(Baothanhhoa.vn) - Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến đa phần hoạt động sản xuất ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cầm chừng trong thời gian dài. Nay giá xăng dầu liên tục tăng cao như “cú đấm bồi” khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh càng thêm khốn khó. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoạt động vận tải và khai thác hải sản xa bờ dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6reG6tOG7pHjDk+G6ouG7tnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4bue4buMeOKAnEXhurbhu454w4zhu4jDg+KAnXjhu7ThurLhu4zDjHjhurhC4bumeMWpIMSC4buIeMO9xrB1eDHhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDnUPhu4x44buk4bqw4buIeMOJ4buKS+G7pnjDk+G7onjhurpIeMOM4buIWXhP4buKw4PDieG7iuG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q+G7qeG7iOG7qzFLw4nhu4p4RUfhu4zhu4p4MGLDtOG6rzEtw73huqB4T8OK4buOeOG6uMSC4buIeE/hu4rhu4jhu4Thu4x44bq64bqieFThu4pC4buMeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjMO5eOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq44buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1TDuXjDieG7nnjDmVJ4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukeMOJQsOSeMOJ4buKVuG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjhurjEguG7iOG7pXjhuqvhuqLhu7Z4w4zhu4jDg3jhu7ThurLhu4zDjHjhurhC4bumeMOT4buI4buC4buMeOG7pOG7qMOJeOG7pOG6suG7jMOMeMOJ4bqi4buOeOG7jOG7iuG7rHjigJzDicWoeOG6uuG6qsOSeEXGoOG7iOKAnXhP4buK4buI4buE4buMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeMOJxILhu4zDjHjhu6Thu4rhu4LDknhP4buK4buW4buMeE/hu4rDleG7pXjhu4nDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu6RM4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjDnUPhu4x44buk4bqw4buIeMOdxIJ4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu4rDg8OJeOG7iuG6sOG7iHjDmeG6sOG7jHjhu7ThuqJ4RVB44bq44busUOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rHhFS3jhurDhu4zhu4p44buK4busUuG7jMOMeOG7jOG6pOG7jMOMeOG7jEZ44buM4buK4bqq4buk4buleOG7qS/hu4jhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buI4bur4bupReG7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4B5eVThu7TDunjhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pHV44bu54bu14bu1VOG7tMO6d3jDmcOaw4nhu6F3Ly/DieG6uOG7jOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7s8O9w70vw73huqDDgeG6uOG7ucO94bu3ecOA4bu14buz4buk4bu5w4DDgOG7ueG7t8OTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDvXnDvXd44bqiw5Phu6Thu6F34bqt4bq04bukeMOT4bqi4bu2eOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhu57hu4x44oCcReG6tuG7jnjDjOG7iMOD4oCdeOG7tOG6suG7jMOMeOG6uELhu6Z4xakgxILhu4h4w73GsHV4MeG7juG6ouG7jOG7injhu4zDjOG7iuG7iEdUeMOdQ+G7jHjhu6ThurDhu4h4w4nhu4pL4bumeMOT4buieOG6ukh4w4zhu4hZeE/hu4rDg8OJ4buKd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F34bu54bu14bu1d3gv4bur4bupL0Xhu6vhu6kv4buI4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhu4nhuqvEg8SDeDFLw4nhu4p4w53hu6h4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu4nDmuG7rFDhu4zDjHjEg8OC4buMw4x4ReG7psag4buMeMOaQuG7pnjhu6TDmuG7rOG7oMOJeOG7pOG7ilfDiXjhu6TDmuG6ruG7jMOMeOG7tOG6suG7jMOMeOG6uELhu6Z44buk4bqy4buMw4x4w4zhu4jDg8O5eFThu4rhurDhu4h4RcaveMOT4buieMOJ4buK4buOeMOS4bui4buIeMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeOG7tOG7puG6quG7pHhF4buE4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6q8OM4buOxILhu4h44buKxILhu4zDjHjhu6TDmuG6ssOSeOG7tOG6vHjhu5R44buk4buUeMOJw4N44buM4buK4bqo4buMeOG6uuG6suG7jMOMeE/hu7h4w4nhu4rhuq7hu7Z44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeOG7pFd44bq44buOw7l44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44bukTOG7jOG7injhurrhuqLhu4zDjHjDicOVeMOMQuG7jHhBeXl44bu04bq8eOG7lHjhu6Thu5TDuXjhu7Phu6Xhu7fhu7lBeOG7tOG6vHjhu6ThuqLhu7Thu4jDuXjhu7PDveG7uXjhu7Thurx4ReG7puG7uOG7pHjDieG7quG6onjDicODw4l4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7bDuXjEg+G7ieG7k3jDnUPhu4x44buk4bqw4buI4buleOG6q+G7ilnhu4zDjHjhu4zDjMSC4bu2eMOMQuG7jHjhurrhuqjhu7bDuXjDjOG7iMODeOG7tOG6suG7jMOMeOG6uELhu6Z4w53hu6xR4bukeOG7jMOM4busU+G7jMOMeMOTS8OJ4buKeMOZWHjhu4zhurLDknjhu7N5w73hu7d4T+G7iuG7iOG7hOG7jHjDicODw4l4w4nhu4rhu6p4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pOG7iEfhu4x44bq64buu4buMw4x44buMw4zGoOG7iHhP4buK4buU4buMw4x44bu24buC4buM4buleOG6q+G7iuG7iEbhu6Z44buM4buKxIJ44bu04bq8eMOJ4buK4bqu4bu2eOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjDieG7lnjhurpL4buM4buKeMOJ4buK4bqqVHjhu4zhu4pD4buMeMOJ4buKS+G7pnjDk+G7onjhurpIeMOM4buIWXhP4buKw4PDieG7isO5eMOS4bua4bukeMOZ4buWeMOTw4Phu4h44bu04bq8eOG7pOG6ouG7tOG7iHjhu6Thuq7Dknjhu7Thu4jhu4x44buMw4zhu4pMeMOd4buIR8OJeMOdSnjhu6Thu4rhu6Z44buM4buKQ1R4T+G7iuG7lOG7jMOMeEXhurDhu4544bq64bqww5J4w4nhu4rhu454w5nhu4jhu4zhu4p44buK4buO4bqu4buk4oCm4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzDDlXjhu6TDmuG7qHjDmVJ44buk4bqu4buIeFThu4rhu6xQ4buMw4x4MuG7lOG7jMOMeOG7ieG7iuG7kHjFqeG7iWl44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLGsMO5eDDhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z44buJ4bqrxIPEg3gxS8OJ4buKeMOd4buoeMOdQ+G7jHjhu6ThurDhu4h44buJw5rhu6xQ4buMw4x4xIPDguG7jMOMeOG7iuG7iEfhu4x4w4nDlXjDveG7uXjhu7Thurx4T+G7isODw4nhu4p4w4zhu4jhu6xQ4buMw4x44buMw4LDknjDieG7iuG6ruG7tnjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu5Z44bq6S+G7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6ongteCDhurTDiXjhuqvhu4jhu4zhu4rDuXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6ongteMSDxIJ44bqr4bua4buIeMOdxIJ44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4LXjhuq3huqjDkngyxqDhu4zDjOG7pXjhuq3Egnjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDkuG7oOG7iHjhurpC4bumeOG7pOG7rHjhu4pHeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeOG7tOG6vHhP4buKw4PDieG7injhu6RWeOG7jOG6ssOSeOG7s3nDvcOBw7l44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOG6uuG7rFHDiXjDjELhu4x44buzeOG7jOG6ssOSeE/hu4rhu4h4ReG6tOG7pHjhurpC4bumeFXhu6bhurzhu4x4T+G7isODw4nhu4rDuXjhu6Thu4pKeOG6uEvDieG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oHhDVHjhurrhu4Thu4zhu6V4MMODw4l44bq6UeG7pHjDjOG7iOG6tuG7jHjDicODw4nhu4p44bu04bq2eOG7iuG7muG7iHjhu4rGoOG7iHjhurpC4bumeOG7pOG7ilDhu4h4T0B44bq4S8OJ4buKeEVH4buM4buKeE/hu4rhu4jhu4Thu4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s3l4w4nDg8OJeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjhu7Thurx44bq4VuG7jMOMeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjhu7V44buk4buKw4Phu4zDjMO5eOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7PDvXjhurhW4buMw4x44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOG7pOG7nOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x4T+G7iuG7juG6sOG7jMOMeMOBeOG7pOG7isOD4buMw4zhu6V44bqr4buKWeG7jMOMeE/hu4rhu47hurDhu4zDjHjhu6Thu4pQ4buIeMOM4buI4bqi4buMeMOJw5Thu4x4w5Phuq7hu4h4w4nhu6rhuqJ44buzeOG7jOG6ssOSeOG7jMSC4bu2eMOJw4PDiXjhu7Thurx4w4nhu7Dhu4zDjHjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x4w4lCw5J4w4nhu4pW4buMw4x4w51KeMSo4bukeE/hu4rDg8OJ4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6p+G7isOVeE/hu4rhurLhu4x4w5PEgnjDnUPhu7bDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x44buMw4zEguG7tnjDieG7puG7luG7iHjhu6Thu4rDg+G7jMOMeOG7s8O5eOG6ukLhu6Z44buk4buKw4Phu4zDjHjhu7Ut4buzeeG7s+G7s3jhu4zEguG7tsO5eMOM4buIw4N44bu04bqy4buMw4x44bq4QuG7pnjDk+G6ruG7iHjDk+G7iOG7guG7jHjhu6Thu6jDiXjigJzDk+G6vOG7jnjhu6Thu4rhuqLhu4zDjOKAncO5eOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu6Thu4rDg8OJ4buKeOG7pOG7iuG7rsOJeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu4pGeOG7jOG7iuG7knjDieG7iuG7jnjDmVd44bukxqDhu4x4w53hu47hu4zDjHjDieG7quG6onjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nDmuG6ouG7jnjhurrhu5zhu4h4w53hu6Dhu4h4VOG7isOV4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4zDuXjhu5Thu4zDjHjhuqnhuqLhu4h4w7ThurLhu4x44buJw5rhu6xQ4buMw4zDuXjDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhu4nhuqvEg8SDeDFLw4nhu4p4w53hu6h4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu4nDmuG7rFDhu4zDjHjEg8OC4buMw4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOM4buI4bqq4bumeOG7jOG7nOG7iHjDmVd4w5Phu4544bqo4bumeOG7pMOa4buC4buMeE/hu4rhu6bhu5Thu4x4w5LhuqThu6Thu6V4w6Phu4jhu5Dhu4zDjHjhu6TDmkLDknhF4bumxqDhu4x4w4nhu6rhuqJ4w51LeMOM4buIw4PDknjhurrhu5bDiXjhu6Thu6bhu5zhu4h44buk4buueOG7pOG7pkLhu4x44bq4xJDhu4x44bq44bq04bukeMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6Thu5Thu4h4w53EguG7jnjDmVd44buk4buKQ+G7pHjDicOVeFThu4pC4buMeOG6sMOSeOG6uuG6rsOS4buleOKAnDDDg8OJeOG7tOG6vHjDieG7quG6onjDieG7isWo4buMw4x44buk4buU4buIeOG6ukbhu6Z4w5Phu47huq7hu4h4QXl4w4zhu4jhu6xQ4buMw4zDuXjDk+G6qOG7pnjhu4zhuqLhu7Z4w5Lhu6Lhu4h4w4nhu4rhu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu4pMeOG6uOG7puG7tnjhu6TDmkp44bukVnjDvXl44bq64buE4buMeMO94bu5eE/hu4rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeMOdxJDhu4x4VOG7iuG6sOG7iHjDieG7iuG6ruG7tuG7pXjhuqvhu4pZ4buMw4x44buMw4zEguG7tnjhu6TDmuG7puG7jMOMeOG7pOG7pkLhu4x44buk4buKw4Phu4zDjHjhu7Ut4buzeeG7s+G7s8O5eMOM4buIw4N44bu04bqy4buMw4x44bq4QuG7pnjhu6ThurLhu4zDjHjDieG6ouG7jnjhu4zhu4rhuqrhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjDk0vDieG7injDmVjDuXjDkuG7ouG7iHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHjhurrhu4h4xIPEgnjhuqvhu5rhu4h44buK4bqi4bu2eCDhurTDiXjhuqvhu4jhu4zhu4p44bq6RuG7pnjDk+G7onjhu6RWeMO9w7nhu7l44bq64buE4buMeOG7tXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjMO5eMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6Thu5Thu4h44bq6xILhu4zhu4p4w4zhu4jhurDDknjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jOG7pXjhu4nDmuG7rOG7oMOJeE/hu4jhuqLDuXjDkuG7ouG7iHjhu4zDjMSC4bu2w7l4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4w4nhu4rhuq7hu7Z44bu5eMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeMSDxIJ44bqr4bua4buIeMOdxIJ4IOG6tMOJeOG6q+G7iOG7jOG7isO5eOG7jOG6ouG7tnjDieG7ikx44bq44bum4bu2eOG7pMOaSnjhu7N4w4nhu4rhu6bhu7bhu4Thu4zhu6V44bu1eMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeOG6uuG7iHjhuq3huqjDkngyxqDhu4zDjHjDkuG7ouG7iHjhu4zDjMSC4bu2w7l44buM4bqi4bu2eEXhuqrhu6R44bq64bq0w4l44bq4TXjDjOG7iOG6sMOSeMOJw5Thu4x4w714w4nhu4rhu6bhu7bhu4Thu4zDuXhFUuG7iHjDk+G7mnjhu6TDmkrhu4zhu4p4w4nEguG7jMOMeOG6uMSC4buIeMOJxILhu4zDjHjDk+G7onjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7iuG7nuG7jOKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7t1Thu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7PDvcO9L8O94bqgw4Hhurjhu7nDveG7t8O94buz4buzw4Hhu6ThuqDhu7Phu7l5ecOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6FB4buz4bu5d3jhuqLDk+G7pOG7oXfhuq3hurThu6R4w5PhuqLhu7Z44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7nuG7jHjigJxF4bq24buOeMOM4buIw4PigJ144bu04bqy4buMw4x44bq4QuG7pnjFqSDEguG7iHjDvcawdXgx4buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjDieG7ikvhu6Z4w5Phu6J44bq6SHjDjOG7iFl4T+G7isODw4nhu4p3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7nhu7Xhu7d3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7qzLhu4Thu4x4w4nhu4rhu4hG4bumeMO9w4F4LXjhu7XDuXgw4buU4buMw4x44buk4bu2eDBpeOG6qeG6ouG7iHjhuq3hu4jhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eMOJw5V44bu1eXjhu7Thurx44buMw4LDknhF4bq24buIw7l44bukw5rhu47hu4zDjHjhurrDlXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOTw4Phu4h44bu04bq8eOG7pOG6rsOSeOG7pOG7ilDhu4h44bu04buI4buMeOG7jMOM4buKTHjDneG7iEfDiXjDnUp4w4nhu4rhu4h4VOG7isSoeOG7tOG6suG7jMOMeFXhu6bDg3jDieG6ouG7jsO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeMOTUeG7iHjhu4zhu4rhu6ZD4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8SD4bquw4nhu4p44buk4buOw4Phu4x4w4nhu6h44buk4buKSHjDieG7iuG7jnjhu6RW4buMw4x44bu04bq8eOG6uuG7iHjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4xIPEgnjhuqvhu5rhu4jDuXjhuqLhu4zhu4p44buJw5rhu6xQ4buMw4x4w4nhu4rhu454ReG7iOG7hOG7pHV44oCc4bqp4bui4buIeFThu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6Thu4hH4buMeOG6uuG7iHgteMOdRnjhu7N4w4nhu4rhu4hG4bumeOG7iuG7hOG7pHhP4buK4buO4bqw4buMw4x44bu3w7nhu7l44bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4x44buk4buIRuG7jHjhurhC4bumw7l44buk4buc4buMw4x4w5nhu5Z4T+G7isODw4nhu4p44buzeMOJ4buK4buIRuG7pnhP4buK4buO4bqw4buMw4x44buz4bu5eOG7jMOM4busUOG7iHjhu4zhu4Lhu4x44buk4buK4bumeMOdw4p4w4nhu4pMeE/hu4rhu47hurDhu4zDjHjhu7V44bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4zDuXjDieG7iuG7rOG6onhPSHjDieG7iuG7iHjhu6Thu4hG4buMeOG6suG7jHjhurrhu6xQ4buMw4x4w4nhu4rhu4544bu1eOG7jMOM4busUOG7iHjhu4zEguG7tnjhu7V5eXjhu4zDjOG7ikrhu4x44bq6xqDhu4zDjHjDkuG7ouG7iHjhu4zDjMSC4bu24buleOG6q+G7hOG7pnjhu6TEqOG7jOG7injDieG7iuG7iHhU4buKxKh4w4nhurB44buk4buKw4Phu4zDjMO5eMOS4bui4buIeOG7tOG6vHhU4buK4bqw4buIeOG7pOG7iuG7puG7gnjhu7N4w5PDg+G7iHjhu7Thurx4w71BeOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOMw7l4w714VOG7iuG7qHjhu7Thurx44bu3eOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu4h4VOG7isSoeEXhu4Thu4x4ReG6tuG7iHjDieG6sHhSeMSDxIJ44bqr4bua4buIeMOdxIJ44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44buK4bue4buMeMO9eXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjMO5eMOdw4p4w4lC4bumeMOdxIJ44bq64busUOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeOG7pOG7lsOJeMO9w7nhu7N44bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4zigKZ4MsOVeMOTxIJ4w4nhu4rhu6zhuqJ4T0h44buk4buIRuG7jHhF4bqw4buOeOG6uOG7rFPhu4zDjMO5eMOZWOG6onjDieG7ilnhuqJ44bu04bq8eMOJ4buw4buMw4x44buM4buK4buseMOT4bq24buIeOG7jMOM4bqo4buMeOG7isSC4buMw4x44buKw4Lhu4zDjHjhu6Thu4rDg+G7jMOM4oCd4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8O0xILhu4544buk4buKUOG7iHjhurrhu4hIw5J44buK4buIR+G7jHjhu6Thuq7hu4h4T+G7iuG7iHjhu7ThurLhu4zDjMO5eOG6uELhu6Z4w4nhuqLhu4544buM4buK4bqq4bukw7l4w5Lhu6Lhu4h44bq6QuG7pnjhu7Thurx4w4nhu4pMeOG7pOG7iuG7pnjhu4zhu4pDVHjDnUZ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4T+G7iuG7juG6sOG7jMOMeOG6oHl44bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4wv4buk4buKw4Phu4zDjMO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeOG7pOG7nOG7jMOMeMOJ4buK4buIeOG7iuG7hOG7pHjhu4rhu57hu4x4w73hu7l5eOG7pMOa4buIR+G7pnjhurrGoOG7jMOM4buleGnhu4rhurDhu4h4RcaveMOT4buieMOJ4buK4buOeOG7pFbhu4zDjHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R4ReG7hOG7jMO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeOG6ukh4w4zhu4hZeE/hu4rDg8OJ4buKeOG6uuG7iHjhu7Thurx44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7luG7jMOMw7l4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4w53EkOG7jHhP4buK4buU4buMw4x44buk4buKSHjhurhW4buMw4x44buK4bqm4buMeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vigJzEg+G7iEfhu4x4w4nhu4rFqOG7jMOMeOG7pOG7lOG7iHjhurrhuqLhu4zDjHjhu4xReOG7iuG7nuG7jHjhu7N5eOG7pD144bq6xqDhu4zDjHjhu6RWeMOJw4PDiXjhu4zDjOG7psag4buMeE/hu4rDg8OJeOG7jOG7iuG6ouG7psO5eOG7isOC4buMw4x44buk4buKw4Phu4zDjHjDncSQ4buMeFThu4rhurDhu4h44bukw5rhurB4w5Phurbhu4h44buMw4zhuqjhu4x44buKxILhu4zDjHjDkuG7muG7pHhP4buK4buO4bqw4buMeMOT4bug4buM4buleOG6q+G7hOG7pnjhu6Thu4jhu4RUeOG7pOG7qMOJeE/DiuG7jnjhurjEguG7iHjhu6RK4buM4buKeOG7pMOa4bqu4buMw4x44buMxILhu7bDuXjDieG7ikx4w4lC4buMeOG6uuG7hOG7jHjDieG7puG7luG7iHjhu4zhurLDknjDk8SCeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eFThu4rDg3jDmeG6sOG7jOG7pXjhu4nhu6zhu57hu4zDjHjDk+G6ouG7iHjDieG7quG6onjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjDieG7sOG7jMOMeMOJ4buK4bus4bqieEXhu4jhu4Thu6R44buk4buK4buEeOG7jMSC4buOw7l4w4nhu4pMeMOS4buO4buMw4x44buM4buKxIJ44buM4bus4bugw4l4w4nDlXjDjOG7iOG6sOG7iHhU4buKw4NUeEVK4buM4buKeOG7nOG7jHjDjOG7iMODeOG7tOG6suG7jMOMeOG6uELhu6bDuXjhurrGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h44bukw4PDiXjhurrhu5rhu4zDjHjhurpIeMOJw4PDiXjhu4zDjOG6qOG7jHjhu4rEguG7jMOMeMOM4buI4bqww5J4w5Phurbhu4h4w5nhu6bhuqrhu6TDuXjDieG7iuG7jnjDieG7isWo4buMw4x44buk4buU4buIeMOd4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7gsOSeOG6ukh4T+G7iuG7lOG7iHhU4buK4buow4l4w5Phuq7hu4h44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeE/hu4rhu4h4w4nDlXjhu4zhu4pZ4buMw4x44bukxKjhu4x44buK4buIR+G7pnjDk+G6rsOJeFXhu6bhuqLhu4zigJ3DuXjDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l44bqp4bqi4buIeMO04bqy4buMeOG7icOa4busUOG7jMOMeMOM4buI4bq24buIeEXEguG7tuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7PDvcO9L8O94bu5QeG6uOG7t8O9w4F5w73hu7fhu7Phu6RB4bqg4bu34bu3w5PhuqAt4buIw5LDjC3huqDhu7Phu7nhu7Xhu6VOVMOMd3jhuqLDk+G7pOG7oXfhuq3hurThu6R4w5PhuqLhu7Z44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7nuG7jHjigJxF4bq24buOeMOM4buIw4PigJ144bu04bqy4buMw4x44bq4QuG7pnjFqSDEguG7iHjDvcawdXgx4buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjDieG7ikvhu6Z4w5Phu6J44bq6SHjDjOG7iFl4T+G7isODw4nhu4p3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7nhu7Xhu7V3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G6q+G7iuG7iEbhu6Z44bukxILhu4h44bu04buEeOG7pOG6ouG7tOG7iHjDieG7isOD4buMeOG7jOG6sOG7jHjhu6TDmuG7rOG7oMOJeOG7pErhu4zhu4p44bukw5rhuq7hu4zDjHjhu7ThurLhu4zDjHjhurhC4bumeOG7pOG6suG7jMOMeMOM4buIw4N4VeG7psODeMOJ4bqi4buO4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6qeG7muG7pHjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDnUPhu4x44buk4bqw4buIeMOT4bug4buMeE/hu4rDg8OJeMOTxIJ4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tngwaXjhuqnhuqLhu4h44bqt4buI4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieMOJ4buw4buMw4x44bq64bqi4buMw4x4w4nhu4pL4bumeOG7pMODw4l44bq64bua4buMw4x44buk4buI4buC4bumeMOJV8OJeE/hu4rhu4h4w4zhu4jDg3jhu7ThurLhu4zDjHjhurhC4bumeOG7pOG6suG7jMOMeMOJ4bqi4buOeOG7jOG7iuG6quG7pHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOTS8OJ4buKeMOZWOG7pXjhu4nhuq7hu4h4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7bDuXjhu7V5eMOJ4buK4buI4buEw4l44buk4bqi4bu04buIeMOT4buO4bqu4buIeOG7t3jDieG7iuG7onjhurrhuqLhu4zDjHjigJzhurrhurRUeMOJ4buK4buI4buE4bum4oCdeOG7jMOM4bqi4bu2eFThu4rEqOG6onjDmeG6ouG7pnjhu6TDmuG7qHjDmVJ4UnhU4buK4busUOG7jMOMeOG6q+G6osOSeOG6q8OM4bqu4buMeMWp4buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osaweMOJ4buK4buOeOG7pOG7iuG6quG7tnjDkuG7muG7pHjhu6RK4buM4buKeOG7pMOa4bqu4buMw4x4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOS4bqq4bu2eMOZ4bum4buU4buMeMOZ4buA4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7iuG6vOG7jnjhu5Thu4zDjHjhuq3hu4J4MuG7rsOJeOG7ieG7puG6quG7jMO5eGnhu4rDlXjDo+G7iMODw5J44bq64buWw4l4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnV44bqr4buKWeG7jMOMeOG7pOG7isOD4buMw4x4w4xC4buMeOG6uuG6qOG7tsO5eMOT4busUeG7jMOMeE/hu4rDg8OJ4buKeOG6uuG7iHjhu7Thurx4w4nhu4pMeMOJw5Thu4x44bq44bum4bu2eOG7pMOaSnjhu6RWeEF5eOG6uuG7hOG7jHjDgHlxeMOZ4buOeMOd4bug4buIeOG7pMOa4bus4bugw4l4T+G7iOG6osO5eOG6uuG6tnjDjOG6qOG7tnjhu4zhu4rhu4hG4bumeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMeMOJ4buK4buOeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu24buleOG6q+G6ouG7tnjhu6Thu4rhu4LDknjDjOG7iMODeOG7tOG6suG7jMOMeOG6uELhu6Z4VeG7psODeMOJ4bqi4buOeE/hu4rhu4jhu4Thu4x4w5NR4buIeOG7jOG7iuG7pkPhu4x4w4zhu4jhurDDknjDkuG6ruG7jOG7iuG7pXjEg+G7iEfhu4x4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhuqLhu4zDjHjDicOVeOG6oOG7uXl44bu04bq8eOG7pOG6ouG7tOG7iHgteMOTxIJ44buK4bq24buMw4x4w4nDlXjDmeG7lnjhurpC4bumeOG7tOG6vHjDk+G7oOG7jHjhu4zhu4rhuqrhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu6RM4buM4buK4buleOG7icOa4buO4buMw4x44buK4bue4buMeOG7pOG7pkLhu4x4VeG7puG6osO5eOG6uuG6tnjDicOVeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4w5PDg+G7iHjhu7Thurx4w4nhu6rhuqJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4w4nDlXjhurrhu57hu4x44bu04buI4buMeOG7pOG6rsOSeOG7jMOM4buKTHjDneG7iEfDiXjDneG7oOG7iHjDk+G7uHjhurjhu4544buk4buK4bumeOG7jOG7ikNUeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeEXhurDhu4544bq64bqww5Lhu6V44bqr4buE4bumeOG7pErhu4zhu4p44bukw5rhuq7hu4zDjHjhu4zEguG7tnhPw4rhu4544bq4xILhu4jDuXjDieG7iuG6tMOJeMOJ4buK4bq04buMeMOJw5V44buk4buK4buCw5J44buM4buK4buIRuG7pnjDk8OD4buIeOG7tOG6vHhF4buSeMOd4buIR8OJw7l4w5nhu4Z4w4zhuqjhu7Z44bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjHjDk+G7oOG7jHjhurrhu4Thu4x44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buq4bqieMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6Thu5Thu4jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqtw4Phu4h44bu04bq8eOG6q8OM4bum4bu2SeG7jHgy4bq0w4l4xIPhu6zhu57hu4zDjHjFqcOZ4buWeOG7pMSC4buIeOG7s+G7ueG7s+G7s8aweMOJ4buK4buI4bqieMOZ4buAdXjhu4nhu4rhurzhu454w4nhu554w4nhu4rhu4R4VOG7iuG6qOG7jHjDieG7iuG7iOG6onjDk1Hhu4h44buM4buK4bumQ+G7jHjDieG7quG6ongw4buU4buMw4x44buk4bu2w7l4w5Lhu6Lhu4h44oCcw4nhu6bhu5bDieKAnXjDieG7ilJ4T+G7isODw4nhu4rDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhu6Thu4rhu6Z4w51GeOG7uXlxeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhu6Thu4rhu6bDuXjDk8OD4buIeOG7tOG6vHjhu7l5cXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjDieG7iuG7qnjhurrhu5rhu4zDjHjhurrhu5x44bu04bqy4buMw4zhu6V44buJw5rhu6zhu6DDiXjhurrhuqjhu7bDuXjDkuG7muG7pHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHhP4buKw4PDieG7injhurrhu6xRw4l4w7144bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4zDuXjhu6Thu4pKeMOTw4Phu4h44bu04bq8eMOJw5V44bu5eXl44buMw4zhu4pK4buMeOG6usag4buMw4zDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhurrhu5x44bu04bqy4buMw4x44buK4buE4bukeOG7tXl5eOG7jMOM4buKSuG7jHjhurrGoOG7jMOMw7l4w53EkOG7jHjDicOVeOG6uOG7rHjhu7N5eXjhu4zDjOG7ikrhu4x44bq6xqDhu4zDjOG7pXgw4buK4bus4bqieOG6ukLhu7Z44buk4buKw4Phu4zDjHhV4bum4bqiw7l44bu04bqy4buMw4x4w5Phu4Lhu4x4w4zhu4jDg3jhu7V4w5NC4buMw7l44buM4buKWeG7jMOMeOG7jMOMxILhu7Z4w4xC4buMeOG6uuG6qOG7tnjhurrhurZ4w53hu6xR4bukeOG7jMOM4busU+G7jMOMeOG7tXnhu6V5eXl44bq6xqDhu4zDjHjDkuG7ouG7iHjDk8So4bukeOG7jOG7guG7jHjDicav4buMw4x4VeG7puG6tuG7jMOMeOG6uuG7rFDhu4zDjMO5eMOZ4buWeOG7pOG7iEbhu4x44bq64buceOG7tOG6suG7jMOMeOG6uuG6tnjDk+G7guG7jHjhu4rhu57hu4x44bu3eXl44buMw4zhu4pK4buMeOG6usag4buMw4zDuXjDk1Hhu4h44buM4buK4bumQ+G7jHhP4buK4buU4buMw4x4w4nDlOG7jHjDk8SCeEXhuqLhu47hu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgHl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7nhu7Xhu7VU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buzw73DvS/DveG7uUHhurjhu7fDvcOBeeG7s+G7tUHhu6Thu7VB4bu3w4HDk+G7tS3hu4jDksOMLeG6oOG7s+G7ueG7t+G7pU5Uw4x3eOG6osOT4buk4buhd+G6reG6tOG7pHjDk+G6ouG7tnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4bue4buMeOKAnEXhurbhu454w4zhu4jDg+KAnXjhu7ThurLhu4zDjHjhurhC4bumeMWpIMSC4buIeMO9xrB1eDHhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDnUPhu4x44buk4bqw4buIeMOJ4buKS+G7pnjDk+G7onjhurpIeMOM4buIWXhP4buKw4PDieG7ind44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7teG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burMMODw4l44bu04bq8eE/hu4rDg8OJ4buKeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjDieG7lnjhurpL4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieC14xIPEgnjhuqvhu5rhu4h4w4nhu6rhuqJ4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tngwaXjhuqnhuqLhu4h44bqt4buI4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieMOdxJDhu4x44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOG6ukh4w4zhu4hZeMOJ4buK4bqo4buMeE/hu4rDg8OJ4buKeFXhu6bhurzhu4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw4zhu47EguG7iHjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu6ThuqLhu7Thu4jDuXgw4buU4buMw4x44buk4bu2eDBpeOG6qeG6ouG7iHjhuq3hu4jhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bqi4buMw4x44bq44bum4bu2eOG7pMOaSnjhuqB44bu04bq8eE/hu4rDg8OJ4buKeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhurjEguG7iHjDieG7iuG6ruG7tnjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu5Z44bq6S+G7jOG7injhurrhu4h4xIPEgnjhuqvhu5rhu4jDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6usOVeMOJw5V44buzeOG7tOG6vHjhu7d5eMOJ4buK4buieOG7jMOMxqDhu4jDuXjDvXjhu7Thurx44bu14bu5eMOJ4buK4buieOG7jMOMxqDhu4h4w53EgnhBeOG7tOG6vHjhuqB4w4nhu4rhu6J44buMw4zGoOG7iOG7pXjhuq3hu6xR4buMw4x4T+G7isODw4nhu4p44buM4buKWeG7jMOMeOG7pOG7isOD4buMw4x4w4xC4buMeOG6uuG6qOG7tnjDieG7ikx4w4nDlOG7jHjhu6TDmuG7puG7jMOMeEVK4buM4buKeOG7tXlxeMOZ4buWeMOM4buK4buEeOG6uOG7jnjhurhLw4nhu4p4RUfhu4zhu4p44buM4buC4buMeMOS4bui4buIeMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeMOT4buieOG7pMOa4bum4buMw4x4RUrhu4zhu4p4w73DueG7tXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjOG7pXjhuq3huq7hu4h44buk4buK4buCw5J4w4zhu4jDg3jhu7ThurLhu4zDjMO5eOG6uELhu6Z44buk4bqy4buMw4x44buM4buK4bqi4buM4buKeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zDjMSC4bu2eOG6ukLhu6Z44buk4buKw4Phu4zDjHjhu7Ut4buzeeG7s+G7s3jhu4zhu4Lhu4x44bq64buE4buMeOG7pOG7ilDhu4h44bq64buISMOSeOG7jMOMxILhu7Z4w73DgS3hu7XDuXjDkuG7ouG7iHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHjhu7Thurx4w5Phu6J44bq64buE4buMeMO9w7nDgXjhu6TDmuG7iEfhu6Z44bq6xqDhu4zDjOG7pXjhuq3Egnjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDnUPhu4x44buk4bqw4buIeMOT4bug4buMw7l4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjDncSQ4buMeOG6uOG7puG7tnjhu6TDmkp44bu5eMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeMSDxIJ44bqr4bua4buIeMOS4bui4buIeOG7jMOMxILhu7Z44bq6SHjDjOG7iFl44bq6xajhu4zDjHhP4buK4bum4buMw4x4w4zhu4hQeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHhFw4Phu4zhu4p44buM4buKw4LDknjDjOG7iFl4T+G7isODw4nhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4oCcw7RGeMOT4bqo4bumeOG6uMSC4buIw7l4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhurZ44bq6xILDknhU4buKw4Phu4x4T+G7uHjhu4pRVHjhurrGoOG7jMOMeMOd4bug4buIeOG7iuG6tuG7jMOMeOG7tOG6vHjhu5Hhu4jhu4x44bqj4bqiw5nhu6R44bq6SHjDkuG7puG6onjDicODw4l44bu04bq8eOG6uuG7iEfhu4x44buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHjhurhC4buMeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nDg8OJeOG7jOG6ssOSeOG7pOG7oOG7iOG7pXgw4buKxajhu4zDjHjhu6Thu5Thu4h44bq64bq2eMOJw5V4T+G7hHjhu4rhu47huq7DieG7injhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeMOJw4PDiXjhu6TDmuG7qHjhu4zhuq5UeOG6uuG7iEfhu4x44buMw4zhuqLhu7Z44buk4bqu4buIeOG7pMOa4buoeMOZUuKAncO5eOG7lOG7jMOMeOG7ieG7puG6quG7jHjDieG7iuG7jnhF4buI4buE4bukeOG7pOG7iuG7gsOS4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7iuG7luG7jMOMeE/hu4J44bukVnhp4buKw5Thu4zDjHjDreG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjDtEPhu4x44buk4bqw4buIw7l44buLUnjDo+G7iOG6ouG7jnjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHgteMO0Q+G7jHjhu6ThurDhu4h44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLDuXjhu4rhu4hH4buMeOG7pOG7jsSC4buMeOG7pEzhu4zhu4p4w4nDlXjDgcOAeOG6uuG7nuG7jHjDnUt4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu5Z44bq6S+G7jOG7injDneG7oOG7iHjDjELhu4x4QXl5eOG7tOG6vHjhu5R44buk4buUw7l4w73hu7V44buK4bq24buMw4x44buk4bqi4bu04buIeMOd4bug4buIeOG7s+G7peG7t+G7uUF44bu04bq8w7l44bu5eOG6uuG7nuG7jHjDnUt4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu7Thurx4ReG7puG7uOG7pHjDneG7oOG7iHjhu7PDveG7uXhU4buK4bus4bue4buMw4x44buk4buIR+G7jOG7pXjhuqvDjOG7jsSC4buIeMOa4bqiw7l44bukw5rhu47hu4zDjHjhu6RM4buM4buKeMOJw5Thu4x4w4nDlXhB4bu54bu3eOG6uuG7nuG7jHjDnUt44buM4buK4buSeMOdxIJ4w4nDg3jhu4zhu4rhuqjhu4x4w4nDlXjhu7Thurx4w4nhu4rhuq7hu7Z44buKUVR44bq6xqDhu4zDjHjDncSCeMOJ4buK4bqu4bu2eOG6uEvDieG7injDneG7qOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqvhu4pZ4buMw4x44buMw4zEguG7tnjDjELhu4x44bq64bqo4bu2w7l44buM4buK4buIRuG7pnjhurrhu57hu4x4w51Lw7l4w4nDg3jhu4zhu4rhuqjhu4x44bq64bq2eMOJw5V4T+G7iOG7hOG7jHjhu4zDjOG7ikt44bq64buE4buMeOG7i1J4w6Phu4jhuqLhu4544buk4buK4buU4buMw4x4LXjDtEPhu4x44buk4bqw4buIeMOdRnjhu4zhu4pZ4buMw4x4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4zDuXjDkuG7juG7jMOMeMOS4bum4buW4buMeMOJw5V4w4zhu4jhurDhu4h4VOG7isODVHjhu4rhu6J44bukw5pR4buleOG6q+G7iuG7iEbhu6Z44buM4buKxIJ44bu04bq8eOG7jOG7iuG7rHV4w7Thuqjhu4x4JeG7jOG7isO5eMSD4buO4bqieDHhu7Dhu4zDjMO5eDLhu5Thu4zDjHjhuq3hu7jDuXjEg8SC4buOeMSD4bus4bue4buMw4zigKZ44bq64bq2eMOJ4buK4buqeOG6uuG7muG7jMOMeMOM4buI4bqww5J4T+G7iuG7juG6sOG7jMOMeOG7uXlxeMOZ4buWeMOJ4buK4bum4bu24buE4buMeOG6ukh4T+G7iuG7lOG7jMOMeFThu4rhurDhu4h4RcaveMOT4bui4buleOG7icSo4buM4buKeOG6uuG7hOG7jHjhu4zDjMSC4bu2eMO9w4At4bu1w7l44bq64bq2eMOJw5V44bu1eOG6uuG7nuG7jHjDnUt4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu5Z44bq6S+G7jOG7isO5eOG7s3jhurrhu57hu4x4w51LeE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeMOdQ+G7jHjhu6ThurDhu4h44buk4bqi4bu04buIeMOdxIJ4w7144bq64bue4buMeMOdS3hP4buI4buM4buKeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injDnUPhu4x44buk4bqw4buIeOG7tOG6vHhF4bum4bu44bukw7l44bq64bq2eMOJw5V4w53hurLhu4x4ReG6sOG7jHjhurpGeOG7jMOM4buKS3jhurrhu6xRw4l44buk4bqy4buMw4x4w4zhu4jDg3jDncOKeOG6ukh4w4zhu4jhurDDknhF4bug4bukeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6ueG7jMOMeMO04buweOG6qeG7iOG7jOG7injhu4nhu4rhu6ZD4buMw7l44buJw5rhu6xS4buMw4x4aeG7isOU4buMw4x4w63hu6bhurDhu4x4w5Phu7h4w7RD4buMeOG7pOG6sOG7iMO5eMOJ4buK4buOeEXhu4jhu4Thu6R1eGnhu4rDlOG7jMOMeOG6uuG6ouG7jMOMeOG7jOG6tMOSeEXhurThu6R44bukSuG7jOG7injhu4pK4buM4buKeOG6uOG7iEnhu4x4ReG7iOG7hOG7jHjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x4w53Egnjhu4zhu4pZ4buMw4x4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4x4w4nhu6rhuqJ4w4nDg8OJeOG6uuG7nuG7jHjDnUt4w51D4buMeOG7pOG6sOG7iHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pEzhu4zhu4rDuXjhurrGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h44buk4buK4bqiw5J4w5Lhu6zhu6Z4w4nhu4rhu4544buLUnjhu6RKw5J44buK4bus4bug4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHjhu4rEguG7jOG7injhu4rhu6J44bukw5pReOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhu4zDjOG7iuG7iEdU4buleMO04bug4buIeMOJw4PDiXjhurrhu57hu4x4w51LeMOJw5V4T+G7iOG7hOG7jHjhu4zDjOG7ikt44buk4bqy4buMw4x4w4zhu4jDg3jDncOKw7l44buLUnjhurrhuqLhu4zDjHjhu7ThurzDknjhu7TDiuG7pHjhurpIeOG7tOG7iOG7jHhU4buK4bus4bue4buMw4x4w4Phu4x44bq64buIRuG7pnjDieG7ikzhu4zhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu6Thurzhu7Thu6Qt4bqiw5Phu4jDjOG7jHV4w5rhu4jDjOG7iuG7pMO6d+G7q+G7qUXhu6vhuq3hu4J4Msag4buMw4zhu6kvReG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7qyDEguG7iHjhu7N1eMSDxILhu4zDjHjDk+G7juG6ruG7pHjhu6TEguG7pnjDicODeOG7jMOCw5J4RVDhu6Xhu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7qw==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]