(Baothanhhoa.vn) - Dưới chiêu thức combo du lịch giá rẻ như bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ đưa đón khách sạn… không ít người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Đây là chiêu thức không mới, song vào thời điểm du lịch nội địa đang có nhiều chương trình kích cầu phục hồi ,đã đánh trúng vào tâm lý đi du lịch giá rẻ của nhiều người.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84buBT+G7tuG7quG7hOG7nEzhu7jhu4Qi4buu4bu24buq4buEIltO4bu24buo4buE4buyN0vhu4Thu6BP4bu44buE4bui4bu44bu04buc4bu44buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4buEW1Phurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu4c1IeG7sOG7hOG7ouG7quG7sFUg4buEIuG7qjbhu6Lhu4Thu6Lhu7jhu7Thu5zhu7jhu4Thu54g4buE4buyVuG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu4RbU+G7hOG7tuG7qjXhu4Thu5xL4bu44buE4buoP+G7tOG7hMOhUeG7hOG7tEzhuqPhu4Thu5xL4bqjROG7hHvhu6oj4bu24buo4buEw53hu6pM4bui4buq4buEXU7hu7ZE4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hOG7oDVL4buE4bugQOG7tuG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hF1O4bu24oCm4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4busIuG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4bue4buS4bu24buE4bugw5Phu4QiWzzhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hOG7tk7hu7bhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4Thu6IzS+G7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Am4buw4buEIjUp4bu24buo4buE4buyN0vhu4Thu6BP4bu4xJDhu4Thu4Phu5LhuqPhu4Thu7JN4buE4bui4buq4buwVSDhu4Qi4buqNuG7ouG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7tCHhu7BE4buEXeG7uOG7tuG7qOG7hMOhTeG7uOG7hCLhu6oo4buw4buE4bug4buw4bum4bu04buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu7Y64buw4buE4bugVkvhu4Thu6BL4bu24buo4buE4buiQOG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7ouG7qjUu4bu24buo4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4TDneG7rOG7ouG7quG7hOG7ouG7lCDhu4R74buqMuG7ouG7hOG7qj/hu7Dhu4RE4bugw5Phu4Thu6BM4bu24buq4buEIlsw4bu24buo4buEw6FN4bu44buEIuG7kuG7tOG7hOG7ssOj4buE4bug4buw4buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4buEW1Phu4Thu6IzS+G7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7tuG7qDUo4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7niLhu6og4bu04buc4buE4bue4buq4buw4bueUOG7hOG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TEqEZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjcONw4x74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhIw40vR0bDjOG7nkhGSsON4buKR8ONIsOMRuG7skdGLSDhu7Yi4buwIuG7slDhu57EkFl74buo4buC4buES+G7siLDguG7guG7gU/hu7bhu6rhu4Thu5xM4bu44buEIuG7ruG7tuG7quG7hCJbTuG7tuG7qOG7hOG7sjdL4buE4bugT+G7uOG7hOG7ouG7uOG7tOG7nOG7uOG7hOG7niDhu4Thu7JW4bui4buq4buE4buo4buwTOG7hFtT4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LEqEZG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gsONw43DjOG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7giJQ4bqhIi1L4buy4buw4buo4bu2QuG7hOG7olDhu7YiUFtD4buC4bq84bq64buwxq9bS+G7tFDhu4Qi4buwIuG7slDDguG7guG6ouG7uCDhu7Eg4bucUOG7hMOh4buw4bueUOG7uOG7hHvhu7JL4bqjUFvhu4Lhu4RdW+G7osOC4buC4buqIiJ7XUIvL8Ogw6DDoMSQ4bqj4bu4ICIg4bucUMSQ4bui4bu44bu0L1Dhu7Thu5xQ4bueL+G6s3rGr+G7qGvFqVrhur/hu4fhu7Thu5Phu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw43DjcOM4buC4buExq9bS+G7tFDhu5zhu7hb4bueUFvDguG7gkbhu4Lhu4RL4buy4buy4bu4w6DGryDhu7Lhu7Jd4buiW1BQ4bu2w4Lhu4Lhu4Lhurzhurov4buwxq9bS+G7tFDhurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7Em4buw4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7iOG7hC3hu4Thu4rhu4TDoTdL4buEfSBLROG7hCJbVeG7tuG7hOG7tDoi4buEXSbhu4Thu57hu7DFqOG7tuG7hOG7oE3hu7bhu4TDneG7sOG7tuG7quG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4Thu6Lhu7jhu7Thu5zhu7jhu4Thu54g4buE4buyVuG7ouG7quG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7RE4buExq9L4bu2e0vhu6hQ4buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rEkMSQxJDhu4Thu6DDk+G7hOG7ouG7quG7sEvhu4RdU+G7hFvhu5Thu7Thu4RbOuG7hCLhu6oq4bu24buo4buEIuG7sOG7tuG7hMOhw5nhu4Thu6Dhu7hN4bu24buER8ONw43hu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu5wu4buEw6Eu4buEIk7hu7Dhu4Rd4buS4bu24buE4bucS+G6o+G7hMOh4buu4buE4bu0IEvhu4Thu6Lhu7jhu7Thu5zhu7jhu4TFqeG7qjDhu4TGsCAm4bui4buE4buo4buwTOG7hEnEkOG7iEZGxJBGRkbhu4Thu6A/4bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5PDleG7ouG7hOG7njFE4buEIuG7rOG7tuG7quG7hOG6oUzhu6Lhu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7ojNL4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4Qi4buw4bu24buE4bu2TeG6o+G7hOG7ouG7qjVL4buE4bugNSnhu6Lhu4TDneG7sOG7puG7tOG7hOG7ouG7qjbhu7bhu6jEkOG7hOG7q+G7uOG7tuG7qEThu4Qi4buqUOG7uOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu57hu7Dhu6Thu7bhu4Thu7Q6IuG7hF0m4buE4bugLuG7tuG7hMOhVuG7hOG7smHhu4Thu6pN4bu24buqROG7hMOhTeG7uOG7hOG7tDFL4buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu6JL4bu44buE4bug4buw4bum4bu04buE4buq4buw4buk4bu24buE4bu2S+G6o0Thu4Qi4buu4bu24buq4buEIltO4bu24buo4buE4buyN0vhu4Thu6BP4bu44buE4bui4bu44bu04buc4bu44buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4buEW1Phu4Thu7JN4buE4bug4buww5kg4buE4buq4bu4TeG7tuG7hCLhu7hN4bu24buE4bqhT+G6o+G7hFtLxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7Hhu6o44bui4buEIsOaROG7hCJO4buw4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG3hu7hM4buE4buiNOG7tuG7qOG7hCI34bu24buo4buE4bqhT+G6o+G7hFtL4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hMOhMuG7hMOh4buw4buk4bui4buE4buy4buwVeG7tuG7hH0gS+G7tuG7hOG7oMOa4bu24buE4buq4buu4bu24buq4buEIuG7qjbhu6Lhu4Thu7I3S+G7hOG7oE/hu7jhu4Thu54g4buE4buyVuG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu4RbU+G7hCI1LuG7tuG7qOG7hCI4xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Phu6bhu4Thu6pO4bu24buE4bui4buqw5rhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bu0w5Ui4buEIuG7sFUg4buE4buiOOG7ouG7hOG7ojNL4buE4bui4bu44bu04buc4bu44buE4buyN0vhu4Thu6BP4bu4ROG7hCLhu7ggW+G7hOG7niDhu4Thu7JW4bui4buq4buE4buo4buwTOG7hFtT4buE4bue4buwxajhu7bhu4RbS+G7hCJbVeG7tuG7hOG7oFZL4buE4bucTeG7tuG7hCJX4bu24buq4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG3hu7hMROG7hOG7oMOV4bui4buE4buc4buw4bukIuG7hOG7sk3hu4TDoU3hu7jhu4Qi4buqKOG7sOG7hOG7qOG7sEvhu7bhu4Thu6JL4bu44buE4bug4buw4bum4bu04buE4bueIOG7hOG7slbhu6Lhu6rhu4Thu7bhu6o14buE4buq4buw4buk4bu24buE4bu2S+G6o0Thu4Rb4buYIuG7hOG7ouG7lOG7tuG7hOG7okDhu4RdOOG7hMOhTeG7uOG7hOG7oiA64bui4buE4bugP+G7tuG7qOG7hOG7nDrhu4Thu6IzS+G7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Lhu5h7ROG7hOG7tuG7qE3hu7bhu6rhu4Thu6Lhu6o24bui4buE4bu2w5Lhu7bhu6hE4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEfSDhuqPDmeG7tuG7hOG7oFZL4buEe+G7qjUu4bu24buo4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIkzhu6Lhu4R9IE/hu7bhu4Thu7LDo0Thu4QiIOG6o1Xhu7bhu4QiWyDhuqPDmeG7tsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buDw5Xhu6Lhu4Thu5zhu7Dhu6QiROG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4bue4buS4bu24buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7ouG7lOG7tuG7hOG7tuG7kuG7tuG7qOG7hOG7okvhu7jhu4Qi4bus4bu24buq4buE4buiT+G7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu6JE4buE4bui4buqPeG7tuG7hOG7tMOVIuG7hOG7qDnhu7Dhu4TDoU3hu7bhu6jhu4Thu6Dhu6bhu4Thu7Qs4buw4buEw53Eg+G7hOG7tuG7qOG7qlfhu4Qi4buqOOG7ouG7hF044buE4bucO+G7hOG7rOG7ouG7qkThu4TDo+G7hOG7tuG7qOG7qlhLxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4LhurzhurpdIlvhu7jhu7bhu6jhurxt4bu4TeG7sOG7hOG6s+G7tuG7quG6ui9dIlvhu7jhu7bhu6jhurzhurove+G6vA==

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]