(Baothanhhoa.vn) - Đứng trước cánh đồng trồng lúa trải dài tít tắp, đang bước vào giai đoạn chắc xanh, bà Lê Thị Hiền, thôn Trọng Hậu, xã Hoằng Qùy (Hoằng Hóa), cho biết: Đây là cánh đồng chỉ sử dụng duy nhất 1 giống lúa Thái Xuyên 111 để gieo cấy theo lịch thời vụ xuân muộn. Việc sử dụng cùng 1 giống lúa giúp việc chăm sóc, bón phân được thực hiện đồng loạt, nhanh gọn, dễ áp dụng cơ giới hóa. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân trong thôn gần như chưa phải sử dụng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh và giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí trong sản xuất.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmZlLhu5wsRCYsSEThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQRDpdROG7jijhu6hQREVEUFJZ4buoUETFqC7hu4LhuqQvUUXhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQypmw5Thu4Lhu45D4bqmY3vhu6hQRDs/PkDhu4xE4buM4buE4buoUUTDlcOd4buoUEQ7P8Od4buoUETFqC7hu4JEOz9IUkThu45GUkQ7UztEO8OMKuG6sETDleG7guG7qFBEw5I+QOG7jEQgRuG7qkRQUuG7glJEw5Xhu6pH4buoROG7jFHDjOG7jEQx4buC4buoUeG6sETDkkZEauG7lkRyUVVEZlLhu5rhu6jhurBEO1FY4buoRHI/4buu4buoUERmTizhurBEMUlEZuG7quG7iuG7qFBE4buhITJE4bq0ZuG7quG7iuG7qFBEZuG7sOG7gsOC4bqwROG7jFHhu6pEw5JSxqA7xIJEY0syRMWoRkThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQROG7jFHDmkQ6XUThu44o4buoUEThu44sMkThu6hRTDtERURQUlnhu6hQRMWoLuG7gkRyUeG7hFJEdiwy4buW4buoREVFRUTDleG7okRQUsOU4buqROG7jEwyRDtRw5Thu6pExahV4buMUUQ7USNSRCAoRDEsS+G7qETGryzhu7Lhu6jhurZE4butUuG7nOG7jEQ6XUThu44o4buoUEThu4wh4buoUERFRFBSWeG7qFBExagu4buCRFBSLipEIFLhu5zhu4xE4buMUcONxq9EOuG7sOG7jOG6sETDkuG7sOG7qEQqUUvhu6hEw5U+PeG7jEQ7UVvhu4xEUVLhu5zhu6hEw5XDneG7qFBExajhu6pHO+G6sEThu6hR4buC4buoUURQ4buu4buo4bqwROG7juG7nkThu4QqROG7jijhu6hQROG7jOG7uERQUkBSRFHhu7Dhu4LhurZE4butKETDlVjhu6hQRDEsS+G7qEThu6jDjcavROG7qOG7gjLhurBEw5JGROG7jOG7quG7qEThu6hY4buoUEThu45L4buoRDs/4buq4buoUEQ7UVjhu6hEUE3hu6hE4buoUT5E4buMUT7hu4JEKlFIUkQ6XUThu44o4buoUETDlcag4buoROG7jOG7hOG7jETFqOG7qkdSRDtRLFnhu4xEw5JI4buqRCDhu5xEO1Fb4buMRCBOO0TDleG7okQqUeG7rOG7qFBEOz99RDpLLETDkuG7nOG7qFFEIEZEUFIuKkRQUkjGr0Q7fURF4bq8RMOVxqDhu6hEw4nEkMOAROG7jFFSRCpRU0Q7P+G7quG7qFBEOkjhu6hEMSxMO+G6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqr4buCKjtS4buq4buoQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFD4buOO1Esxq/DkkRS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4bq+xJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurrDiuG6vCox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy9S4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu6jDlDA6L8OJw4lF4buGL0Xhur7hur7hu45Fw4nEkMOJ4bq8RUU74bq44bq8w4nhurjDicWoxJDhurbhu6QqUMODP0Hhu4BFw4lDROG7gsWoO0FDZlLhu5wsRCYsSEThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQRDpdROG7jijhu6hQREVEUFJZ4buoUETFqC7hu4JDRDBS4buOO1FBQ+G6vsSQxJBDRFHDlFJQUTtBQ+G6usOK4bq8Q0Qv4bqm4bqr4buE4buoUUTDlcOd4buoUEQ6XUThu44o4buoUERFRFBSWeG7qFBExagu4buCRDtHUkQxSURyUVLhu5wsRGxQLDLhu5bhu6hE4bq0clFS4bucLERm4buw4buCw4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYz494buMRMOSUsagO+G6sETDlUsyRMWoRkQgKEQ7UXtERcSQ4bqwRMOSRkThu4zhu6rhu6hE4buoWOG7qFBE4buOS+G7qEQxSURm4buq4buK4buoUEThu6EsNEThu4QqROG7jijhu6hQRCBS4buc4buMRDpdROG7jijhu6hQREVEw5XGoOG7qETDiURQUlnhu6hQRMWoLuG7gkQgRuG7qkQ6SOG7qEQxLEw74bq2ROG7j+G7qFBEauG7lkRyP+G7ruG7qFBEZuG7rOG7guG6sEThu59R4buwRDs/PiThu6hQROG7n1Hhu6zhu6hQRGxY4buoUEThu6hQUVLhu5wqRCBGROG7n1Hhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu6hY4buoUEQ7UVjhu6jhurBEc+G6qWxiRFEsMuG7nOG7qERm4buq4buK4buoUERm4buw4buC4bqwROG7jFHhu6pEw5JSxqA7xIJE4butUuG7nOG7jEQ6XUThu44o4buoUERFRMOVxqDhu6hEw4lExajhu6pHUkRQUlnhu6hQRMWoLuG7gkQ7P+G7luG7qEThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQRDpI4buoRDEsTDtEw5LDjDtEw5VNLETDlT494buMRFEsMuG7nOG7qEQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJEO1Fb4buMRFFS4buc4buoRDt9ROG7qMONxq9Ew4nEkEXhu4DhurBEIEBSRCYsMkTGr1hEUeG7kipEJETGr+G7sjtEOllEMUnhurBE4buoUT7EgkRm4buq4buK4buoUEThu6EsNOG6sERm4buq4buK4buoUEThu6EsM+G6sERm4buq4buK4buoUER2LEvhu6jhurBEZuG7quG7iuG7qFBEcj9S4buoUeG6tkRx4buCLERR4bu44buoROG6vEThu6jDjcavRDs/UuG7ouG7qEThu6ZR4buCUuG6sETDlUlE4buoUUvhu6hEP+G7suG7qFBEP+G7gkThu6ZRw4wqROG7jOG7hOG7jEQxSeG6sEQ7UVVEOz9M4buoRDs/4buq4buoUERRLDLhu5zhu6jhurZE4butKETDlVjhu6hQRDEsS+G7qEThu6jDjcavROG7qOG7gjLhurBEUSwy4buc4buoROG7jFHDmkThu4zhu7hE4buMTCxE4bq4RFBSWeG7qFBExagu4buCRMOV4buiRFBSw5Thu6pEOz/DneG7qFDhurBEUMOdxq/EgkRyUeG7hFJEdiwy4buW4buoREVFReG6sERy4bqpcETDieG6vuG7huG6sERyUVLhu5bhu6hE4bunLEThu4BEIEZERcSQxJDDgEThu45S4buc4buoRDtT4buMUUTFqC7hu4JEw5Xhu5osRMOVPj3hu4xEUFLDlOG7qkThu4xMMkQ7P0ZEMSxL4buoRMavLOG7suG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZj4buE4buoUURQUuG7hEQg4buaRFFS4bucLEQmLEhE4buMKeG7gkThu6hRIuG7qFBE4buM4buE4buoUUTDlcOd4buoUERFRFBSWeG7qFBExagu4buC4bqwRFjhu6hQRGbhu6zhu4JE4buMUeG7qkTDklLGoDtEO1Hhu5bGr8SCROG7hVLhu4JSRMOV4buqR+G7qETFqC7hu4JExahGxq9Ew5Xhu6zhu6hQ4bqwRDs/4bu0RMOSWOG7qFBE4buMIeG7qFBEO1EjUkTDlVLhu6LGr0Thu6jhu5bhu6hExagu4buCRDtRKEQqUUzhu6hEO1k7RFHhu7jhu6jhurBE4bumUVjhu6hQRMOSVURRUuG7nOG7qEQ7Pj3hu6hQRMWow5Phu6hEUFJZ4buoUEThu47hu6pEUUc7RCpRTOG7qEQqUeG7hDtEO+G7hOG7qETDkiRSRFBS4buw4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJRI1JEw5VS4buixq9E4buoRjLhurBEUE3hu6hE4bq4xJDEkERR4buCRMWoLuG7gkThu4wp4buCRDFJRHJRUuG7nCxEbFAsMuG7luG7qOG6sERRLDLhu5zhu6hEclFS4bucLERm4buw4buCRMavQFJEw5I+QOG7jEQgRuG7qkRQUuG7glJEw5Xhu6pH4buoROG7jFHDjOG7jEQx4buC4buoUeG6sEThu6hRPuG7qFBE4buoUD4jUkThu45L4buoRMOVSUThu45bROG7plLGoOG7qEThu6jDjeG7qFBEOixMO0TDlUc7ROG7plHhu6pI4buoUEThur7hurxEO0cvUeG7guG6sEThu4zhu4Lhu6pEUeG7uOG7qERFxJBEw5XGoOG7qERFRUQ7Ry9R4buCRDrhu6pEIEBSROG7qMON4buoUEQ6LEw7RMWoLuG7gkTDklThu6hRRCYsS+G7qEThu4wp4buCROG7jEhEO8Oa4buoUeG6tkThu6Es4buCRDtUxq9EUVLhu6Is4bqwROG7jFEu4buoUEQ7WFJEw5U+PeG7jETDklLGoDvhurBEOiRE4buOw5lE4buOUuG7nOG7qEQ7U+G7jFFExagu4buCROG7jCnhu4JEMUlE4buM4buwRMOVPj3hu4xE4buow43hu6hQRDosTDtEID49O0Q7P+G7slJE4buoUT5EOz/hu5bhu6hExahGRMOSJFJE4buoUVLhu5osROG7qMONxq9E4buo4buCMuG6sETDkkZE4buM4buq4buoROG7qFjhu6hQROG7jkvhu6hEOz/hu6rhu6hQRDFJRMWoLFjhu6hE4buOLDJEOz9URCBS4buc4buMRDpdROG7jijhu6hQREVEw5XGoOG7qETDiURQUlnhu6hQRMWoLuG7gkQgRuG7qkQ6SOG7qEQxLEw74bq2ROG7j+G7qFBEcj9N4buoRHIh4buoUEThuqnhu4Thu4xR4bqwRDFJRHJRUuG7nCxEbFAsMuG7luG7qOG6sEThu4xR4buqRMOSUsagO8SCROG7oSzhu4JEO1Fb4buMRDvGoEThu6hRUuG7mixEIChEOkjhu6hEMSxMO0Thu4xR4buqRDtRTDLhurBEIFLhu5zhu4xEOl1E4buOKOG7qFBERURQUlnhu6hQRMWoLuG7gkQgRuG7qkQ6SOG7qEQxLEw7RFBSSMavRDpZRMWoTeG7qEQqUSzhu6hEO1EsWeG7jETDkkjhu6pEIOG7nEQ7UVvhu4xEIE47RDt9REXhurDhurxELUThurhExahN4buo4bqwRMWoPj3hu6hQRCpRS+G7qETDlUfGr0Q6XUThu44o4buoUEQ7UUwqRFHhu7jhu6hE4bq44bq4w4Dhuq5E4bumUcOM4buMRCpRKOG7jEQ7VOG7qFFEOz9H4buoUETFqC7hu4JExajDk+G7qOG6sERRUuG7nCxEJixIROG7plLhu6hRRDvGoEThu4zhu4Lhu6pEUeG7uOG7qEQ7fURF4bq8RMOVxqDhu6hEw4nEkMOARDrhu6pEIEBSROG7qFEi4buoUEThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQRDs/w53hu6hQROG7qFFS4buaLERQUlnhu6hQRMWoLuG7guG6tkRsUOG7qkZSRD/hu4LhurBE4buM4bus4buoRDtH4buqRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qETDleG7okThu4QqROG7jijhu6hQROG7jOG7uERQUkBSRFHhu7Dhu4JEOz/hu6rhu6hQRDpI4buoRDEsTDvhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4buhLOG7gkQ7UVvhu4xEO1Lhu57hu6hEO0dSROG7jOG7hOG7jETDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUEQ7P+G7luG7qEThu4xR4buqRDtRTDLhurBE4buoUSLhu6hQROG7plEsRMOVw53hu6hQROG7jFHDmkThu4zhu4Lhu6hRRDvhu4Thu4xExq/hu7I7RFBSWeG7qFBExagu4buC4bqwRDtRI1JEUFLhu4Lhu6hEOlLhu6hRRDs/PiThu6hQ4bqwRMWoRsavRMOV4bus4buoUOG6sEQ7P+G7tETDkljhu6hQ4bq24bq24bq2ROG7qFE+ROG7qFHhu4Is4bqwROG7qFA+I1JE4buoWOG7qFBE4buOS+G7qEQ/TDtE4buO4bueROG7jFHDjcavRDrhu7Dhu4zhurBEUVLhu5wsRCYsSEThu6ZS4buoUUQ7xqBE4buM4buC4buqRFHhu7jhu6hEOuG7qkQgQFJEIFLhu5zhu4xE4buM4buC4buoUUQ74buE4buMROG7qFFS4buaLERQUlnhu6hQRMWoLuG7gkQ7P+G7luG7qEThu4wh4buoUEThu4zhu4Thu6hRRMOVw53hu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Q6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJEP1JQUTvhuq5D4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6puG6qUZSRCBGREjhu6hRxIJEZj7hu7jhu6hQRHJR4bu4xq/huqQvOjs/4buq4buoUOG6puG6pC8q4bqm


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]