(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Nông Cống đã quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn. Vì thế, các làng nghề có sự phát triển tương đối ổn định, nhất là nghề chế biến lương thực, thực phẩm. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7sMOJw4zhu6fhu7lm4bu4xILhu7nhu6tm4bue4bqu4bu54burZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/hu7HDuWbhu6Phu63DueG7uWbhu7Xhu4DDguG7ueG7q2ZF4bux4buE4bufxJFmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu34bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiDhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZDw4lsxJFm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu7jEguG7ueG7q2bhu57huq7hu7nhu6tmcMOyZkPDiWzhu7lmReG7meG7t2ZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZF4bquRWbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2ZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu59t4bufZuG7tW7hu7nhu6tm4bu54bur4bux4bulxJFm4bu54burbuG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4bu5xILhu7nhu6tmReG7scSC4bu5ZWbDoHZmReG7scO5xJFm4bufbeG7n2bhu7Vu4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/DgWbEkOG7hGZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWZF4buAw4Lhu7nhu6tmcOG6ruG7rWbhurLhu7lmcHfhu7nhu7HEkWbhu7nhu7Hhu5VFZuG7tW5m4bu54bur4bux4bulZuG7n+G7scO5ZuG7o+G7rcO54bu5ZuG7teG7gMOC4bu54burZkXhu7Hhu4Thu5/EkWZF4bux4buE4bufZkLhu7Hhu5vhu7dlZiDhu4JmcMOBxJFm4burw4FCZkLhu7Hhu5fhu7lm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVmSOG7reG7p+G7n2bhu7Vu4bu3xJFm4bu54buZ4bu54burZuG7n2xBZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoUJm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZuG7ucSC4bu54burZkXhu7HEguG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu6FF4buxw4nhu7fhu6Nm4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmxKlnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i2nhu4tCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaGovaMSpxKnhu6FnaWfDrWrhu4vEqUXDrMSpxKloaeG7tWdlw71C4burYkThuqXDrWfDrOG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7sMOJw4zhu6fhu7lm4bu4xILhu7nhu6tm4bue4bqu4bu54burZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/hu7HDuWbhu6Phu63DueG7uWbhu7Xhu4DDguG7ueG7q2ZF4bux4buE4bufxJFmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu34buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFxKlnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i2nhu4vhu4VmL8Oq4buebeG7n2bEkMOz4bu5ZkLhu7Hhu5vhu7dm4bu14buAw4Lhu7nhu6tmReG7seG7hOG7n8SRZkXhu7Hhu4Thu59mQuG7seG7m+G7t2bhu5/Dimxm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu7jEguG7ueG7q2bhu57huq7hu7nhu6tmcG9FZkXhu63DusOJZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZkDhu55AfWbhu5/hu5VCZkV44bu54buxZnDhu4Dhuqzhu59mRUThu4Dhu7nhu6tm4bujbsOMZkVv4butZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7seG6tuG7rWbhu5/hu7HhuqzEkWbhu6vhu61s4bu5ZuG7sW7hu7nhu6tmRUThu4Dhu7nhu6tm4bujbsOMZnDFqWZF4buN4bu54burZuG7n+G7gOG6puG7ueG7q2ZDw4nDs+G7ueG7q2bhu6NtxJFmReG7rcO6w4lmReG7seG6vGbEkMOz4bu5ZkLhu7Hhu5vhu7dl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu7Ru4bu54burZiDhu5nhu7lm4buq4butbEHEkWbDjcOyZiDhu7Hhu43hu7nhu6tm4bu0QeG7ueG7q8SRZuG7tW5mcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7nhurLhu61mReG7rcO54bu54burZkjhuqThu61m4bu54bur4bux4bulZuG7tW7hu7dm4bu34butw7nhu7lm4burb0HEkWbhu7fhu63DueG7uWbhu6FB4bu54burZWYgROG7gOG6pOG7n2Zw4buZw4zEkWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZkVEQeG7ueG7q2bDjcOyZuG7n+G7scOKZsOMw7nDiWbhu7Vu4bu3ZuG7t+G7rcO54bu5ZuG7o8O14bu54burZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZC4buxbUJmReG7scOKZuG7n8SC4bu54burxJFm4bux4but4bunw4lmQ8OJw7Nm4buz4but4bu54buxZkXDuWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu59sQWVm4buy4buxQcOz4bu54burZmhnZuG7ueG7jeG7t2ZFROG6qGbhu7Vv4butZnDhu5nDjMSRZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7seG6tmbhu6vhu61sZnB24bu54buxZnDDsmbhu7dv4bu54buxZuG7oW/hu7lmcOG7l8OJZkXhu4Bm4bu3bcOMZuG7t8OB4bufZkLhu7Hhurzhu59mSOG6vGbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZWYg4buCZkhu4butZuG7seG6tmbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7jeG7t2Zw4buXw4nEkWZww7nhu7lm4bu5bMOMxJFmRUFu4bu5ZsONw7Jm4bufw4Fm4bur4buX4bu5ZuG7i2dm4bux4bq2ZnDhu4BsZuG7t23DjGbhu7fDgeG7n2ZIbkFmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4bu54bur4bux4bulZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVm4bu34butw7nhu7nEkWZwceG7t2bhu7Vv4butZuG7seG7reG7p8OJZkPDicOzZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lm4bufbEFmSG5mRUTDieG7ueG7q2bhu6N24bu54buxZuG7t+G6tOG7rWbhu7HhurZm4bufw4FmReG7scOJZuG7ueG7scahQmbhu7Phu7FBw7Phu7nhu6tmw61nZkVE4but4bunw4lmcOG6sOG7ueG7qy9F4buxbeG7ueG7q2Vm4buy4buxxILhu7nhu6tm4bu54buxR+G7ueG7q2ZF4buxw7nEkWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4bu1buG7t2bhu7fhu63DueG7uWbhuqhmw43DsmYg4bux4buN4bu54burZuG7tEHhu7nhu6tm4bufw4Dhu7lmRcah4bu5ZuG7oeG6vOG7ueG7q2Zw4buA4bqs4bufZuG7tWxBZnDhurbhu7nhu6tm4bu54buxbuG7uWZE4bq04butZkVv4butZnB3bGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tlZlDFqWbhu6PDs0FmcMOz4bu3ZuG7t+G6tkVm4bu3bcOMZuG7tW7hu7dm4bu34butw7nhu7lm4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4bufw4Fm4bux4but4bunw4lmQ8OJw7PEkWbhu7fhurThu61m4bux4bq2ZuG7n+G7l+G7uWbhu5/DgWbhu7Phu7FBw7Phu7nhu6tm4buLZi1maGdm4bu1bEFmcOG6tuG7ueG7q8SRZuG7tW7hu7dmSOG7reG7p+G7n2ZF4buxcUFm4bur4but4bqmxJFmSOG6pOG7rWZF4buxw4lm4bu54buxxqFCZuG7s+G7sUHDs+G7ueG7q2ZF4buCZmlnZnDDueG7uWZp4buLZuG7ueG7q+G7sXbhu7lmcOG6sOG7ueG7qy/hu6vhu63huqZlZuG7uOG7q+G7seG7pWbhu7Vu4bu3ZuG7t+G7rcO54bu5ZuG7n8OA4bu5ZuG7q8OBQmZC4bux4buX4bu5ZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZkjhu63hu6fhu59m4bu1buG7t2bhu5/hu7FBZuG7sW7hu7nhu6tmRUThu43hu7dm4bu1bEFmcOG6tuG7ueG7q2Zww7Phu7dm4bu54buxxqHhu7lm4bufxILhu7nhu6tmSOG7reG7p+G7n2bhu6vhu61sQcSRZuG7o23hu7lm4bu34butw7nhu7lm4buf4buxQWbhu59t4bufZnDhu5fDiWbhu7fhuq7hu63EkWbhu59t4bufZuG7n+G7seG6rGZFREHhu7nhu6tmSG5m4bu54burQW7hu61mRXjhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu57hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4bu1buG7t2bhu7fhu63DueG7uWYg4bux4buN4bu54burZuG7tEHhu7nhu6vEkWbhu7jEguG7ueG7q2bhu57huq7hu7nhu6tm4bufw4Dhu7lmcOG7gOG6rOG7n2bhu6Phu63DuUVmcMO54bu5ZkjhuqThu61m4bu54bux4but4bulw4lmxJDDs+G7uWZC4bux4bub4bu3ZuG7ueG6suG7rWZF4butw7nhu7nhu6vEkWbhu7nhu7Hhu4BjZuG7t+G7j+G7t2bhu59tw4xmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tmIsOC4bu5ZGbhu7lx4bu3xJFm4bur4butw4Bm4buf4buxw7Nm4buwQW7hu7nhu6tm4buq4butbOG7ueG7q2Rm4burb0FmReG7r+G7t2bhu7FHw4lm4bufw4Jmw43Dsmbhu7bhu63hu7nhu7Fm4buy4buxxILhu61kZuG7n+G7scO5ZuG7o+G7rcO54bu5ZkRsw4nEkWbhu5/DisSRZkPDicOzZsONw4nhu5VFZuG7s+G7seG7m8OJZsONw7JmIETDieG7ueG7q2Yg4buxbuG7ueG7sWVlZWYg4buCZuG7n+G7seG6tGbhu5/hu7F4ZuG7tW5m4bu54bur4bux4bulZkLhu7Hhurxm4bu14bq44bufZuG7ucSC4bu54burZuG7ueG7sW7hu7nEkWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4buf4buxw7lm4buj4butw7nhu7lm4bu14buAw4Lhu7nhu6tmReG7seG7hOG7n8SRZkXhu7Hhu4Thu59mQuG7seG7m+G7t2Zww7Jm4buh4buX4bu5ZkVE4bqoZkXhu7Fu4bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7HEkWbhu7ds4bu54burZuG7tW/hu61m4bu54burw4nhurDhu7lmReG7scOJZuG7ueG7scahQmbhu59sQWbhu5/hu7FBZuG7n23hu59m4bux4bq2ZuG7tW7hu7dm4bu54bur4bux4bulZWbhu7jhu7FH4bu54burZuG7ueG7jeG7t2bhu6vhu5fhu7lmcOG7mcOMxJFm4bur4butbWZFRHdmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWbhu5/Dimxm4bufbeG7n2bhu7Vu4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/hu7HDuWbhu6Phu63DueG7uWbhu7Xhu4DDguG7ueG7q2ZF4bux4buE4bufxJFmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu3ZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7lm4bu4xILhu7nhu6tm4bue4bqu4bu54burZnBvRWbDrOG7i2YtZuG7i2dmRUpmcOG6sOG7ueG7qy/hu7nhu43hu7fEkWbhu5/hu7Hhu63DueG7t2bDjeG7lUJmw414ZsOtZ+G6rWZF4bqy4bu54burZuG7q+G7rW1mRUR3ZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVm4bufw4psZuG7n23hu59m4bu1buG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu6VmRURB4bu54burZkVBbuG7uWbhu7HDicOM4bun4bu5ZWZQ4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu63EkWZFb0FmSOG7reG7p+G7n2bhu7Vu4bu3ZkXhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmw43DicOMw7rhu7lm4buf4buxQWbhu6vhu5fhu7lmaGVnZ2dm4bu1bEFmcOG6tuG7ueG7q8SRZkjhuqThu61mReG7scOJZuG7ueG7scahQmZF4buCZsOsZi1m4buJZkVE4but4bunw4lmcOG6sOG7ueG7qy/hu7nhu6vhu4Dhuqbhu60vReG7sW3hu7nhu6tlZiDhu4JmSOG7reG7p+G7n2Zw4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4buf4buxw7lm4buj4butw7nhu7lm4bu14buAw4Lhu7nhu6tmReG7seG7hOG7n8SRZkXhu7Hhu4Thu59mQuG7seG7m+G7t8SRZuG7ueG7q27hu7nhu7Fm4bu5xILhu7nhu6tm4bu54bur4bux4but4bunQmbhu7jEguG7ueG7q2bhu57huq7hu7nhu6tm4bu54burbsOMZuG7n27hu7nhu6tmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7llZiBEQeG7ueG7q2Zww4HEkWbhu7nhu6tu4bu54buxZkVE4bqw4bu54burZkVE4bqgRWZwbOG7ueG7q2ZF4buC4bu54burZuG7o+G7gOG6pOG7n2bhu5/hu7HDicOMxanhu7lm4buhd+G7n+G7sWZF4buxcUFm4bux4buA4bqk4bu54burZkXhu6/hu5/hu7Fm4buf4buE4bufxJFm4bu54bux4but4bulw4lm4bur4but4bqu4bu54burZuG7t+G6pOG7rWbhu5/DgWbhu7nhu43hu7nhu6tmxJDDieG7lUXEkWbhu5/hu7Hhu5VFZuG7teG7gOG6rOG7ueG7q2bhu59sQWZw4buA4bqs4bufZnDhu4BsZkhuQWbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZWbhu55t4bufZuG7n+G7mcOMZkVE4bqw4bu54burZuG7n8OBZuG7q+G7rW1mRUR3ZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lm4bufbEFm4bu54bux4buAY2ZEbMOJZkXhu7HDisOMZuG7n2zhu7nhu7HEkWbhu6Hhu4BsZuG7n23hu59m4bu1QW/hu61mcOG7gOG6rOG7n2bhu7fhuqhmROG6tuG7ueG7q2Vm4bu44bux4but4bulw4lm4buhQWzhu7nhu7Fm4bu54bur4bux4but4bunQmbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZkRsw4nEkWbhu5/DisSRZkPDicOzZkjhuqThu61mQ8OJw4xm4bu3xIJm4bu14bqk4bu5xJFm4buf4bux4buVRWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bufbEFm4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQmbhu5/hu7FBZkXhu7F3ZkVE4buA4bqm4bu54burZkVEQeG7ueG7q2ZIbmbhu7nhu6tBbuG7rWZFeOG7ueG7sWZw4buA4bqs4bufZuG7sXbhu7nhu7FmReG7sW7hu7nhu7FkZuG7n23hu59m4bu3xIJm4buxduG7ueG7sWbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZkRsw4nEkWZDw4nDs2ZF4buxcUFm4buf4buxw4nhurThu61mReG7gmbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZnDDueG7uWZF4butw7rDiWZF4bux4bq8ZnBs4bu54burZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7t2/hu7nhu7FkZsSQ4bquZkVEbOG7ueG7q2ZFRG/hu61m4buf4bux4buN4bu5ZuG7ucOJxILhu61mQ8OJw4xm4bu3xIJm4bu14bqk4bu5xJFm4bufxILhu7nhu6tm4bu54bur4bux4but4bunQmZF4butw7lCZkXhurzhu59mReG7jeG7ueG7q8SRZkVEQeG7ueG7q2Zww4HEkWZwbuG7uWbhu7Xhuqzhu7lmReG7jeG7ueG7q2bhu6N24bu54buxZkPDieG7meG7uWbDrcSR4buLauG6rS/hu7nhu43hu7fEkWZwbuG7uWbhu6vhu61sZuG7n+G7l+G7t2ZF4buN4bu54burZuG7o3bhu7nhu7FmQ8OJ4buZ4bu5ZsOtxJFqaeG6rS/hu7nhu43hu7dl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogw4nDjGbhu7nhu7Hhu63DuuG7ucSRZuG7ueG7q+G7seG7pWbhu5/hu7HDuWbhu6Phu63DueG7uWbhu7Xhu4DDguG7ueG7q2ZF4bux4buE4bufxJFmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu3ZkVv4butZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4bu4xILhu7nhu6tm4bue4bqu4bu54burZkjhu53hu7lm4bufw4Dhu7lm4bu54bux4but4bulw4lm4buxb+G7uWbhu5/hu7HDuWbhu5/hu5fhu7lm4buz4bux4buP4bufZkLhu7Hhurzhu5/EkWbhu7nhu7Hhu4BjZuG7seG7l8OJZuG7scO5RWbhu59t4bufZuG7seG6tmbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZkVv4butZuG7n23hu59m4bu1buG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu6VmcOG7pcOJZuG7ucO14bu3ZkVEQeG7ueG7q2bhu7Phu7HDiWbhu6Hhu5nhu7lm4buf4buAxJFmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWbhu7nhu6tsw4xmRW/hu61m4bur4butbGZwduG7ueG7scSRZuG7ucO64bu5ZuG7s+G7seG7rWZDw4nDjGbhu7fEgmbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZkXhu43hu7nhu6tm4bu1w7rhu7lm4buf4bq+4bu54burZuG7q+G7rWxmReG7jeG7ueG7q2ZFduG7ueG7sWZFRG/hu7nhu6tmxIJm4bu54bux4butxrDhu7dm4bu3xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmw7Phu7nhu7Fm4bux4buA4bqo4bu54burZnDDueG7uWZw4bqm4butZsSQ4bqu4bu54burZsSQ4but4bu54buxZuG7sUFvRWbhu5/Dimxm4bufw7Nm4bu54bur4buA4bqm4butZkVE4buE4bufZkXhu63DuUJmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWZIbmbhu5/hurbhu7nhu6tmcOG6sOG7ueG7q2Vm4buiw7rhu7lm4bufb+G7ueG7sWZww4HEkWbhu7Hhu5fDiWbhu7HDuUVmxJDDs+G7uWZC4bux4bub4bu3ZuG7n8OKbGbhu59t4bufZuG7tW7hu7nhu6tm4bu54bur4bux4bulZnDhu6XDiWbhu6FBZkXhu4BmReG7seG7gMOC4bu54burZkjhu6VmRcah4bu5ZuG7n8OCZsSQ4bqoxJFm4bux4bq2ZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVmcMWpZkXhu7HDiWbhu7fDiWzEkWbhu7nDuuG7uWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWZI4bud4bu5ZuG7o3dmckJm4bur4butbWRm4bu54bux4but4bulw4lm4bufw4JmxJDhuqhmSOG7neG7uWbhu5/hu7Hhu4BsZkPDiWzhu7lmReG7meG7t2Zww7nhu7lmSOG7leG7uWZw4bulZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7ueG7scOy4bu5ZuG7seG7reG7p8OJZuG7n+G7sUFm4bufbeG7n2bEkMOz4bu5ZkLhu7Hhu5vhu7dl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4bux4bqm4butZuG7q+G7rWzhu7lmReG6pOG7rcSRZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4bu4xILhu7nhu6tm4bue4bqu4bu54burZkXhu63DuUJmReG6vOG7n2ZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZF4bquRWbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2bDjeG6uOG7n2ZF4butw7nhu7lmReG7seG7gMOC4bu54burZuG7t2/hu63EkWZFb0FmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7reG7p+G7uWbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4bux4but4bunw4nEkWbhu5/Ds+G7rWZF4butw7nhu7lm4bu34budw4lm4bu3w7Jm4bujbEFm4bujdmbEkMOz4bu5ZkLhu7Hhu5vhu7dm4bu1buG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu6VkZuG7seG6tGZFROG6rGbhu59t4bufZuG7n8OCZsSQ4bqoZuG7tW7hu7nhu6tm4bu54bur4bux4bulZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxm4bux4bq24butZuG7n+G7seG6rGbhu7Vu4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7pWZIbmbhu59t4bufZsSQw7Phu7lmQuG7seG7m+G7t2ZA4bueQH1mcMWpZkXhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZkPDicOz4bu54burZuG7o23EkWZF4butw7rDiWZF4bux4bq8ZsSQw7Phu7lmQuG7seG7m+G7t2Rm4bux4bq0ZkVE4bqsZuG7n23hu59m4buhQWzhu7nhu7Fm4bu54bur4bux4but4bunQsSRZuG7seG6tmbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZuG7ocOJw4xmRUR2ZuG7seG7reG7p8OJZkPDicOzZuG7n23hu59mReG7sXdmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bux4but4bun4bu5ZuG7n8OBxJFmRXbhu7dm4buz4butw7nhu7dmReG7sXdmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu34bqk4butZWbhu57hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWZww4HEkWbhu7Phu7HDicOMw7nhu7lm4buz4bux4buv4buf4buxZuG7n23hu59m4buhQWzhu7nhu7Fm4bu54bur4bux4but4bunQmZw4buXw4lmReG7gGZIbkFm4buxw4nDjOG7p+G7ucSRZuG7gMOJZkXhu63DuuG7uWbhu59t4bufZuG7oeG7hGZt4bu5ZuG7n+G7scO5ZuG7o+G7rcO54bu5ZuG7ucSC4bu54burZsSQw7Phu7nEkWZF4bux4buE4bufZkLhu7Hhu5vhu7dmcMWpZkXhu7Hhurjhu59mcOG7m8OMZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVm4bu5xILhu7nhu6tm4bu54bur4bux4but4bunQmbhu7Fu4bu54burZuG7scOBbMSRZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7Hhu63hu6fDiWbhu5/hu7FBZuG7n23hu59mxJDDs+G7uWZC4bux4bub4bu3ZnDDtOG7n2ZF4bux4bq6ZuG7n8OKbGZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZWVlZlDhurDhu7nhu6tmReG7seG6puG7rcSRZkXhu63DuUJmReG6vOG7n2ZFxqFCZkVEw4nhu7nhu6tmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4bu54burbuG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu6Vm4bu5xILhu7nhu6tmReG7scSC4bu5ZuG7o+G7peG7uWZIR+G7ueG7q2ZFRMO64bu5ZuG7n8OCZsSQ4bqoZuG7o8OzQWZI4bunZuG7tW7hu7nhu6tm4bu54bur4bux4bulxJFmcG5BZkVvQWbhu7nhu6vhu7Hhu6XEkWZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7nhu6vhu7Hhu6VmRUTDicOM4bul4bu5ZkXhu7Hhuq7hu7nhu6tlZuG7quG7j+G7uWbhu7FBb0VmcOG6tuG7ueG7q2bhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5ZuG7n8OKbGbhu59t4bufZuG7tW7hu7nhu6tm4bu54bur4bux4bulZkjhuqThu61m4buhd+G7n+G7sWZI4bq8xJFm4buhw4lm4bu1d+G7n+G7sWZIbmbhu6PDs0FmReG6sOG7ucSRZkLhu7FtRWbhu7HDicOMZuG7q+G7rW1mRUR3Zkjhu43hu7lm4buxw4FsZkVEw4nDjOG7peG7uWZF4bux4bqu4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VFccONRS1s4bu14but4bur4bu5Y2ZE4but4bur4buxRWThu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu6Ju4butZkhuZsOz4bu54buxY2bhu7bhu63hu7nhu7Fm4buwbuG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDqg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]