(Baothanhhoa.vn) - Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo nhanh, bền vững; tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DhurwyaTtVMjNd4bqhVTvDo1UyM13DqlXDqcOqWVU7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buWVTHDo2VVZTIl4bqhVTEzWcOgVeG6oTEyw6jhuqNV4bqhMuG7ruG6oTLhu5ZVOlvhuqFV4buLw6zhuqExVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqHhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6BxVsOgVeG6u1bhur1Vw6HDneG6oTJVLljhuqPhu5ZVOzI3VS5Y4bqj4buWVS4zW8OqVTJX4bqhMlU74buD4buuVXd0w4nhurxV4bqgMT3huqFVMlfhuqExVXIyNOG6oTJV4bq7VjsyVcSpw51VMuG6pTNV4buc4bqgd3LhurrEqHfhu6Lhu5ZV4bq8N+G6oTJV4buDauG7llXDinHhuqBzVeG6vTfhuqEy4buWVXHhu67huqFVLlgzVSwzXeG6oVV3dMOJ4bq8VeG6oHdy4bq6xKh3VeG6vTfhuqEyVS7DnVXhur3huqdVOzJnO1Xhur0yaTtVMjNd4bqhVTIzXcOqVcOpw6pZVTtWO1U7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzLhu5ZVMcOjZVVlMiXhuqFVw6nDquG7ruG6oVXhur3hurnhuq/huqExVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4buLM107VeG6vTJpO1UyM13huqFVO1Y7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJVw6Dhu4c7VeG6vTN7w6pV4buLW1UxM1nDoFXhuqExMsOo4bqjVeG6oTLhu67huqEy4buWVTpb4bqhVeG7i8Os4bqhMeG7lFXhur1Y4bqjVeG7izNdO1XDoVfDoOG7llXEqT1qVSxp4bqhMVXhuqHhurPhuqExVeG6vTLhurPhuqFVw6Dhuqsz4buWVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVXhuqExw6rDouG6oVXhuqEyPeG6oVXDoWk74buUVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVVhM+G6oTJV4bq9fVUtVcSpw51VMuG6pTNV4buL4buB4bqhMVUuw6LhuqExVTpX4bqjVSw94bqhVeG6veG6pTtV4bq9MjMiw6pV4bq74bq1VeG7i1dVw6AzW+G6oVXhuqHhur8zVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVThu6Dhu54zw6AxVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFQs4bq9MsOqw6A6VTNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hV4buow5rDmmXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOZw5kvw5nhu6rhu6osxq/hu6TDmsOa4buww5rhu6bhur3Gr8av4buo4bus4bukw6HDmsagOWUx4buS4bq54buM4buk4buo4bukVFXhu67DoeG6veG7jFThurwyaTtVMjNd4bqhVTvDo1UyM13DqlXDqcOqWVU7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buWVTHDo2VVZTIl4bqhVTEzWcOgVeG6oTEyw6jhuqNV4bqhMuG7ruG6oTLhu5ZVOlvhuqFV4buLw6zhuqExVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqFUVeG7iTMs4bq9MuG7jFThu7DDmsOaVFUyITMxMuG6veG7jFThu6jDmsOaVFUv4bugclbhuqFVOuG6pVXhuqAxPeG6oVUyV+G6oTFVcjI04bqhMlXhurtWOzJVxKnDnVUy4bqlM1VhMyLDoFXhur3hurnhu65V4buLM107VeG6u8OtVSzhu4fhuqExVeG7i+G6teG6oVXhu4vhu65qVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVXhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq9VeG6vVgzVcSpw51V4bq8MuG6v2pV4bq64bqp4bqhVeG7nOG6oDHhuq87VcOB4bu4O+G7osag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHHhu67huqFVLlgzVSwzXeG6oVV3dMOJ4bq8VeG6oHdy4bq6xKh3VTtWO1U7JGVVOuG7ruG6oVUyV+G6oTJVYTZlVeG6vTJiM1U7VjtV4buL4buy4bqhVTpZ4bqhVTsyN1UuWOG6o1Uy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqHGoFV0w6LhuqExVeG6vTJiM+G7llXhur0qZVXhur3hurnDquG6oTFVO1Y7VeG6oTHDqsOi4bqhVeG7i+G6teG6oVXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVTvDo1XhuqExw6rDouG6oVUx4bq1O1Xhur1oVeG6oTE94bqhVeG6u1Y7MlXhuqAyV1XhuqFm4bqrO+G7llXhuqExw6rDouG6oVXhu4vhurXhuqFVO8OjVeG6vTThuqEyVTsyJOG6vVXhur1oVeG6vTIzXeG6oVXhu4tXVTtWO1XhuqExw6rDouG6oVXhu4vhurXhuqFVMmNlVWUyVmVVYTJWO1Xhu4tX4bqjVeG6oHdy4bq6xKh3xqBVd1fhuqExVeG6oeG7ssOg4buWVTs94bqhVS7hurUz4buWVWbDqlXhur0ze+G6oVU64bq1VeG6veG6uTRV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6vWhV4bqhMT3huqFV4bq7VjsyVS424buuVWUyZuG6qeG6oTFV4buDalXhur0yVjtV4bq74buu4bqhMVXhuqB3cuG6usSod1XhuqEy4bu2w6BVOuG6p1XhurvDquG6oTFV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVTsy4bqjVeG7i+G7rmpVMuG6pVXhuqExMsOo4bqjVeG7i1dVO1Y7VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlVhMlY7VeG6vTIh4bqjVeG6vTN7w6pVOzI0VeG6oeG7ssOgVeG6u+G7rsOqVTvhu67huqNVMuG6qeG6oVXhuqHhu7LDoFXhur3hurlm4bqrO8agVXR94bqhVeG7pOG7sC3hu6Qt4bukw5rhu6Thu6Thu5ZV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6oTE94bqhVeG6u1Y7MlUuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVTsyw6pqIuG6oVXhurvhu67huqExVeG6oHdy4bq6xKh3VTsy4bqjVeG7i+G7rmpVLljhur1VxajDmuG7pFXhur1uVS7DouG6oTHhu5ZV4bq94buy4bqhMVXDmcOZ4buq4buWxahV4bq9blUuw6LhuqExVeG6u+G6o1Xhu4vhuqszVS4lw6pV4bqh4buyw6BV4bukw5rhu6TDmeG7lFXhur3hurnhuqPhuqExVS7Do+G7llXhuqExw6rDouG6oVXhu4vhurXhuqFV4bq9aFXhuqExPeG6oVXhurtWOzJV4bq9N+G6oTJVw6FXVeG7pOG7quG7rOG7luG7rFXhur1uVS7DouG6oTHhu5ZV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6oTE94bqhVeG6u1Y7MlUyw6pqXeG6oVXDoVdVw5nhu6Thu6Thu5bDmVXhur1uVS7DouG6oTHGoFVyMjdVLljhuqNV4bqgd3LhurrEqHdV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVU7MuG6o1Xhu4vhu65qVTtWO1U7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVw6Dhuqsz4buWVeG6oTJm4buYVXIyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJVOzLhuqNV4buL4buualXhuqExZmIzVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVS4iVeG6veG6uVlVw6Fm4bqp4bqhMVXhuqExaOG6oTFV4buLM1074buWVeG6veG6uVlVw6Fm4bqp4bqhMVVlMuG7hztVMsOiM1XhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq9VeG6vTIh4bqjVcOJw6pqfeG6vVUuNuG6oTJV4bq74bq1VeG7pOG7pi/hu6TDmuG7pMOZL8OJdC3hurzhurwxVTvhu4Phu65V4bq8MuG7g1Xhur1m4bqr4bqhMVVyMjThuqEyVWUy4buD4buUVTsy4bqjVeG7i+G7rmpV4bq9MiHhuqNVRTJm4bqp4bqhMVVW4bqhVeG6u+G6tVXDmeG7rOG7sC9Fw7Mtw4px4bqgc1XhuqExV2pV4bukLeG7rC3hu6TDmuG7pMOZVTvhu4Phu65Vw4px4bqgc1Xhur034bqhMlXhu4tbVS5X4bqjVeG6vVjhuqNV4bqhMTJbVeG6oTEyM11l4buWVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG7izNdO1XDoVfDoFU7MuG6o1XhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rlXhur3hurlkVeG7i1tV4bq9aFXhu4vhu4HhuqExVSw2OzJV4bq74buuw6pVYTIzVeG6vTJpO1UyM13huqFVxKnhuqPhuqExVeG7izNdO1U7VjsyVcOhauG7lFVlMuG6tTNVMmNlVeG7i+G6qzNVOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqHhu5ZVMuG6pTNVLuG6o1fhuqFV4bq9MiJVO1Y7VTskZVXhur0yaTtVMjNd4bqhVcOhw6LhuqExVTEyKGVVO1Y7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlXhu4vhuqszVcOg4buHO1Xhur0ze8OqVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVVhM+G6oTJV4bq9fVUtVcSpw51VMuG6pTNV4bq9WDNVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVXhuqEy4bu2w6BVLljhur1VLmZjO1XDoOG7hztV4bq9M3vDqlUxM1nDoFXhuqExMsOo4bqjVTpb4bqhVeG7i8Os4bqhMVXhu4tXVcSpPWpVLGnhuqExVeG6oeG6s+G6oTFV4bq9MuG6s+G6oVXDoOG6qzPGoFV0M1Uu4bqzM1Xhu4vhuqszVS7Do+G7llU64buu4bqhVS5YM1UsM13huqFVd3TDieG6vFU7JGVV4bq9N+G6oTLhu5ZVOyRlVTLDqmpd4bqhVS7DnVXhur3huqdVOzJnO1Xhur0yaTtVMjNd4bqhVTvhurPhuqExVeG6vVY7VWEzIsOgVeG6veG6ueG7ruG7llUxM1bDoFXhurtW4bq9VTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzJV4bq94bq5e+G6oVUuNuG7rlU6V+G6ocagVcOJw6rhu65VLsOj4buWVeG6oTLDrOG6oTFVYTLDo1VhMuG7suG6oeG7llXhu4tm4bqr4bqhMVXDoOG7tDtV4bq9WDNVO+G6qVXhurtkVeG6vWjhuqExVTpm4bqrO1Uuw51VLmZjO1Xhur0yVuG6o1UxxJHhu5RVOyRlVeG7g2rhu5ZVOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFVO1Y7VTskZVXDocOq4bqz4bqhVeG6vVjhuqNVw6Dhuq8zVS4zW8OqVWEzXeG6oVXhur0yw6oq4bqhVcOhYzNVOzLhuqNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVO+G7g+G7rlXhuqB3cuG6usSod+G7lFU7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVXhur1o4bqhMVU6ZuG6qztVLmZjO1XhuqE94bqhMVXDoXvhuqHhu5RVO1Y7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVUuW8OqVS5mYztV4bq94bqnVTsyZztV4bq94bq5MyLhuqFVYTLhu64zVeG7i1dV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVUu4bq/4bqhMVXDqcOqalUuNuG6oTLhu5ZVO+G6s+G6oTFV4bq9VjtVOjXhuqEyVcSpKOG6vVU7MuG6o1Xhu4vhu65qVS5mYztVO+G6s+G6oTFVYTLhu64zVcOgM+G6oTJVOlg7MuG7llXhur1Y4bqjVcOg4bqvM1UuM1vDqlVhM13huqFV4bq9MsOqKuG6oVXDoWMzVTsy4bqjVeG6oTFmYjNVLD3huqFVLmZjO1Xhur0zfWVVOyrhuqFV4buL4bqrM1U7VjtVLDY7MlXhu4vhu4dV4bq9VzNVOzI04bqhMlXDoFdV4bqgd3LhurrEqHdVO8Oq4bqhMVU7JGXGoFV0feG6oVUyfeG6vVXhur0yVuG6oTFV4bukLeG7pMOa4buk4buk4buWVeG6veG6p+G6oTFV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVLljhur1Vw5nDmsag4bus4buw4buq4buW4buqVeG6vW5VLsOi4bqhMVXhur3hu7LhuqExVcOZ4busxq/hu5bhu6hV4bq9blUuw6LhuqExVeG6u+G6o1Xhu4vhuqszVS4lw6pV4bqh4buyw6Dhu5RV4bq94bq54bqj4bqhMVUuw6Phu5ZV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVTLDqmpVLuG6peG6oTFV4bq9WDNVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVXhu6bGoMav4buk4buk4buW4bukVeG6vW5VLsOi4bqhMeG7llXhur3hu7LhuqExVeG7sOG7qOG7luG7pFXhur1uVS7DouG6oTHhu5RV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6oTIq4bqhVeG7g2pV4bq9MlY7VeG6vWhV4bqhMT3huqFV4bq7VjsyVS424buuVWUyZuG6qeG6oTFVxajDmuG7pFXhur1uVS7DouG6oTHhu5ZV4bq94buy4bqhMVXGr8Oa4buW4buoVeG6vW5VLsOi4bqhMcagVXPhuqPhu67huqEyVeG6u+G6tVU7MuG6o1Xhu4vhu65qVeG6vWhVLiXDqlXhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7pMOZVS594bqhVTJ94bq9VeG6vTJW4bqhMVXhu6Qt4bukw5rhu6Thu6RVLljhur1VxajGoOG7pMOaxq9V4bq9blUuw6LhuqEx4buWVeG7i+G6qzNV4bq94bq5e+G6oVXhu6zGr8agw5rDmsOaVWEyVjsyVTJX4bqhMVXhu4vhu65qVeG7i+G6teG6oeG7lFUs4bqj4buu4bqhMlXhurvhurVV4bq9MsOqVeG6oWNV4bq9aFUuJcOqVeG6oeG7ssOgVeG7pMOa4bukw5lVLn3huqFVO8Oq4bq1M1Xhur0yVuG6oTFV4bukLeG7pMOa4buk4bukVS5Y4bq9VeG7psag4bum4bum4bum4buW4bumVeG6vW5VLsOi4bqhMcagVXR94bqhVeG7pOG7sC3hu6Qt4bukw5rhu6Thu6Thu5ZV4bqgd3LhurrEqHdVLsOdVeG6veG6uTMi4bqhVWEy4buuM1Xhu6TDmlU7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTHhu5ZV4buL4bqrM1Xhur3huqfhuqExVSxmVeG6oWNVLljhur1Vw5nDmsag4bus4buoxajhu5bhu7BV4bq9blUuw6LhuqEx4buWVeG6veG7suG6oTFV4buw4buo4bus4buWxahV4bq9blUuw6LhuqExVeG6u+G6o1Xhu4vhuqszVS4lw6pV4bqh4buyw6BV4bukw5rhu6TDmeG7llXhur3hu7LhuqExVcOZ4buqxajhu5bGr1Xhur1uVS7DouG6oTFV4bq74bqjVeG7i+G6qzNVLiXDqlXhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7pOG7pOG7llXhu4vhuqszVeG7pMWo4buoxqDhu6zDmsOaVWEyVjsyVTJX4bqhMVUu4buu4bqhMVU7xIPhuqFVLGZV4bqhY+G7llU7MjN9w6BVYTLhuqNZ4bqhMVXhu6TFqOG7luG7qsOVVeG6veG6p+G6oTFV4bq74bq1VTLhuqVVLD3huqFV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur034bqhMsagVeG6vOG7suG6oTFV4bq94bq5ZmThuqExVSxmVeG6oWNV4bq9KmVV4bq94bq5w6rhuqExVeG7i1fhuqNVO1Y7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMeG7llXhuqEyZlU7MuG6o1Xhu4vhu65qVTLhuqVV4bqhMTLDqOG6o1Xhur3hu7LhuqExVcavxq/hu5bhu6ZV4bq9blUuw6LhuqEx4buWVTLhuqVVOyrhuqFV4bqhMTLDqOG6o1Xhur3hu7LhuqExVcav4buw4buWxahV4bq9blUuw6LhuqEx4buWVTLhuqVVw6DhuqszVeG6vTLhuqNW4bq9VeG6oTEyw6jhuqNV4bq94buy4bqhMVXhu6Thu6pV4bq9blUuw6LhuqExxqDGoMagVUF94bq9VTskw6pVLGZV4bqhY1U7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyw6pqIuG6oVUsNjsyVTJjZVXDoWvhu5ZVZTLhu4FVMmNlVeG7i+G6qzNV4bq9Mmk7VeG6vTMg4bqhVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqEx4buWVeG6veG6ueG6o+G6oTFVLsOjVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVZTLhu4c7VeG7i+G7h1XhuqEyw6pVOyXDqlXhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq94buWVWEz4bqhMlUs4bqj4buu4bqhMuG7llXhur1Y4bqjVeG6uzPhuqEyVWF9VeG7i1dV4buLM107VcOhV8Og4buWVeG7i+G6qzNVLGZV4bqhY1UufeG6oVUyfeG6vVXhur0yVuG6oTFV4bukLeG7pMOa4buk4bukVS5Y4bq9VeG7sMag4bum4bumw5pV4bq9blUuw6LhuqEx4buWVeG6veG7suG6oTFVw5nFqOG7rOG7lsavVeG6vW5VLsOi4bqhMVXhurvhuqNV4buL4bqrM1UuJcOqVeG6oeG7ssOg4buWVTsyM33DoFXhu6rGr+G7luG7rOG7qsOVVeG6veG6p+G6oTFVLGZV4bqhY8agVeG6vOG6ueG6o+G6oTFV4bqh4buyw6BV4bukw5rhu6TDmVXhu4tXVeG7pFXhur0yVuG6oTFVLiXDqlXhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7pOG7pFUuw51VO8OjVeG6veG6uXvhuqFV4busxq/GoMOaw5rDmlXDoWZj4bq9VTLhuqVV4bqhMTLDqOG6o1Xhu4tXVTtWO1Uu4bq1M1Xhur1mY+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzJVLmZjO1Xhu4vhu65qVeG7i+G6teG6ocagVeG6oDHDqsOi4bqhVeG7i+G6teG6oVXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVcSpw51VMuG6pTNVLsOdVeG6vVjhuqNV4buLM107VcOhV8Og4buWVSzDqmpV4bq94bq5NVXhu4tXVcOgZFXhurnhuqXhuqExVeG7izNdO1XDoVfDoFU7MuG6o1UxJeG6oVXDmcOaxqDhu6zDmsOaVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqEx4buUVTEz4bq/ZVXhu6jGr8WoVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVS5mYztV4buL4buualXhu4vhurXhuqFVLjNVxKnDqiThur1VYTImw6pVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVO8OjVeG6vTJiM1UyWOG6oVVkVeG6oWbhuqs7VeG6oTHhuqNXM+G7lFUxM+G6v2VV4buqxajDmlUy4bqvO1Xhursz4bqhMuG7llXhursz4bqhMlXhu4sze+G6oVU7w6NVMuG6o1fhuqFVO1nhuqEyVWEyw6NVYTLhu7LhuqFV4buL4buualXhu4vhurXhuqFV4bq94bq54buu4bqhMVXhur3hurlZM1U7MjNVZTI0VTLhuq87VeG6vSpl4buUVTsy4bqjVeG7i+G7rmpVMuG6rVXhur3hurljVcSpPWpVLGnhuqExVTtZM1Xhur1Y4bqjVeG6veG6uXvhuqFV4buo4busxqDhu6bDmsOaVTvhurPhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6oWbhuqs7VeG6u1g7MlXhu4tXVeG7i11V4bq7M+G6oTJVw6DhurMzVeG6veG6uWZi4bqhMVXhuqHhurPhuqExVeG6vTLhurPhuqHhu5RVMuG6rVXhur3hurljVcSpPWpVLGnhuqExVeG7i1dV4bq7w63hu65VOzLDrOG7rlXhu6Thu6bGr1XhuqEx4bqzM1XhuqEyV1U7MuG6o1Uy4bqlVeG6oTEyw6jhuqPhu5RVMTPhur9lVeG7pOG7pMOaVWEyVjsyVTJX4bqhMVUuZmM7VeG7i+G7rmpV4buL4bq14bqhVS4iVcOgw6rhu67hu5ZV4bq9MsOqe1XDoMOq4buuVeG6oTJXVWRVxKnDnVUy4bqlM+G7llXEqT1qVSxp4bqhMVXDoOG6qzNVMuG6o+G7uDtVO1kzVeG6vVjhuqPhu5ZV4bq7w63hu65VOzLDrOG7rlXhuqEyV1UuIlVkVeG6vTIh4bqjVeG6oDEyNlUuNuG6oTJV4bq74bq1VcOZw5rDmi/hu6TDmsOZxq8v4bqgdC1yReG7lFUy4bqtVeG6veG6uWNVw5nDmlXhur3huqdVOzJnO+G7llUu4bqp4bqhVeG7izZV4bq7w61VLOG7h+G6oTFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVLmZjO1Xhu4vhu65qVeG7i+G6teG6oVUuIlXhur3hurlZVcOhZuG6qeG6oTFV4bqhMWjhuqExVeG7izNdO+G7llXhur3hurlZVcOhZuG6qeG6oTFVZTLhu4c7VTLDojNV4bq7WeG6oVXEqcOqJOG6vVU7MuG6o1XDmcag4busxq/hu6RVw6FmY+G6vVXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVSzhuqNVWeG6oTJVMmZk4bqhMVU6ZDNVLDY7MlVy4bqi4buKeHMtw5nhu6zGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B0IlU7MsOqaiLhuqFV4bq9WTNV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzJVLn3huqFVLuG6v+G6oTFVLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVeG6vTLhu4dVMmZk4bqhMeG7llXhuqE94bqhMVU74buu4bqjVTsyJOG6vVXDoWZj4bqhMVXhur004bqhVSzhu4fhuqEx4buWVeG6vVjhuqNVLjNbw6pVYTNd4bqhVeG6veG6tTNVLuG7rlU7MuG6o1Uy4bqlVeG6oTEyw6jhuqNV4buLV1U7VjtVLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buWVeG6vTJpO1UyM13huqFVOzI3VS5Y4bqjVTvhu4Phu65VceG7ruG6oVUuWDNVLDNd4bqhVXd0w4nhurxV4bqgd3LhurrEqHdV4bq9N+G6oTLhu5ZVcjIzVeG6oTJW4bqhMlXhuqB3cuG6usSod1Xhur034bqhMlXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu65VLsOdVeG6vTJpO1UyM13huqFVZTJm4bqp4bqhMVXhur0yZztVw6nDqlnhuqFVw6FrVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzJV4bq9MuG6s+G6oTFVw6nDquG7rlXhu4szXTtV4buDalXhur0yVjtVw6DhuqXhur1V4bq74bq1VeG6oeG6pTNVLMOq4bqhMVU74bqz4bqhMVXhu4szXTtV4bq94bq54bqj4bqhMVXDqcOqalXhur3hurk14bqhMlXhuqExMjNdZVXhu4vhu4dV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVU7MuG6o1XFqFXhur3huqdVOzJnO1U7MjThuqEyVeG6veG6uTZVLVXEqcOdVTLhuqUzVeG7nDLhuqUzVeG6oeG6s+G6oTFVLD3huqHhu5ZVMuG6pTNVZTLhu4dV4bqhw6zhu5ZVMuG6pTNVO2nDqlU7MjN94bqhVToz4bqhMuG7llUu4bqjV+G6oVXhur0y4buu4bqhMlXhuqEze+G6oeG7olXhu4tXVeG7g2pV4bqhMjNdw6BVw6nDquG7rlXhur3huqdV4bq9M33hur1VYTNdw6BV4buLV1Xhu4vhu65qVeG7i+G6teG6ocagVeG6vDLhurPhuqExVcOpw6rhu65VZTJm4bqp4bqhMVXhur0yZztV4bqhV2rhu5ZV4bqgd3LhurrEqHdVLsOdVTLDqmpVLuG6peG6oTFV4bq7ZztVw6BY4bqhMlU74buD4buuVTtZVTJdVeG6vTLhurXhuqExVTsyNOG6oTJV4bq94bq5NlU74buB4bqhMVU7MsOq4bqhMVXhurtnO1UxM+G6v2VV4bqhMWZiM1XhuqExMsOo4bqjVeG7i1dVO1Y7VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlVhMlY7VeG6vTN9ZVU7KuG6oVXhuqExw6rDouG6oVXhu4vhurXhuqFV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMcagVeG6oHdy4bq6xKh3VeG6vTJpO1UyM13huqFVMjNdw6pVw6nDqllVZTJm4bqp4bqhMVXhur0yZztVw6nDqlnhuqFVw6FrVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzJVLuG7uDtV4bq9MuG7gVXhur0y4bqz4bqhMVXDqcOq4buuVeG7izNdO1VlMj3huqFVO+G6s+G6oTFV4bq94bq5VjsyVeG6oTIzXcOgVTvhu4Phu65VOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFVO+G6qVXhurtkVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4buLM107VcSpVjtVLjbhuqEyVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhur0y4buHVTJmZOG6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzLhu5RV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVUsPeG6oVU7MuG7g+G7llU74bqz4bqhMVVhMuG7rjNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlXhur3hurnhuqPhuqExVTvhuqXhuqExVS7DouG6oTFVLD3huqFVO2bGoFXhuqAyJOG6vVXDoVdV4buLM107VeG6veG6p1U7Mmc7VTEz4buu4bqjVSw2OzJV4bq9WDNVxq/Gr+G7rFUuMyLDoFUxM+G7ruG6o1UsNjsyVWRV4bq94bq54buHVeG6u2RVw4px4bqgc1XEqcOd4buWVWUyZmLhuqEx4buWVeG6vTI2VeG6veG6uSThuqFVO+G6tVUuNuG6oTJV4buLV+G6o1XDoOG6peG6vVXhuqExV2pV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur0yVuG6oTFV4bucYSJVO1lV4bq9MmdVOllq4buWVTsy4buDVeG6oTIq4bq9VeG7i1dV4bqhMVdqVeG6oTEyN1XDoSDhu6Lhu5ZVLiJV4bqgMj3huqFVLD3huqFV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVXhu4vhu65qVeG7i+G6teG6oeG7llXhur3hurlZVeG6oWPhu5ZVMcOtM1Xhur0zW+G6oVXhur0zfeG6vVVhM13DoOG7llU7w6NV4bq7aVU7MmfhuqExVWEzfeG6oVU74buD4buuVTtW4bqhVTrhuqVVO1Y7VeG6veG6p1U7Mmc7VTsyNOG6oTJV4bq94bq5NlUtVcSpw51VMuG6pTNV4bqhMirhuqFV4buDalXhur0yVjvhu5ZV4bq94bqnVeG6veG6uWZk4bqhMVXhur3huqdV4bq9M33hur1VYTNdw6BV4buLV1Xhu4vhu65qVeG7i+G6teG6oeG7llU7MjThuqEyVcOpw6pqW+G6oVUuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVeG7i1dVLn3huqFVMn3hur1V4bq9MlbhuqExVeG7pC3hu6TDmuG7pOG7pOG7llUsZlXhuqFjVeG7g2pV4bq9MlY7VS5Y4bq9VcOZw5rGoOG7sMav4bumVeG6vW5VLsOi4bqhMeG7llXhur3hu7LhuqExVcOZ4buq4buw4buW4buoVeG6vW5VLsOi4bqhMVXhurvhuqNV4buL4bqrM1UuJcOqVeG6oeG7ssOgxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcuG7geG6oTFV4buL4bqrM1Xhu4szXTtV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVXhur3hurXhur1VO+G6s+G6oTFV4bq9VjtV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MuG7llXhuqB3cuG6usSod1Uuw51V4bq9NDsyVTtpO1Xhur0y4buuw6BVMTPhu65VO1Y7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4bq9aFXhur0yM13huqFV4bqhMj3huqFVLljhuqNV4bq9WDNVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMeG7llXhuqEyZlXhu4PhuqExVTLhuqVVO1Y7VcOpw6pvVeG6vWhV4bq9MjNd4bqhVeG6oTI94bqhVS5Y4bqj4buWVeG6veG7uOG6oTFVw6nDqldV4bq9feG6vVXhuqExZmIzVeG6oTEyw6jhuqPhu5ZVxKk9alXhuqEyV1Xhur014bqhMlXhuqExMjjhu67hu5ZV4bqhMirhuqFVMuG6rVXhur3hurljVcOZ4bukVeKAnMOhVlU7Mmbhu65Vw6FX4bqhMuKAnVU74buD4buuVTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4oCccuG7uGVVw6FWVWp7w6pV4bq9MmbhuqnhuqEx4oCd4buUVTLhuq1V4bq94bq5Y1Xhu6RV4bq94bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFXhuqHDquG6szNVLGbEkeG6oTFV4bq94bq5PFUhw6BVw6DDolU74bqzM+G7llXhuqExZmIzVWEyw6pqfeG6vVXhur0q4bq94buUVTLhuq1V4bq94bq5Y+G7llUu4bql4bqhMVXhu4sze+G6oVXDqcOqV1Xhur194bq9VTsy4bqjVTtWO1U7MjN94bqhVeG6uzhVOuG6pVUu4bqlM1U6M3vhuqFVZTLEg+G6oTHhu5ZVO1Y7VS7huqnhuqFV4buLNlU64bqlVS7huqUzVS7Do+G6oTFVw6nDqj3huqFV4bqh4bqpM1U6M3vhuqFVMTPhuqsz4buUVTLhuq1V4bq94bq5Y1U7VjtV4bq9N+G6oTLhu5ZVLsOi4bqhMVU6V+G6o+G7llXhuqAyPeG6oVUsPeG6oVU6NlXhur0yM13hur1VMlgzVeG7izVV4bq9MjN74bqhVeG6veG7rjPhu5ZVOsOd4bqj4buWVcOh4buF4buUVeG6veG7uOG6oTFVw6nDqldV4bqhMWZiM1U7w6NVO+G6s+G6oTHhu5ZV4bq9MmbhuqnhuqExVToz4bqhMlXhu4tXVeG6vTI94bqhVeG6oTI94bqhVcOhM13hur1V4bq7OOG7lFUy4bqtVeG6veG6uWNV4bq94bq5e+G6oVXDmcagw5rDmsOaVTsyM307VcSpIVUuWGVVOzLhuqNVMuG6rztV4bq7M+G6oTJVO8OjVTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlVhMsOjVWEy4buy4bqh4buUVTLhuq1V4bq94bq5Y1XDmcOaVTrhuqVVw6BWalXDoeG6rztV4bqhZuG6qzvhu5ZV4buqVcOgV+G6oVUyNeG6oTJV4bq9M+G7izNV4buoxq9VM+G6oTsy4buWVcOZxq9VOuG6pVXDoFZqVeG7izNV4bq9NOG6oTJVMcOjZVVlMiXhuqFV4bqhPeG6oTFVO+G7ruG6o1U7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVMTNZ4bqhMVUsWGpVOzLhuqNVO1Y7VeG6veG6uWZi4bqhMVUy4bqvO+G7lFUy4bqtVeG6veG6uWNVO1Y7VeG6veG6ucOq4bqhMVXhur09w6BValXhur194buWVcOJw6pvVeG7i+G7tDstxKkz4bqh4buWVcOA4bq84bq8w4nhu5ZVO1Y7VS7huqnhuqFV4buLNlXhur3Dqmp94bqhVS4lw6pV4bq94bq54bqj4bqhMVVlMsSD4bqhMeG7llU7MuG6teG6oTFVLDY7MlVy4bqi4buKeHMtw5nhu6zhu5RVw6DDquG7rlXhuqHhurPhuqExVeG6u1nhuqFV4buD4bqhMVUy4bqlVS7DouG6oTFVOlfhuqNVOjZVWeG6oTJVMmZk4bqhMVU6ZDNVLDY7MlVy4bqi4buKeHMtw5nhu6zGoMagxqBV4bq84bqn4bqhMVXhurvhurVV4bq9M1vhuqFV4bq9Mmk7VTIzXeG6oVU74bqz4bqhMVXhur1WO1Xhur1oVeG6vTIzXeG6oVXhuqEyPeG6oVUuWOG6o1Xhur1oVeG6oeG7ssOgVeG7pMOaw5nGr1UufeG6oVXhuqHhu65qVTLhuqnhuqFVw5nDmuG7luG7plXhur1uVS7DouG6oTHhu5RVZTLhu4fhuqExVSxmxJHhuqExVcOZVcOgKVXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXDs+G6oTJVMuG7geG6oTHhu5ZV4bq74bq1VeG6vTNb4bqhVcOZ4buW4bumVeG6veG6uTNdw6pVLsOi4bqhMS/hur0yVuG6oTHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6BFMlbhur1VMsOqalVhfeG6vVXDqcOqWVUuWOG6vVUuZmM74buWVeG6vTJiM1UxM+G7ruG6oVXhur3huqsz4buWVXHhu67huqFVLlgzVSwzXeG6oVV3dMOJ4bq8VeG6oHdy4bq6xKh3VeG6vTfhuqEyVeG6vTN9ZVXhur3hu4c7VTsyN1UuWOG6o1XhuqE94bqhMVU74buu4bqjVTsyJOG6vVXDoWZj4bqhMVUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVU74buD4buuVTrhu67huqFVLlgzVSwzXeG6oVV3dMOJ4bq8VTtWO1U7JGXhu5RV4bq94buy4bqhMVU7ZmLhuqExVWEzIsOgVeG6veG6ueG7ruG7llUxM1bDoFXhurtW4bq9VeG6vTIh4bqjVWF9VTLhuqNYOzJVLsOdVS5bVeG6ueG7rsagVXTDouG6oTFV4bq9MmIz4buWVWUy4bq1M1UyY2VV4buL4bqrM1U7JGVV4buDauG7llU7MjThuqEyVcOpw6pqW+G6oeG7llU7VjtVOuG7ruG6oeG7llXhuqExV+G6oTJVO8OjVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVXhur0yaTtVMjNd4bqhVTvDo1UyM13DqlXDqcOqWVU7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buUVTpZ4bqjVS5Zw6BVOzI04bqhMlXhurtWOzJV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVVmw6pVLsOdM1Us4bqjVeG6oHdy4bq6xKh3VeG6vTJpO1UyM13huqFVw6Dhu67huqExVcOhWDNVMjNdw6pVw6nDqllV4bq9MjN94bq9VeG6vTJpO8agVXIyN1UuWOG6o1VyMjNV4bqhMlbhuqEyVeG6oHdy4bq6xKh3VeG6vTfhuqEyVWUy4bq1M1UyY2VV4buL4bqrM1U7VjtV4bq7ZOG7llU64buu4bqh4buWVeG6oTFX4bqhMlU7w6NVw6Eze+G6oVXDqcOq4buu4bqh4buWVTtWO1Xhur3huqdVOzJnO1U7MjThuqEyVeG6veG6uTZVLVXEqcOdVTLhuqUzVeG6oTIq4bqhVeG7g2pV4bq9MlY7VeG6vTJpO1UyM13huqFV4bq5V1XhurvhuqNW4bq9VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhur0y4buHVTJmZOG6oTHhu5ZV4bq94bqn4bqhMVUyY2VV4bqhMsOqVTslw6pV4buL4bq14bqh4buWVeG6veG6uTMi4bqhVWEy4buuM1Xhur0yaTtVMjNd4bqhVWE2ZVXhur0yYjPhu5ZVMjNdw6pVw6nDqllVO1Y7VTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVTsy4bqjVeG7i+G7rmpVZsOqVS7DnTPGoFXhurwzfWVV4bq94buHO1Xhur0yaTtVMjNd4bqhVeG6veG6teG6vVXhu4szXTtVOzLhuqNV4buL4buualU7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhur004bqhVSzhu4fhuqExVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVeG6vTIh4bqjVTsyN1Xhur0ze8OqVWF9VTLhuqNYOzJVLmZjO1UxM+G7ruG6o+G7llVlMiThuqFVLiTDqlXhur1uVcOhXVXhur3hu7LhuqExVeG6veG6uWZk4bqhMVXhur004bqhVSzhu4fhuqExVeG6vWhVw5nDmsOVVeG6veG6uWRVw6F74bqhVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bqh4buyw6BV4bukw5rhu6Thu6TGoMagxqBVdMOi4bqhMVXhur0yYjPhu5ZV4bq5V1XhurvhuqNW4bq9VeG7i1dVYTZlVeG6vTJiM1U7MuG6o1Xhu4vhu65qVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG7izNdO1XDoVfDoFUu4bq1M1Xhu4vhuqszVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6veG6uWRV4buLW1Xhur1oVeG7i+G7geG6oTFVLDY7MlXhur0yIeG6o1VFMmbhuqnhuqExVVbhuqFV4bq74bq1VcOZ4bus4buwL0XDsy3DinHhuqBzVTvhu4Phu65Vw4px4bqgc1Xhur034bqhMsagVeG6vDN9ZVXhur3hu4c7VeG6vTJpO1UyM13huqFV4bqhPeG6oTFVO+G7ruG6o1U7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMeG7lFVlMuG6tTNVMmNlVTsy4bu44bq9VTsyPlXhu4vhuqszVTtWO1U64buu4bqh4buWVeG6oTFX4bqhMuG7llXDinHhuqBzVTtWO1U7JGVV4buLV1U7VjtV4bq94bqnVTsyZztVOzI04bqhMlXhur3hurk2VS1VxKnDnVUy4bqlM1XhuqEyKuG6oVXhu4NqVeG6vTJWO1Xhur0yaTtVMjNd4bqhVS7DouG6oTFVOuG6pVU7VjtVMTNZM1VlMlZl4buWVTpZ4bqjVS5Zw6BVLMOqalXhur3hurk1VeG6vW5Vw6FdVeG6oWNVw6nDqlZVMljhuqFVOzLDquG6oTFV4bq94bqjV+G6oVXhur034bqhMlVkVcOgZztVLGbhuqszVcOa4buWw5nDmcOVxqBVcuG7g+G6oTFVO+G6tVU7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVO+G7g+G7rlU64buu4bqhVcOpw6pZ4bqhVcOha1Xhur3huqdV4bq9M33hur1VYTNdw6BV4buLV1Xhu4vhu65qVeG7i+G6teG6oeG7lFXhuqE94bqhMVU74buu4bqjVTsyJOG6vVXDoWZj4bqhMVUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVXhur1YM1UuMyLDoFUxM+G7ruG6o1UsNjsyVcSpw51V4buLV1U74bqz4bqhMVVhMuG7rjNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bq9NOG6oVUs4buH4bqhMVU7MjThuqEyVeG6u1Y7MuG7llXhur1Y4bqjVS4zW8OqVWEzXeG6oVXhur0yw6oq4bqhVcOhYzNV4bqhMiThur1VOzLhuqNV4bqhMWZiM1UsPeG6oVXhur0zfWVVOyrhuqFV4bqhMcOqw6LhuqFV4buL4bq14bqhVeG6vTThuqFVLOG7h+G6oTFVOzI04bqhMlXhurtWOzLGoFVFMuG6tTNVMmNlVeG7i+G6qzNVOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFVO1Y7VS424buuVWUyZuG6qeG6oTHhu5ZVO1Y7VTvhuqlVw6nDquG7ruG6oVU7MsOqanvhuqFVw6DhurPhuqFVLiJVLMOqalXhur3hurk1VeG6p+G6oVUuNuG6oTLhu5ZVMjNdw6pVw6nDqlnhu5ZVOlnhuqNVLlnDoFXigJzhur0yNDsyVWfhuqEx4buWVeG7ruG6oVXhur3huqNX4bqh4buWVcOhM+G6oTJVMuG6o1jhur3hu5ZVYTMiw6BV4bq74bqjVuG6vVUyM13DqlXDqcOqWVUsNjsyVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rOKAncag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVeG6uTMxMuG6veG7lFThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bugcVczVeG7i1dVWeG6oTLhu5hV4buKPeG6oVXDs+G6oTLhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni9l4bug


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]