQ8agw4Dhu4Thu5zDgFbDk0zDgCXhuqQ/w4AlUsagw4BW4buMxqDDgEbDncagT8OAxqDDk+G6rMOAxqDhu7bhu6Thu4TDgFbhuqjDksOA4buE4bqm4buEw4Dhu7BXIcOAVuG7jMagw4BGw53GoE/DgMagw5PhurrGoMOARuG6usagw4DDk+G7mkXhu4TDgOG6vU/hurrGoMOAw5PhuqzGoE/DgOG7hMOT4buMxqDDk8OA4buu4bqm4buEw5PDgCXhu6TDksOA4buW4bu44buEw4Dhu5RCw5LDgOG7rlfhurxWw4BWw5Phurzhu6rDgMOTw5nGoMOA4buE4bqm4buEw4DGoE/hurrGoMOAw5PhuqzGoE/DgFbDk+G7tsOZxqBPw4Dhu5bhuqjDksOAw5PDkkvGoMOAVuG6qMOSdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7s0Z2w4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4BWw5LEqOG7qsOA4buE4bq+xqDDgOG7lkVWw4Dhu4LEkMagT8OA4buu4bqqxqDDgCZX4bq8VuG7rcOAw5PDmsOAVuG7rMWow4BGw5LDgEbhu6bDksOA4buEw5nDgOG7rsavw4Dhu67huqrGoMOAJlfhurxWw4Dhu6zhuqTDgOG7mMOT4bugw5LDgMagVMOSw4BWw5PhuqzGoMOT4buvw4DGoFTDksOAVsOTw5V2w70vw5Lhu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s+G6vcOT4bqsw4DGoOG7tuG7pOG7hMOAw5PDmsOAVuG7rMWow4Dhu4Thuqbhu4TDgEbhu5rhuqTGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7qsOA4buE4bucw4DGoMOTV8OA4buEw4pXw4BWw5LEqOG7qsOA4buE4bq+xqDDgOG7lkVWw4Dhu4LEkMagT8OA4buu4bqqxqDDgCZX4bq8VsOA4buUw5Lhu4jGoMOAw5NLw4Al4bukw5LDgOG7jTjhur1h4buvw4DDs8avw4DDqcSow4DDk+G7muG6qOG7hMOTw4Al4bqsw4DDocOKV8OAVuG7tsOAVsOUxqDDky9Ww5PhuqzGoMOTw4Dhu6rDk1LDgEdMw4BH4bu2xajhu4TDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAVsOSxKjhu6rDgOG7hOG6vsagw4DGoMOTJMagT8OA4buYw5NXw4AlI+G7hMOA4buE4bucw4Dhu5ZFVsOA4buCxJDGoE/DgEdMw4Am4bq6P8OARiPGoE/DgMagw5PhuqzDgOG7luG6pj/DgOG7ruG6qsagw4AmV+G6vFbDgCXhuqzDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAw5Phu5rhuqzGoMOAVsOTw5JLxqDDgOG7hMOZw4Dhu67Gr8OAw5PhuqjDgFbDisagT8OAeOG7luG6qMagT8OA4buU4bu24bukw5LDgEfDkkvGoOG7r8OAxqDhu7bhu6Thu4R54butw4DDoVLDksOAJeG7pMOSw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hMOZw4Dhu67Gr8OA4buWV1LGoMOA4bus4bumw5LDgOG7mMOT4bugw5LDgMagVMOSw4BWw5PhuqzGoMOT4buvw4DGoFTDksOAVsOTw5XDgFbDk+G7jsOAw7PGr8OA4buh4bq6P8OARiPGoE/DgOG7hOG7tMagT8OAxqDDk+G7tsOAw7PGr8OAblc/w4DDk+G7muG6qOG7hMOTw4Al4bqsw4Dhu5jDksSoxqDDgFbhu6xY4buEw4Al4bqsw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7rsavw4Dhu4LhuqTGoMOAxqBP4bqsxqDDk8OA4buYw5Phuqbhu4TDgOG7hFnGoE/DgMOTw5rDgFbhu6zFqMOARuG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4Dhu4Thu5zDgOG7gsOSS8agw4Dhu6rDk+G6puG7qsOARsOSw4BG4bumw5LDgMOTxajhu6rDgOG7lDp2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDvcOS4buzSHbDgOG6rcOaw4BW4busxajDgOG7mMOT4bua4bqkw4DDk+G7nuG7hOG7r8OA4buYIcOAVsOTV+G6vlbhu6/DgOG7hMOTVz9MxqDDgE/DkuG6pOG7msOA4buEUcagT8OAxqBPw5NLw70vw5Lhu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s+G6vU/Dk8OVw4BHw5XGoMOTw4DEguG6oi/Dg+G6oMOD4bqiL+G6vcOhLTltw4Dhu4Thu5zDgOG7sFc/w4BHw5XGoMOTw4AlSsOAw7Lhu6xXxqBPw4BW4bq64buWw4BHVcOSw4Dhu5bhu6TDksOA4buu4bqmxqBPw4BW4bqo4buaw4Dhu7BXUuG7hMOAT8OS4bqkw4Al4bqsw4Dhu4Thuqbhu4TDgEfDmcagw4Alw5XDgFbhu6wj4buEw4BWw5NXVOG7hHbDgMOy4busV8agT8OAVuG6uuG7lsOAR1XDksOA4buW4bukw5LDgOG7ruG6psagT8OAVuG6qOG7msOA4buwV1Lhu4TDgE/DkuG6pMOA4buU4bqsw4BHw5nGoMOAJcOVw4BWw5NXVOG7hMOAOFTDgMOpxKjDgMOT4bua4bqo4buEw5PDgCXhuqzDgMOhw4pXw4BW4bu24buvw4BH4bu2xajhu4TDgMOyw5Phu7LDgFbhu7bhu6TGoE/DgDnDk+G7jMagw5PDgOG7qsOT4buyw4BWw5PhuqzGoMOTw4Dhu5Thur7hu6rDgFbhuqjDksOA4buwVz/EqFbDgEfDlcagw5PDgOG7rlLDgOG6osOD4bq2w4IvbsOhLcOyw7JPw4DGoE/huqw/w4DhuqDDgy/huqLhuqAvw4PhuqDhuqLDgsOAJeG7pMOSw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOAxqBDxqBPw4DDk8Oaw4BW4busxajDgCXhuqzDgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4DDk0vDgFbDk1LGoE/DgOG7rsOSxqDDk8OAVsOT4bqmw5LDgOG7mMOTxq/DksOAxqBPw5PDkkvhu6rhu6/DgEdVw5LDgOG7luG7pMOSw4Dhu67huqbGoE/DgFbhuqjhu5rDgOG7o8OSS1bDgOG6veG6pOG7luG7r8OAT+G7nOG7qsOA4buqw5PDisagw4BHVcOSw4Dhu5bhu6TDksOA4buWUcOAw5Phu47GoMOTw4BWQ8agT8OAVuG7rOG7tsavxqBPw4BGI+G6pMOAVuG7rOG7iMagw4Dhu5jDk+G7muG6pMOAw5Phu57hu4TDgCXhuqzDgOG7hFHGoE/DgMagT8OTS3bDgMOh4bq6P8OA4buu4buKw4Dhu5ThuqzDgEfDmcagw4Alw5XDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAVlJWw4DGoMOT4bq8VsOA4buEw5Phu5rDgOG7hOG6puG7hMOARuG7muG6pMagw5PDgMagT8OTw5JL4buqw4Dhu4Thu5zDgMagw5NXw4Dhu4TDilfDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAJUrDgOG7mMOT4bua4bqkw4DDk+G7nuG7hOG7r8OA4buYIcOAVsOTV+G6vlbhu6/DgOG7hMOTVz9MxqDDgE/DkuG6pOG7msOA4buEUcagT8OAxqBPw5NLdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7s052w4Dhuq3DmsOAVuG7rMWow4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOAVsOTw5XDgFbhu6zhu7bhu6bGoE/hu6/DgOG7hFfGoE/DgOG7hOG6vOG7qsOAVsOTUcagT8OAVsOSxqDDvS/DkuG7s8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw7LDk1HGoE/DgFbDksagw4AlSsOA4buE4bqm4buEw4BG4bua4bqkxqDDk8OAxqBPw5PDkkvhu6rDgEfhu7bFqOG7hMOA4buEV8agT8OA4buE4bq84buqw4Dhu4RRxqBPw4Dhu5jDk+G6pMOSw4BW4bus4buIxqDDgFbhu6zhuqTGoE/DgEbhuqTGoE/hu5g/4buYw5LGoMOTRuG7muG6pMagw5N2T+G7miV2Jcagw4Al4bqsw4BWw5NRxqBPw4BWw5LGoMOAJUrDgEfDilfDgFbhu7bDgFbhu6zhu4jGoMOAVuG7rOG6pMagT8OATkbDknZP4buaJXYlxqDDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9w5Lhu7NPdsOA4bqtw5rDgFbhu6zFqMOAxqBPw5PDkuG7iMagw4Dhu4Thu7hXw4Al4bqsw4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMO9L8OS4buzw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7PDssOTUcagT8OAVuG7tsOAw4PDgi/Dg+G6oOG6ouG6tC/DssOyLTjDsjnDgOG7sFc/w4BHw5XGoMOTw4AlSsOA4buYw5LGoMOTw4Dhu6rDk+G7jMOAOcOT4bu2w5nGoE/DgFbhu6zhu47GoMOTw4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOA4buEUcagT8OAxqBPw5PDkkvhu6rDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOA4buE4bucw4Dhu7BXP8OAR8OVxqDDk8OA4buW4bu44buEw4DDk8Oaw4BW4busxajDgCXhu6TDksOAVkDGoE/DgMagVMOSw4BGV8agT8OA4buU4buQxqDDk8OAJSPhu4TDgOG7hMOdw4BWw5NMdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7lk/DgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOBw5I5SMagVkjhu6zDgcOA4buuVj/hu5RI4bulw4Eqw5JGVsOT4buxw4Dhurbhurbhurbhu6om4butw4DDk0jDkk/Dk1bhu7HDgOG6ruG6ruG6ruG7qibhu63DgcOA4buu4bus4buE4bulw4EvL8OSduG7guG6pOG7mlbDk+G6pMagw5PDk+G7muG6pHYlxqAvxqBIKuG7ri/Dg8OD4bqiw4Iv4bqiw4LhurBG4bqi4bqi4bq2xILhurDhuqLhuq5Ww4PEgsSC4bqi4buU4bq0LcOD4buCw4N24buS4buqT8OBw4DhuqThu5RW4bulw4E5w5Phu4zGoMOTw4Dhu67huqbhu4TDk8OAw5PDmsOAVuG7rMWow4Dhu4TDk+G7msOAxqDDk+G6rMOAR8OKV8OAVuG7tsOAxqDhu7bhu6Thu4TDgMagT+G7muG6rMOSw4Al4bqs4buaw4Dhu6PDkktWw4Dhur3huqThu5bDgcOAKsOSRlbDk+G7pcOB4bq24bq24bq2w4HDgMOTSMOST8OTVuG7pcOB4bqu4bqu4bquw4HDgC/hu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9SOG7luG7s8O94buuVuG7rOG7msagT+G7s2HDleG7hMOTw4Alw53DgE/DkuG6vD/DgOG7hMOT4bu4xqBPw4DGoMOT4bq+xqDDgEfDilfDgFbhu7bhu6vDvS/hu65W4bus4buaxqBP4buzw70vSOG7luG7s8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buz4buj4bukw5LDgOG7mMOSxqDDk8OAxqBPw5PDkkvhu5bDgMOTw5nGoMOA4bqi4bqgw4DGoEPhu5bDgOG7hFfGoE/DgOG7hOG6vOG7qsOARsOV4buEw5PDgCXDncOA4buqw5Phuqbhu6rDgOG7lDrDgCXhuqzDgMOTw5rDgFbhu6zFqMOAxqDDk+G6rMOAR8OKV8OAVuG7tsOAxqDhu7bhu6Thu4TDgMagT+G7muG6rMOS4buvw4Dhu4RRxqBPw4BWP8OAw73huqTDgMOT4busSE7hu6XDgcOTVlbhu6rhu67hu7EvL+G7lFfhuqRWVsOT4bqkxqDDk0bhu5p24buE4bua4buWL8OB4buzw71X4buzw73hu4Lhu7PhurlX4bq+VsOAw7LDk+G6rMagw5PDgMOhUcO9L+G7guG7s8O9L1fhu7PDvS/huqThu7PDgOG7lOG6rMOAR8OZxqDDgCXDlcOAVz/DgFbhu4zGoMOAw5PhuqzGoE/DgEfDilfDgOG7o8OSS1bDgOG6veG6pOG7lsOAVuG7tsOAJeG6vMag4buvw4DDk8Oaw4BW4busxajDgMagw5PhuqzDgEfDilfDgFbhu7bDgCbDksagw4Dhu4Thurzhu6rDgE/DkuG6vD/DgOG7hMOT4bu4xqBPw4DGoMOT4bq+xqDDgEfDilfDgFbhu7Z2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqKFdWw5Phu5rhu6zDgeG7s+G6ueG6vcO9L+G7quG7sw==

LN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]