(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về đề xuất dự án thích ứng với biến đổi khi hậu của ADB thông qua cải tạo và hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi Bái Thượng.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDouG6rOG6vuG7m+G7uOG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rOG7m+G6q+G7tjNA4bubw5JE4bq84bqs4bubMeG6ruG7myPhu5Thu7nhu5sp4bqow7rhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5sjw4rhu6Xhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m+G7ueG7kMO64bubM+G6pnfhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDouG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vhu7jhuqx34buM4bubw5nDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Hhuq3DueG6vOG6puG7m3Qtc8Oz4bubw4FI4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqq4bubMeG6ruG7myPhu5Thu7nhu5sp4bqow7rhurzhuqbDs+G7m+G6qUThurzhuqzhu5vhu5BQ4bub4bui4bqo4bqu4bq8w7Phu5vDouG6rOG6vuG7m+G7uOG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rOG7m+G6q+G7tjNA4bubw5JE4bq84bqs4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgcaw4bubw5LhuqjhurBN4bub4bui4bul4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZ4bub4buPw5pA4bu2w7Xhu5vhu6Lhurbhu5vDgeG6tuG7m+G7oOG7jHjDkuG7m0HGoOG7m8O54bq84bubw5Lhuqzhuqrhu7nhuqzhu5vhu5Thurzhuqbhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7fhuqjhurDhurzhu5vDgcON4bqo4bubw4nhuqzhuqjhu5vhuqzDveG7jOG7m+G7ueG7kMO64bubw5pA4bu24bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bu5xanhuqjhu5vDkuG7p8OK4bub4bui4bul4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw4Hhu6fhuqjhu5vhuqzhur7DuuG7mzzhurLhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7kFDhu5vhurhK4bqo4bub4bu2w7nhuqjhu5vhuqnhuqzhu5hK4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3B1dU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bufcy/hu6Nxc0Fx4buj4budcOG7n+G7oXXDknF0cnRz4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJc+G7nXTGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGocOi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5sx4bqu4bubI+G7lOG7ueG7mynhuqjDuuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7ouG7iOG6qOG7myPDiuG7peG6vOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bub4bu54buQw7rhu5sz4bqmd+G6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8Oi4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m+G7uOG6rHfhu4zhu5vDmcah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFwdXXGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRI0jhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhu5sx4bqu4bubI+G7lOG7ueG7mynhuqjDuuG6vOG6psOz4bub4bqpROG6vOG6rOG7m+G7kFDhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDs+G7m8Oi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vhu6Lhu6Xhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5sjw4rhu6Xhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m+G7ueG7kMO64bubM+G6pnfhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDouG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vhu7jhuqx34buM4bubw5nhu5vhu4/DmkDhu7bDtcOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kUDGoOG7m+G7t+G7jMON4bqo4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bu54bq+4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bu5w7rDiuG7m+G7uXhN4bub4bu54buQw7rhu5vDmkDhu7bhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m8OB4bun4bqo4bubQeG6qOG6suG6vOG7m+G6uMaw4bq84bqs4bubw4Hhu6fDiuG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqm4bul4bq84bqs4bub4bu54bq+4bub4bq44bqo4bqu4bq84bubTuG7jMO64bq84bub4bu54buQw7rhu5vDkkThurzhuqzDs+G7m+G6q+G7tjNA4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bqpT+G6qOG6suG7jOG7m+G6reG7iuG6vMOz4bub4bqp4bqs4buG4bub4buD4buMd+G6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5txcXBN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7n3Mv4bujcXNBceG7o+G7nXDhu59xcMOS4buf4buf4bud4buf4buh4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buhdXXGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGocOi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5sx4bqu4bubI+G7lOG7ueG7mynhuqjDuuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7ouG7iOG6qOG7myPDiuG7peG6vOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bub4bu54buQw7rhu5sz4bqmd+G6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8Oi4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m+G7uOG6rHfhu4zhu5vDmcah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFxcXDGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRw6Lhuqzhur7hu5sp4bqow7nhurrhu5vDgUfhu7nhu5vhuq1L4bubM0bhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bub4bui4bul4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G7t8O5w4rhu5vhu7nDucOK4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu7fhu4zDjeG6qOG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kUDDiuG7m8OSw7nhu7nhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vDkuG6qOG6sMOS4bub4bui4bul4bub4bu34bqo4bqw4bq84bubw4HDjeG6qOG7m8OJ4bqs4bqq4bub4bqsw73hu4zhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bu5xqDhu7nhu5vDgcOKw7rhurzDs+G7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq84bup4bq64bub4bqmeeG6vOG7m8OBd1Dhu5vhuqvhu7YzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bubw4HGsOG7m+G7t8O64bq84bub4bqs4bul4bq84bqs4bubw4nhurDhu5vhuqzDiuG7p+G7ueG6rOG7m+G7lOG6vOG6puG7m03huqzhur7hu5vDieG6rOG7s+G6vOG7m+G7uXhNw7Phu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bu54bqsR+G6vOG6puG7m+G6rOG7p+G6vOG7m+G6rMO54bq8w7Phu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOz4bub4bugd+G6uuG7m+G6vOG6rMO9TeG7m+G6uuG7reG6vMOy4bub4bqpT8OK4bq84bqm4bubw4Hhur7Ds+G7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7n+G7n+G7m+G7osOV4bq84bqm4bubM8O64bq64bubw5NG4bq84bqm4bub4bu44bqs4buM4bubw4Hhu5hK4bu54bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G6puG6qMO54bubQeG6qOG6suG6vOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bu54bq+4bubw4nhuqzFqeG7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m+G7oMWpUOG7m0/DuuG7m+G6rOG7p+G6vOG7m+G6rMO54bq84bubxanhurzhuqzhu5vhuqzhu5hL4bq84bqm4bubw4HhurDhurzhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vDk+G7jHjDkuG7m+G7uXdQ4bubw5JPSOG6vOG6puG7m8OS4buW4bub4bufw7J14bud4budLXDDsuG7neG7neG7neG7m+G6rMO6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G6psOK4bul4bqo4bubT8O6w7Phu5vDkuG6rMOAw4rhu5vhurzhuqzhu4zhu5vhu7l54buM4bub4bq84buY4buI4bu54bub4bu54bqsw4rhu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bub4bq8RuG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3Ds+G7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7ueG6rMOK4bubMOG6rOG7jOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5sz4bqm4bqs4bqo4bub4bqt4buK4bq84bub4bui4bul4bub4bu5w7nhu7nhu5vhurzhuqbhu6Xhurzhuqzhu5tBQ+G7ueG6rOG7m+G7osOU4bubw4nhuqzDueG7ueG7m8OB4bq04bubTeG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bubLeG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ueG7kMO64bubw5JE4bq84bqs4bubw5LhuqzDgMOK4bubM+G6puG6rEPhu5tO4buMUOG6sMOS4bubw5NH4bub4buj4buhLzPhuqUt4bu4w6LDs+G7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu6Et4bufLeG7n+G7neG7n+G7o+G7m+G7ueG7kMO64bub4bu44bqs4bqq4bq84bqs4bubTeG6rOG7kOG7m+G7ouG7peG7mzPhuqbhuqxD4bubTuG7jFDhurDDkuG7m8OTR+G7m3F0LTPhuqUv4bqp4buHw7Phu5vhurzhuqbhu6VQ4bubcS10LeG7n+G7neG7n+G7neG7m+G7ueG7kMO64bub4bu2SeG7m+G7uOG6rOG6quG6vOG6rOG7m8OST0Phu5vhu6Lhurbhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bubw5JE4bq84bqs4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7oeG7ncOz4bubw5J54bq64bub4bq84bqsQuG6vOG7m8OB4bqw4bq84bub4buf4budcHHDs+G7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G6uOG7mOG7jOG7m+G6uOG7mErhurzhuqbhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurh4UOG7m8OS4bqs4bqu4bq64bub4bui4bulw4rhu5vDieG6ruG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G7ouG7peG7m8OJ4bqu4bq84bqs4bubM8O64bq64bubw5Lhu6nhurzhuqbhu5vDk8OK4bub4bui4buI4bqo4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw5JP4bun4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoUHDkuG6rOG7jOG6uuG7t+G7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7n3Mv4bujcXNBceG7o+G7nXDhu6Hhu6N0w5JwdOG7neG7neG7neG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXJ0c8ah4bubw7rhurjDkuG7icahw6Lhuqzhur7hu5vhu7jhuqzhu5Dhu5vDkkPhu7nhuqzhu5vhuqvhu7YzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7mzHhuq7hu5sj4buU4bu54bubKeG6qMO64bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRI0jhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhu5sx4bqu4bubI+G7lOG7ueG7mynhuqjDuuG6vOG6psOz4bub4bqpROG6vOG6rOG7m+G7kFDhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDs+G7m8Oi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G7ucO54bu54bubw4Hhu6fhuqjhu5vhu7fhuqjhurThu4zhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5sjw4rhu6Xhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m+G7ueG7kMO64bubM+G6pnfhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDouG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vhu7jhuqx34buM4bubw5nhu5vhu4/DmkDhu7bDtcOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTzhurLhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7kFDhu5vhurhK4bqo4bub4bu2w7nhuqjhu5vhuqnhuqzhu5hK4bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vDgeG7mMO64bub4bui4bulw4rhu5tO4buMxanhurzhu5vhurhR4bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrhu5vhu6N14bufcsOz4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bqy4bq64bub4buiw5Thu5vhu7l4TeG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OS4buY4buI4bqo4bub4bu54bqsw4rhu5vDieG6rMOKxanhurzhuqbhu5tx4budw7Lhu53hu53hu53hu5vhuqzDuuG7m8OBeMOS4bub4bu5w7rhurzhuqzhu5vDksO54bu54bub4bu54buQw7rhu5ty4bub4bqs4buMUOG6suG6vMOz4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m+G7j+G7ucO54bu54bub4bqs4buMUOG6suG6vG7hu5vhuqnhuqzhu4bhu5vhu4Phu4x34bq8w7Phu5vhuqlP4bqo4bqy4buM4bub4bqt4buK4bq8w7Phu5sjRuG6vOG6puG7m+G6reG7iuG6vMOz4bub4bqp4bqs4bqo4bqy4buM4bubPOG6vsO6w7Phu5vhuqnhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPMOKw7nDs+G7m+G6peG7jMWp4bq84bqm4bub4buD4buY4buK4bq84bqm4bub4bui4bul4bubM0bhurzhuqbhu5vhu7hH4bq84bqmw7Vv4bub4bu5eE3hu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJNw7Phu5tBQ+G7ueG6rOG7m+G7osOU4bubw4nhuqzDueG7ucOy4bubI+G7mErhu7nhu5vDk8ag4bubTuG7jMO64bq84bubw5J34bq64bub4bu54buQw7rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uXhNw7Phu5vhu7nDueG7ueG7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG7peG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OS4bul4bqo4bubw5JPSsOz4bub4bq84bup4bq64bub4bujdXVy4bubPOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m8OBxrDhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDk+G7msO64bub4bu54bqs4bucw7rhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5eE3hu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bub4buiR+G6vOG7m8OaQOG7tuG7m+G7j0HGoOG7m8O54bq84bubw5pA4bu24bujw7XDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubceG7oeG7oU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bufcy/hu6Nxc0Fx4buj4budcOG7oXB0w5Jz4bujdXLhu5/hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu59yccah4bubw7rhurjDkuG7icahw6Lhuqzhur7hu5vhu7jhuqzhu5Dhu5vDkkPhu7nhuqzhu5vhuqvhu7YzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7mzHhuq7hu5sj4buU4bu54bubKeG6qMO64bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZ4bub4buPw5pA4bu2w7XDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhuqnhu4xQ4bqw4bq84bubw4nhuq7hurzhuqzhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6ruG6vOG6rOG7mzPDuuG6uuG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw4HGsOG7m+G6uHfhu4zDs+G7m8OB4bqw4bq84bub4bq8w7pQ4bubw4HGsOG7m+G7t0Phu5vhu6Dhu4xH4bq84bqm4bub4bu5eE3hu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw4Hhu5hK4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vhu7lHw7Phu5vhu7fEqOG7m8OJ4bqu4bq84bqs4bub4bq84bqs4buCw7Phu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bub4bu54bqsw4rhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5tO4buMxanhurzhu5vhurhR4bub4buiw73hurzhu5vhuqzhu6XhurzhuqzDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OJ4bqww5Lhu5vhuqxKTeG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vhurxJ4bqo4bub4buiw5Xhurzhuqbhu5vDgeG6tOG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sMOz4bub4bq64butw5Lhu5vhu7nhu6vDkuG7m8OJ4bqu4bq84bqs4bub4bu3Q+G7m8OT4bunw5Lhu5vhurhL4bub4bq6S+G7m09J4bq84bqm4bubw5PDiuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vDieG6sG/hu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vhuqzhu6fhurzhuqbhu5vhurrDlOG7ueG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m+G7t0Phu5vhu6Dhu4xH4bq84bqm4bub4bu5eE3hu5vhu7l54bq84bubTeG6rMWp4bqo4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7uXhN4bubw5Phu5rDuuG7m+G7ueG6rOG7nMO64bubw4HFqeG6uuG7m+G7t8Wpw4rhu5tN4bqsw7nDkuG7m+G6rOG7jFDhu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vhurh34buM4bubQeG7peG6qMOz4bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubw4nhuq7hurzhuqzhu5vDgeG6qOG7m07hu4zDuuG7m+G7ucO54bu54bubw4nhuqzhu4zhu5tBd+G6vOG7m+G7ueG7mMOz4bub4bqs4bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw5LhuqzDisO5w5Lhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurrhu5jDusOz4bub4bq84buY4buI4bu54bubw5LhuqzFqeG6qOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m8OBw43hu5vhu6Lhu6XDiuG7m8OJ4bqu4bq84bqs4bubQeG7teG6vOG7m8OB4bqw4bq84bubRuG7m+G6vOG6rOG6qMOC4bq64bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uMOV4bq84bqm4bub4bui4buI4bqo4bubw4Hhur7Ds+G7m+G6rOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m8OJ4bqu4bq84bqs4bubw4HGsOG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw4HDuuG6vOG6puG7m8O5TeG7m0HDlOG6vOG6puG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m8OJ4bqw4bub4bu54buSw7Phu5tB4bu14bq84bubw4HhurDhurzhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDkuG7mOG7iOG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bqw4buM4bubw5PDiuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG6rOG7jOG7m+G7uXnhu4zDs+G7m03huqzFqeG6qOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu6LDveG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6uOG7jHfhurzhu5tN4bqs4bqo4bqu4bq8w7Phu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7fhuqjhurLhurzhu5tN4bqsw7lN4bub4bu54bqsR+G6vOG6puG7m+G6rOG7p+G6vOG7m8OS4bqsw4DDiuG7m8OS4buW4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m8OB4bqo4bq04bq6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRI+G6tOG7m8OBxanhurrhu5vhu7fFqcOK4bub4bq84bqs4buM4bub4bu5eeG7jOG7m0HDleG6vOG6puG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m03huqzDlOG7ueG7m+G7osOU4bubw4HDuuG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu4/DgcWp4bq64bub4bu3xanDiuG7m8O64bq84bub4bq84bqo4bq84bqs4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OS4bqs4bqq4bu54bqs4bub4buU4bq84bqm4bub4bu34bqo4bqw4bq84bubw4HDjeG6qOG7m8OJ4bqs4bqq4bub4bqsw73hu4zDs+G7m8OJ4bqww5Lhu5vhurxH4bqo4bub4bqs4bun4bubw5J54bq84bqmw7Xhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5w7rDiuG7m8OBxKjhuqjhu5vDk0fhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqx34bq84bubQXfhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G7osOV4bq84bqmw7Phu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu7nFqeG6qOG7m8OS4bunw4rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5eE3hu5s84bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5BQ4bub4bq4SuG6qOG7m+G7tsO54bqo4bub4bqp4bqs4buYSuG6vOG6puG7m03huqzDlOG7ueG7m+G7osOU4bubTeG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bubLeG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ouG7peG7m+G7lOG6vOG6puG7m03huqzhur7hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7fhuqjhurDhurzhu5vDgcON4bqo4bubw4nhuqzhuqrhu5vhuqzDveG7jOG7m+G6uOG7peG7m+G6rOG6sMOS4bubw5Phu5Thu7nhu5vhu7l54bq84bubw5LhuqzhuqjhurDDksOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4buhTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu59zL+G7o3FzQXHhu6Phu51wcOG7neG7ocOSc3VydXDhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lxc+G7n8ah4bubw7rhurjDkuG7icahw6Lhuqzhur7hu5vhu7jhuqzhu5Dhu5vDkkPhu7nhuqzhu5vhuqvhu7YzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7mzHhuq7hu5sj4buU4bu54bubKeG6qMO64bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRI0jhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhu5sx4bqu4bubI+G7lOG7ueG7mynhuqjDuuG6vOG6psOz4bub4bqpROG6vOG6rOG7m+G7kFDhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDs+G7m8Oi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5tN4bqsw7nDkuG7m+G7t+G6qOG6tOG7jOG7m8OS4bun4bqo4bub4bu34buMw43huqjhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6LhuqjhurLhu7nDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhuqnhu6fhuqjhu5vhu7fhu4zDjeG6qOG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ucOz4bubw4FI4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqq4bubMeG6ruG7myPhu5Thu7nhu5sp4bqow7rhurzhuqbDs+G7m+G6qUThurzhuqzhu5vhu5BQ4bub4bui4bqo4bqu4bq8w7Phu5vDouG6rOG6vuG7m+G7uOG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rOG7m+G6q+G7tjNA4bubw5JE4bq84bqs4bubw4HGsOG7m+G6puG6qOG7iOG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bqy4buM4bubw4nhuqzDueG6qOG7m07hu4zDucOS4bub4bui4bq24bubw4Hhu63hu7nhu5vDgeG6qOG6tOG6uuG7m+G7ueG7kMO64bubw5JE4bq84bqs4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDsuG7m+G6qeG6rMOA4bubw4Hhur7Ds+G7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu7nhur7hu5vhu6Phu6Phu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bq64bqo4bq24bq84bub4bq84buO4bqow7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OB4bq+4bub4bu54bq+4bubcuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhurzhuqbhuqzDqMOK4bubw5LhuqzDgMOK4bubM+G6puG6rEPhu5tO4buMUOG6sMOS4bubw5NH4bub4buh4budw7rhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7uOG6rOG6quG6vOG6rOG7m03huqzhu5DDsuG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bubw5JE4bq84bqs4bubw4HDuuG6vOG6puG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhuqzDjOG7m8OST0rhu5ty4budauG7m+G6vOG6pnfhurzhu5vDk8O54bu54bqsw7Phu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5JPQuG6vOG6rMOz4bubQcag4bubw7nhurzDs+G7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G6rOG7p+G7m8OSeeG6vOG6psOz4bub4bqsSOG7m8OBw71N4oCm4bub4bu54bqs4buYw7rhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mMOy4bub4bqpT8OK4bq84bqm4bub4buf4buf4bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw5Lhuqzhuqjhuq7hurzhu5vDksO64bqow7Phu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G6puG7rU3hu5tN4bqsxanhuqjhu5vhu5/hu6Phu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G6rELhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G6vOG6psOK4bul4bqo4bub4bu54bqsQ+G7jOG7m+G6rMO94buM4bubTuG7jMWp4bub4bu54bqs4bqo4bqw4bq84bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhuqzhu5Thurzhuqbhu5vhu7nhuqxD4buM4bubxanhurzhuqzhu5vhuqzhu5hL4bq84bqm4bubw5LhuqzhuqjhurLDkuG7m+G6rOG7p+G6qOG7m+G6vOG7reG6vOG6puG7m+G6vOG6tuG7m+G7ueG7kMO64bubw5Lhuqzhuqjhuq7hurzhu5vDksO64bqo4bub4bq84bqs4buY4bubw5JPw73hurzhu5vhurjhu5Lhu5vhurjDlMOS4bub4bq84bup4bq64bub4buf4bud4bujdMOz4bub4bq44buS4bubTuG7jOG6oMOS4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuq3DuuG7mzPDueG7m+G7j+G6peG7jMO64bq84bub4bqt4buK4bq8w7Xhu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu6N14oCm4bubM+G6psOK4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOG7m+G6vOG6rHfhurzhu5tBw4rhu5tB4bqow4Lhurzhu5vhu7fhuqjhurDhurzhu5vhu7d4w5Lhu5vDkuG6rOG7mMSo4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubw5LhuqjhurDDkuG7m+G7ueG7gOG6vOG7m0HDiuG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G6rOG7p+G7m8OSeeG6vOG6psOz4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G7ueG6rEfhurzhuqbhu5vDkuG6rOG6qOG6ruG6vOG7m8OSw7rhuqjhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw4Hhu5hK4bu54bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bqo4bqy4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw7pQ4bub4bq64butw5Lhu5vhurjGsOG6vOG6rOG7m8OB4bunw4rhu5vDkkThurzhuqzDs+G7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6quG7m8Oi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu7nFqeG6uuG7m+G7iuG6vOG7m8OaQOG7tuG7m+G6uOG7jEbhurzhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrDs+G7m+G6rMOM4bubw5JPSuG7m+G7ouG7peG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOy4bub4bu4w7nhu7nhu5tBxqDhu5vDueG6vOG7m0HDiuG7m8OaQOG7tuG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bubw4HEqOG6qOG7m8OTR+G6vOG6puG7m+G7ueG6rMOK4bubM+G6rHfhurzhu5tBd+G6vOG7m+G6uuG7peG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G6puG6qMWp4bq64bub4bu34buIw5Lhu5vDkuG6rOG6qOG6ssOS4bub4bqs4bun4bqo4bub4bu54bqsw4rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDsuG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bubw4HDuuG6vOG6puG7m8OB4bq24bub4bug4buMeMOS4bub4bui4buI4bqo4bubw5pA4bu24bubQMag4bubw7nhurzhu5vhu7nFqeG6qOG7m8OS4bunw4rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5eE3hu5s84bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5BQ4bub4bq4SuG6qOG7m+G7tsO54bqo4bub4bqp4bqs4buYSuG6vOG6puG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OSw43hurzhuqbhu5vhurrhu5Thu7nhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m8OJ4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m+G7o+G7n3Hhu5vDkk/huqjhurLhu4zhu5vhuqvhuq1Aw7Lhu5vhuqlE4bq84bqs4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhurrDiuG6vOG6puG7m+G6uuG7jEfhurzhu5vDmkDhu7bhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrDs+G7m8OSQuG6uuG7m+G6rOG6qOG6tOG7jMOz4bubw4nhuqzFqcOK4bubw5PDucOS4bub4bui4bul4bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7ucO54bu54bubQcag4bubw7nhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vDknfhurrDs+G7m8OST+G7huG6vOG6puG7m8OB4bqo4bq04bq6w7Phu5vhu7nhur7hu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vhurjhu4jhurzDsuG7m+G7geG6qOG6suG7ueG7m8OB4bq24bub4bug4buMeMOS4bubQcag4bubw7nhurzhu5vhu7jFqeG6qOG7m8OS4bunw4rhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5eE3hu5s84bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5BQ4bub4bq4SuG6qOG7m+G7tsO54bqo4bub4bqp4bqs4buYSuG6vOG6puG7m8OS4buW4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G7okfhurzhu5vDmkDhu7bhu5vDkuG7peG6qOG7m8OST0rhu5vhurjhu6Xhu5vhu7l54bq84bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m+G7ouG7peG7m03huqzDleG7m+G6rEpN4bubw4HhurThu5vhuqbhur5N4bubTeG6rHnhurzhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq6w5Thu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7mzDhurDhu5vhuqzDiuG7p+G7ueG6rOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubw5JE4bq84bqs4bub4bui4bq24bub4buU4bq84bqm4bubTeG6rOG6vuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7t+G6qOG6sOG6vOG7m8OBw43huqjhu5vDieG6rOG6quG7m+G6rMO94buMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Fw4bujTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu59zL+G7o3FzQXHhu6Phu51wcOG7o3TDknFz4buh4bud4buf4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4bufdOG7n8ah4bubw7rhurjDkuG7icahw6Lhuqzhur7hu5vhu7jhuqzhu5Dhu5vDkkPhu7nhuqzhu5vhuqvhu7YzQOG7m8OSROG6vOG6rOG7mzHhuq7hu5sj4buU4bu54bubKeG6qMO64bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqZ34bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu44bqsd+G7jOG7m8OZxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXFw4bujxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kcOi4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4bqr4bu2M0Dhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bqpT+G6qOG6suG7jOG7m+G6reG7iuG6vOG7m03huqzDucOS4bub4bu34bqo4bq04buM4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu7fhu4zDjeG6qOG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG7p+G6qOG7m+G7t+G7jMON4bqo4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu5w7Phu5sjw4rhu6Xhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m8OBxrDhu5vDkk/DusOK4bubw4HDjeG6qMOz4bub4bq44bul4bq64bub4bui4bqo4bqy4bu5w7Phu5vDgeG6tuG7m+G6vOG6puG6rEPhu5tN4bqs4bqqw7rhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu7nhu4zhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7m8OS4bqs4bqu4bq64bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vhu6Lhurbhu5vDgeG7reG7ueG7m8OB4bqo4bq04bq64bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw5LhuqzDueG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bqu4bq84bubw5LDuuG6qMOz4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4buiw5XhurzhuqbDs+G7m+G6uuG6qOG6tuG6vOG7m+G7t0Phu5vDkuG6rOG6qOG6ssOS4bub4bqs4bun4bqo4bubQcOK4bubw5Lhuqzhuqjhuq7hurzhu5vDksO64bqo4bub4bq84but4bq84bqm4bub4bq84bq24bubw5Lhu6fhuqjhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6sOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bub4buU4bq84bqm4bubTeG6rOG6vuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7t+G6qOG6sOG6vOG7m8OBw43huqjhu5vDieG6rOG6quG7m+G6rMO94buM4bub4bu54buQw7rhu5vDkkThurzhuqzhu5vDgeG6tOG7m+G7oMO54bu54bubw4FD4bq84bqs4bub4bu5w7nhu7nhu5vhurhJ4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bqq4bu54bqs4bub4buU4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bu44buS4bq84bqm4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDieG6rOG7jEbhurzhu5vDieG6rMON4bub4bu54bqs4buMUOG6sOG6vOG7m8OS4bqs4bup4bq6w7Phu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO6w7Phu5vDgcOK4bul4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vDmkDhu7bhu5vDk8SC4bubw4Hhuqjhu5vDieG6rMWpw4rhu5vDk8O5w5LDs+G7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG7lOG7jOG7m0DGoOG7m8O54bq84bub4bu5xanhuqjhu5vDkuG7p8OK4bub4bui4bul4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7uXhN4bubPOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m8OS4bqs4buQUOG7m+G6uErhuqjhu5vhu7bDueG6qOG7m+G6qeG6rOG7mErhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5Ex4bqu4bubPErhuqjDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7QvTeG7kQ==

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]