(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Làm vườn và Trang trại (LV&TT) tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp; tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa những giống cây, con mới vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu5Thu6vhu5fhurVR4bq5cuG6teG6pOG6rndz4bq14bqk4bq54bq1QOG7t2Vz4buZ4bq1QeG7t+G6u+G7l+G6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq14bqwc+G7meG6tWrhuqJz4buZ4bq1cOG7lXRl4bq14buVw7nEqeG6tS3hurVwxJDhurVB4buVw4HDrUHhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8OjKHbhu5fhurVy4bqixKnhurVB4buXw7LDgeG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5dz4buV4bq1QeG7jTnhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G6v3LhurXhu7XDgWU54bq14buU4bur4buX4bq1UeG6uXLhurXhuqThuq53c+G6teG6pOG6ueG6tUDhu7dlc+G7meG6tUHhu7fhurvhu5fhurXDoFEoNUBA4bqh4bq1QeG7o3Phu5XhurVrw6rhurXEqXXhurVz4buV4buX4buPw4HhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14buV4but4bq1QeG7t3jhurXhu5Xhu6vhu5fhurXhuqThu5fDsnM54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurVB4buVZeG6qOG6tWvhu7Hhu5fhurVz4buVw61z4bq1QeG7leG6sMSp4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEHhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buzOOG6tUHhu5fhu43hu7PhurXEqcOtc+G6teG6pOG6ueG6teG6sHPhu5nhurVq4bqic+G7meG6tXDhu5V0ZeG6teG7lcO5xKnhurUt4bq1cMSQ4bq1QeG7lcOBw61BOeG6tWvhuq5l4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7meG7l8awc+G7meG6tcSpZ+G6qDnhurXEqXRz4bq1cnbhu5fhurXhuqThurl04bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEE54bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXPFqXPhu5nhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurXEqcWpc+G7meG6tXPhu5nhu5XDteG6tcSpZXRhYWHhurXhu5l14buz4bq14buz4buVaXPhurVzZ3Phu5nhurXEqWV04bq1QeG7lcOB4bq1c+G7lcOt4buz4bq1xKnhu5V04bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7JzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurNqQeG7lcOBcuG7ieG6teG7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVjw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuqfhuqvhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqdjL+G6pWNjauG6qeG6p8Oi4bqnZOG6qWRBZOG6qeG6pcOiY3HDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWTEkeG6peG6s+G6tWVxQTHhurPhu5Thu6vhu5fhurVR4bq5cuG6teG6pOG6rndz4bq14bqk4bq54bq1QOG7t2Vz4buZ4bq1QeG7t+G6u+G7l+G6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq14bqwc+G7meG6tWrhuqJz4buZ4bq1cOG7lXRl4bq14buVw7nEqeG6tS3hurVwxJDhurVB4buVw4HDrUHhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNjw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6q+G6p+G6q+G6s+G6tS/Do1LFqeG6teG7leG7m3Phu5XhurVB4bu34bupc+G7meG6tXHDgGXhurVA4buV4bq9dOG6tcSoaXLhurXEkeG6tUHhurvhu5fhurXhuqzDquG6teG7lOG6veG7l+G6tVPhu5Vnc+G6tcOgQeG7leG7neG6teG6rMOq4bq1U+G7meG7leG7l+G6teG7uOG7r3PhuqFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6teG7tcOBZTnhurXhu5Thu6vhu5fhurVRKDVAQOG6tUHhu6Nz4buV4bq1a8Oq4bq1cOG7lcOB4bqo4buNc+G6tXDhu5XGocSp4buVOeG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXEqcOpxKnhurXEqeG7leG7l+G6teG7leG7q+G7l+G6tVEoNUBA4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhu51l4bq14buJ4bq5c+G6tUHhu6Nz4buV4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5dz4buV4bq1QeG7jeG6tShFxKjhurXhu5nhu4Fz4bq14bqkduG7l+G6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6tXPFqXPhu5nhurVB4buVxalz4bq1cnbhu5dh4bq14buU4bur4buX4bq14buz4buVxrDhu5fhurXhu5V44buz4bq1xKnhu5Xhu4NB4bq1xKnhu5XDs+G6teG6pHbhu5fhurXEqeG7lcahc+G7leG6teG7tcOB4bqo4buPcznhurXEqcOpxKnhurXhu4llcznhurVz4buZ4bq5c+G7lTnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7ThurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7JzOeG6tXPFqXPhu5nhurVqZ3PhurXhurBz4buZ4bq1auG6onPhu5nhurXEqcOpxKnhurXhu7XDgeG6qOG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEHhurVB4buVbHThurXEqcWpc+G7meG6tXPhu5nhu5XDteG6tXJ24buXOeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5fhu41z4bq14buJ4bur4bq1cOG7lXRl4bq14buVw7nEqeG6tS3hurVwxJDhurVB4buVw4HDrUE44bq1cnnhurVxduG7s+G6tUHDreG7s+G6teG7lcOBaHPhurXhuqThu4/hurVB4bu34bupc+G7meG6tUHhu7fDuUE54bq1xKnhu5Xhur9z4bq1c8OBxanhu5fhurVrw7ThurXhu5Xhu6vhu5fhurXhuqThu5fDsnPhurVB4buVZeG6qOG6tWvhu7Hhu5fhurVB4bqu4bq1asOB4bqo4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEE54bq1cuG6u3Phu5XhurVq4bq7c+G6tWvhuq5l4bq1xKnDqcSp4bq14buZ4buXxrBz4buZ4bq1xKln4bqoOeG6tcSpdHPhurXEqXXhurVz4bq/c+G7meG6teG7ucOBaEE54bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq94bq1cOG7l3Phu5XhurVB4buN4bq1xKlldOG6teG6pOG6uXThurVzw4HFqeG7l+G6tUHhu7fhu6lz4buZYeG6tUDhu5VsdOG6tUHhu5XGsHPhu5nhurVww7LhurXEqcODZeG6teG7lOG7q+G7l+G6tVEoNUBA4bq1QeG7o3Phu5U54bq1YuG6tUHhu5XDqXPhu5nhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqnOeG6teG7leG7q+G7l+G6tWvDquG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUF24buX4bq14bqnY+G6teG7leG7q+G7l+G6tcSpaOG7s+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bqk4bq54bq14buz4buVxrDhu5fhurXhu5V44buz4bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVyxalz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVr4bqueMSp4bq14bqlw6Ji4bq1cXbhu7PhurVBw63hu7PhurXhu5XDgWhz4bq1xKnhu5XDgeG6qMO0c+G6teG7meG7l2V04bq1cMSQ4bq1QeG7lcOBw61B4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurVB4bu3w7lBOeG6tcSp4buV4bq/c+G6tXPDgcWp4buXOeG6tXPDgcWp4buX4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhuqThurnhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5XDqcSp4bq1QeG7lcOD4bqoOeG6teG7leG6veG7l+G6teG7ueG6vXM54bq14bqkduG7l+G6tXDhu5V04bq9c+G7meG6teG6pWHhuqfhuqdj4bq1ceG6rnhB4bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZWHhurXhu4jDsnPhurXEqeG6u3Phu5XhurVrdTnhurVrw7ThurXhu5Xhu6vhu5fhurXhuqThu5fDsnPhurXEqXXhurVB4buVw7Jy4bq1cOG7l3Phu5XhurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6tcOp4buz4bq1auG6onPhu5nhurVw4buVdGXhurXhu5XDucSp4bq1LeG6tXDEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6teG6pOG6uXThurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQTnhurXhu5Xhu6vhu5fhurVrw6rhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tcSpw6nEqeG6teG7icOB4bux4buX4bq1QeG7lWVy4bq14bu1w4Flc+G6tcSp4buV4buXZeG6teG7uW854bq14buVw7nEqeG6tUHDreG7s+G6tXDhu5dz4buV4bq1c+G7meG7leG7l8O1cuG6tUHhurvhu5fhurXEqcOpxKnhurVB4bu3ZXPhu5nhurVB4bu34bq74buX4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEHhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq1xKnFqXPhu5nhurVz4buZ4buVw7XhurXEqWV0OeG6tXPhu5Xhuq7hurVw4buVw4HhurXEqcWpc+G7meG6tXPhu5nhu5XDteG6tcSpZXThurXigJPhurXhu7TDgWxsc+G6teG7kmXhu7dy4bq1w6Dhu7TDgeG6vXPhu5nhurU84bqu4buvc+G7meG6oTnhurVyxanhurXhu5Xhu5tz4buV4bq1c8OBxanhu5fhurXhu4nDuuG6teG6reG7ieG6tcOgS8Wpc+G7meG6teG7uOG7r3PhuqE54bq1xKnhu5Xhur9z4bq1c8OBxanhu5fhurVBw63hu7PhurVB4bu3w4Fz4buZOeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu7dlc+G7meG6tUHhu7fhurvhu5fhurVB4buxc+G7meG6teG7lXjhu7PhurXhu7XDgeG6qOG6tXLFqeG6tXF2c+G6tUHhurvhu5fhurXEqcOpxKnhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu3w7Jz4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq1QeG7o3Phu5Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBZeG6tcSpw6nEqeG6tXF24buz4bq1QcOt4buz4bq14buVw4FocznhurVA4bujc+G7leG6teG7leG7q+G7l+G6tWvDquG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurXhu5nhu5dldOG6tXDEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6tUHhu7fhu6lz4buZOeG6tcSp4buV4bq/cuG6teG7uXXEqeG6tcSpZ+G6qOG6teG6v3PhurXhu7XDgeG6vTjhurXhu5nhu5Vt4buz4bq1xKnhur3hu5fhurVB4bq7dOG6tcSpZ+G6qOG6teG6v3PhurXhu7XDgeG6vTjhurXEqeG6veG7l+G6tUHhurt04bq14bqk4bqud3PhurVB4bq74buzOOG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu5Xhu43hurXhu7Phu5XDrHLhurXhu7nhu5dz4buV4bq14buVw7nEqTnhurVrw7Vy4bq1cXVB4bq14bu54buXc+G7leG6teG7lcO5xKnhurVrw7ThurXhu5nhu5fhur1y4bq1QeG7leG7l8O0w4HhurXFqeG6tXPhu5Xhu5fhu5Fy4bq1csWp4buX4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1xKnhu5Xhur9z4bq1c8OBxanhu5dhYWHhurVA4bq24bq1a3U54bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14buV4bur4bq14buV4bur4buX4bq14bqk4buXw7Jz4bq1a8Oq4bq1QcahxKnhu5XhurXEqeG6ssSp4bq1a2nDgeG6tUHhuq7hurVyeeG6teG7t+G7q3Phu5nhurXhu7XDgeG6qOG6tXLFqeG6tcSp4buV4bq/c+G6tXPDgcWp4buXOeG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurVB4bq24bq1xKnhu5Xhur9z4bq1c8OBxanhu5fhurVz4buV4bul4bq1cW/hurXhu7llc+G7meG6tcSp4buV4bq/c+G6tXPDgcWp4buX4bq1QeG7lWx04bq14buV4bqudnPhu5nhurVB4bu3ZXPhu5nhurVB4bu34bq74buXOeG6teG7meG7l2XhurVB4bu34bq74buXOeG6tWtpw4HhurVB4bqu4bq1ceG7geG7s+G6tWvhu4NB4bq14buVw7XhurVB4buVxrBz4buZ4bq1QeG6rnbhu5fhurXhu7Phu5XDgXPhurXhu7nhuq7hu69z4buZOeG6tUHhuq524buX4bq1c+G7leG7peG6teG7meG7l8O5QTjhurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQeG6tUHhu5VsdOG6teG7tcOB4bqo4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurUo4buXbEHhu5hF4buyYeG6tUvhu6lz4buZ4bq1QeG7lXfhu5c54bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1xKnDqcSp4bq1csWp4bq14buV4bubc+G7leG6teG7ueG6vXPhurXhuqzDgWhB4bq1cnbhu5c54bq1c+G7leG6ruG6tUHhu7fhu6lz4buZ4bq1c+G7lXThurXhu7nDgmU54bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhu4nhuq554buX4bq14buVdOG6uXPhu5k54bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhu5V0ZeG6tXLhu4vDgeG6tWvhu69zOeG6teG7meG7lW3hu7PhurVr4bq5dOG6teG7mcawxKnhurXhuqThurnhurVr4bq5dOG6tXFnw4HhurVz4bq/cmFhYeG6tUvDtOG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1a+G7jXPhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7Rz4bq1c8Wpc+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6teG7ueG6u8Sp4buVOeG6tWVz4bq1QXThurlzOeG6teG7leG7q+G7l+G6teG7s+G7lcaw4buX4bq14buVeOG7sznhurVx4buXw7Jz4bq1cOG7jUHhurXhuqR24buX4bq1xKnDqcSp4bq1anRlc+G7leG6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6tcSpw4Fz4buZ4bq1xKlo4buz4bq1c+G7mcOB4bupc+G6tcSp4buV4buN4bq14buz4buVw6xy4bq14bu54buXc+G7leG6teG7lcO5xKnhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6teG7leG7q+G7l+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6tcSpw6nEqeG6tXLFqeG6teG7leG7m3Phu5XhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq14buVw4LDgeG6tcSp4buvOeG6tUHDgWlz4bq14buVdOG6uXM54bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSp4buVaEHhurVB4buV4bq94buX4bq14bqwc+G7meG6teG7s+G7lXXhurXhuqR24buX4bq14buJ4buX4buNc+G6tWvhu7Hhu5fhurVw4buVxqHhurXhu5XDrcOBOeG6tUHhurbhurVrdeG6tcSpw6nEqeG6teG7s+G7leG7jeG6teG7s+G7lcOscjnhurXhu7Phu5XhuqLhurXhu7Phu5XDrHLhurXEqcODZeG6teG7tcOBw6nhurVB4bu34bubc+G7leG6teG7ueG6vXPhurXhuqzDgWhB4bq1ceG6uXLhurVz4buZw4HhuqjDsnPhurVx4buXw7XDgeG6tcSp4buVdOG6teG7tcOBw6nhurVB4bu34bubc+G7leG6teG7ueG6vXPhurXhuqzDgWhB4bq1cOG7lcOpxKnhurVrw7ThurVB4bq7dOG6teG7t2XhurXEqcOpxKnhurXhu7nhur1z4bq14buz4buVw6xy4bq1ZXPhurVBdOG6uXM54bq14buZ4buX4bq9cuG6tcSp4buV4buX4bq14buz4buVxqHhurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQTnhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVyxanhu5fhurVB4bu34bqud3Phu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBZeG6teG6pOG7l8O1xKnhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurXEqcOpxKnhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq1cOG7lcOB4bqo4buNc+G6tXPFqXPhu5k54bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1c8Wpc+G7meG6tUHhu5XFqXPhurVyduG7l+G6teG6pOG6ueG6teG7ieG6vXThurXhuqTDteG6tXLFqeG7l+G6tUHhu7fhuq53c+G7mTnhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqnOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tVEoNUBA4bq1QeG7o3Phu5XhurVrw6rhurXhuqThurnhurVrZXPhu5nhurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7lWXhu5fhurXEqXXhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurVy4burQeG6teG7ucaw4bq1csWp4bq14buV4bubc+G7leG6tUHhu7fDuXPhu5nhurVr4buXw7RyOeG6tXPhu5Xhuq7hurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQeG6tXPFqXPhu5nhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurXhu5XDgsOB4bq1xKnhu6854bq1QcOBaXPhurXhu5V04bq5cznhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKnhu5VoQeG6tUHhu5Xhur3hu5c54bq14buZ4buXbHThurXEqWjhuqjhurXhu5nhu5fGsHPhu5nhurVxw4Bl4bq1QOG7leG6vXThurXEqGly4bq1xJE54bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurV2QeG6tcSp4buV4buj4bq1QeG7leG7l8Oyc+G6teG7ieG7h3Phu5nhurXEqeG7leG7jeG6teG7s+G7lcOscuG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu5XDucSpOeG6tXPDgcWp4buX4bq1xrDEqeG6tXPhu5Xhu6nhu5fhurVB4buV4bqu4buvc+G7meG6teG7s+G7lcOscmFhYeG6tUvhu5fhurVrxanhu5fhurXhuqR24buX4bq1a3U54bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dDnhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6tcSpw6nEqeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14buV4bur4buX4bq1PsOyc+G6tUvhu51z4buVOeG6tUDhu5XDueG6tTzDgWdzOeG6teG7tMOB4bq9c+G7meG6tTzhuq7hu69z4buZYWFh4bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1cuG7q0HhurXhu7nGsOG6tXLFqeG6teG7leG7m3Phu5XhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq1a8Oq4bq14bqk4bq54bq1a2Vz4buZ4bq1cmVz4buZ4bq1ceG6u+G7l+G6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6veG6tXDhu5dz4buV4bq1QeG7jeG6tcSpZXThurVz4buV4bqu4bq1c8OBxanhu5fhurXGsMSp4bq1c+G7leG7qeG7lznhurXEqeG7leG6v3PhurVzw4HFqeG7l+G6teG7meG7l2XhurXEqWly4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7mTnhurVzw4HFqeG7l+G6tcSpw6nhurVxdcSpOeG6tXPDgcWp4buX4bq1dHPhu5nhurVyw61BYWFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tUF24buXOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tVEoNUBA4bq1QeG7o3Phu5XhurXhu7nDs+G6tUHhu5fhu43hu7PhurVB4bqixKnhurXEqeG7lcOB4bqow7Rz4bq14buZ4buXZXThurVw4buVdGXhurXhu5XDucSp4bq1LeG6tXDEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6teG7leG7q+G7l+G6teG6pOG7l8Oyc+G6tWvDtOG6tXNnc+G7meG6tcSpZXThurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQTnhurVB4bq7dOG6teG7t2XhurVz4buVw4Jz4buZ4bq14bu54bq9c+G6teG7s+G7lcOscuG6tWVz4bq1QXThurlzOeG6teG7meG7gXPhurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQeG6teG6pHbhu5fhurVB4buXw7LDgeG6tUHhu5XhuqLhurXhu7nhur1z4bq14buz4buVw6xyOOG6tcSpw6nEqeG6tXLFqeG6teG7leG7m3Phu5XhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq1xKnFqXPhu5nhurVz4buZ4buVw7XhurXEqWV0OOG6tcSp4buV4bq/c+G6tXPDgcWp4buX4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7mTjhurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tcSp4buV4buN4bq14buz4buVw6xy4bq14bu54buXc+G7leG6teG7lcO5xKk44bq1cOG7leG6vXThurVz4buZ4buV4buXw7VyOeG6tWvhuq5l4bq1xKnDqcSp4bq14buZ4buXxrBz4buZ4bq1xKln4bqo4bq1QeG7t+G7qXPhu5k54bq14bqkw61B4bq1c8OBxanhu5fhurVyduG7l+G6teG6pOG6uXThurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQTnhurXhu5l14buz4bq14buz4buVaXPhurVzZ3Phu5nhurXEqWV04bq1QeG7lcOB4bq1c+G7lcOt4buz4bq1xKnhu5V04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3Nh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7t+G7l+G7meG7lUE44bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo+G7iOG6ueG7l+G6teG6pOG6ueG6teG6vXPhu5U34bq1UcOy4bq1U+G7mcO5xKnhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6M=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]