(Baothanhhoa.vn) - Hoạt động kinh doanh, thức ăn chăn nuôi (TACN), thuốc thú y (TTY) trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây phát triển mạnh. Vì vậy, bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi người chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8w4buPQeG7sWfhu6Hhu4bhuqxB4buxZ0ThurjDskFn4bu34buIZ8OJ4but4buC4buhZ+G7j0Fn4buh4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ0lvZ8OJ4but4bq44bqw4buhZ8OJ4but4bq6Z+G7isOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/4busw4HDs8OJZ3HhurJB4buxZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61lZ8OJ4but4buC4buhZ+G7j0Fn4buh4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ+G6uzBN4bugQOG6vWVnw4nhu63hurjhurDhu6Fnw4nhu63hurpn4buKZ+G6uzAwxIPhur1nw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0Fnw4l5QeG7rWfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWfhu7HGoUFnceG7leG7imdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu5w7NB4butw6ln4bqhd2dJ4bub4buKZWfhu5/DuUFn4buhw7NB4butZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4lu4buhZ8OJ4but4bquQeG7sWfDieG7r0FlZ8OJ4bq44buKw7lBZ8OJxJDhurjhu4rhu6dBZWfhu6Dhu63hu69n4buhw4rhu6Fn4bug4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ0lvZzDhu63hurpn4buKZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nceG7jWfDieG7j0Hhu7Fn4buh4buG4bqsQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGVnw4nhu61tQeG7rWfDicSQbWVn4bu14buvxrDhu7lnw4nEkG1n4buhbuG7oWfhu6HhuqRnReG6qmdFw7JBZ8OM4bq44buXw4llZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nQeG7rcO04bu5Z+G7n8Oyw4FnScWpZ0Thurjhu4rhu6dBZ+G7t+G6qOG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ+G7oeG7reG7j0FnQeG6uOG6ruG7r2Vn4buxw4BDZ0Phu63GoUFnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ+G7oeG7reG7j0FnQeG6uOG6ruG7r2dtQWfDicOBb0FlZ+G7reG7r8Wp4bq4Z0ThurjDssOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZnDDieG7reG6uOG7ueG7n2fhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdqaGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7icOt4buJQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtaWsvaWpqcGjDrWjDrGzDrGzDiWvDrWhoa+G7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqdqaOG7iWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu49B4buxZ+G7oeG7huG6rEHhu7FnROG6uMOyQWfhu7fhu4hnw4nhu63hu4Lhu6Fn4buPQWfhu6Hhu63hu49BZ0Hhurjhuq7hu69nSW9nw4nhu63hurjhurDhu6Fnw4nhu63hurpn4buKZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZqaGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nDreG7iWZnL+G6v+G7oEdtZ+G7rW9B4buxZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nw4nhu63hu4Lhu6Fn4buPQWfhu6Hhu63hu49BZ0Hhurjhuq7hu69n4bqqZ8OM4buNZ13hurjhu4hn4bu24bqy4buhZ+G6u8SDw7lBZ1F4QeG7reG6vcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ+G7n27DgWfhu6Fuw4Fn4buh4bq+bWfhu6Dhu63hu69n4buhw4rhu6Fn4bug4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ0lvZzDhu63hurpn4buKZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1lZ+G7reG7r8WpQWdBbeG7imVnw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0Fnw4l5QeG7rWfhu6HDgGfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWfDrcOpw63DrGln4buh4bqkZ0Xhuqpn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWcwTeG7oEBlZ+G7icOt4buLZ+G7oeG6pGdF4bqqZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nMDDEg2VnSeG6puG7r2fhu6Fu4buhZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWdxbWdww7NB4buxZ0nhu6dn4bu54buj4bq4Z+G7ueG7jWVn4buh4but4bq+QeG7sWfhu7fDgcOz4buvZ0HDuUFnQeG7seG7huG6rOG7r2fhu6Hhu63hu49BZ0Hhurjhuq7hu69n4buhw4BnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZWdJ4buvxanhu6Fn4bu3Rm1n4buh4but4bqiQWVnQ+G7reG7lUFn4buf4buvxanDiWcwTeG7oEBlZzAwxINn4bufw7LDgWdxw7Lhu7ln4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWfhu7dvZ0nhu5dBZ3Hhu6dn4bu14but4bquQeG7sWdw4bupZ0nhuqbhu69nQeG7reG7r+G7p+G6uGdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7oeG7reG7j0FnQeG6uOG6ruG7r8OpZ+G7tOG7reG7r2dFR2dww4pB4buxZzBN4bugQGfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7n8Oyw4FnccOy4bu5Z+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnSeG7m8OJZ0Hhurjhuq7hu69nRcO6Z+G7oeG7reG7m+G7uWfhu7fhuqZBZWfDiUtn4bu3xaln4butbcOBZ8OJ4bq0QWfDieG7reG7guG7oWfhu49BZ+G7oW3DgcSRZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2cwMMSDZ+G7tXPhu7ln4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWdFw7pn4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu7Xhu63DsmdB4buPQeG7sWdD4but4bqgQeG7sWVnw4nEkHhn4bufxalB4butZWfhu6HDgGfDieG7rcawZ+G7seG7leG7imfhu6HhuqDhu69n4buh4bqi4buhZWfhu6Hhu63hu6XDiWdJ4bubw4lnQeG6uOG6ruG7r8OpZ+G7oOG7reG7r21nRXVnSeG7p2dJ4buvxanhu6FnRUdncMOKQeG7sWcwTeG7oEBlZzAwxINlZ+G7oeG7rXhnMMSQeEHhu61nMOG7rXhnMOG7reG6uuG7imVnw4nhu63huq5BZ8SDw7lBZ+G7oOG7hmVnw4zhu41n4bug4bud4bu5Z+G6oeG7lUFn4bq74bug4bud4bu5ZzDhu63hur7hu4rhur1lZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZGfigJwwxJBtQeG7sWfDicSQw7Phu69n4buh4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ+G7sW9n4buh4bq+bWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfDieG6ruG7r2fhu7fhurjhuq5BZ3Dhurjhu4pnw4nEkHdnw4nhurRB4buxZ3FvQWfhu7HGoUFnacOpaGhoZ+G7ocOBQcSRZ8OJxJDDgUHhu7FnROG6uG5nw4nEkHdB4butZ+G7oeG7reG7j0FnQeG6uOG6ruG7r2Vnw4xu4buhZ3F4QeG7rWfDieG7reG7guG7oWfhu49BZ+G7t29n4buK4bul4bq4Z8OJ4bqwZ3HGoeG6uGdJb8OBZ0nhuq5n4buh4bq8QeG7sWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7FlZ0Thurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61n4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWVnRcOyQWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buh4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ0l3Z0nhu5vhu4plZ8OJ4bqu4buvZ+G7t+G6uOG6rkFn4bu3Rm1n4buh4but4bqiQWfhu7nhurhtZ+G7oW7hu6FnRcOyQWdD4but4bud4bu5ZzBN4bugQGfDicOz4buvZ+G7oW7hu6Fn4buhR21n4butb0Hhu7Fn4bq44buKZ8OJdkFnceG7jWdx4buG4bqo4buhZ0Hhu7FvQeG7rWfhu6Hhu63hu4Lhu6FnQeG7j0Hhu7Fn4buh4buXQ2dD4butc0PEkWfhu7Xhu63huq5B4buxZ0VHZ3DDikHhu7Fn4buhbuG7oWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7ln4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu59tw4Fn4bufd2VnQeG7reG7jUFn4bu5buG7ocOpw6nDqeKAncOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4but4bqs4buvZ+G7seG7r21BZ0ThurhtZWfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7FnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZWfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZzBN4bugQGVnMDDEg2fDicSQw7lBZ3F4bWfhu59vQWfDiXlB4butZ+G7ocOAZ0Hhu61IQeG7sWfhu6Hhu63hurjhu4rGsEFn4buf4buv4bulQWfEkMSCZ8SQxanDiWVn4buIZ8OJ4but4buC4buhZ+G7oeG7reG7l0Nn4butb0Hhu61n4buhbuG7oWdE4bq44buKZ3F4QeG7rWfhu6Hhur5tZ0Phu61uQ2fhu7fhurjhu5vDiWdJ4bunZ+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWdFw7JBZ8OM4bq44buXw4llZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61n4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ3DDgW1B4butZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNlZ+G7oeG6pGdF4bqqZ3Hhu41nceG7huG6qOG7oWdB4buVQeG7sWfhu7fDuUHDqWcw4bq44buKZ0Hhu63hu6/DuUFlZ3DDgWfhu6Hhu63hu49BZ0Hhurjhuq7hu69nQeG7sW/hu4pn4buhb0Hhu7FnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZWdB4but4bq4Z+G7ocah4bq4Z0VHZ3DDikHhu7FnME3hu6BAZWcwMMSDZ+G7t29nxJDhu5fDiWfhu7fhuqZBxJFnSXdnSeG7m+G7imVn4bu14but4bquQeG7sWfDicSQbkHhu61n4bu14butw4Phu69nSeG7r8Wp4buhZ+G7ueG6ssOJZ0XhurBn4bux4buvbUFnw4nhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7oeG6sGfDiXdB4butZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61n4buhbuG7oWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7ln4bu14but4bquQeG7sWfhu5/DssOBZ3HDsuG7uWfhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZWfhu61vQeG7sWfhu7Hhu6/DsmVn4butb0Hhu7FnQeG7rW7hu69lZ+G7rW9B4buxZ0Hhu7HDgW/hu69ncG1B4butZ+G7ucOK4buhZ3Hhu4bhuqjhu6FnQ+G7rXNDZ+G7t+G7huG6uGfhu61vQeG7rWXDqcOpw6lnQeG7rcO04bu5Z8OJxJDDiuG7oWfhu7fhuqjhu6/DqWfhu57DuUFn4buhw7NB4butZ3HDgGVnSeG7r8Wp4buhZ+G7n8Oyw4FnROG6uMOyQWfhu7Xhu63huq5B4buxZ3HhurpB4buxZ+G7reG7huG6pkHhu7FncOG7o0Fn4buh4buAQeG7sWfhu7dv4bu5Z8OyQeG7rWfhu63hu4bhuqpB4buxZ3Hhu6VBZ+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4buh4bq+bWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7nDqWdA4but4bubQWfDieG7reG7guG7oWfEkMSCZ0lt4buvZ8OJxJDhuqBlZ8OJxqHhu7lnROG6uG1BZ8OJxJDhuqJB4buxZ+G7oeG6vm1nME3hu6BAZWcwMMSDZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2dFRmdD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFn4buf4bunQWdJSEHhu7Fn4buh4bq+bWdB4buxb0Hhu61n4buh4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZWfhu6Dhu63hu69n4buhw4rhu6Fn4bug4but4buPQWdB4bq44bqu4buvZ0lvZzDhu63hurpn4buKZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nceG7jWfhu6Hhu63hur5nceG6skHhu7FnQ+G7reG6sOG7r2fhu63huqhDZ0nhuqbhu69n4buhbuG7oWdx4bqkQWdJeGfhu6HDgGfhu7fhu6/DuUFnROG6uG1BZWfhu6Fu4buhZ3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWdx4bud4buKZ+G7ucOzQeG7rWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWVnQ+G7reG6tGfhu5/hu6/hu6VBZ+G7oW7hu6FnROG6uOG7imdxeEHhu61n4buh4bq+bWdD4butbkNn4bu34bq44bubw4lnSeG7p2dE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGVn4buf4bq44bquQWfhu59uQWVnRUdncMOKQeG7sWcwTeG7oEBlZzAwxINnw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0HDqWcw4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWdF4buV4bq4Z8SQ4bqyQeG7sWfDicSQw7lBZ+G7oW7hu6FnQ+G7reG7huG6pEHhu7Fnw4nhu6/FqUFnw4nhu63huq5B4buxZ8OJ4buvQWdJ4bunZ0Hhu7Hhurjhu4pn4buh4bqkZ8OJbuG7oWfhu63Ds+G7r2fhu6Hhur5tZ0nhu6/FqeG7oWdFR2dww4pB4buxZzBN4bugQGVnMDDEg2fhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7tXPhu7lnSW9n4bu14but4bquQeG7sWdx4bq6QeG7sWdE4bq44buKZ3F4QeG7rcSRZ+G7oeG7rXlnQcO5QWfhu7nhurhtZ+G6qmdB4butSEHhu7Fn4buh4bqkZ0Xhuqpn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWfhu6HDgGfhurjhu4pnw4l2QWVn4buhw4BnQeG7seG6uOG6tkFn4bux4bqw4buhZ8SQxIJnxJBvQeG7sWVn4buhw4Bnw4nEkMOBQeG7sWdwbUHhu61n4bu5w4rhu6FnceG7huG6qOG7oWdD4butc0Nn4bu34buG4bq4Z+G7rW9B4butw6lnUeG7r2dx4bqu4buvZ0nhuqbhu69nccOAZWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfDieG7rW1B4butZ8OJxJBtZWfhu7Xhu6/GsOG7uWfDicSQbWdx4buG4bqo4buhZ+G7oeG7reG6umfDicSQ4bqiQeG7sWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ0lvZ3Hhu41n4bu14buvxrDhu7lnw4nEkG1lZ+G7t+G7l+G7imfhu7nhu6Phurhn4bu14buvxrDhu7lnQeG7seG7reG7r8Wp4bu5Z+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7FnME3hu6BAZWcwMMSDZ+G7oeG6vm1n4buhbuG7oWfhu6HhuqRnReG6qmfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZ8OJxJDDuUFncXhtZ+G7n29BxJFnQ+G7reG6sOG7r2fhu63huqhDZ0nhuqbhu69n4buhbuG7oWfhu6HhuqRnROG6uG1BZ+G7oeG7reG7guG7oWdB4buPQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ0nhu6/FqeG7oWdD4butbsOJZ+G7reG7r8WpQWVnQeG7seG7j0Fn4buh4but4buRQWfhu7V4Q2fDieG7reG6rOG7r2dJb2fDjEdn4bu34buIZ+G7oW7hu6Fn4butb0Hhu61nSeG7r2dFw7JBZ8OM4bq44buXw4llZ+G7n+G6uOG6rkFn4bufbkFlZ0nhu5tBZ+G7oeG7reG6uOG7isawQWcwTeG7oEBlZzAwxINn4bu1c+G7uWfhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxw6lnMOG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu6Hhu63hur5n4buh4bqkZ0Xhuqpn4bu14buIZ+G7oW3hu7ln4bu14bulw4ln4bu14but4bquQeG7sWfhu5/hurjhuq5BZ+G7n25BZWfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZ8OJ4but4bq44bqw4buhZ+G7teG7reG6rkHhu7FnQcO04bu5Z8OJxJDDgUHhu7FncG1B4butZ+G7ucOK4buhZ+G7oeG7rcOBZ0Phu61zQ2Vn4buh4but4buXw4ln4buh4buX4bu5Z0lvZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDjOG6uOG7isO5QWfEkG9nRcOBbsOJZWdxbkHhu61n4bux4buvbmVnQ+G7reG7lUFn4bu3w4HDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7oeG6pGdF4bqqZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nw4nhu61yw4FnceG6ukHhu7FnROG6uOG7imdxeEHhu61n4buh4bq+bWdD4butbkNn4bu34bq44bubw4nDqWfhu57DuUFn4buhw7NB4butZ3HDgGVnw4nhu63hu4bhuqxB4buxZ8OM4bq44buKw7lBZ8SQb2dFw4Fuw4llZ+G7oeG7m0NnQeG7reG7m8OJZ3BtQeG7rWdFbuG7oeG7rWfhu6Fu4buhZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWVn4buhbmdB4but4buVQWfhu6HDgGfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7Fn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWcwTeG7oEBlZzAwxIPEkWfhu7Xhu6/GsOG7uWfDicSQbWVncW5B4butZ+G7seG7r25lZ+G7oeG7l0Nn4bux4buv4buX4buKZ+G7oeG7reG7gkHhu7FnQeG7reG7m0FnceG6vmdx4buv4bun4bq4Z+G7teG7r8WpQWfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZzBN4bugQGVnMDDEg2Vn4buh4but4buCQeG7sWfhu6Hhu615Z+G7rW9B4butZ0Hhu7Hhu63hu6dnw4nhu63hurpn4buKw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG6vEHhu7FnSeG6puG7r2dFRmdE4bq4w7JBZ+G7t+G7iGfhu6Hhur5tZ+G7oeG6pGdE4bq4bUFn4buh4but4buC4buhZ0Hhu49B4buxZ8OJ4butd2dB4butSEHhu7FncMOBbUHhu61nQeG7seG7reG7r8WpQ2Vn4buh4bqkZ0Xhuqpn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWcwTeG7oEBlZzAwxINnw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0Fnw4l5QeG7rWfhu6Hhu4BB4buxZ0Phu63DsuG7r2fhu6Hhu63hu5dDZ+G7rW9B4butZ0Hhu7Hhu63hu6/DueG7uWfhu6Fu4buhZ0Thurjhu4pncXhB4butZ+G7oeG6vm1nQ+G7rW5DZ+G7t+G6uOG7m8OJZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu3w71B4butZ0lG4buhZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWVn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rcOpZ1HhurDhu69nSeG6puG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ+G7oeG7reG7j0FnQeG6uOG6ruG7r2Vn4buhxqFBZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFn4buhbuG7oWfhu6HhuqRnReG6qmfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZzBN4bugQGVnMDDEg2fhurjhu4pnw4l2QcSRZ3HhurZB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZWdB4buVQeG7sWfhu6Ftw4FnQeG7reG7m0Fnw4nhu63hu4Lhu6FlZ+G7rcOzQWfhu6Hhu63hu6VnSeG7r8Wp4buhZ+G7t8Oz4bu5Z3DDikHhu7Fn4buhbuG7oWfhu7fDgcOz4buvZ+G7rcOAbWfhu6Hhu63hu5fDiWVnRUdncMOKQeG7sWcwMMSDZ8OJ4butcsOBZ+G7reG7huG6pkHhu7FncOG7o0Fn4buh4bq+bWdB4butb2dFw7JBZ8OM4bq44buXw4nDqcOpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsOJcsOMw4ktbeG7t+G7r+G7sUFkZ8SQ4buv4bux4butw4nEkWbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/4bueb+G7r2dJb2fDskHhu61kZ+G7tsO5Z0Dhu7HhuqLhu6HDqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL0Phur8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]