(Baothanhhoa.vn) - Lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tiếp tục quan tâm, tăng cường triển khai áp dụng, thực hiện từng bước, có lộ trình phù hợp và phát huy hiệu quả tối đa.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu4M2w5PDucahw6DhurXhurEx4bqh4bqh4bqhw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7lWThu6vDoGdldsOgduG7reG7m8ahb8Og4buweOG6rsOgw5Itw6PhuqHDo8OjNS/hu4M2NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E24buUZOG7q8OgZ2V2w6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6Dhu4Xhu53DoOG7hcOz4bu54buFw6DGoWPGoW/DoHbDs3fDoHbDs+G6v+G7q8OgZuG6oMOg4buVw7Jrd8OgdkHDoMSC4bqlw6Dhu5Xhuq3DoOG7l3R2w6B24but4bubxqFvw6DGocOz4bqgxqFvw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOg4buxd+G6pcahw6B24but4bufxqFvw6BnYsOg4bqi4bqtw6Bn4bqlxqFvw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7hHHGoW/DoHbhuq7DoEfDsmvGocOg4buVw4Hhu4XDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Az4buq4buEw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTTDoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoOG7sXfhuqXGocOgduG6u+G7lzDDoHZjxqFvw6Dhu4Xhu7fhu6fGoW/DoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOg4bqn4burw6Bmw73GoW8ww6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgdkHGoW/DoOG7g+G7t+G7peG7hTDDoOG7heG7ncOg4buVdMOgduG7reG7j8ahw7PDoOG7q8OzecOgw7PFqeG7q8Og4bqi4bqtw6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzd+G6rsOgw7PDsmt3w6Dhu7F34bqrw6B2csOyw6Bn4bqlMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6FmdsOzd+G7l+G7g8Ogw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg8SD4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo+G6o+G6ry/huqPDouG6s2bhuq/huqPhuq/Do+G6r8SD4bqjduG6o8SD4bqj4bq14bq34buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6o+G6oeG6s8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhw5PDucahw6DhurXhurEx4bqh4bqh4bqhw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7lWThu6vDoGdldsOgduG7reG7m8ahb8Og4buweOG6rsOgw5Itw6PhuqHDo8Ojw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7hHHGoW/DoMahw7PhurvGocOg4buEccahb8OgduG6rsOgR8Oya8ahw6Dhu5XDgeG7hcOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOg4buVZOG7q8OgZ2V2w6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbGoGPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqPDoOG7hXHGoW/DoHbhuq7DoGdidsOz4bql4bquw6B2w7PEqTDhu5Vk4burw6BnZXbDoOG6o8SD4bqzMeG6t8Oi4bqjw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6DhuqPDoOG7q8Oz4bqlw6DhuqLhuq3DoOG6o+G6sTHhurPhuqPhuqPDoOG7hXHGoW/DoHbDucOgZ8Oya8ahw6B2w4DDoMSDw6Dhu6vDs+G6pTDDoMOz4bub4bqtxqHDoHbDs+G6rcahw7PDoOG6o+G6oeG6oXvDoOG7mcSpw6DDs+G7m+G6qeG7hcOzw6BWdcahb8Og4buFccahb8OgduG6rsOgR8Oya8ahw6Dhu5XDgeG7hcOg4buXw7JqxqHDoOG7gmThu4XDoG/DsuG6peG7mzHDoEfhurvhuq7DoOG7leG6rcOg4buZxKl2w6Dhu7F34bqrw6Dhu5fDssahw7PDoOG7hcOz4bu5xqFvw6Dhu4XDs+G7m8Og4buvw4HDoMahw7rDoOG7lcOB4buFw6DhuqLhu7fFqXbDoOG7g+G6v+G7hcOg4buF4buz4bqlw6B24bq/4burw6B2w7Nsw6Dhu5VixqHDs8OgZ+G6qeG7mzDDoOG7hOG7guG7hMagJS3hu5RHw6B24bub4bqtxqHDoGfDucahw6DhuqLDtcOg4buZw7NxxqFvw6Dhu4XDs8O0w6B24but4bubxqFvw6DhuqLDsmvhu4XDoHZBxqFvw6Dhu4Phu7fhu6Xhu4XDoMOzw7JrxqHDoGfhuqnDssOgw7Phu53huqXDoMOza8OgdsOzcsahb8OgZ+G7m8OgZ8Sp4buXw6Dhu4XDs8O0w6Dhu69yw6Bnw7JrxqEww6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6Dhu5nDssahw7PDoGbhu5vhuqXGocOzw6Bmw7Xhu4XDs8Og4bqiw73DoOG7heG7s+G6pcOgxqFv4bqtxqHDs8OgZ8Oya8ahw6Dhu5fhuq3DoOG7heG7o8ahw6DDs+G7t+G7pcahb8OgduG7pcOyw6Dhu6/DgcOgw7Phuq3DssOg4buV4bujxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7mcOz4bqn4buFw7PDoMOz4bqtxqFvMMOg4burw7N5w6DDs8Wp4burw6DhuqLhu6XDssOg4buVdMOgduG7reG7j8ahw7PDoOG7hcOzd+G6rmzGocOgZ3XDssOg4buvcsOgduG7reG7m8ahb8OgSCXGoMag4buq4buEMMOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Ogw7Nrw6B2w7NyxqFvw6Bnw7JrxqHDoHbDs3HGoW/DoOG7l8OyxqHDs8OgdsOzaOG7m8Og4buFw7Phu7PDoHbhu63hu7fDucahb8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqj4bqvL+G6o8Oi4bqzZuG6r+G6o+G6r8Oj4bqv4bqv4bq1duG6s+G6r+G6r+G6r+G6t+G7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhurPhuqHhuqPDocOg4bql4buVdjzDocOTw7nGocOg4bq14bqxMeG6oeG6oeG6ocOg4buFccahb8OgdsO5w6Bnw7JrxqHDoHbDgMOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu5Vk4burw6BnZXbDoHbhu63hu5vGoW/DoOG7sHjhuq7DoMOSLcOj4bqhw6PDo8Ohw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu4RxxqFvw6DGocOz4bq7xqHDoOG7hHHGoW/DoHbhuq7DoEfDsmvGocOg4buVw4Hhu4XDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu5nDsmzhu5fDoHbhu63huqXDoHbDs8OyxKl2w6Dhu4PDtcOgduG7reG7t+G7peG7hcOg4buZw7PDssOg4buVZOG7q8OgZ2V2MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7PDgeG7hcOgdsSpw6Dhu4XDs+G7m8OgdsOz4bq94bquw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6BnYsOgb8OyeOG7q8OgxqFv4bqtxqHDs8OgZ8Oya8ahw6Bvw7Lhuqvhu5fDoMahw7PhurvGocOg4buFccahb8Ogb8Ozw7LDoOG7hcOzw7TDoOG7r3LDoGfDsmvGoTDDoMOz4bqpxqHDoOG7hcOzxKnDoMahb3fhuq7DoOG7hcO5w6B24bqlw7LDoMah4bqpxqHDoOG7leG6peG7m8OgZ3TGoW/DoOG6ouG6rcOgduG7jcahw7PDoOG7hcOz4buNxqHDs8OgxILhuqfhu4XDoHbhu63hu5vGoW/DoOG6osOya+G7hcOgb8Ozw7LDoOG7hcOzw7TDoOG7r3LDoOG6ouG6rcOg4buxd+G6q8ahw6Dhu5XhurAww6B24buNxqHDs8OgduG7m+G6p8ahw6DDs+G7neG6pcOgZ8O5xqHDoHbDsmrGocOgZ8Oya8ahw6DGocOz4bq9dsOg4buV4bqtw6B24but4bubxqFvw6B2w7Phu6fDssOgZ8OybOG7l8Og4buXeeG6pcOgxqFkxqFvw6DGoeG7ncahb8Og4buZw7PDssOg4buX4bqtw6DGocOzd8Og4buFw6p3w6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6Bnw7JrxqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buZw7Phuqfhu4XDs8Ogw7Phuq3GoW/DoHZjxqFvw6Dhu4XhuqXhu5vigKYxw6BH4bq74bquw6Dhu4Xhu6PGocOg4buV4bqtw6Dhu4VxxqFvw6Dhu4XDvcOgw7PhuqB3w6DDs8Oya3fDoGdsw6Bmw4HDoOG7g+G6p+G7mzDDoMahb8Ozw7Lhu4nGocOg4buF4bu5d8Og4burw7PDvcOgduG6q8OyMMOgZ3LDssOg4buv4bub4bqndsOg4buv4bqrxqHDoOG7leG7t8WpxqFvw6Bnw7JrxqHDoHbDsuG7iXfDoHbDs8O9w6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOgdsOzw7XDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoGfDsmvGoSDDoG/DsuG6p+G7l8Og4buv4bqndsOg4buFw7Phur12w6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgZ8Oya8ahw6DGoWPGoW8ww6B24buNxqHDs8OgduG7m+G6p8ahw6DhuqLhuq3DoOG7heG6q8Oyw6B2w7PDsmvGocOg4buF4bqn4buFw6Dhu4XDs8O0w6B2w7Lhu4l3w6BndMOgdsOyxqHDoOG7heG6v+G6rsOg4buFd8ahb8Og4buF4bq94burw6Bnw7JrxqEww6B24buPxqHDs8OgduG7reG6qcahb8Og4bqi4bq/xqHDoMOz4bqtxqHDs8Og4buF4buz4bqlw6B24but4bqp4buXw6Dhu4PDssSpxqHDoOG6p+G7q8Og4bqi4bqtw6Bn4bu34bunxqFvw6Bm4bq74bquw6BnbMOgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8OgZ3TDoOG6pcahw6B24bub4bqtxqHDoOG7leG7t+G7pcOyw6Bnw7JrxqEww6Bvw7Lhuqvhu5fDoHZ1xqHDoHbDs+G6vXbDoGfDsmvGocOgxqFjxqFvw6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOgw7Phuq3GocOzw6DhuqLDssOg4bqiw7LDoOG7q8Oz4bqp4buXw6Bvw7LhuqXGocOg4buV4bq/xqHDoOG6omrDoGfDsmvGocOgxILhuqvhuq7DoOG7reG6pTHDoOG7hHHGoW/DoHbDucOgZ8Oya8ahw6B2w4DDoOG7heG7o8ahw6Bvw7J44burw6Dhu4XhuqvDssOgdsOzw7JrxqHDoOG7mcOz4bq7d8Og4buXw7LGocOzw6Dhu4Phuqnhu4XDs8Og4buvcsOg4buVw7Jrd8Og4bqi4bqtw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDssSp4burw6DhuqLhu6XDssOg4buZw7Phuqfhu4XDs8Ogw7Phuq3GoW8ww6Dhu4V3xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoGfDquG6rsOgZ+G7s8Og4buFccahb8Og4buFw73DoGdsw6Dhu5nDs+G6p+G7hcOzw6DDs+G6rcahb8OgdsOBw6Dhu5nDsmzhu5fDoHbhu63huqXDoOG6ouG6rcOgZ8OyanfDoOG7hcOzw7TGocOzw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoGfDsmvGocOgxqHDs8SR4buXw6Dhu5fDveG7hcOgZ+G7jeG7hcOzw6B2w7LEqXbDoOG7mcOya+G7l8OgxqFjxqFvw6Dhu5Xhu7fFqcahbzHDoCXDsmvhu4XDoHbDs+G6peG6rsOgdsOzxKnDoMOz4bub4bqtxqHDoHbhu5vhuq3GocOg4buXw7JtxqHDoOG7q8Oz4buNw6DhuqLhu4/DoOG7lcWpw7LDoOG7jeG7hcOzw6Dhu4XDs3fGoW/DoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqrw6DGoW/huq3GocOzw6Bnw7JrxqEww6DGoW/hu7fhu6fDssOgZuG6u8ahw6DhuqLhuq3DoMSCYsOgw7N0w7IxMTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2JeG7pcOyw6Dhu6/DgcOg4buxd+G6pcahw6B24bq74buXw6Dhu4Xhu7PhuqXDoFZ1xqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bquw6BHw7JrxqHDoOG7lcOB4buFw6Dhu5fDsmrGocOg4buCZOG7hTDDoOG7s8ahb8Ogw7N0w6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8Og4buFw7Phu43GocOzw6Dhu7F34bquasahw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG6ouG6rcOgZ3PGoW/DoHbDs3fhur/GocOg4buF4buz4bqlw6Dhu5nDs+G6p+G7hcOzw6DDs+G6rcahb8Og4buvw4DDoGbDvcahb8OgZ8Oya8ahMcOgxqBv4bqt4bquw6DhuqPhuq8v4bqhxIMvw6PhuqHDo8Ojw6Dhu4VxxqFvw6B24bquw6BnYsOg4but4bqlw6DhuqJjxqHDoOG7g+G6q8ahw6DhurHEg8OiL+G7quG7hFbDky3hu5hGw6Bvw7LhuqXhu5vDoOG7mcSpw6DDs+G7m+G6qeG7hcOzw6DhuqLhuq3DoMahw7PDsmvhu5fDoOG6osO9w6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buD4bql4bubw6Bv4bub4buXw6DDs2vDoHbDs3LGoW/DoGfhu5vDoGfEqeG7l8OgZ8Oya8ahw6DGoWPGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoHZ1xqHDoHbDs+G6vXbDoHbDs+G7t8O5xqFvw6Dhu5fhuqnDssOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6PDoOG7hcOz4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoEfDsmvGocOg4buVw4Hhu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahMcOgVsOzaOG7m8OgZ+G7ncOg4buZxKnDoMOz4bub4bqp4buFw7PDoHbhu63hu5vGoW/DoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo8OjMMOg4buq4buEw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buxd+G6rsSpdsOgduG6u+G7l8Og4burw7Phur3GocOgZ+G6vXfDoMOz4bub4bqtxqHDoHbDs+G6rcahw7PDoOG7lWThu6vDoGdldsOgw6PhurfhuqMx4bqh4bqh4bqhw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6DhuqPDoOG7q8Oz4bqlMMOg4bqj4bqxMeG6oeG6oeG6ocOg4buFccahb8OgdsO5w6DEg8Og4burw7PhuqUww6DGoeG6u8ahb8OgduG6tMOg4buVa8Og4buVZOG7q8OgZ2V2w6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6Bn4bubw6DEguG6pcOg4buF4buz4bqlw6B24bub4bqtxqHDoOG7hXHGoW/DoHbhuq7DoGfhuql2w6DhurXhuqF7w6Dhu69yw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Og4buFccahb8OgdsO5w6B24but4buJxqHDoOG7leG7t+G7pcOyMcOgJcOya+G7hcOgdsOz4bql4bquw6B2w7PEqcOg4burw7PhuqvDssOgdsOzw4Hhu4XDoMOzw7JrxqHDoGdzxqFvw6Dhu4N0w6B2QcOg4buF4bqn4buFw6Dhu5nDs+G6u3fDoOG7hcOzw7TGocOzw6B24but4bqlxqFvMMOg4buD4budw6Dhu4Xhuqfhu6sww6Bn4bqnxqHDs8OgZ+G6pcOyw6B2w7Np4burw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omvDoOG6ouG6rcOgxqHDsuG7ieG7l8Og4burw7Phu5vGoW/DoOG6o+G6oeG6oXvDoOG7r3LDoOG7leG7t8WpxqFvw6DDs3Thu6vDoGdiw6Dhu5Vk4burw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6DGocOzxJHhu5fDoGfhuqvhu5fDoOG7g+G6q+G7m8Og4buX4buRw6Dhu7F34bqlxqEww6DhuqLhur/GocOgw7Phuq3GocOzw6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6DhuqLhuq3DoOG7mcOyxqHDs8OgZuG7m+G6pcahw7PDoOG7g+G6p8ahw6Bnw7JrxqExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxxIPEg+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PhuqPhuq8v4bqjw6LhurNm4bqv4bqj4bqvw6PhurHhuqHhurV2xIPDo+G6t8Oi4bqv4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6o+G6seG6o8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhw5PDucahw6DhurXhurEx4bqh4bqh4bqhw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7lWThu6vDoGdldsOgduG7reG7m8ahb8Og4buweOG6rsOgw5Itw6PhuqHDo8Ojw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7hHHGoW/DoMahw7PhurvGocOg4buEccahb8OgduG6rsOgR8Oya8ahw6Dhu5XDgeG7hcOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOg4buVZOG7q8OgZ2V2w6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4buNxqHDs8OgZ8SpxqHDoMOzxKl2w6Dhu7B34bqww6DDki3Do+G6ocOjw6Mxw6BW4bub4bqtxqHDoOG7hXHGoW/DoHbhuq7DoGdiw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgdsOz4bql4bquw6B2w7PEqcOg4bq14bqxMcOj4bqx4bqhw6Dhu4VxxqFvw6B2w7nDoGfDsmvGocOgdsOAw6DhuqPDoOG7q8Oz4bqlMMOgw6PEg+G6scOg4buFccahb8OgdsO5w6Bnw7JrxqHDoHbDgMOgxIPDoOG7q8Oz4bqlMcOgw5Phu5vhuq3GocOgdsOz4bqtxqHDs8OgxIPhuqN7w6Dhu5nEqcOgw7Phu5vhuqnhu4XDs8OgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6Mxw6BWw7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFw7PDtMahw7PDoHbhu63huqXGoW8ww6Bn4bqnxqHDs8OgZ+G6pcOyw6B2w7Np4burw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omvDoOG6ouG6rcOgxqHDsuG7ieG7l8Og4burw7Phu5vGoW/DoGfhu7fFqeG7hcOgw6PDouG6t8OgVuG7guG6pDE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2JeG7pcOyw6B2w7LGocOzw6B2w7PDqsahw6Bn4bub4bqtxqHDoOG7mcSpdjDDoMahw7rDoOG7lcOB4buFMMOgduG6v+G7q8OgdsOzbMOg4buVYsahw7PDoGfhuqnhu5sww6Dhu4Thu4Lhu4TGoCUt4buUR8Og4buEccahb8OgduG6rsOgR8Oya8ahw6Dhu5XDgeG7hcOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7hcOzd8ahb8OgduG6peG6rjDDoOG7sXfhuq7EqXbDoHbhurvhu5fDoOG7q8Oz4bq9xqHDoGfhur13w6DDs+G7m+G6rcahw6B2w7Phuq3GocOzw6DEgnfhur12w6Dhu69k4buFw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcOzw7TDoHbDsuG7iXcww6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgZ+G7t8Wp4buFw6BWdcahb8Og4buFccahb8OgduG6rsOgR8Oya8ahw6Dhu5XDgeG7hcOg4buXw7JqxqHDoOG7gmThu4XDoG/DsuG6peG7m8OgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6Mxw6BH4bqr4buXw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG7heG6veG7q8OgZ8Oya8ahw6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahMMOgdcahw6Bnw7XGocOzMMOg4buVw7Lhu4nGocOgdsO94buFw6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOg4buFw7Phu5vDoOG7l8O94buFw6B2w7Lhu4l3w6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7LGocOzw6B2xKkww6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoHbhu63DtcOg4bqi4bqtw6Bv4bud4burw6Dhu6vDs8OqxqHDoG/DsuG6oMOg4bqi4bqgxqFvw6DhuqXGocOgxqHDssahw7PDoOG7sXdy4buFw6Dhu6vDs+G7o8ahb8OgdsO0xqHDs8OgxqHDs+G6rTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhuqR3dsOz4bub4butw6E2NeG7gzbDk3nGoW/DoOG7luG6qcahw7M1L+G7gzY1L+G7qzY=

Hùng Mạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]