Ngày 14/4, hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm đã được Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam trao đến đại diện gia đình khách hàng tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, thể hiện sự cam kết đồng hành của công ty với khách hàng, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buow4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XIMOjxINX4buLw60/V8Oj4buB4bqpV1nDmuG7tlfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6q1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjV+G7iybEg1fhu4rDoyThuqnDo1fDg2Ikxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bqo4bqjKuG7k1dZ4bu0L+G7tMOaV8Oj4buB4bqpV1nDmuG7tlfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjV2nhu4nhu5M54bqpV+G6p+G7hcSDVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVcxOlcxbuG7hSBX4butw6nhuqnhuqNX4buL4buTV+G7iuG6qMODw4NX4buxP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1Xw4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1X4buLw60k4bqrVzE44bqpVzEmxINXMMSDYeG6qVfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNX4buLJsSDV+G7isOjZFfhu5Dhu4k84bqpw5pX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMOaV+G7i8Ojw6FXw6PEg2HhuqlXw6zDslcgJOG6rVfhuqU44buLVzHhurvhuqnhuqNXw6Mq4bqpw6NXIGwkVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5NXw7Xhu4fEg1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjw5pXMeG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDV+G6pcOjKOG6qeG6o1cx4bq34bqpw6NX4bqjxIMlV+G7i8Ot4bq3V+G6qcOjPOG6qVfDtTvhuqlXIGwkVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVfhuqnDozzhuqlX4buLw6Nkw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7RAw51o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7RZ4bu4L1k94bu2MFlZWOG7suG7tsOd4bu04buL4bu2PUBYWOG6p1jDmcOiaDLhuqNTw63hu55ZWeG7tFZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVcgw6PEg1fhu4vDrT9Xw6Phu4HhuqlXWcOa4bu2V+G7i8ahVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNX4buLJsSDV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tEDDnVZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG6osSDJeG6rVcx4bq5IFfDlTvhuqlXaMOjY+G6qeG6o1fhu4rDquG6qeG6o1d2JsSDV+G6p+G7mVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkVyDDo8SDJFfDrDVXaeG7ieG7kznhuqlX4bqn4buFxINX4bqlw6PEg1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRXIj/huqtXw6PEg8Oh4bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDleG7h8SDV+G6rWsgV+G7i8SDN+G7iVfhu4vDrSThuqnhuqNXIuG6t1fhuq3hur3hu4tX4bqjxIM/xINXaMOjJWhXIj/huqtXw7VhV+G7iyrEg1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1cgJSBX4buL4bqx4bqpw6NXw6Phu4nhurnhuqnhuqNXw61sxINXw63huqtXIj7hu4tX4buLw60sIFcgYlfhu4vDo8OhV+G7kT/hu5NXw60kV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDhu4nhur0gV8Os4bq54bqp4bqjw5pX4bqlw6MlIMOjV8OjKuG6qeG6o1fhuqbDmeG7isOZ4bqoVzE6V+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1XIj/huqtXw6PEg8Oh4bqtV+KAnOG7neG6qVfhuqTDoyThuqnhuqNX4buKKsSDV+G6puG6vSDigJ1XIGwkV8ODJOG6qcO0w6MkV+G6psSD4bqhMlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVzFu4buFIFdow6M84bqpV2jDo+G6ucSDV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXaeG7iSRX4buKw6rhuqnhuqNXdibEg1fhuqfhu5lXIGwkV8ODJOG6qcO0w6MkV+G6psSD4bqhMlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVy1Xw5U74bqpV2jDo2PhuqnhuqNX4buKw6rhuqnhuqNXdibEg1fhuqfhu5lX4buKw6Mk4bqpw6NXw4NiJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw63huqvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq3DmlfhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjVzE6V+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqtJOG7k1dp4buJJFcx4buDxIPDmVfhuqjhuqMk4buTV+G6pcOjxINX4bqpw6N94bqpVzFu4buFIFfhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8SD4bqpw5pXw4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XMTpXaMOj4bq5xINXw6Phu4VoV8O14buHxINXICUgVzHhu4HhuqlXw7XhurdX4bqp4bqjw6PEg2FoV8O1a1fhu4vDozvhuq1Xw6PEkcSDw5pXMeG6veG6qeG6o1fDtcSDN+G6qcOaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg8OaV+G6qcOjJOG6qcOjVyDDo2LhuqnhuqNXw6Phur9X4buLw63hu4VX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1fDo+G6qyrhuqlX4buLPuG7i1fDo+G6u1fDrOG7gVfhu5M34buJVyB74buJV+G6o8SDP8SDV2nhu4nhu5M44buLV2nhu4nhu5M54bqpV+G6p+G7hcSDVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVfDtSpX4buLxIM44bqpV8OjKuG6qcOjVyDDo8SDV+G7i8OtP1cgw6PhuqtXMSbEg1cwxINh4bqpV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjV8OjKuG6qeG6o1dp4buJ4buTOeG6qVfhuqfhu4XEg1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1Xw7Xhu4fEg1fDrOG6uVfhu4vEgznhuqlXw6Phu4HhuqlXWcOa4bu2V+G7i8ahVzHhurvhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVjDhu4vDo+G7ieG6rSJXxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4bu2aOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Od4bu0WeG7uC9ZPeG7tjBZWVjDneG7suG7tsOd4buL4buyQOG7ssOdWeG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nuG7siPhu7JWVyThuqfhu4vhu55Ww4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XIMOjxINX4buLw60/V8Oj4buB4bqpV1nDmuG7tlfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6q1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjV+G7iybEg1fhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7Lhu7ZWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVcgw6PEg1fhu4vDrT9XaeG7ieG7kznhuqlX4bqn4buFxINXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOjxIMkV8OsNVfhu4smxINXIuG7icOqxINX4bqjIWhX4bqtIeG7i8OaVzEmxINXMMSDYeG6qVfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNXMTpXIirhu5NX4buLxJFXw6zDslfDoyrEg1fhuqdj4bqp4bqjV+G6pcOjxINX4bqpw6N94bqpVzFu4buFIFfDrMOyV8Oj4bq/V+G7i8Ot4buFV+G6peG6t2hX4buLw6Phu4PEg1cgbCRXw4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XIG3huqnhuqNX4bqpw6NuV+G7i8OzV+G7i25Xw7U+4bqpV8O1xIM34bqpw5lXw4zhurlX4buLxIM54bqpV+G6qcOjfeG6qVcxbuG7hSBX4buLw7NX4bqlw6Phuqs/4bqpVyDDo8SDV+G7i8OtP1cgbCRXIMOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fhuqcqV8Osw7JXw6Phur9X4buLw63hu4VX4buLKsSDVyDDo+G6r+G6qcOjVyB74bqpV+G7i8OjxIM44buLw5pX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhuqPEg8SpaFfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDrT/Eg1dow6N74bqpV+G6qSrhuqtX4buLw63huqvhuqnhuqNXIOG7ieG6vSBXw6zhurnhuqnhuqNXw7UqV+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjVyDDo+G6q1cgJSBXIMOp4bqp4bqjV8O1xINhIFfhuqXDoyUgw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDieG6qeG6o1fhuqY3V+G7iuG7ieG7k8Oh4bqpV8OVxIPhuqnDo8OaV+G6osSDJeG6rVcx4bq5IFfDlTvhuqlXaMOjY+G6qeG6o1fhu4rDquG6qeG6o1d2JsSDV+G6p+G7mVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkVyBsJFfDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVcgw6PhuqtXIsSDOOG7i1RX4oCc4butw6PEqeG6qeG6o1fhu4vDqcSDV+G7i8OjKuG6qcOjV+G6peG6r+G6qcOjVyDDo8SDJFci4buJ4bq74bqpV8OsPOG7iVfDrCwgVyBq4bqp4bqjV+G6qeG6v8SDVzEk4buJV8O1Klfhuq0+4buLV+G6rSXhu4tX4buL4bqrV+G6p+G7h+G6qVcgbCRX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OZV+G6qOG6oyThu5NX4bqlw6PEg1fhuqnDo33huqlXMW7hu4UgV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4buLxIPhuqlXw7U5V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo+G7hWhX4buLw6034bqpw5pXIMOjxKnhuqnhuqNX4buLw6nEg1cxOlfhuqnDoyThuqnDo1cgw6Ni4bqp4bqjV2jDo+G6ucSDV8Oj4buFaFfDteG7h8SDVyAlIFdow6Nj4bqp4bqjVyIk4bqpV+G6qeG6o8OjxINhaFfDtWtXMcOhV+G7i8SDOOG6qVfDoyrhuqnDo1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcgw6PEg1fhu4vDrT9XaeG7ieG7kznhuqlX4bqn4buFxINXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNX4bqpw6NuVzE6VyAk4bqtV+G6pTjhu4vDmVfhu63Do8Sp4bqp4bqjV+G7i8OpxINXw6Phu5NXw7Vk4bqp4bqjV8OtLuG6qeG6o8OaV8O14buHxINXw6zDslcx4bq74bqp4bqjV8OjKuG6qcOjVyBsJFcgw6nhuqnhuqNX4buL4buTV8O1OVfhuq0h4buLV+G7iyrEg1cgw6Phuq/huqnDo1fDtSpX4buLxIPhuqnDo1fhu4vDo3vhuqnDmlfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV8OsNlfDrOG7h+G6rVfDtW7hu4Xhu4tXaeG7iSRX4bqjxIMkxINXMeG6qybhuqlX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVfhuqkq4buTV8O1Klcwe+G6qVfDquG6qVcx4bq34bqpw6NXIOG7ieG6vSBXw6zhurnhuqnhuqPDmeKAncavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7RZ4bu4L1k94bu2MFlZWMOd4bu0WFnhu4vhu7JAWT1A4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueQOG7tlZXJOG6p+G7i+G7nlbDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVcgw6PEg1fhu4vDrT9Xw6Phu4HhuqlXWcOa4bu2V+G7i8ahVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNX4buLJsSDV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiRWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu4rhuqsq4bqpVyA/4bqpw6NXIuG7icOqxINX4bqnw6BXIMOjxINX4buLw60/V2nhu4nhu5M54bqpV+G6p+G7hcSDVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw63huqvhuqnhuqNX4bqpO+G6rVfDnVjDneG7ssOaV8ODJOG6qcO0w6MkV+G6psSD4bqhMlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVzE6V+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpVyDDo8SDV+G7i8OtP1dp4buJ4buTOeG6qVfhuqfhu4XEg1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1XIMOj4bqrV8Oj4buB4bqpV+G7tsOdw5lAWFhX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8Oj4buFaMOaV8O14buHxINXw6zhurlX4buLxIM54bqpVyDDo8SDV+G7i8OtP1dp4buJ4buTOeG6qVfhuqfhu4XEg1fhu4tu4buB4bqp4bqjVzFu4buB4bqp4bqjV+G6o3vhuqlX4bu0WeG7tlfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6q1cgJSBXaeG7ieG7kznhuqlX4bqn4buFxINX4bqnxIM34bqpV2nhu4kk4bqpVzE44bqpVyJh4bqpw6NXw6PEg8Oh4bqtV+G6qeG6o8Ojw6jhuqvDmlfhu4vhu41Xw7XhuqvhuqnhuqPDmlfhu4vDo27hu4HhuqnhuqNX4buLfeG7i1cw4bqrV+G7iyTEg1fhuqkm4bqpw5pXw6Phur9X4buLw63hu4VXw7XEg2HhuqlXaMOj4bqvw5nDmcOZV+G7isOj4buDxINX4bqjxIMk4bqpVyDDo8SDV+G7i8OtP1dp4buJ4buTOeG6qVfhuqfhu4XEg1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1XIGwkV8ODJOG6qcO0w6MkV+G6psSD4bqhMlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qTvhuq1Xw51Yw53hu7JXIG3huqnhuqNXMW7hu4UgV8OtxKnhu4tX4bqp4bqjLOG6qVcgw6PhurNXIGPhuqlX4buLw63hu4nhuqnhuqNXIuG6seG6qcOjV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fhu7JX4bqp4bqjKuG7k1cgw6PhuqtXWVfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXw6Phu4Vow5lX4bqow6Phu4/huqnhuqNXIOG6q+G6qVfDrOG6uVc+4bqpV+G7i27hu4XhuqnhuqNX4buLw6034bqpV+G6reG6veG7i1fhuqd74bqpV+G6qeG7jyRX4bqlw6Mo4bqp4bqjVzHhurfhuqnDo1cgJOG6rVfhuqU44buLVzHhurvhuqnhuqNXw6Mq4bqpw6PDmlfhuq0k4bqp4bqjVzE44bqpV8Osw7JX4buLxIPhuqlX4buLbmbhuqnhuqNXIMOj4bqrV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqPDmlcx4bq74bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxIPDmlfhu4vDo8OhV8OjxINh4bqpV8O1JMSDV+G7i8OtY1cgbCRXIj/huqtXw6PEg8Oh4bqtV+G6qcOjPOG6qVfhu4vDo2RX4buLw63huqvhuqnhuqNXw7XEg2EgVyI/4bqrV8O1YVfDtSpXw6Phur9X4buLw63hu4VX4buLKsSDVyDDo+G6r+G6qcOjVyDDo+G6q1fhuqnhuqNu4buDxINXw5XEg2Hhu4vDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOt4bqr4bqp4bqjV+G6o3vhuqlXWeG7uFfhuqk74bqtVyBiV+G6rSHhu4tX4buLJsSDV8OVxINh4buLV+G6qCThuq3DmlfDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw6PEg2HhuqlX4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1X4bqpw6M84bqpV+G7i8OjZFcgYlfhu4vEgznhuq1X4bqnw7IgV+G7iyrEg1cgw6Phuq/huqnDo1fDteG7j+G6qeG6o1fhuq0m4bqpw6NX4buLw6034bqpV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDteG7h8SDV8O14bq54bqpVzHEgznhu4lX4bqnYVfhu7TDmSM9WVfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjw5lX4bqoO+G6rVfDnVjDneG7ssOaV8ODJOG6qcO0w6MkV+G6psSD4bqhMlfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtVzE6V+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpV+G6qcOjxIM54buJV+G6pTjhu4tXaeG7iT9X4bqlxIPhuqnDo1cw4bqrJOG6qcOjV+G6qcOqxINXIn3hu4tX4bqpw6NuVzDhuqsk4bqpw6NX4buLw6Phu4lXaMOj4bqvVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVcxJuG7i1fDo+G7geG6qVfhu7LDmSNYWFfhu4vGoVcx4bq74bqp4bqjw5pX4bqn4buFxINX4bqpw6Phu4l94bqpV8OsJOG7iVfhu4vDo+G7iThX4buLO+G6qeG6o1fhuqN74bqpV+G7tiPDmuG7slBXw6zhuqtXw7Xhu4fEg1fhuqk74bqtV8OdWMOdw53DmlcxJeG6qcOjVzA+4buJV+G6qTvhuq1XMXvhu4lX4buLxIM34bqpVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5NX4buRYiRX4bqn4bq/V+G6p23hu5NX4bqlOFfDtSpXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqlxIPhuqnDo1cw4bqrJOG6qcOjVyBiV+G6pzrEg1fhu4smxINX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8OVxINh4buLV+G6qCThuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qMOj4buP4bqp4bqjV8OjxINh4buJV2nhu4k/V+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1cgbCRXw4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XMTpXMW7hu4UgV+G6o8OjxINX4bqpw6N94bqpVyIu4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzAk4bqpw6NXw6PEg2Hhu4lXw7UqV+G6o8SDP8SDV+G7i8OjbmbhuqnhuqNX4buJ4buTV+G7i+G6r+G6qVfhuqnDo25UV+G7iuG6q2hX4bu2WFhXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4bqn4buH4bqpV+G6qcOjPuG7i1fDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtV+G7tFfhuqk74bqtV+G6p8SDN+G6qVfhu4vEgzhoV+G7psOdWMOdWC3DnVjDneG7ssWow5pX4buK4bqraFdZWFcgw6nhuqnhuqNX4buL4buTVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XQFfhuqk74bqtV+G6p8SDN+G6qVfhu4vEgzhoV+G7psOdWFlALcOdWMOd4buyxajDmlfhuqPEgz/Eg1fhu4vDo25m4bqp4bqjV8OMJMSD4bqj4bqr4bqpV+G7isSD4bqtMsOsV+G7rcOMw41XLVfhu6/huqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8O14bqxVyDhur3huqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1fhu7JX4bqpO+G6rVfhuqfEgzfhuqlX4buLxIM4aFfhu6bDnVjDnVktw51Yw53hu7LFqMOZV+G6onvhuqlXMTzhu5NX4bqpw6M+4buLw5pXw4Mk4bqpw7TDoyRX4bqmxIPhuqEyV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XMTpXMW7hu4UgV8O1xIPhuqnDo1cwJOG6qcOjV+G7iybEg1fhuqPEgz/Eg1fhu4vDo25m4bqp4bqjV8ON4bq74bqp4bqjV8OVKuG6qeG6o1fDteG7h8SDVzAk4bqpw6NXw6PEg2Hhu4lX4oCc4buv4bq3IMOjV8O1a1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1X4bqpw6M84bqpV+G7i8OjZFfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV8OjKuG6qeG6o1cxe+G7ieKAnVfhuqk74bqtV8OdWMOd4bu0w5pXMTzhu5NX4bqnKlfhuqk74bqtV+G7i8Ojb1dZWFcgw6nhuqnhuqNX4buL4buTV8O1xIPhuqnDo1cww7JX4bqpw6N94bqpV+G6o8SDP8SDV+G7i8OjbmbhuqnhuqNX4bqpKuG7k8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlX4buL4buHxIPDmlfhuqPEgz/Eg1dp4buJ4buTOOG7i1dp4buJ4buTOeG6qVfhuqfhu4XEg1ciP+G6q1fDo8SDw6Hhuq1X4bql4bq3aFfhu4vDo+G7g8SDw5pX4bqpw6Mk4bqpw6NXIMOjYuG6qeG6o1fDrDZX4buLxIM4aFfhu4trIFfhuqcqV+G6reG6veG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuq1rIFfhu4vEgzfhu4lX4buLxIM34bqpV2nhu4nhu5M44buLVyBsJFfDgyThuqnDtMOjJFfhuqbEg+G6oTJXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhuqXEg+G6qcOjVzDhuqsk4bqpw6NX4bqnPuG7k1fhuqXDoyUgw6NXw6Mq4bqp4bqjV+G6pyrhuq1X4buLw61k4bqp4bqjV+G7izzhuq3DmlciZsSDVzFiV+G6pypXw6zDslciP+G6q1fDtWFXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9Xw7UqV+G7i8OjxIM44buLV+G7i8Ojw7IgV+G6qcOjPuG7i1fDteG7h8SDV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNX4bqlw6PEg1fDo2RX4bqjIWhXaMOjP8SDVyAlIFfDrWzEg1fDreG6q1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6reG6q+G6qeG6o1fhuq3hu4nhurnhuqnDmlfDo27hu4fhuqnhuqNX4buL4buHxINX4bqtayBX4buLxIM34buJV+G7i8OtZlfhu4vDoyrhuqnDo1cgw6nhuqnhuqNX4buL4buTVyI/4bqrV8OjxIPDoeG6rVcxbuG7hSBX4buL4bqv4bqpV+G6qcOjxINh4bqtV+G6qcOjPuG7i1fhu4smxINXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buo4buxKsSDVz/huqnDo1RX4bqmJOG6qVfDgyrGry9o4buo

Bài ảnh: Lan Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]