(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/4, Liên đoàn Lao động huyện Mường Lát tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2024.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTjDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG6rMOSSuG7hsawSuG7guG6sErhu6HGsOG7quG7hMOJSsaw4bqs4buC4buk4bqs4buhxrDhu4jhu7NLxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7glHhu67hurxKxrDhurHDmeG7lErhu4bGsOG6r+G7tVDGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu690L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal14bq34buG4bu34buuxrDhu6vhu60v4buv4buhxrDhuq/hu4TDiUrGsOG6qkvhu7dKxrDhuq/hu7NLxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7glHhu67hurxKxrDhurHDmeG7lErhu4bGsOG6r+G7tVDGsFDDlMaw4bqs4buC4buk4bqsxrDhu4LDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG6rMOSSuG7hsawSuG7guG6sErhu6HGsOG7quG7hMOJSsaw4bqs4buC4buk4bqs4buhxrDhu4jhu7NLxrDhuqrDlUrhu4bGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu69wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w84buz4bucUOG7hEtKxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG6qFDhu4JRxKjhuqbGsOG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8aw4buv4buvduG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7r+G7q3Yv4burduG7r+G6qHfhu6t44bureOG7reG7rVB54buv4burduG7q+G7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXfDvXjFqcaw4buz4buIUOG7mcWpOMOV4buExrBQ4buC4buzS8aw4bqsw5JK4buGxrBK4buC4bqwSuG7ocaw4buq4buEw4lKxrDhuqzhu4Lhu6Thuqzhu6HGsOG7iOG7s0vGsOG6qsOVSuG7hsaw4buCUeG7ruG6vErGsOG6scOZ4buUSuG7hsaw4bqv4bu1UMawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7seG7r8WpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal54bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxanhu6/hu692xanGsC91KeG7s0rGsOG7hcOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsFDhu57hu7NLxrDhuqzhu5TGsOG7iMOZUcawSuG7hOG6vMSoxrDhuqzhu4JLxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buC4buzxKjGsOG7huG7hOG7s8aw4buCw5Xhu4TGsFDhu4Lhu7NLcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4Xhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhu4LDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG6rEzGsOG7guG7kkrGsOG7q3bhu6nGsOG7quG6tErGsOG6qsOVSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhuqrhurhKxrBQ4bumxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rMOSSuG7hsaw4bqqS+G7t0rGsOG6rOG7ksaw4bugxqDGsFDhu57FqOG6rMawUOG7glHDleG6rMaw4bqv4buEw4lKxrDhuqpL4bu3Ssaw4bqv4buzS8aw4bqqw5VK4buGxrDhu4JR4buu4bq8Ssaw4bqxw5nhu5RK4buGxrDhuq/hu7VQcMawPOG7teG6rMaw4buq4bq0Ssaw4bqqw5VK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsFDhu57hu7NK4buCxrBQ4bu34buExrDGoMaw4butxrDEqMOSSsawUOG7guG7hMaw4bqq4bq2Ucaw4buG4buOxKjhu6PGsClMSuG7hsaw4bqs4buCUeG7ruG6ukrGsOG7guG7kuG7hOG7ocaw4bqmTErhu4bGsOG6puG7t0rGsOG7quG7t8aw4bqs4bqyUcaw4buIw5JK4buGcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsOG7r3d24buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4buv4burdi/hu6t24buv4bqod+G7q3jhu6t54bur4buxUHh54burw73hu63hu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu6944butxanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTjDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG6rMOSSuG7hsawSuG7guG6sErhu6HGsOG7quG7hMOJSsaw4bqs4buC4buk4bqs4buhxrDhu4jhu7NLxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7glHhu67hurxKxrDhurHDmeG7lErhu4bGsOG6r+G7tVDGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6/Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWp4buvd3bFqcawL3V04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB2d+G7qeG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7r+G7q3Yv4burduG7r+G6qHfhu6t44bureeG7sXlQw715eHfhu7Hhu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu6/hu6nhu6/Fqcaw4buz4buIUOG7mcWpOMOV4buExrBQ4buC4buzS8aw4bqsw5JK4buGxrBK4buC4bqwSuG7ocaw4buq4buEw4lKxrDhuqzhu4Lhu6Thuqzhu6HGsOG7iOG7s0vGsOG6qsOVSuG7hsaw4buCUeG7ruG6vErGsOG6scOZ4buUSuG7hsaw4bqv4bu1UMawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7seG7r8WpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal54bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxal2d+G7qcWpxrAvdTzhu7XhuqzGsOG7quG6tErGsOG6qsOVSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrBQ4bue4buzSuG7gsawUOG7t+G7hMawxKjDkkrGsOG6pkxK4buGxrDhuqzhu4JR4buu4bq6Ssaw4buC4buS4buEcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXVt4buY4buExrBQ4buESuG7gsawUOG7guG6skrGsOG6qkvhu7dKxrDhu4rhurhQ4buhxrDhu4bhu4Thu7NLxrDhu4jDmVHhu6HGsOG7gk7huqzGsOG7gk/hu4Thu6HGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLxrDhu4rDncawUOG7glHhurRQxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu4Lhu4TGsOG6quG6tlHGsFDhu4LDisawUOG7guG7s0vhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4buq4bq0Ssaw4bqqw5VK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsOG6qsOBxrDhuqzhu4xK4buGxrDhu4Lhu4ThurhKxrDhuqzhu4JLxrDhu4rhu4Lhu7VKxrDhu4bhu4RBxrBK4buC4buoSuG7hsawUOG7nuG6tErGsOG6quG6tlHGsOG7guG6tuG7nMaw4bqo4bqkSuG7ocaw4bqqROG7nMawxKjhuqBQ4buhxrDhu4pI4bqs4buCxrBQRkrhu4JwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w84buz4bucUOG7hEtKxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7q8O94buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4buv4burdi/hu6t24buv4bqod+G7q3jhu6vDveG7qXhQw73hu7F2eeG7q+G7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXh44butxanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTjDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG6rMOSSuG7hsawSuG7guG6sErhu6HGsOG7quG7hMOJSsaw4bqs4buC4buk4bqs4buhxrDhu4jhu7NLxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7glHhu67hurxKxrDhurHDmeG7lErhu4bGsOG6r+G7tVDGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6/Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7q8O9xanGsC91POG7teG6rMaw4buq4bq0Ssaw4bqqw5VK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsFDhu4Lhu4TGsOG6quG6tlHGsMSow5JKxrDhuqzhurJRxrDhu4jDkkrhu4ZwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTjDleG7hMawUOG7guG7s0vGsOG7iOG7t8aw4bug4bqwSsaw4bqs4buC4buS4buExrDhu4jhu7dK4buCxrDEqOG7uUrhu4Lhu6HGsOG6psOUxrBG4bqs4buCxrBK4buC4bqixKjGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLxrDhu6Dhu6ThuqzGsOG7iuG7gk9C4buhxrDhuqrhu5Thu4TGsOG7oOG7jErhu4bGsOG7qsOASsaw4buCS+G7tcawUOG7hErhu4LGsFDhu4LhurJKxrDhu6rhu7fGsFDDgErhu4bGsOG6rMOZ4buUSuG7hsawUEdK4buCxrDhuqpL4bu3Ssaw4buK4bq4UMawUOG7guG6sErGsOG7teG7hMawUOG7nktK4buGxrDhuqzDkkrhu4bGsErhu4LhurBK4buhxrDhu6rhu4TDiUrGsOG6rOG7guG7pOG6rOG7ocaw4buI4buzS8aw4bqqw5VK4buGcMawe+G7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG6qsOC4buuxrDEqOG7uUrhu4LGsOG7nOG7gktK4buGxrBQ4bue4bu3S8awUOG7guG7hMaw4bqqUeG7s8aw4buI4buzS8aw4bqqw5VK4buGxrDhu6BBSsaw4busUeG6tlDhu6HGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7teG6rMaw4buq4bu3xrDhu4JO4bqsxrBQ4bq04bucxrBK4buC4bqixKjGsOG7iOG6tOG7nMawUOG7guG7t0rhu4LGsFBG4bqs4buCxrDhu6xR4bq2UMaw4bug4bqg4bqsxrDhuqzhu4Lhu7dLxrDEqOG7pkrhu4bGsOG7ilnGsErhu4ThurzEqMaw4buvw73GsErDgMSoxrBK4buG4bu34buuxrDhu4bhu4RB4buExrDhu5zhu4JMSuG7hsawxKjhu4ThurpKxrDhurfhu7PEqMawUOG7guG7jErhu4bGsErhu4LhurZQxrDhuqrhurZQxrBKw5nhu5jhuqzGsHLhu63hu6kv4buvL+G7q8O9eHbGsC3GsOG7reG7qS/hu68v4bux4bup4bux4buvc+G7n8aw4bur4butecawSsOAxKjGsOG7gVHhu4zhuqzGsFDhurjGsOG6r+G7s0vGsOG6qsOVSuG7hsawcuG7qy92L+G7q3l5d8awLcaw4burL3Yv4bux4bup4bux4buvc+G7n8aw4buKWcawSuG7hOG6vMSoxrDDvXbGsErDgMSoxrBQ4buC4bu3SuG7gsaw4buI4bq04bucxrA8w5JK4buGxrDhuqpL4bu3SsawbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8SoxrBy4buxeS94L+G7q8O94buxw73GsC3GsOG7sXkveC/hu7Hhu6nhu7Hhu69z4bufxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu5zhu4JLSuG7hsawUOG7nuG7t0vGsFDhu4LDisaw4bqoVOG6rMawUOG7gsOKxrBQ4buC4buzS8aw4bqsVeG7s8aw4buCUeG7ruG6vErGsOG6scOZ4buUSuG7hsaw4bqv4bu1UHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nOG7slFQ4buCS+G7nsWpdeG7heG7guG7s0rhu4LGsDhRw4l0L+G7nHU=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]