(Baothanhhoa.vn) - Để cứu vãn sự thất bại thảm hại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, bằng mọi âm mưu, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc “Chiến tranh phá hoại” hòng ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Trong 60 “điểm tắc” trên tuyến giao thông huyết mạch mà Mỹ đã xác định, cầu Hàm Rồng được xem là “điểm tắc lý tưởng”. Vì vậy, Mỹ đã “ưu ái” cho Hàm Rồng bằng một kế hoạch đánh phá kỹ lưỡng với mọi thủ đoạn tàn bạo nhất có thể.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhurrDuiXhur9iw6LDqiUsKSXhur8iw6ol4bqqe8OqJcOSw63hur/huqklw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6qyDhur/huqklw506VzsvOy8mKS4sJS0lOlc7LzsvPyo/O+G7suG7riXhuqo8YiXhur/huql7ciXhuqHhuqPhur8l4buPaWIlw6Hhu5k8JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq94budw6El4bqq4buBPCXhurp04bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bqg4bqlJcOhxqHDtSXhu6Fd4bq/JeG7jeG7nSXhu4/huqs14buPJWF9YiXhu4/huqtbw6ol4bqrfWIl4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6Hhuqti4bqz4bq/JeG6veG7l2zDoSXigJzDgeG6q2LhurPhur8l4buPw7I84bq/4bqrJeG6oTHDoSVhYsOi4buP4oCdVyVhMOG6v+G6qSXDquG7hWIlNMOqJcOq4buXw7VXJeG6oeG6syXDs8O1acOhJcOKw7kl4bqhXSXhu49i4bqz4bq/JeG6q3vhur/huqslw6HDtcOsw6El4oCcw4Hhuqti4bqz4bq/JeG7j8OyPOG6v+G6qyVv4bqrPiXhuqvhu4F9YuKAnSXhuqvhu4Phur/huqkl4bq/4bqpIuG6vyXDoeG6qzHhur8l4buN4budJcOh4bqrYiXhu6Fiw6Lhur8l4buP4bubJeG6qzfDtSVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4bq9auG6vyXDqmLhurXhur8lQSDDoSXDoeG6q+G7gSXDoeG6q2LhurPhur8l4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJcOqYuG6teG6vyXhur48w6pYJeG7jsOy4buB4bq/4bqpJS4qJeKAnOG6oWLhuqXDqiXhu48gw6HigJ0l4buPw7Lhurfhur8l4buPw7Vy4bqz4bq/JeG6qWI84buBJeG7j+G6q2jhur/huqkl4bqrw7Vy4bqz4buPJcOqfcOh4bqrJcOqeyXDisO5JeG6oV0lcT7DoSXhuqHEkeG6v+G6q1clw6E2w7Ul4bqqe8OqJcOSw63hur/huqkl4bqh4buXbMOhJXHhuqPDqiXhur17JeKAnOG6oWLhuqXDqiXhu48gw6El4bq9cyXhu4/hu5dt4bq/4bqp4oCdWCXhu6BkJeG7oTdyVyXDisO5JeG6oV0l4oCc4buXw7UlPmLigJ0lw6Hhuqvhu4El4bqqe8OqJcOSw63hur/huqklYTDhur/huqklw6rDrOG7jyXhurvhurMl4bqr4buBfcOh4bqrJeG6oT7hur/huqslb+G6qz4l4bq7w7kl4bq94buXbuG6v+G6qSXhu6FqYiXDquG7hWIl4buP4bqr4buZJeG6oeG7gX3hur8l4buPe+G6vyVhfeG7gSXhur/huqs14buPJcOh4buHJeG7j+G6q+G6pVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsOjtvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPzsmOy8mISHDoDoqKDoqOibhu48mKSYqLuG6vSpY4bq5b+G6qeG7rMOyxagpPzskJTzhur3hu4/FqCThurrDuiXhur9iw6LDqiUsKSXhur8iw6ol4bqqe8OqJcOSw63hur/huqklw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6qyDhur/huqklw506VzsvOy8mKS4sJS0lOlc7LzsvPyo/O+G7suG7riXhuqo8YiXhur/huql7ciXhuqHhuqPhur8l4buPaWIlw6Hhu5k8JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq94budw6El4bqq4buBPCXhurp0JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLDo7JCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bDgTbDtSXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXhuqti4bq34bq/JeG6v+G6qTzhur/huqklYSDDoSXDs8O1PCXDoOG7g+G6v+G6qSXhu41o4bq/4bqpJcOKXVgl4bup4bq/4bqr4buuJcOKYuG6v+G6qyXhurrhuqtoYuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDiuG7k8OhJeG7j2LhurfDtSXDoeG6q2Phur/huqslw6Hhu5k8JcOhw7XDrMOhJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq7Y8Oh4bqrJcOhNsO1JeG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpJeG6vTbhur8l4bq/e3Il4bqh4buXbMOhJcOKw7kl4bqpYjzhu4Elw6Hhuqvhu4El4buON28l4bqh4buBe+G6vyXhurrhuqto4bq/4bqpJcOzw7U04bq/JcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu4/huqvDtTfhu48l4buNaSU/JS0l4oCcPOG6v+G6qyXDoVsl4bqhZuKAnSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur3hu53DoSXhur3hu5ds4bq/4bqpJeG6u+G6q2jhur/huqklw7PDtTThur8lw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6q8O1N+G7jyXDisO5JeG7oXsl4bqh4buXbMOhJeG7j8OyPOG6v+G6qSVhxJElw6o+ciVhPHIl4bqsJiosVyXhur17JeG6veG7gX1iJcOqPnIlYTxyJeG7j2liJeG7jzThur9XJeG6q2LDouG6vyXhuqF9YiXhur/huqs14buPJeG6vcO0w6ElYTVyJeG6qWJrWCXhurzhu4F9YiXDqj5yJWE8ciXhur97ciXhuqHhu5dsw6Elw6rDouG6v+G6qyXDoDzhur/huqsl4oCc4buP4bqrNuG6vyXhu401w6rigJ0lYW1iJcOg4budPCXhu6F74buBJeG7j2LhurPhur/huqkl4bqpNsOqJcOyY+G7jyXDoeG7mTwl4bq/4buHJeG6oeG6pSXDtXIl4bqrYuG6s28l4bqhaWIlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpWCXhu47huqvhuqPhu4El4bqpYmpiJcOzw7U04bq/JeG7jeG7nSXDisO5VyXigJzhurvhuqtiJcOqw6zhu48l4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSXDqj5yJWE8ciXhu4/huqs24bq/JeG7jTXDqiXhuqk2w6olw7LDtCXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqE2w7VXJeG6oWliJW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4buD4bq/JeG6oeG7mSVhZOG6v+G6qyXhu4/DqeG6v+G6qyXhuqHhuqUl4bq/4bqpIMOqJWEg4bq/WCXhurzDtMOhJTVyVyXhur/huqvhu5/hur/huqklw6Hhuqti4bqzw6El4bqsJiosJcOhxqEl4buhYsOiw6ElYeG7iyXhur/huqt74buBJeG7j+G7m+G6v+G6qSXDoeG6q2LhurPDoSXDqsOs4buPJcOqeyXhur/Do8OqJWHhu4HDquKAnVgl4buO4bqr4bqzJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qVclYeG7heG6vyXhuqliMcOhJeG6vT5iJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq/4bqpayXhuqHhu5dsw6Elw7Iw4bq/4bqpVyXDoeG6q2Phur/huqslw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6q8O1N+G7jyVh4buLJeG6v+G6q3vhu4El4buP4bub4bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s8OhJcOqw6zhu48lNXIl4bqhXSXhu4994buBJeG6oWLhurXDtSXhurtiw6Lhur8lw6Hhuqvhu4El4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSVv4bqr4buD4bq/4bqpJeG6u+G6q2jhur/huqklbSXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXhur9bJeG6oX3hur8l4buhe+G7gSXhu4/hu5vhur/huqklw6Hhuqti4bqzw6Elw6rDrOG7j1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq+IMOqJWEg4buPJeG6oeG7l2zDoSU0w6olw6rhu5fDtVcl4buP4bqr4buZJeG6oeG7gX3hur8lw6Hhu5k8JeG6qWIxw6Elw4rDuVcl4bqh4buXbMOhJeG7jeG7nSXDoeG6q2Ul4bqhfeG7gSXDoeG7mTwl4buOw7LDteG6v+G6qSXhu5fEqeG6v+G6qSXhuqBb4bq/4bqpVyXDgeG6q2Phur/huqslb+G6q+G7mSXhu6F7JUHDrCXDk8O1acOhJW/huqvhu4Phur/huqlXJcOzw7U04bq/JeG7oXslw6A04bq/JeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXDoeG7keG6v+G6qSXhu6FqYiVhw6wl4bqhw6xiJeG6oV0lYeG7l2rDoSXhu6F74buBJcOhw7XDrMOhJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu6FqYiXhu480w6ol4buP4bqr4bqzJcOh4bqr4buZJeG6ocOs4bq/4bqpVyXhu40z4bq/JeG7jXvhur/huqkl4bqhPuG6v+G6qyVhfWIlw6HDtcOsw6El4oCcw4Hhuqti4bqz4bq/JeG7j8OyPOG6v+G6qyVv4bqrPiXhuqvhu4F9YuKAnSXDoeG7mTwlw4rDuVgl4bq+4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6qXtyJcOhw7VpYiXhu4/huqs+4bq/4bqpJT9XJeG6oTbDtSXhu4/huqs+4bq/4bqpJTovJikuLFcl4bq74bqraOG6v+G6qSXhurvhuqtjJcOh4bqrw7U44bq/JWHEkSXDoeG6q2LhurPhur8l4bqhNcO1JW0l4bqqe8OqJcOSw63hur/huqkl4buhaCXDoeG7keG6v+G6qSXhu41oYiXhuqHDrOG6v+G6qVgl4bq84buBPCXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqs84bq/4bqrJeG7j+G6q+G7l2vhur/huqklccO1cuG6t+G6vyXhu4/huqto4bq/4bqpJWE+4buBJeG7j2Thur/huqsl4bqrZOG6v+G6qyXhuqHEkcOh4bqrJeG7oXsl4buPw7LDtXLhurXhur8l4bq9w6Lhur/huqsl4buNxKkl4buPPuG6vyXhu4/DsmLDouG7jyXhuqHhuqVYJeG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpJWHhu5dqw6El4buhe+G7gSXhu4/huqvhu6Ml4buP4bqrPsOh4bqrJcOqamJXJcOh4bqr4buXPCXhuqtk4bq/4bqrJcOgw7Xhur/huqklw7I8JeG6oeG7l2zDoSXhu43hu50lPsOhJeG6vWLDouG7jyXhu6F7JeG7jzbDqiXhu6Hhu4fDoSXDoeG6q2LhurPhur8l4buPw7I84bq/4bqrJeG7j2piJcOqxqHDoSXhur974buBVyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buPYsOqJeG6u+G6qyDDoSXhu400w7Ul4bq9a2Il4bqrYsOiw7Ul4buPw7Jiw6LDtSXDoeG7mTwl4bqqw60lw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6q+G7riXigJzhu4414buPJcOhWyXDoeG6q8O04bq/4bqpJeG7jzwl4bqrXXIl4bqh4buBe+G6vyXhurvhurPhu48l4buPw7Jiw6LDtSXhur/huqnhu5drYiXhur/huqvhu5clw6rDrOG7j1glw5PDtXLhurPhu48l4buPNMOqJeG6oT7hur/huqsl4buP4bqrIOG6v+G6qSXhuqliMcOhJcOKw7klcTTDqiXhur3hu5dsw6HigJ1Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOzsob3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz87JjsvJiosw6A6KikmPyY64buPPyk6JuG6vTst4bq/4bqr4buBLeG6vTxiLSwoLeG6vzzDqi3hu4/Dsjzhur9Y4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG6usO6JeG6v2LDosOqJSwpJeG6vyLDqiXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4bqrIOG6v+G6qSXDnTpXOy87LyYpLiwlLSU6VzsvOy8/Kj874buy4buuJeG6qjxiJeG6v+G6qXtyJeG6oeG6o+G6vyXhu49pYiXDoeG7mTwl4bq74bqraOG6v+G6qSXhur3hu53DoSXhuqrhu4E8JeG6unQkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQ7OygkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2w4Hhuqti4bq1w7UlOi87LyYpLixXJcOKw7kl4bqrw7VyJeG6ocOs4bq/4bqpJeG7jWkl4bq94buXbOG6v+G6qSXhur1q4bq/JcOqPnIlYTxyJW/huqtb4bq/JeG6veG7ncOhJeG7oXslYeG7gcOqJeG6oX3hur8l4buBPOG6v+G6qyXhu499w6Elw6E2w7Ul4bqqe8OqJcOSw63hur/huqlYJcOK4buJYiXhur/huqnhu4Xhur8l4bq/w7RiVyXDoOG7g+G6v+G6qSXhu41o4bq/4bqpVyXDoWjhur/huqkl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpVyXhur/huqt7JcOqPnIl4bqh4bq1w7Ul4buPw7JtJeG7j+G6q3vhur/huqslw6rhu5PDoSXhu49i4bq3w7Ul4bqhPuG6v+G6qyVv4bqrPiU+w6El4bq9YsOi4buPWCXhu47huqvhu53DoSXhuqtiw6Lhur8lb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8l4buPPsOhJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu6F7JW/huqs04bq/JcOhaOG6v+G6qSXhur/huqtiw6LDqiXhu6Hhu5NXJW/huqs+4buBJSwhJeG6vXIlYSDhur8l4bqrYsOiw7Ulw7PDtVslbSXDoeG7nSXhur1yJXE8JeG6v+G6qzXhu49XJeG6oeG6s+G6vyVv4bqrPuG7gSU6ISXhur1yVyXDssOtYiUmO1csJeG6vXJXJeG7jcO04bq/4bqpJcOqPnIl4buheyXhu43DtOG6v+G6qSXhu4/DsuG7l2vhur/huqlYWFhXJeG7jzXhu48lw6FbJeG6oeG6tcO1JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7j+G7lyXhu4/huqvhurMl4buNM+G6vyXhu4174bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7VYJeG6vMOi4bq/4bqrJWEg4bq/JW/huqs+4buPJcOyPCXhu4/hu5sl4buNbSXDoeG6q2Ul4bqrw7VyVyXhurvhuqtiJcOh4bqrYuG6s8OhJcOqPnIlYTxyJeG6rCYqLCVhIOG7jyXhuqE2w7UlYeG7iyXhur/huqt74buBWCXhu45i4bqz4bq/4bqpJeG6q2gl4oCcYSDhur/igJ0l4buPw7LDtXLhurXhur8l4bq9POG6vyXhurvhuqsgbyXDoT7DoSXhu4/Dsjfhur8l4bqhxJE8JeG7j+G7myVhayVBIMOhJeG7jTzhur/huqklYWsl4bq+PMOqVyXDqjHDoSXDoeG6q+G7gSXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqE2w7Ulw7I14buPJeG6v+G6q2LhurXDtSXDqj5yJWE8ciXhuqk2w6olw7LDtCXhuqvhu4Phur/huqkl4bqpNHIl4buNxqHDoSXDo28l4bqr4buRJcOg4buFPCXDoT7DoSVv4bqrPuG7gSXhu4/huqvhu5lYJcOB4bqr4buXPCVhPOG7gSXhuqliayXDoeG7hyXDocO1w6zDoSXDoeG6q33DqiXhu4/Dsj7hur8l4bq74bqracOhJeG6vWLDouG7jyXhu6FqYiXDqj5yJWE8ciXDisO5JeG6v+G6q2LhurXDtSXhuqHhurPhur8l4buP4bqr4bqzWCXDgT7DoSXhuqB9YiXhuqHDrGIlJiVv4bqrPuG7gSUsISXhur1yJW0l4buPw7I34bq/JeG6ocSRPCXhuqBo4bq/4bqpJeG7jj7DoVcl4bqgfWIl4bqhw6xiJTsl4buPw7Lhurfhur8l4bqhw61iJeG6uuG6q2jhur/huqkl4buO4bq34bq/VyXhuqB9YiXhuqHDrGIlLCVtJeG6oGThur/huqsl4bqq4buXxKnhur/huqlYWFglw6HhuqtlJcOh4bqrayXDoeG6q+G7gSXhuqHEkcOh4bqrJeG7oXvhu4El4bqhw7Thur/huqklw6Hhu50l4bq9ciXhur17JWEg4bq/WCXhu459YiXhuqB9YiXhuqHDrGIlJiFXJW/huqs+4buBJcOhPOG7gSVxfSU6ISXhur1yJW0l4buPw7I34bq/JeG6ocSRPCVS4bq34bq/JeG7oOG7ncOhVyVh4buBw6olYWYl4bq9e8OqJWHhu5Hhur8l4bqhNeG7jyXhu6Hhu5FiJeG6vTVvJeG7j8OyN+G6vyXhuqHEkTwl4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJcOhPsOhJW/huqs+4buBJeG7j+G6q+G7mSXhu6E54bq/JeG6u+G6q2jhur/huqklw6HhuqvEkcO1JcOya2Il4buhxJEl4buPw7JjWCXhurrhuqs4w7Ul4bqhw6xiJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXDijxiJeG6oGThur/huqsl4bqoNuG6vyXhur/huqti4bq1w7Ul4bq9NuG6vyVhxJEl4bq/4bqpNeG7jyXhuqFiVyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4buPZeG6v+G6qyXhur19YiXhu6E54bq/JeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7VY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOyoqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz87JjsvJiosw6A6KikmOzoh4buPOzs7LOG6vSYqLeG7j8OyPOG6v+G6qS3huqvhu43hu4/hur3hur/huqstOi3hur3hu6Fv4bqrWG/hur/huqkkJTzhur3hu4/FqCThurrDuiXhur9iw6LDqiUsKSXhur8iw6ol4bqqe8OqJcOSw63hur/huqklw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6qyDhur/huqklw506VzsvOy8mKS4sJS0lOlc7LzsvPyo/O+G7suG7riXhuqo8YiXhur/huql7ciXhuqHhuqPhur8l4buPaWIlw6Hhu5k8JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq94budw6El4bqq4buBPCXhurp0JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOyoqJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu47Dsjfhur8l4bqhxJE8JW/huqs+4buBJcOhPOG7gSVxfSVhW+G7gSXhu6HDoiXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qVgl4bup4bq/4bqrJeG7j+G7lyXhur1iw6LDteG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgeG7keG6v+G6qSXhu6FqYiXDoT7DoSXhur3hu53DoSXhur3hu5ds4bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7VXJcOgNOG6vyXDs8O1NOG6vyXhu4/huqto4bq/JVLhurfhur8l4bug4budw6Elb+G6q2liJeG6q2xvJcOh4bqrMeG7jyXDoeG6q+G6sSXhu4/huqvhuqPhu4Elb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8lYSDhur8lw6o+ciVhPHIl4bqhXSXhuqHhu5dsw6El4bq9w7Vyw6Lhur8l4buPN29YJeG6qGLhu588JeG6vcO0w6Elw6HDtcOsw6Elw6Hhuqti4bqz4bq/JeG6oTzhur/huqklw6Bi4bqn4bq/JcOyPCU+w6El4bq9YsOi4buPVyXDoT7DoSXhuqHEqeG6vyXhu6HEkSXDoTbhur8l4buPYuG6s28l4bqhfeG6v1cl4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhuqUl4bqh4bqlJcOhPsOhJXF9JeG7j+G6q+G7mSXDsmtiJeG7ocSRJeG7j8OyYyXDoeG6q2LhurPhur8l4bqhNcO1JeG6oWIl4buPYuG6s28l4bqhfeG6v1clw6HhuqvEkSXhur7huqnDtXLhuqfhur8l4buO4bqrxJEl4bqqYuG6teG6vyXhuqFdJcOgOeG6vyXhuqE2w7Ul4buP4buLJcOgNOG6vyXDs8O1NOG6vyXhur174bq/4bqpJVLhurfhur8l4bug4budw6Elw6Hhuqs04bq/JeG7j+G6q+G7gSLhur8l4buP4bqr4buBIOG7jyXhuqEx4buPJeG7j8Oy4bq34bq/JeG7j+G6qzzhur/huqslw7I8ciXhur084buBJcOzw7U8JcOhNsO1JeG7j2LhurNvJeG6oX3hur8lw6Hhuqvhu4ElYcOsJeG6ocOsYiXhu488JeG6oT7hur/huqsl4bqpYjHDoVglw4HhuqvEkSXhur7huqloJeG7juG6q8SRJeG7jsO1cuG6peG6vyVhNeG7jyXDoeG6qzVvJeG6q2LhuqXDqiXhur/huqnDtXIl4buhPsOhJcOqw6zhu48l4bq9w7TDoSU/JeG6q+G7g8OqJeG6oX3hur8l4bq/MeG6v+G6qSXhuqk24bq/JSYqKuG6u+G6qSXDoeG6q+G7gSXhu497w7Ul4bqrW2Ilw7PDtTThur9YJeG7jsOy4buB4bq/4bqpJcOhw7XDrMOhJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu6FqYiXhuqliMcOhJcOKw7kl4bq9NuG6vyXhur97clclw6FbJeG6vXvhur/huqkl4bq+PMOqJeG6vuG6qX3hur8lw7I8JeG7j8OyN+G6v1glw4Hhu5Ml4bq+4bqpaCXhu47huqvhu4Ul4bq8feG6vyXDoeG7keG6v+G6qSXDoT7DoSXDoeG7geG6vyXhur7huqloJeG7juG6q+G7hSXhu4wgb1cl4bq+4bqpaCXhu47huqvhu4UlUeG6s29XJeG6vuG6qWgl4buO4bqr4buFJeG6oDHhu49XJeG6vuG6qWgl4buO4bqr4buFJeG7jD7DtVclw6rhu4liJeG6v+G6qeG7l2tiJeG6vXvDqiXDqsOs4buPJeG7oWLDosOhVyXhur3DtMOhJcOhNuG6vyXhuqvhu4Ul4buNM+G6vyXhu4174bq/4bqpJeG7j+G6qzxyJeG7j+G6q+G6syVv4bqrPuG7gSXhu4/huqvhu5kl4buPw7Lhurfhur8l4buPe8O1JcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7VYJeG6vuG6q3sl4buN4buXJeG6oHvDqiXhu47huqvEkSVRw7U04bq/JeG7j+G6qzzDqiXhuqliPCXhur81w7Ul4bq/4buXasOhVyVhIuG6v+G6qSVh4buHJcOh4bqr4buBJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJWFi4bq/4bqrVyXDoHvhur/huqsl4bqpYjzhur8lw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG6oWLDouG6vyXDoeG7mTwlw6Hhuqvhu5E8JeG6vXvDqiXhur/EqWIlw6E1byXDocahw7Ulw6Hhuqvhu4ElYcOsJeG6ocOsYljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2TSXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqFl4bq/4bqrJeG6v8O0YiXhur7huqnhu4XDoVclw6E+w6Elw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7jcOpJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7Ul4buhaCXDoeG7keG6v+G6qSXDoOG7leG6v+G6qSXDoVvDqlgl4buMw7Thur/huqklYSDhur8l4bqhZiXDoVsl4bq/4buD4bq/4bqpVyXDoT7DoSU84bq/4bqrJeG6v+G6q8SR4bq/JcO1aeG6v+G6qSXhur/hu5dqw6El4bqh4bqlJeG6vTVyJeG6v+G7l2rDoSXhur17w6ol4bq/4bqpw7XDrGIl4bq/4buD4bq/4bqpJeG7jcO04bq/4bqpWCXhur7huqk8ciXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur/huql7ciXhuqE2w7Ul4buPYuG6t+G6vyXDoeG6q2LhurPhur8l4bqhNcO1VyXDs8O1NOG6vyXhu6F7JcOgNOG6vyXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qVcl4bq+PMOqJeG6vuG6qX3hur8l4bqhXSVhIOG6vyXDssSpYiUmISXDqj5yJWE8ciVv4bqrW+G6vyXhur3hu53DoSXDoeG7mTwlw4rDuVcl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buHJcOh4buHJcOhWyXigJzhu4/huqs24bq/JeG7jTXDquKAnSXhuqwmKiwl4bq9NuG6vyXhuqE2w7Ul4buPYuG6t+G6vyVxw7U14buPJeG6q2LDouG6vyXhu4/DsuG6t+G6vyVhNsO1JeG7j8Oya2Ilw6pi4bq14bq/JUEgw6FYJcOBWyXhur/hu5dqw6El4bq/PuG7gSXhur/GocOhJeG7oeG6tSXDoeG6q2LhurPhur8lw6Fo4bq/4bqpJcOh4buZPCXDs8O1NOG6v1clw6A04bq/JeG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpVyXhur48w6ol4bq+4bqpfeG6v1gl4bq+4bqpPHIl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4bq3w6ol4bqh4buHVyXhuqFo4bq/4bqpJeG6oVvhu4El4buP4budJeG7ocOiVyXDoDThur8lw7PDtTThur8lw6E+w6El4bqhxJE8JW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhuqFdJeG6oeG7l2zDoSXhuqFi4bq1w7Ul4bqh4bqz4bq/JcOhPsOhJeG7j8OyN+G6vyXhuqHEkTwl4bqh4bqlJeG7j8O1JWHhu4sl4bqrNsOqJeG6q3vhu4FXJUHDrCXhu47hu4vhur/huqkl4buP4buXJeG6vcOi4bq/4bqrJeG6oWLhurXDtSXhuqHDrOG6v+G6qSXhu49i4bqzbyU6JeG6oX1iJeG6ocOsYiVv4bqrPuG7gSUsISXDoeG7mTwl4bqh4buBe+G6vyXhu448w6ol4bqgW+G7gSXhuqt74bq/4bqrJcOzw7U04bq/JcOhNW8l4buPacOhJeG7j+G7myVv4bqrYzwl4buONHIl4bq+4bqp4bqrw6Il4bul4bq/JeG7oeG6tSXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXhuqHhuqUlw6HhuqvDtTjhur8lYcSRJcOh4bqr4buBJcOqw6zhu48l4bq/4bqpe3Ilw6Hhuqti4bqz4bq/JeG6oTXDtSXDoOG7nSVhPuG7gSXhur17JT7DoSXhur1iw6Lhu48l4bqrxKnhur8lw7I14buPJeG6v+G6q2LhurXDtSXhu43hu4El4buhamIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6qWQl4bqhXSXDoGLhuqfhur8lw7I8WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47huqs14buPJWF9YiXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur/huql7ciXhu4/huqvGoSXhur/huqs14buPVyXhur/huqk8ciXhu40+4bq/4bqpJeG6q2jDqiXhu408w7Ulw507Lzvhu7JXJcOKw7kl4bqrw7VyJeG6ocOs4bq/4bqpJeG6q3vhur/huqkl4buPw7Iiw6olw6Hhuqti4bqzw6Elw6o+ciVhPHIl4bqrYsOi4bq/JeG6oX1iJeG6oWLhurfhur8lw6HDtcOt4bq/4bqpJeG7j8Oyw7Thu48l4bqre+G6v+G6qSXhur/huqnhuqtk4bq/JeG7jzXhur8lYeG7gcOqJeG6oX3hur8lccO1aeG6v+G6qSXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXhu6F7JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSXhu6Hhu5Hhur/huqklb+G6q+G7kyXDoTfhur9YJeG6vOG7ncOhJeG6veG7l2zhur/huqklYWsl4bq+PMOqJeG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpJeG6vcO0w6El4bq/e3Il4buhaCXDoeG7keG6v+G6qSXDqn3hur/huqtYJeG6oH1iJeG6ocOsYiUmVyVv4bqrPuG7gSUsISXhuqHhu4F74bq/JeG7jjzDqiXhuqBb4buBJeG6v+G7iyXhu43DtOG6v+G6qSXhuqE+4bq/4bqrJeG7oXvhu4El4buN4budJeG6v+G6qWjhur/huqklw6HDtcOt4bq/4bqpJcOh4buZPCXhu4/hurfhur8l4oCc4buP4bqrNuG6vyXhu401w6rigJ0lLSXhuqwmKixYJcOBPsOhJeG6oX1iJeG6ocOsYiXhurvhuqs+w6Elw6HhuqtrJcOh4bqr4buBJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buhe+G7gSXDoeG7nSXhur1yJeG6q2LDosO1JcOzw7VbJeG7j+G6q2Ql4bq/4bqrWyXhuqF94bq/WCXDk8O1NOG6vyXDoDThur8l4bqqe8OqJcOSw63hur/huqklw6Hhuqvhu5c8JWE84buBJeG6qWJrJeG7j+G7l23hur/huqkl4buP4buXbOG6v+G6qSXhur/hu4tiJeG6ocSRw6Hhuqsl4bq9fWIlw6Dhu5Hhur/huqkl4bq/4bqrYuG6tcO1JcOqPnIlYTxyJeG6oeG6s+G6vyXhu4/huqvhurNYJeG6uuG6q2jhur/huqklw6E8w6ol4buPNMOqJcOh4bqrxJHDtSXhu4/huqs14buPJWF9Ylclw4rDuSXhuqFi4bq1w7Ulw6FbJcOqPnIlYTxyJcOh4buZPCVhYuG6v+G6qyXDoeG6q+G7meG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJcOzw7U04bq/JeG7oXsl4bqrW2Ilw7PDtTThur8l4bqhPuG6v+G6qyXDoeG7keG6v+G6qSXhur3DtMOhWCXhu47huqvhurMl4bq/4bqr4buX4bq/4bqpVyXhu43hu50l4bqrYsOibyXhuqHDreG6v+G6qSXhu48+w6Elw6Hhuqti4bqz4bq/JeG6qWLhu588JWHDrCXhuqHDrGIlw6E84buBJXF9VyXhurvhuqto4bq/4bqpJcOzw7U04bq/VyXhuqtbYiXDs8O1NOG6v1cl4buP4budJeG7ocOiJeG7oXslw6A04bq/JcOzw7U04bq/JeG7jzwl4bqhXSXhu4994buBJeG6v+G6t+G6vyXhu4/huqvhurMl4buPw7I34bq/JeG6vWLhurfhur8l4bqr4buBe+G6vyVh4buZPCXhu6E0ciXhur3hu5Ul4oCc4bqpYjHDoSXhu4/Dsmti4oCdWCXhuqDDtOG6v+G6qSUmISXhuqlia1cl4buPw7I34bq/JcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7Ul4buhaCXDoeG7keG6v+G6qSU+w6El4bq9YsOi4buPJeG6u+G6s+G7jyXhu4/huqvDtMOhVyXDs8O1NOG6vyXhu6F7JcOgNOG6vyXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qVcl4bq+PMOqJeG6vuG6qX3hur8l4bqhXSVhIOG6vyXDssSpYiU6KiXDqj5yJWE8ciXDisO5WCXhurrhuqto4bq/4bqpJTxiJeG7j2Lhur8l4bqh4buXbMOhJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXhuqHhu4cl4bq9eyXhu43hu50l4buP4bqrN+G7j1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2w4HhuqtlJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6qzxiJeG6v+G6qXtyJTol4buheyU7LzsvJikuLFclw4rDuSXhuqFdJeG6q8O1ciXhuqHDrOG6v+G6qSU7LDsl4bq94buXbOG7jyXDqj5yJWE8ciXDrSV94buPJeG6v8Ojw6ol4bqre+G6v+G6qSXhur/huqnhuqtk4bq/JeG7jzXhur8lYeG7gcOqJeG6oX3hur8lccO1aeG6v+G6qSXDqlvhur/huqsl4bqhNeG7jyXhur/huqtmJWHDoyXDoeG6q+G7lzwl4bqhNnIlJuG6u8OqP1gl4buO4bqr4bqzJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qVclw6E2w7Ul4bqqe8OqJcOSw63hur/huqkl4buhOeG6vyXhuqHGoeG6v+G6qSXhu6Hhu5/hur/huqkl4bqrYuG6t+G6vyXhur/huqk84bq/4bqpVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhurvhuqtiJeG6oeG7hyU7ISXDqj5yJWE8ciXDisO5JW/huqtbYiVhZiVxPsOhWCXhuqA0ciXhu4/huqvhu53DoSXhu43hu50l4bq9eyXigJzhuqs8YiXhur/huql7ciXhuqHhuqPhur8l4buPaWIlw6Hhu5k8JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq94budw6El4bqq4buBPCXhurp04oCdVyXhur/huqvhu5clYWThur/huqsl4bq9w7U34bq/JcOh4buZPCXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqto4bq/4bqpJcOKw7kl4buheyVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4buONHIl4bq74bqrYiU1clglw4Hhu4Phur8l4buhamIlw7PDtTThur8l4buheyXDoDThur8l4buPPFcl4bqh4buHJeG6vXslPyXhur/huql7ciVxPsOhJeG6vTdvJeG6u8O6JeG6veG7k8OhJcOh4bqr4buBJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q2LhurPhur8lw6Hhuqvhu5c8JcOh4buHJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7j2LhurXhur8l4bq9w6JY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiXDoOG7j+G6q8O1w6phJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsJiZvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPzsmOy8mKizDoDoqKSYoPzrhu486Oyo64bq9Li0mKSjDoC4qLj8sJinhu486JiYmKuG6vSpY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG6usO6JeG6v2LDosOqJSwpJeG6vyLDqiXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4bqrIOG6v+G6qSXDnTpXOy87LyYpLiwlLSU6VzsvOy8/Kj874buy4buuJeG6qjxiJeG6v+G6qXtyJeG6oeG6o+G6vyXhu49pYiXDoeG7mTwl4bq74bqraOG6v+G6qSXhur3hu53DoSXhuqrhu4E8JeG6unQkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsJiYkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buOw7Lhu4Hhur/huqklw6Hhuqti4bqz4bq/JeG7j+G6qyDhur/huqkl4buhPOG6v+G6qSXDoMOsYiU1clcl4bqhXSVxw7U14buPJeG6q2LDouG6vyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bqrZOG6v+G6qyVb4bq/4bqrJeG7j8O1csOi4buPJeG6ocSDbyXDoeG7mTwl4buP4bqr4bqzJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q2LhurPhur8l4buPw7I84bq/4bqrJeG6vuG6qzThur8lw6A04bq/WCXhur7huqti4bq1w7Ul4buPNcOqJeG6qeG7l8Sp4bq/4bqpJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhuqE1w7Ul4bq7YuG6t+G6vyXDoeG7l2vhur/huqlXJcOg4buV4bq/4bqpJcOhW8OqJeG6oV0lw6pdYiXDql1iJeG7j8OybSXhu4/huqt74bq/4bqrJWFi4bqlw7Ul4buP4buXbOG6v+G6qSXDoTzhu4El4bqhxINvJcOh4bqr4buBJXMlw6HhuqtjJcOzw7Vy4bqz4buPJeG6oT7hur/huqtXJcOzw7Vy4bqz4buPJeG7j+G6qyDhur/huqklw6Hhu5k8JcOh4buB4bq/JeG6v+G6qeG7l2tiJeG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpVyXhur48w6ol4bq+4bqpfeG6v1clw6Hhu5k8JeG6oTXhu48l4buheyXhur/huqnhu5drYiVxxqEl4buO4bqrPOG6v+G6q1gl4bqg4bqlJeG6q2jDqiXhur88clcl4buNPMO1JSwpJeG6vyLDqiXigJzDocO1w6zDoSXhuqHhu5Phur/huqkl4bqhNsO1JeG6vcSRw6Hhuqsl4buN4buj4oCdJcOgYuG6p+G6vyXDsjxXJeG7j2Lhur/huqsl4buP4bqrNuG6vyXigJzDs8O1cuG6s+G7jyXhu4/huqsg4bq/4bqp4oCdJeG7oTnhur8l4buPfcOhJeG7jTTDtSXhu6F74buBJeG6oT4l4bq/w7RiVyXhuqp7w6olw5LDreG6v+G6qSXhuqFiJeG7oXvhu4El4bq9xJHDoeG6qyXhu43hu6Ml4bq/4bqr4buXJcOqw6zhu48l4buPw7I84bq/4bqpJeG6q8O1cuG6teG6vyXhu4/huqvhu4F9YiXhuqHEg28lw6Hhu5k8JcOgNOG6vyXhu4/DrMOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64lw7Ji4bqp4bqr4buPViThu7bhu7Thu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tsOKYuG6v+G6qyXhurrhuqtoYuG7tC/hu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDnUF7YiXhu6Fi4bqz4buPJcOh4buHJeG7jeG7oyXDoOG7k+G6v+G6qSXDqsOs4buPJeG7jWkl4buP4buXJeG6vWLDosO1JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOhw7Vp4bq/JeKAnOG6qnvDqiXDksOt4bq/4bqpJS0lYWLhuqXDtSXhu4/hu5ds4bq/4bqpJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXhu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzzigJ1XJeG7juG7myXhur7huqnDtXLhurfhur8l4buOw6nhur/huqtXJeG6vlFBJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPFclPyo/JuG7sljhu7Qvb+G7tg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]