(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm nay, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là 1 trong 6 chỉ tiêu lớn trong nhiệm vụ phát triển của ngành nông nghiệp. Thực tế, chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đã có từ lâu. Tuy nhiên, từ sau khi có Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào năm 2019, quá trình này mới diễn ra thực sự quyết liệt, mạnh mẽ trên khắp tất cả các huyện, thị xã, thành phố và hiệu quả ngày càng thấy rõ.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7huG7iTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG6v+G6t+G7mVs44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w6rDrOG7kzhB4bu54buTazggw4rhurVtOMOgMHs4TG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTa1s4xanhu7HhuqA44buR4bujOMO0dOG7kzEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4buSbG3DrOG7sTjhu5Phuq3hu5E44buT4bq34bqgWzjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bTjhu4fhu4k44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTWzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6v+G6t+G7mTjDtOG6tThhOOG7q8aw4buZ4buTazjDozjhur9sw7I44burbWnhu7E4w7R04buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5NsbeG7i+G7kThBdjjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhur934bq3OOG7k2vhurXhu5NsOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunXTjhu6ps4bu14bq/OOG7q8OtWzjhur9sdzjhu6vGsHlz4buTazjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bVs44burbOG7sThs4but4burOOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7h8Op4buxOOG7q3k44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTOOG7q8awaeG7kzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w44buH4bqnOOG6v+G7lTjhu6vhu7M4w7TEkeG7sV044buq4bux4bqgOOG7k2xtaeG7k1s44bur4buzOOG7qeG6t+G7sTjDtWxtOOG6v+G7lTjhu5JrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s4YcOgOOG6v3fhurc4w4rhurfhu5M44bq+bGXhu6c4bOG6teG7k2w44buG4bql4buTazjDqnA44burw7Lhu5NsOEHhurXhu5k44buT4bqt4buROMOhOWHhurFbOMWp4bux4bqzOOG7q8awb+G7k2w44buT4bq14bqgOOG7kXRtOOG7gW3EqeG7kzjGsOG6tzjhu6ts4bu14bq/OOG7qeG7tTjFqeG7seG6oMOt4burOMO0beG7i+G7q1s44buRw6Lhu5NsOOG7kWg44burxrBp4buTOMO1bOG6qeG7pzjhu6tl4burOOG6v+G6pTjhur/hurPhur84bOG7seG6oOG7i+G7k1s44burbMOzOMOA4bqnWzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOEHhurU4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44buTa+G6teG6oDjhur/hurXhu5NrOOG7q2xl4bqgOMaw4budXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434buB4burbOG7seG7kcOqOG3hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OMSDOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqjw6HhuqPhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDocSDL2HEg8SD4buB4bqhw6E5w6HDo8OgYeG7q2Hhuq/DocOg4bqvw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuxIPDoDc44bq3w7Thu6suN+G7huG7iTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG6v+G6t+G7mVs44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w6rDrOG7kzhB4bu54buTazggw4rhurVtOMOgMHs4TG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTa1s4xanhu7HhuqA44buR4bujOMO0dOG7kzc4w4Ft4buB4burbC43xIM5OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6HhuqM3OC8y4buS4buj4buTazjhu4HEkeG7kzjhu6tsw7M44burxrBl4buTOCRp4buTOOG6vuG6s+G7qzgg4buSbHk4PeG7scSR4buTMDjhu6ts4buxOGzhu5nDouG6v2w44bq/bOG6t+G7k2w4w7Thu4Phu5ldOOG6pOG7k2x7OOG7pl1AMS/hu6cyMeG7gW1BOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu4HGsOG7g8O04bq34bur4buD4buBNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMuG7qm3hu5M4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7k3sxL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIx4buxw7Q44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7q23hu6vDtOG7gy3hu6ts4bux4buRw6ot4bq34buT4buBLeG7qeG6t+G7p+G7mTcyMcO0bTIx4bq3OOG7q23hu6vDtOG7gy434buG4buJOMO1beG7k2w44burw6044bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s44bq/4bq34buZWzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDqsOs4buTOEHhu7nhu5NrOCDDiuG6tW04w6EwezjigJzhu6rGsMO6OMO04bu14bq/4oCdOOG7h+G7iTjhu6dsduG6vzhs4buhbVs4XV1dNzhsxrDhu4NqLjcv4buB4buDLcO1beG7k2wt4bur4buDLeG7q+G6t+G7k2st4burxrDhu7Hhu5nhu5NrLeG6v+G6t+G7mS3hu6ds4bq34burLeG7q8awbeG7g+G7ky3DquG7g+G7ky1B4bux4buTay3DquG6t20tw6Et4burxrDhu5ktw7Thu7Hhur8t4buB4buDLeG7p2zhu7Hhur8tbOG7mW0t4bunbOG6t+G7qy3hu6vGsG3hu4Phu5Mt4buTw6rhu6nhu6ct4bup4bq34buTLcOA4bux4bq34burLcO1beG7k2wt4buB4buZ4bq34buTbC1hw6PDocOjw6PDoF1s4bur4buRNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy/hu5Hhu4Phu4Ft4bq3L2HDoTkv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDocOhxIMvYcSDxIPhu4HhuqE54bqvw6E5w6HhurHhu6vhuqNh4bqj4bqjw6HDtDld4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7huG7iTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG6v+G6t+G7mVs44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w6rDrOG7kzhB4bu54buTazggw4rhurVtOMOgMHs4TG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTa1s4xanhu7HhuqA44buR4bujOMO0dOG7kzc4LzIxL+G6tzIx4buBbUEyMeG7qeG7q8aw4buZ4buTazIx4bq3OOG7q23hu6vDtOG7gy434buG4buJOMO1beG7k2w44burw6044bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s44bq/4bq34buZWzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDqsOs4buTOEHhu7nhu5NrOCDDiuG6tW04w6EwezjigJzhu6rGsMO6OMO04bu14bq/4oCdOOG7h+G7iTjhu6dsduG6vzhs4buhbVs4XV1dNzhsxrDhu4NqLjcv4buB4buDLcO1beG7k2wt4bur4buDLeG7q+G6t+G7k2st4burxrDhu7Hhu5nhu5NrLeG6v+G6t+G7mS3hu6ds4bq34burLeG7q8awbeG7g+G7ky3DquG7g+G7ky1B4bux4buTay3DquG6t20tw6Et4burxrDhu5ktw7Thu7Hhur8t4buB4buDLeG7p2zhu7Hhur8tbOG7mW0t4bunbOG6t+G7qy3hu6vGsG3hu4Phu5Mt4buTw6rhu6nhu6ct4bup4bq34buTLcOA4bux4bq34burLcO1beG7k2wt4buB4buZ4bq34buTbC1hw6PDocOjw6PDoF1s4bur4buRNzLhu4bhu4k4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjhu6vhuq3hu5NrOOG7q8awecO54buTazjhur/hurfhu5lbOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMOqw6zhu5M4QeG7ueG7k2s4IMOK4bq1bTjDoTB7OOKAnOG7qsaww7o4w7Thu7Xhur/igJ044buH4buJOOG7p2x24bq/OGzhu6FtWzhdXV0xL+G6tzIxL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjds4buD4bq34buBNzJMc+G7kzhhOOG7k+G6reG7kTjhu6vGsHl04bq/Wzjhu6tv4buTbDhsb+G7k2w44buBw7Phur9sOOG6vuG7mEBN4buA4oCTYeG6sTjhu6vGsOG7meG7k2s44buTeXThur9bOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6vDsuG7k2w4QeG6veG7kzjhur/hu5fhu5M44buBbcSp4buTOMOqbcOt4buTOOG7p2zDveG6vzjhu6vDouG7p1s44bql4buTbDhsecO54buTazjhu6nEkeG7sTjGsHDhu5NrOOG7h8Ot4buTOOG7kcahbTjhu5Fi4burOOG7h3VtOOG7qeG7n+G7k2s4w4Dhuqc4bHBtXTjhu4bhurc44bunbMOp4buTOOG6v+G6s+G6vzhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7h2/hu5NsOOG7q8aw4buLWzjhu4fhurvhuqA44buTa3l1bTjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTazjhu4fDreG7kzjhu6tv4buTbDjhu6vGsMOi4buTazjhu6tsZeG7qzjhu5NrbG3hu4vhu6c4bOG6teG7k2s4w7Thu5nDouG7q1044buqbMOtOOG7k2x54buTa1s44buTbOG7ueG7k2s44bq/bG7hu5NsOOG7qeG6s+G6v2xbOOG6v3M44bq/bMOtOGxyOOG7q8aww7o44bur4buzOOG7qsaw4bux4buTazh5c+G7k2tbOOG6v3jhu5NrOOG7k2x5OOG6v3fhurc44burw7Lhu5NsOOG7h+G6pzjhu5Ns4bq34buTbDjhur9s4buV4buTazjhu4dtOEHhurXhu5k44burbOG7teG6vzjhu6ttxKnhu5M44buH4buJOGtt4but4bunOOG7k8Os4buTOMO1beG7k2w44burw6044bunbHbhur84bOG7oW1bOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7q8aww7k4w7TDom044oCc4buHeXXhu5NrOMaw4bq34bqg4oCdOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTXTjhu4bhu5U44bq/eOG7k2s44bq/bG7hu5NsOMO04bq1OOKAnOG7q8aww7o4w7Thu7Xhur/igJ04a23hu63hu6c4bOG7oW044bunbHbhur844bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s44buH4buJOMOjOOG7q2zhurPhu5NrOOG7h8Op4buxOOG7k+G6reG7kVs44burw7Lhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44bq/4buVOOG7q+G7n+G6vzjhu4dwOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOMO1beG7k2w44burw604QXnDuuG7qzjDgOG6tzjDtcODOEHGoeG7k2s4QeG6tTjhu5HDveG6vzjhu6ts4buxOOG7k2vEkeG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7kmzhurU44buTeXThur844bq/4bq34buZOOG7k2xl4burOOG7q+G7szjhu6vGsHl04bq/OOG7h8Ot4buTOOG7k+G6t+G6oF0xL+G7pzIxL+G7gW1BMjEvw7RtMjHDtG0yMeG6tzjhu6tt4burw7Thu4MuN+G7huG7iTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG6v+G6t+G7mVs44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w6rDrOG7kzhB4bu54buTazggw4rhurVtOGEwezjhu6Zs4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtW3hu5NsOOG7q8OtOC04XV1dNzhsxrDhu4NqLjcv4buB4buDLcO1beG7k2wt4bur4buDLeG7q+G6t+G7k2st4burxrDhu7Hhu5nhu5NrLeG6v+G6t+G7mS3hu6ds4bq34burLeG7q8awbeG7g+G7ky3DquG7g+G7ky1B4bux4buTay3DquG6t20tYS3hu6ds4bq34burLeG7q8awbeG7g+G7ky3DtW3hu5NsLeG7q+G7gy3hu5NsbeG7g+G7sS3hu6tt4buTLWxt4buD4buxLeG7q23hur9sLeG6v+G7seG6vy1hw6PDoeG6o+G6seG6oV1s4bur4buRNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy/hu5Hhu4Phu4Ft4bq3L2HDoTkv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDocOhxIMvYcSDxIPhu4HDocOhOWE5OWHhu6thYTnhurHDoMO0OV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buG4buJOMO1beG7k2w44burw6044bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s44bq/4bq34buZWzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDqsOs4buTOEHhu7nhu5NrOCDDiuG6tW04w6AwezhMbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrWzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTNzgvMjEv4bq3MjHhu4FtQTIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMjHhurc44burbeG7q8O04buDLjfhu4bhu4k4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjhu6vhuq3hu5NrOOG7q8awecO54buTazjhur/hurfhu5lbOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMOqw6zhu5M4QeG7ueG7k2s4IMOK4bq1bThhMHs44bumbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vt4buTbDjhu6vDrTgtOF1dXTc4bMaw4buDai43L+G7geG7gy3DtW3hu5NsLeG7q+G7gy3hu6vhurfhu5NrLeG7q8aw4bux4buZ4buTay3hur/hurfhu5kt4bunbOG6t+G7qy3hu6vGsG3hu4Phu5Mtw6rhu4Phu5MtQeG7seG7k2stw6rhurdtLWEt4bunbOG6t+G7qy3hu6vGsG3hu4Phu5Mtw7Vt4buTbC3hu6vhu4Mt4buTbG3hu4Phu7Et4burbeG7ky1sbeG7g+G7sS3hu6tt4bq/bC3hur/hu7Hhur8tYcOjw6HhuqPhurHhuqFdbOG7q+G7kTcy4buG4buJOMO1beG7k2w44burw6044bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s44bq/4bq34buZWzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDqsOs4buTOEHhu7nhu5NrOCDDiuG6tW04YTB7OOG7pmzhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw604LThdXV0xL+G6tzIxL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjds4buD4bq34buBNzLhu5Js4bu54buTazjhu6ts4bqz4buTazjhu4fDqeG7sTjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6HDoVs44buRYuG6vzjhu4Hhu6844bq/4buX4buTOGti4bunOOG7k2xtw6zhu7E4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1s44burbOG6s+G6v2w44burbMO94bq/Wzjhu6nhu5nhu5NrOEF0bTjhu6nhu7U4w7Thuqfhu5NsOOG7h8Oi4buZWzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1bOOG7qeG6s+G7qzjhu6nhurfhu5k44bq/d+G6tzjhu6rDsuG7k2w4d+G6oFs4TOG7huG7kuG7gFs44buww4rhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsWzjhu6nhu7U44buTcjjDtOG7teG6vzjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzjhur9l4bunWzjhur/hurPhur844buTa+G6teG7k2xbOOG6v3Dhu5NrOOG7h+G7oeG7k2s44buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhu5JsxJHhu5M44buBxJHhu5M44burxrDhu5nhu5NrOOG7q8Oy4buTbFs4w7Vt4buTbDjhu6vDrTgtOMOA4bqnOGxwbVs4xanhu7Hhu5/hur844bunbOG7l+G7k2s4LTjhurfhu5M44buTbeG7k2w44bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2w44burbcOt4bunOOG7q3bhur844bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjDqm3DreG7kzjhu6tu4bq/bDjhur/hu7Xhur84QeG6tTjhu4fDouG7qzjDtcOt4burOMWp4bux4bqlOOG7h+G6s+G7k2s44burbuG6v2w44bq/4bu14bq/OOG7q8awaeG7kzjhur/hurPhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur9dOOG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7k3FtOMOq4bq54burOMO04bq1OOG7gcOz4bq/bDjhur7hu5hATeG7gC1h4bqxOOG7h+G6pzjhur9zOMOq4bql4buTOOG7h3nDuuG6vzjDtW3hu4nhu5E44bup4buZ4bqz4burfTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG6v+G6t+G7mVs44bur4buf4bq/OOG7h3A44bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s4S8av4buA4bumOOG7h8Oi4burOGHDoFvhuqFhKFs44buHw73hu5NrOOG7q2zDvTjDoDjhur/huqU44buTeXThur9dMS/hu6cyMS/hu4FtQTIxL8O0bTIxL+G7scO0MjHhu4FtQTjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bq/w7TGsDcyMS/hu4FtQTIxL+G7gW1BMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JrxqHhu5M44buH4buhbTjhu6ts4buj4buTOOG7qsaw4bux4buTazjhu6ps4bq14buTbFs44burbMOzOOG7q8awZeG7kzgkaeG7kzjhur7hurPhu6s4IOG7kmx5OD3hu7HEkeG7kzA44buTbG3DrOG7sTjhu5Phuq3hu5E4w7Rtw6zhu5M44bq/bMOyOOG7q8aw4bux4buTazjhu6ts4bq14buTbDhBdG044bq/xJHhuqA44bup4bqp4buTWzjhur/EkeG6oDjDteG7g+G7mV044buSa3l1bTjhu4HEkeG7kzjhu5NzbTjhu4fEkeG6oDjDquG6t+G7mTjhu4d1bTjFqeG7seG7g+G7kzhBdG04QW3hu4vhur844bq/4bq34buTbDjhu6vhurPhur844buTbOG7ueG7k2s44bq/xJHhuqA44burxrDhu6Hhu5NrOOG7gcSpOOG7q27hu5NsWzjDtWzhu6Phu5NrOOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/hurfhu5lbOMO1bOG7o+G7k2s44buRZeG7qzjhu5NsbcOs4buxOOG6v+G7o+G7k2s44bq/bOG6reG7kTjhu6nhu5Xhur9dOMWo4bux4bqzOOG7q8awb+G7k2w44bupbeG7k2w44burxrB5w7nhu5NrOEHhurU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4a8Op4buTOOG7k2x5OOG7p2x2OOG7q2zhu7Fw4bq/OOG7p2zDqeG7kzjDtHThu5M4QeG6teG7mTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG6v3fhurc44burbHVtOOG7q23DreG7q1044buqbMOtOOG7k2nhu5NbOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOMO1beG7k2w44burw6044buHw6Lhu6s44burbGXhu6dbOOG7k2xtw6zhu7E44buT4bqt4buROOG6v+G7l+G7kzjDqsOzOOG7kWXhu6s44burxrDhuqnhu5NrOOG7geG7mTjDtWzhu6M4bMOi4buTWzjhu6nEkeG7sTjDquG7i+G7k2xdOOG7kuG6reG7kTjDoTnDocOhWzjhu7DDiuG7kuG7gDhs4bux4bqg4buL4buTOOG7kmx5OD3hu7HEkeG7kzjhu4fhuqc44bq/bHc44buHcOG7k2s44buRdW04a8ahbVs44burbOG7sThs4but4burOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG7quG7kkxMOD3hu7Fl4burOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOOG7k+G7o+G7k2s44bup4bql4buTOOG7quG6sTgg4bq/4buVOOG7q8awdjjhu6nDuTjhu6vDom044buq4bumOEzhurU44buScG0wOEHhurXhu5k44buHw6nhu7E44bureTjhu4d54bq3OOG6v8SR4bqgOOG6v2zhurfhu5NsOMO04buD4buZOOG7p2x24bq/OEF2OOG6v2zDrTjDqm3DreG7kzhB4bq1OOG7q8aw4buh4buTazjhu6vGsGnhu5M4QeG7r+G7k2s44buH4buhbTjhu6vGsOG7oeG7k2s44bup4bqp4buTOMO14buF4buROGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlWzhBdG04xanhu7HhuqA44buR4bujOOG6sThs4bq3XTjhu5Jr4buZ4bq1bThB4buv4buTazjhu4fhu6FtOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrWzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur/hu5fhu5M4w7RtaeG7kzjDtcOt4burOEF0bTjhu5NsbcOs4buxOGxwOOG7gcSR4buTOOG7h+G7iTjhu5HDuTjGsHDhu5NrOEHhu6/hu5NrOOG7k2vhu7HhuqBp4buTOMO0beG7i+G7sTjDuTjhur/hurPhur84w7Vs4buxOEHhu7Xhur84w7Vs4bqz4bq/XTjhu5B0bTjhur9sw7I4bHPhu5M4w6M44burbOG6s+G7k2s44buHw6nhu7E44bureVs4QeG7r+G7k2s44buH4buhbTjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7p2x3OMOqw7ltOOG7kXDhu6s44buR4bq14buxOMOA4bq34buTbDjhu5F5dOG7qzjhu5HhurPhu6tbOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6v+G6teG7k2w44bq/bOG6t+G7k2w44buBxJHhuqA44burxrDhu43hu7E4xanhu7HhuqU44buH4bq34buTazjhur9s4buZOOG7q2zhu7E4bOG7mcOi4bq/bDhBdjjhu4fDqeG7sTjhu6ttaeG7k1044bq+4bqz4bq/OGxwOOG7gcSR4buTOOG7q2zhurfhu5E4a23hurc44burxrDhu6Hhu5NrOOG7q8OibTjhu6tsw7M44burxrBl4buTOCRp4buTOOG6vuG6s+G7qzjhur9s4buZOMOqbcOt4burezjhu5Lhuq3hu5NrOOG7qeG7sWXhu6s4w6pv4buTbDjFqeG7scSR4buTOOG7geG7tTjDtW3DreG7kzjhu4fDouG7qzhh4bqvOOG7q2Xhu5MvbOG6ty/hu5Phuq3hu5FbOOG7geG7meG6t+G7k2w44burbOG7sTjDtWzhu5nhuqXhu5NrOMOh4bqhOTjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTay9s4bq3L+G7k+G6reG7kVs4w7TDum044buTbOG7seG6ueG7kzhrw6nhu5M4w6E5OTjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTay9s4bq3L+G7k+G6reG7kThB4bq1OOG6v+G6t+G7mThsc+G7kzjhuqE44buHw63hu5M44bqjOMO0w6nhu5M44bup4buZOEF0bTjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOOG6v8SR4bqgOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vGsHl04bq/OOG7h+G7lV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bui4buTazjDiuG7r2044buqbG1p4buTOOG7qsawecO54buTa1s4S23hurPhu5E44buH4buf4bq/OOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG7quG7kkxMOD3hu7Fl4burOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOOG7k+G7o+G7k2s44bup4bql4buTOOG7quG6sVs44bq/bOG7mTjDqm3DreG7q3s4JMOt4buxOOG7q+G7nzjFqeG7seG6t+G7kzjhu6vGsMah4buTazjDtWxtw63hu5M44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44buHw6nhu7E44bureTjhu6vDom044buSbHk4PeG7scSR4buTWzjhu6vDouG7mTjhu5Np4buTOOG7qeG7tTjhu6ts4bq14buTbDjhur/hu6Phu5NrOOG6v3fhurc44buR4bujOGxv4buTbDjhur9sbuG7k2w4w7ThurU4QW3hu4vhur84bOG7seG6oOG7i+G7kzjhu4fhuqc44burw6Lhu5k44buHbcOs4buxOMO1beG7i+G7kzhB4bq1OOG7h+G7oeG7k2s4bOG6teG7k2w44bq/4buv4buTazjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu6vGsOG7meG7k2s4QW3hu4vhur844burbuG6v2w44burdls44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4d5w7rhur844buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhu4dl4burOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44bq/4buVOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjDtHThu5NdOOG6vuG7lTjhu4d5w7rhur844buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhu4d3OMO0dOG7k1s44bq/4buj4buTazjhu6vhuqA44buH4bqnOOG7kcOi4buTbDjhu4HDouG7kzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG6v3M4a210bThs4buV4bq3WzjDtOG6qeG7pzjhu4di4burOGzhu4s44burbOG7n+G7k2s44bureXRtOOG7q+G7tTjhu4dw4buTa1s44buTaeG7kzjhu5Phuq3hu5NrOOG7qeG7sWXhu6tbOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjhur934bq3OOG6v8SR4bqgOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vhuq3hu5NrWzhrbeG6szjhu6vGsMOzOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44buHecO64bq/OOG7k8SR4buTazjDtGnhu5NdOOG7kmvhu5nhurVtOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOEHDrDjDtW3hu5NsOOG7q8OtWzjFqeG7seG6szjhu6vGsG/hu5NsOOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHZeG7qzjhu4fhurdtOOG7h+G7iTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4QeG6tTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzhB4buv4buTazjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjDtG3hu4vhu7FbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOOG6v+G7l+G7kzjhu6ts4buxaTjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTazjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzhscDjhu4HEkeG7kzjhur/hu5U44buHZeG7qzjhur9s4buZOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqgOOG7q2zhu7FpOOG7h+G7iTjDtOG6teG7kTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7k1044buGbcOs4buxOOG7k+G6teG6oDjhu4d5w7rhur84w4Dhu4Phu5E4w7ThurU44oCc4buTbGXhu6s44bq/4bu3OMO0eeG7peG7k2s44burbeG7i+G7k+KAnVs4w6rDuW044buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6v+G7lTjhu6ts4buxOOG7k2zhurnhu6c44bur4buzOEFt4buL4bq/OOG6v2zhu5k44buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44burbOG7sWk44buHZeG7qzjhu5HhurU44bq/4buX4buTOOG6v+G7lTjhur/hu6Phu5NrOEFt4buL4bq/OEHhurU44burbOG7sTjhu5Ns4bq54bunOHHhu5M44buHw7Phu5NsOOG7q+G7szhBbeG7i+G6vzjDtOG6teG7kTjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjhu5Nr4bq34bqgOOG7q8awaeG7kzjhur9sbuG7k2w44buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhu4dl4burOOG6v3fhurc4a23hurc44buHb+G7k2xdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOZOGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buSbHk4PeG7scSR4buTWzhsbeG7i+G7kzjhu4fhurfhu5NrOOG6v+G7lTjhu5NsbcOs4buxOMO1bOG7sTjhu4fhu6FtWzhBdG04bOG6teG7k2s44buTa2xv4buTOGzhurc44buH4bqnOOG7h3nDuuG6vzjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h+G7iTjhu6vGsOG7oeG7k2s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG6v8SR4bqgOOG6reG7kzjFqeG7seG6pV044bq+bMOyOOG7q27hu5NsOMawbWnhu5NrOMOjOOG7q2zhurPhu5NrOOG7h8Op4buxOOG7k+G6reG7kTjDoTnDocOhWzjhu6vhu5nhurXhu5M4bOG7seG6oOG7i+G7kzjhu4fhuqc44burbuG6v2w44burdls44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4d5w7rhur844bqhw6E5OGzhurd9OOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vGsMah4burOOG6seG6ozhs4bq3Wzjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o204w6Dhuq9bw6M4bOG6t1s4w7TEkeG7kTjhu5NrbG3hu4vhu6c4w6HEgzk4bOG6t104w5R44bqgOMO1w6044buHw63hu5M44buT4bq34bqgWzjhu6vhu5nhurXhu5M4bOG7seG6oOG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h3nDuuG6vzhhXeG6seG6ocOhW8OjOGzhurd9OOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7q8aw4buh4buTazjhu6vGsMah4burOOG6oeG6oeG6ozhs4bq3Wzjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o204w6HDocSDW8OjOGzhurdbOMO0xJHhu5E44buTa2xt4buL4bunOGFdw6HEgzk4bOG6t1044buqxrBp4buTOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w44buH4bqnOOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2tbOGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buH4bqnOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhB4bq1OOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7h3nDuuG6vzhB4buv4buTazjhu6vGsOG7oeG7k2s44bq/xJHhuqA44bqt4buTOMWp4bux4bqlOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2tbOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjDtHThu5NbOEF0bTjhu6tx4buTazjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOGxt4buL4buTOMO04bq1OGFdw6HhuqPhuqFb4bqxOGzhurddOOG7qsawaeG7kzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzhs4bux4bqg4buL4buTOOG6v3jhu5NrOOG7h+G6pzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu4d5w7rhur84w6HDoeG6rzjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrDDom1bOOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG6v+G7lTjDoMOhOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsMOibTjhu4fDouG7qzjhu6ttaeG7sTjhur9sbjjhu6ts4buD4buZOOG7qmzhu6Phu5NrOOG7q3k4OcOhL8OhOcOhOS/hu6rhu6otw4rhu5Lhu5Lhu6bhu6rhu5Lhu6o44bq/d+G6tzjDinA44buS4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhu6Zs4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5NdOEBt4buL4bq/OOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHZeG7qzjhu4fhurdtOOG7h+G6pzhB4bq1OOG7h+G6t+G7k2s4a+G7leG7pzjhu6dsw6nhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDGoeG7k2s4QeG6teG7mTjhu6vhuq3hu5NrOOG7q8awecO54buTazjhur934bq3OOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6ddOMOjOOG7q2zhurPhu5NrOOG7k+G6reG7kTjDoTnDocOhWzjhu6tx4buTazhrbeG6szjhu6vGsMOzOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44buT4buj4buTa1s4w7TEkeG7kTjhu5NrbG3hu4vhu6dbOOG7q2x34bqgOOG7qeG6peG7kzjhur934bq3OGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buHw6Lhu6s44bqv4bqxOVvDozjhu6vhuq444buH4buh4buTa1s44bur4bqt4buTazjDoTlb4bqvKDjhu6nhu5k4QXRtOOG6v+G7r+G7k2s4w7XDg10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw5k4bOG7seG6oOG7i+G7kzhA4buN4buTbDjDlHDhur9bOOG7h8Ot4buTOOG7q2x1bTjhu4dt4buJ4buROOG7k+G6teG6oFs4a8Op4buTOOG7k2x5OMOA4bqnOOG7k+G6teG7mTjhur944buTazjhu4fhuqc4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7h3nDuuG6vzhB4buv4buTazjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2tbOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjhu6vhu7M4QeG6tW04bOG6tzjhu4fDreG7kzhB4bq1bTjhur9sduG6vzhs4bq3XTjhu4Ztw6zhu7E44buT4bq14bqgOOG7h+G6pzhrbeG7reG7pzhs4bux4bqg4buL4buTOOG7q2zhu7E4bOG7reG7qzjhu4d5w7rhur84bOG6teG7k2s44bq/bHbhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44buHw6nhu7E44bureTjDtG1p4buTOMO1w63hu6s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s4w6rhurfhu5k44burbWnhu7E44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44bq/bOG7mTjDquG6tTjhur/hu5nhu5M44buT4buj4buTazjhu4HEkeG7k3044burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjhu6ds4bqlbTjDteG7iTjhu4fDreG7kzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur7hu6Y44buqbOG7teG6vzjhu6ds4bq74buROMOA4buxZeG7qzjDtWzhurvhu7E44buG4buh4buTazhLbeG6t+G7mTgg4buSbeG7k2w4w4pv4buTbDBbOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG6vuG7pjjhu6ps4bu14bq/OOG7p2zhurvhu5E44bqyOOG6vmzEkeG7sTggw4pv4buTbDjhu4B5c+G7k2swXV1dOOG7kmx1OOG7h+G7lVs44buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2s44buHecO64bq/OMO0bWnhu5M4w7XDreG7qzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burWzjDquG6t+G7mTjhu6ttaeG7sTjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buTa+G6teG6oDjhur/hurXhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu5HDuTjGsHDhu5NrOEHhurU4w6M44burbOG6s+G7k2s44buHw6nhu7E44buT4bqt4buROMOhOcOhw6E44buHw6Lhu6s44bqh4bqvw6E4bOG6t104S23hurM44burxrDDszjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG6v+G6s+G6vzhB4buv4buTazjDtG1p4buTOMO1w63hu6s44buT4bq14bqgOOG7h8Oi4burOOG7q+G7szjDoeG6ozk44buHw63hu5M4w6A5OTjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTay9s4bq3L+G7k+G6reG7kVs4w7TDum044buTbOG7seG6ueG7kzjhur/hurfhu5k4bHPhu5M44bur4buzOMOgOTjhu4fDreG7kzjhuqM5OOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7qeG7mThBdG044bq/4bq34buTbDjhu6vhurPhur844burxrDhu7HhuqDDrOG7kzjhu6ts4buf4buTazjhu6vGsHl04bq/OOG7h8SR4bqgXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6pu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bTjhur/hu5fhu5M4w6ptw63hu5M44buTbOG7ueG7k2s4QeG7r+G7k2s44buHZeG7qzjhu6t5w7nhu5NrOOG6v2zhu7Phu5NrOMOqw7M4w7Thuqfhu5NrOMWp4buxaeG7k1s4QeG7r+G7k2s4w6rhurPhu5M44bupc+G7kzjhu4fDs+G6tzjhur/huqvhu5M44bq/cm044burxrDDuTjhu6ts4bq14buTbDjDtWzhu7E44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOMO94buTazjhu4F24buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6v+G6t+G7mVs4QXRtOOG7geG7meG6t+G7k2w44burbOG7sTjDtGnhu5M44burdG04bOG6teG7k2s44burxrDhuq3hu5E44bur4bquOOG7h+G7oeG7k2s44buRcm044buT4bqt4buRXTjhu4Zz4buTOOG6v+G7tzjhu5NseTjhu6ts4bux4buTazjDtHjhu5NrOOG6tuG7mTjhu6rGsHVtWzjhu6vDom04w4Dhuqc4PeG7scSR4buTOMOVbOG6t+G7k2s4IOG7kmx5OOG7qmzhurfhu5NsMF044buq4buzOOG7kXDhu6s44burbOG7seG7k2s4w7R44buTazhs4buZ4bq34buTazjhu6lzOOG7h+G6pzjhu4d5w7rhur844bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44buq4buSTEw44buAbeG7k2w44buBeeG7peG7k2s4xanhu7Hhu5/hur844burw604QG3hu4vhu6s44buGw73hur84w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsMOibTjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o204w7TDuuG7kzjhur/hu5U4xanhu7HhuqA44buR4bujOGvDqeG7kzjDoDk4bOG6t1s4QXRtOMOhYTjhu4HhuqfhuqA44bq/bOG7seG7oeG7k2s44buT4bux4bujbVs4xanhu7HhuqA44buR4bujOGvDqeG7kzjDoTldOTk5OOG6v+G7meG7kzjDtMO64buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjhu5Hhurfhu5NrOMO0w6JtOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOEHDrDjDtW3hu5NsOOG7q8OtWzjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bTjhur/hu5fhu5M44buR4bq34buTazjDtMOibThsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pThBw6w4w4Dhuqc4bHBtXTjDmTjhu5Ns4bu54buTazhB4buv4buTazjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2tbOOG7k+G7o+G7k2s44buBxJHhu5M44burbOG6t+G6oDjhu4dxbTjhu6dseXPhu5NrOOG7q2zDveG6vzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7q2zhu4Phu5k4w4Dhu7E44burbMOtWzhB4bq54buTOGzhurXhu5NsWzjDveG7k2s44buBduG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhu5F0bTjhu6vGsOG7meG7k2s4xanhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burXTjhu6p5OOG7geG7seG6oDjhur944buTazjhu4HDqeG7kzjhu6ts4bq34bqgOOG7h3FtOOG7q+G7szjhu5Phu6Phu5NrOOG7gcSR4buTOOG7q2zhu7HDqeG7kzjhu6vhu63huqA44bup4bq34buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2zEkeG7kzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7p1044bq+bG7hu5NsOOG7k2zhu7nhu5NrOEHhu6/hu5NrOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu6loOMO04bq1OOG7q23DrOG7kzjhu4fDrDjhu4fhu4k44burw6Lhu5k44buTaeG7kzjhu5Nr4bux4buh4buTOOG7k2zEkeG7kzjDtOG7teG6vzjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4bq34buZWzhseXThu5NrOOG7h8Ot4buTOOG7k8Os4buTOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOGxt4buL4buTOOG7h8OibVs4bHBtOOG7k2zhurnhu6ddXV044buqZeG7qzjhur/huqU44buHw6zhu7E44buH4bq34buTazjhu5Ft4buTbDjhur9sw73hu5NrOOG6v2zhu5k44buTbOG7ueG7k2s44oCc4burxrDhurNtOOG7k2vGoeG7q+KAnTjhu5HhurU44burw7Lhu5NsOOG7q+G6tzjhu4fhuqc44buHw6Lhu6s44buHecO64bq/OOG7q8aw4buZ4buTazjFqeG7seG6szjhu6vGsG/hu5NsOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buSa2zDszjFqeG7seG6oMOt4burOGHDoDjhur934bq3OMOK4bq34buTOOG6vmxl4bunOGzhurXhu5NsOOG7huG6peG7k2s4w6pwOOG7q8Oy4buTbF04xajhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7kXbhur844burbWnhu7E44burbuG6v2w44burdls44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4dl4burOOG7h+G6t2044buH4bqnOEHhurU44buH4bq34buTazhrYuG7pzjDtWzhu6Phu5NrOG7hu6s44burxrDDuTjhu5Nrw6JtWzjhu6nhu5nhu5NrOEF0bTjhu6nhu7U4w7Thuqfhu5NsOOG7h8Oi4buZWzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4xanhu7HhuqDDreG7qzjDtG3hu4vhu6s44bq/d+G6tzjhu6rDsuG7k2w4d+G6oFs4TOG7huG7kuG7gFs44buww4rhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsWzjhu6nhu7U44buH4buh4buTazjhu6ts4bux4bq54buTOOG6v3fhurc44buSbMSR4buTOOG7gcSR4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6vDsuG7k2xbOOG6v2zDsjjhu6ttaeG7sThBw6w44burbuG6v2w44burdls44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4dl4burOOG7h+G6t2044buH4bq34buTazhBecO64burOMO1w604bOG7mcOi4bq/bDjhu4fDrDjGsOG6t104w6M44burbOG6s+G7k2s44buHw6nhu7E44buT4bqt4buROMOhOcOhw6FbOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w44buH4bqnOOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHecO64bq/OOG6oV3huqNh4bqjW8SDOGzhurdbOOG7h8Oi4burOMOjYVvDoyg4w7XDrThs4buZw6Lhur9sOOG7k+G6reG7kV04w5R44bqgOMO1w61bOOG7h8Ot4buTOOG7k+G6t+G6oDjhu6tx4buTazjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOOG7h2Xhu6s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu4d5w7rhur844burbuG6v2w44burdls44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4fhu4k44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTWzjDveG7k2s44buBduG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhur/hurfhu5k4QeG6tTjhu6ts4buD4buZOGx5dOG7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhur/hurfhu5k44bur4buZ4bq14buTOOG7q8Oy4buTbDjhu4fDouG7qzjDoOG6r13hurHDoeG6r1vEgzhs4bq3XTjhu6rhu7M44buT4bq34bqgOOG7h8Ot4buTOOG6v+G7seG7n2044buT4bqt4buROMOhOcOhw6FbOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6vDsuG7k2w44bunbGXhu5M44buHZeG7sTjhu6tu4bq/bDjhu6t2Wzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7q2xp4buROMOhXeG6r2HhuqFbw6A4bOG6t10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buG4buJOOG7h8Oi4burOEHhurU4QXnDuuG7qzjhu5F24bq/OOG7q21p4buxOOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHZeG7qzjhu4fhurdtOOG7k+G6reG7kTjDoTnDocOhOEHhurU44buTbOG7ueG7k2s44buT4bqt4buROOG7q23DreG7pzjhu6ts4buD4buZWzjhu5Nr4bq14buTbDjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu4fhuqc4QeG6tTjhu4fhurfhu5NrOOG6v+G7r+G7k2s4QXRtOOG6v+G6s+G6vzhs4bux4bqg4buL4buTWzjhu6tsw7M4w4DhuqdbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7h+G7oeG7k2s4w6pwWzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur/hurPhur84a23huqVtOOG7p2zhurPhu6dbOOG7k2x5OOG7q23DreG7pzjhu6t24bq/OMWp4bux4bqz4buTOOG7q8awbeG7i+G7qzjhu6nEkeG7sTjhu6nhuqnhur84QeG6tTjhu6vhu7HhuqBp4buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M44bupxJHhu7E4xrBw4buTazjFqeG7seG6t+G7kzjhu4dt4buJ4buROOG6v2zDsjjhu4fDouG7mVs44buRduG6vzjhu6ttaeG7sTjhur934bq3OOG7kmtsw7M4xanhu7HhuqDDreG7qzhhw6A44bq/d+G6tzjDiuG6t+G7kzjhur5sZeG7pzhs4bq14buTbDjhu4bhuqXhu5NrOMOqcDjhu6vDsuG7k2xdOOG7qsOi4buZOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44burbOG7seG6ueG7kzjDtMO6bTjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6vzjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu6ttw63hu6c44bq/4bq54buTOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bTjhu6ts4buj4buTazjFqeG7seG6tzjhur/hurPhur84bG/hu5NsOOG7q2zDveG6vzjhu6ts4buxaTjhu4dl4burWzjhu5Ns4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buTbHnDuuG7k2s4QeG6tThr4buV4bunOEHhu5/hu5M4w6rhuqvhu5NrOGtt4bqzOOG7q8aww7M4xanhu7HhuqDDrOG7kzjhu6nhu7c44buBduG7k2s44buHZeG7qzjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzhscDjhu4HEkeG7kzjhu4fhu4k44buHw6nhu7E44bureTjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG7q2zhu4Phu5k4bHl04buTazhs4bq14buTazhs4buV4bq3WzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTWzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6v+G6t+G7mV04S23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s44buTbOG6t+G7k2w4a8ah4buTOOG7q2x3OOG7q3bhur84bOG6teG7k2w44bq/bG7hu5NsWzjhu6tsdzjhu6t24bq/OOG7h8Op4buxOOG7q3l9OOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOG7q2zhu4Phu5k44buB4budbVs44burbOG6s+G7mThr4bulOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOEF5dOG7k2s44buR4bqp4bq/Wzhscjjhu6vGsMO6OOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44burbOG6teG7k2w44bq/4buj4buTazjhur/hurPhur844buB4bu1OOG6s+G7kzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OEHhurXhu5k4w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6ddOOG7qsOi4buZOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44bq/bOG7mTjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7q8aw4buZ4buTazjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OOG6v+G6s+G6vzjhu4FtxKnhu5M44buH4bq14buTWzhscG044bq/bMO6WzhscG044buTa2zDszjDgOG7reG6vzjhu6ttw63hu5M44buHw6nhu7E44bureVs44burbHlz4buTazjhu5HDom044burxrDhu5nhu5NrOOG7k3l04bq/OEHhurU44buTeXThur844buTa+G7meG6tW044buH4buJOMWp4bux4bql4buTazjDquG6s1s44burb+G7kTjDtW3DreG7kTjhu6tsw7M44burxrB5deG7k2s44burbWnhu7E44burbHY44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5FdOOG7quG6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOEHhurnhu6s44bureVs4bOG6teG7k2s4bOG7leG6tzjhu6dsduG6vzhBdjjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOEHhurU44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buRfTjDquG6peG7mThB4buLOMWp4bux4bqgw6zhu5M4QeG6tTjDtMO6bThu4bq/bDhsw7rhu6c44bunbOG6s+G7p1s4w6rhuqXhu5k4QeG7izjhu7HhuqA44burbuG7kzjhur934bq3OOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunXTjDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG7h+G7lVs44burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4bqz4bq/OOG6v3M44bq/bMOtWzjhur9sbuG7k2w44bup4bqz4bq/bDhscjjhu6vGsMO6OOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG7q2zhu4Phu5k4bHl04buTazjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrWzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTWzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG6v+G6t+G7mV044buqbcOt4bunOOG7q3bhur84bOG7meG6teG7kzjhu6tsbeG7i+G7k1s44burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/czjhur9sw61bOOG6v2xu4buTbDjhu6nhurPhur9sOOG7h+G7iTjhu6vDouG7mTjDqnl04bq/OOG7h3Dhu6s44bunbOG6szjhu6vGsOG7meG7k2s4xanhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7q27hur9sOOG7q3ZbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buHZeG7qzjhu4fhurdtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy434bur4buDw4Dhu6st4bq3w7Rta+G7k3s4xrBta2zhu6t9NzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMuG7kmzhu5Xhu5E44bumQDjhu6Zs4buX4buTazjDlW3hu5NsOOG7q8OtMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu4Phu5Eyw4rhurVtOOG6oXs44buqbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur/hurPhur84a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7p10xL+G7g+G7kTIxL+G7pzI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]