(Baothanhhoa.vn) - Bản chất của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là đánh thuế người có thu nhập cao nhằm điều tiết chênh lệch giàu, nghèo và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay do quy luật của sự phát triển và biến động của thị trường... việc đóng thuế TNCN theo quy định tại thời điểm không còn phù hợp, khiến người nộp thuế (từ tiền lương, tiền công của cá nhân) phải “thắt lưng buộc bụng”...
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s07EqeG7peG6qcOz4buf4buZxILhuqlu4bujcuG7peG7o+G6qW3hu4nDg+G6qW5qw4HhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOaxIJqw4Phuqkq4bujxILhu5PhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOz4buX4bqp4oCc4bulxILhu63hu5/huqlvw4JB4bul4bud4oCd4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw4Phu6PEguG6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqzTeG7g+G7peG6qW7hu6Phu4nDg+G6qW7hurLDquG6qcOD4bujxILhu5PhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG6ryrhu6RO4buk4bqx4bqpw7rhu4HhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qcOD4bujxILhu5Phuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW7FqeG6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4Hhuqluw6rhu6fhuqnhu6Xhu6Now7nhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4Phu5/hu5PDg+G6qW7hu6Phu5Hhu6Xhu6PhuqnDuuG7lW7hu6Phuqnhu53hu5/hu4HEguG6o+G6qeG7peG7neG7o8Oo4bun4bqpQuG7geG6qcOzxanhu6Xhu53huqnhu53FqcOB4bqpw7Phur/hu6Xhu53huql14buX4bqpQuG7geG7p+G6qeG7peG7ncSCduG7peG6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu53hu4vhu6XhuqnhuqLhur9u4buj4bqp4buk4buj4buB4bqp4bulw4Lhu7Nuw6PhuqkqxILEkOG6qeG7peG7o+G7n+G7keG7peG6o+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqlv4bun4bqpw4DEgsSQ4bqpw7rEgmrDg+G6qW7hurLDquG6qeG6ouG6rOG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qULhu4Hhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7ncOjw6PDo+G6qULhu5/hu5Vu4bqpw7PFqeG7peG7neG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDgMSCxJDhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOD4buj4bu14buf4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxrDhu6XhuqnDgeG7o+G6sOG6qeG7o+G7t8OB4bqj4bqpdeG7o+G7n+G7k+G7peG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4buld8OB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qeG6r8OD4bqm4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDusOCw73hu6Xhu53huqPhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qW7hu63hu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlu4bq/4bqp4bul4buj4buL4bul4bqx4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnigJzDg+G7o2fDg+G6qcO6w4Lhu6Xhu53huqltxIJ3buG6qW3hurbhu6Xhu53igJ3Do8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtb8OD4bujxILDuW3huqnhu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq54bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpxJHhurliw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NkY2IvYuG6ueG6uW/EkWLEkeG6q2RlY8OD4bq74bq5w6ljw7pjLWJlw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqtTsSp4bul4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqpbeG7icOD4bqpbmrDgeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw5rEgmrDg+G6qSrhu6PEguG7k+G6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4Hhuqlu4bq/4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7Phu5fhuqnigJzhu6XEguG7reG7n+G6qW/DgkHhu6Xhu53igJ3huqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg+G7o8SC4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurnhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcSR4bq5YuG6reG6qS/hurNO4bq/4bul4bqpbXfhuqkj4bujxrDhu6Xhu53huqk9xILhu4Phu6XhuqnDukXhuqnhu6N34bqpdeG7n+G7peG7o+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6o+G6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqlC4buB4bqpw4Phu6PEguG6qXXhu6Phur9u4bqp4bqvTuG6tm7huqkq4bujxILhu5PhuqnDg3Lhu6Xhu6PhurHhuql14buf4buXw7nhuqnDg+G6oMOq4bqpbuG6v27huqlCZuG7peG6qW3hu4Phu6Xhuqnhu6N54bqpw4PhuqDhu7fhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qW/hu4vhu6Xhuqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6TDo+G6qeG7guG7peG7o8Og4bqpw5rhu5Hhuqnhu6Lhu4Hhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpbeG7icOD4bqpbmrDgeG6ty/huqLDg+G6oOG7p+G7peG7neG6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqnDuuG7geG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6XhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qcO54buB4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqluxanhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnDg+G6oOG7oW7hu6Phuqnhu6V3w4HhuqnDg+G6puG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpw7rDgsO94bul4bud4bqp4buj4bunaW7huqnDg+G6puG6qW7hur9u4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw4Phu6PEguG6qXXhu6Phur9u4bqp4bqvw7rhu4HDueG6qcOD4buj4buRw7nhuqPhuqnDgeG7o+G6tuG6qW7hu4nDgcOjw6PDo+G6seG6qULhu4Hhu6fhuqnhu6Xhu53hu4vhu6XhuqnhuqLhur9u4buj4bqp4buk4buj4buB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bqiw6rEguG6qXXhu6Phu5/huqnDs+G7heG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6psOj4bqpw5nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5PhuqnDuuG7geG6qWJi4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7nS/Dg+G7o+G6v+G7peG7neG6qULhu4Hhuqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qcOD4bujxIJ3buG6qcSR4bqjxJHhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budL8OD4buj4bq/4bul4bud4bqj4bqp4bqi4buv4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqnDs8OC4bu3buG6qcOD4buh4bul4buj4bqpw7PFqeG7peG7neG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pMOj4bqpKuG7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4bujaOG7peG7neG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpbsWp4bqp4bq54bqpbWpu4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw7nhuqRu4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qeG6osSC4buJw4PhuqnDg+G6puG6qWXhuqkt4bqpZGU4w6PhuqlO4bq24bqpw4Phu6Phu5fhuqPhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4bqixILhu4nDg+G6qW7hurLDquG6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4HhuqltaOG7peG7neG6qeG7o+G7p2lu4bqpb8OC4buz4buf4bqpZeG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qWU44bqj4bqp4bujw73hu6Xhuqll4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOz4buT4bul4bqpYuG6q+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qWLhuqs44bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqli4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOz4buT4bul4bqpYuG6u+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qWJlOOG6o+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpYuG6u+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs+G7k+G7peG6qWRj4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6qcO64buB4bqpY+G6qzjhuqPhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qWRj4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOz4buT4bul4bqpZWPhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpw7rhu4HhuqljZTjhuqPhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qWVj4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOz4buT4bul4bqp4bq74bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6qcO64buB4bqpZOG6qzjhuqlC4buB4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhurvhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpw7rhu4HhuqlkZTjDo+G6qU5m4bul4bqpbuG6pOG6qULhu4Hhu6fhuqnDueG6pG7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpbWpu4bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOzxanhu6Xhu53huqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg+G7i8O54bqp4bul4buj4buJw4Phuqlk4bqpbeG7icOD4bqpbmrDgeG6qcO64buz4bul4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7GsOG7peG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HhuqlC4buz4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDs8Wp4bqpw7rhu4HDoOG6qcOZ4bqkbuG6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnhu53hu5/DquG6qW7hu4Phu6Xhu6PhuqHhuql14buj4bun4buD4bul4bud4bqpbuG6v27hu6Phuqnhu53hu5/huqrDquG6qW7hur9u4bqpbWpu4bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpQuG7geG6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG6qW7hu6PDgsOq4bqpw7PDguG7t27huqnDs8OCw6rhuqlC4buB4bun4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7oeG7peG7o+G6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnhu53hu5/DquG6qW7hu4Phu6Xhu6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7g+G7peG7o+G6o+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOD4buH4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7PDguG7t27huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqpYmLhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqj4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qcOD4bujxIJ3buG6qcSR4bqjxJHhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budL+G7peG7ncOC4bu14bufw6Phuqkq4bujw7Lhu6fhuqnDg3DDueG6qeG7o+G7n+G7l8SC4bqpbuG6ssOq4bqpbuG7o+G6ruG7peG7neG6qcOD4but4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4bulZ8O54bqp4bud4buf4bqq4bqp4oCcw4PDqsSQ4bqp4bujxrDDueG6qW7hu6Nww6rhuql14bujxanDquKAneG6qW7hurLDquG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqj4bqpw4Phu6Nw4bqpbuG7o+G7n+G6qcOD4buf4buRxILhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7k+G6qW7hu6Phu6fhuqnDuXfDg+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Hhu6PhurbhuqnDg+G7o8SCd27huql14buj4but4bul4bud4bqp4buhw4Phuqnhu6PDveG7peG6qeG6ouG7p+G6qULhu7Phu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpbeG7g+G7peG6qcOD4buj4buL4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpb+G7p+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phuqlu4buj4buf4bqpw4Hhu6Phu6HhuqnDuuG7s+G7peG6qeG7peG7o8OC4bqpxJDhuqnDg+G7k+G6o+G6qeG7neG7n+G6v+G7p+G6qW/hurZuw6PDo8Oj4bqp4buixKnEguG6qeG7o+G7k8OD4bqpw7nhuqRu4bqpbuG7o+G7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qcOD4buT4bqpbuG7o+G7p+G6qcO5d8OD4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qcOD4bujxIJ3buG6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlCw4Lhu7fDg+G6qWPhuqvhuqnDs+G7k+G7peG6qWThuqs44bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6psOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bujceG6qeG7ouG7p+G7geG7peG7neG6qSrhu6Nx4bqpT8SC4bul4bud4bqp4bu54bqpw4Hhu6PDguG7teG7peG7neG6qcOT4but4bul4bud4bqpfeG7leG6qeG6ryoj4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6seG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qeG7pOG7neG7p+G7geG7n+G6qW7hur9u4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw4Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G7l8SC4bqj4bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G7reG7n+G6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpdeG7o+G6v27huqluxrDhu6XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qW7hu6Phu5/huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDueG6tm7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bud4bufw6rhuqlu4buD4bul4buj4bqp4bul4bujw4LhuqnDuuG7gcO54bqpRMOq4bqp4bul4buj4buB4bqj4bqpw4Phu6PEguG7keG6qeG7peG7o+G7geG6qcOD4bqg4bup4bqj4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDg+G7o8SC4buvbuG6o+G6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oHHhuqlt4buV4bul4buj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpb8Oq4bul4buj4bqpw7nhurZu4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7o8Oq4bul4buj4bqpw4Phu6fhur/hu6XhuqlN4buiXeG7osOjw6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buk4buj4buf4buZxILhuqlF4bqpdeG7n+G7k+G7peG6qXXhu6Phur9u4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6Thuqlu4buj4bun4bqp4bqgaOG7peG7ncOg4bqpfeG7geG7n+G6qeG7pWbDueG6qeG7ncSp4bul4bqpw7Phu4vEkOG6qW/hu6fhuqnDs+G7h+G7n+G6qW9xbuG7o+G6qU7hu6Z94bueTy1i4bq94bqp4bud4buf4bq/4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqpw7rhu5/hu5XEguG6qcODZuG7peG7neG6o+G6qeG6oHbhu5/huqnDuuG7h8O54bqpw4Hhu6Phur/Dg8Ojw6PDo+G6qU7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpw7PFqeG6o+G6qW7FqeG6qeG6oOG7icOD4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuql14buj4bun4buD4bul4bqpw4Phu5/hu5nhu6Xhuql14buj4bq/buG6qcOB4buj4buD4buf4bqpbuG7o+G7n+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qcOD4buh4bul4buj4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qcO5aW7huqlv4bqw4bqpbsWp4bqp4bujxanDquG6qcOzw73hu6XhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu6Phu5/huqnDueG6pG7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bud4bufw6rhuqlu4buD4bul4buj4bqpQuG7geG6qcO54bqkbuG6qcOzxanhu6Xhu53huqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqlCbOG7peG6qeG7neG7n+G6quG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDuuG7geG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qcO6RcOj4bqp4buk4buj4buf4buZxILhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qeG7peG7o3Dhu6Xhuqlt4buZ4bqp4buleOG7n+G6qW7FqeG6qcODeOG7peG7neG6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4Hhuql14buj4bq/4bqj4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOD4buh4bul4buj4bqpw4Phu6fhur/hu6Xhuqlu4buj4buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qcOy4bun4bqp4buj4buPw4HhuqlCcOG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxanhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcO54bq2buG6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnhu53hu5/DquG6qW7hu4Phu6Xhu6PDo+G6qeG7osO94bul4bqp4bul4bqqw6rhuqPhuql14buj4bun4buD4bul4bud4bqpbuG6v27hu6Phuqnhu53hu5/huqrDquG6qW7hur9u4bqpbWpu4bqpw4Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4bqixILhu4nDg+G6qcO64buH4buf4bqpw4DEguG6v+G6qeG7ncSp4bul4bqj4bqpbuG7o3Lhuqlu4bq/buG7o+G6qeG7peG7o8OqxILhuqnDg+G6puG6qWXhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqj4bqpYuG6q+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50vbWpu4bqpdeG7o+G7n+G7k+G7peG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7PFqeG7peG7neG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qcOB4buj4buD4buf4bqp4oCcw4Phu6Nnw4PhuqnDusOC4bul4bud4bqpbcSCd27huqlt4bq24bul4bud4oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqzJeG6qMOq4bqpw7N44buf4bqpw7Phu5fhuqnhuq3hu6XEguG7reG7n+G6qW/DgkHhu6Xhu53huq3huqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg+G7o8SC4bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6R3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7rhu4HhuqnDg+G6oOG6v27hu6Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6qULhurbhuqlu4bqyw6rhuqlu4but4bul4bud4bqpb+G7i+G7pcOj4bqp4buk4buL4bul4bud4bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qXXhu6Phu5/huqnDg+G7oeG7peG7o+G6qcOD4bujxILhu5PhuqnhuqLDtOG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpw4Phur/hu5/huqnDg+G7h+G7p+G6qeG6ouG6pG7huqnDusOq4bun4bqpw7N34bul4bud4bqpQuG7geG6qW7hu4Phu5/huqnDg+G7o+G7n+G7leG7peG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlt4bqqw6rhuqluw73DueG6qW7hurLDquG6qcO5eeG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4bujw6PhuqnDmsSCasOD4bqpKuG7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6Thuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgMSCxJDhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4bujcuG6qeG6ouG7r+G6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4buf4buRxILhuqlv4bqw4bul4bud4bqp4bqvTiPhu57hurHhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7N34bul4bud4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlj4bqrOOG6qeG6ouG7p+G6qULhu7Phu5/huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDusSCasOD4bqpbsWp4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDuuG6rG7huqnDg+G7o+G7n+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qeG7o+G7p2lu4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDs+G7n+G7l8O54bqpw7Phu5/hu5nEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qeG7ncSp4bul4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDg+G7o3DhuqlO4buj4buh4bul4buj4bqpw4Hhu6PhurLhuqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqksxJDhuqltw6rhu6Xhuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlC4bq24bqpPcSC4buvbuG6qeG7o3fhu5/huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpbuG7o3Lhu6Xhu6PhuqnDueG6pG7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bud4bufw6rhuqlu4buD4bul4bujw6Phuqnhu6Thu6PDguG7peG7neG6qcOD4buj4bqsbuG6qcOD4buT4bqj4bqpbuG7o+G7teG6qU4j4bue4bqpw4Nm4bul4bud4bqpY+G6qzjhuqnDuuG7geG6qcOAxILhur/huqnDuuG7i8SCw6Phuql94buz4buf4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDs8Wp4bul4bud4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bqpbuG7g+G6qW7hu6Ny4bqpbsSp4bul4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzd+G7peG7neG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqli4bqrOOG6qcOz4buF4bqp4buD4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqDhu4nDg+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlu4buj4buf4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qeG7o2jhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW/hu6fhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qcSQ4buTxILhuqlC4buZ4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6o+G6qW9xbuG7o+G6qULhurbDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3hu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq54bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZWNlw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NkY2IvYuG6ueG6uW/EkWLEkeG6q2RjZMODYuG6ucOpw6nDuuG6vS1i4bq5w6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqtTsSp4bul4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqpbeG7icOD4bqpbmrDgeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw5rEgmrDg+G6qSrhu6PEguG7k+G6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4Hhuqlu4bq/4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7Phu5fhuqnigJzhu6XEguG7reG7n+G6qW/DgkHhu6Xhu53igJ3huqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg+G7o8SC4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurnhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWVjZeG6reG6qS/hurPDk+G7n+G7l8O54bqp4bud4bufw6rhu6fhuqlvcW7hu6PhuqnDusOCxILhuqnDs3fhu6Xhu53huqltaOG7peG7neG6qUTDsuG6qeG7reG6qcOD4but4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqlv4bqw4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw4rhu53huqDhu59tw6rhu6V14bqpw4Phu4fhu5/huqlE4buF4bqpKuG7o+G6rsSQ4bqpJcO94bul4bqp4bqv4buk4bud4bupbuG6qcOaaW7hurHhuqnDgeG7o+G6tm7huqlC4bq24bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpQsOqxJDhuqlC4buv4bul4bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqj4bqpw4Nm4bul4bud4bqpw4Phu6PEguG6qeG7peG7o2rDgcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4buj4buh4bul4buj4bqpQnDhuqnDg+G7o+G7k+G6o+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpReG6qXXhu5/hu5Phu6Xhuqlu4buj4bun4bqp4bqgaOG7peG7neG6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6qW7EqeG7peG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qcO54bqkbuG6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnhu53hu5/DquG6qW7hu4Phu6Xhu6Phuqlu4buj4bun4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw4PhuqbhuqliYuG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7keG7peG6qW7DquG7p+G6qeG7o8O94bul4bqj4bqpw4Phu6Nqw7nhuqlu4buj4buh4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqli4bq74bqpLeG6qWPhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budL8OD4buj4bq/4bul4bud4bqh4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Hhu6PhurbhuqnDg+G7o8SCd27huqnDg+G6puG6qcSR4bqjxJHhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budL8OD4buj4bq/4bul4bud4bqpw7rhu5Hhu6XhuqnDqeG6qS3huqnhurvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4budL8OD4buj4bq/4bul4bud4bqj4bqp4bul4bujaMO54bqpdeG7jeG7p+G6qW/hu4Hhu5/huqnigJzDg8SCeOG7n+G6qcOz4bu14buf4oCd4bqpbuG7o+G7p+G6qcOaxIJqw4Phuqkq4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzd+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOD4bujceG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlC4buB4bqpw4DEgsSQ4bqpw7rEgmrDg+G6qW7hurLDquG6qeG6ouG6rOG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6o+G6qcOz4buX4bqpw5rEgmrDg+G6qSrhu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7peG7o8Oq4bul4buj4bqpbXHhuqnigJzDuuG7h27huqnhu6NqxILigJ3huqlC4buB4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG6ouG6v8OD4bqpw7PDguG7t27huqlt4buf4buT4bul4bqpw7N34bul4bud4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Phu5PhuqluxIJ3buG6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qeG7o8O94bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqbhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWIt4bq5LWPhuqtjZOG6o+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcODZuG7peG7neG6qcO6w4LDveG7peG7neG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcOD4bqm4bqpYsOjxJHhur3huqvhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6XhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDuuG7keG7peG6qWLDo+G6u+G6q+G6q+G6qeG7peG7neG7geG7peG6qcOzduG7peG7neG6o+G6qcO5eeG7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Nm4bul4bud4bqp4buhw4Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qeG7o8O94bul4bqp4bq54bqr4bqr4bqp4bul4bud4buB4bul4bqpw7N24bul4budL8OD4buj4bq/4bul4bud4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDuuG7keG7peG6o+G6qcOD4bqwxJDhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4buj4buV4bqp4bqi4buv4bqpw4Phu6PDquG7peG7neG6qW1qbuG6qcO6w4LDveG7peG7neG6qULhu4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw4PhuqBmw7nhuqlu4bq/buG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6XhuqnDgeG7o+G6tuG6qW7hu4nDgcOj4bqpT+G7p+G6qcOzxanhuqPhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqp4oCc4bul4bud4buJw4Hhuqnhu6Xhu53hu6Phu43huqnhu6Xhu53DgkHhu6Xhu53igJ3huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qcOD4bujcOG6qeG7pcOqxJDhuql14buj4buD4bqp4bulZuG7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOB4buj4buD4buf4bqpw7PFqeG7peG7neG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pMOj4bqp4buk4bujw4Lhu6Xhu53huql14buj4buD4bqp4bulZuG7peG7neG6qW7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg2bhu6Xhu53huqnDusOCw73hu6Xhu53huqluw73huqnhuqLhu7nhuqnhu53hu5/hur/huqlu4buD4bqp4bqiw7ThuqnDusOy4bun4bqpw4Phu6PDquG7peG7ncOj4bqp4buk4bud4bujc8Oq4bqpw7rhu4HhuqnhuqLDtOG6qW7FqeG6qcOD4buj4buRw7nhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqPhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqluxIJ3buG6qeG6ouG7r+G7peG7neG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qW7hu4Phu5/huqnDg+G7o+G7n+G7leG7peG6qcO64buB4bqpbcOq4bunw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OZaW7huqlv4bqw4bqp4buk4buj4buB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7Phu4Xhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqpw7nhuqRu4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqp4buld8OB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qcOAxILDquG6qW7hur9u4bqp4bulZsO54bqpY+G6q+G6q+G6veG6o+G6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5PhuqnDuuG7geG6qcSR4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7nS/Dg+G7o+G6v+G7peG7neG6oeG6qcO5eeG7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4Hhu6PhurbhuqnDg+G7o8SCd27huqnDuuG7geG6qWLhuqPDqeG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50vw4Phu6Phur/hu6Xhu53Do+G6qeG7pGbDueG6qWPhuqtiY+G6qcODZuG7peG7neG6qcO54bqkbuG6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw4PhuqDhuqbhuqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5PhuqnDuuG7keG7peG6qeG6veG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50vw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOB4buj4bq24bqpw4Phu6PEgndu4bqpZOG6o8Op4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7nS/Dg+G7o+G6v+G7peG7ncOj4bqp4bukZsO54bqpY+G6q2PhuqvhuqnDg2bhu6Xhu53huqnDueG6pG7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6V3w4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7rhu5Hhu6XhuqliYuG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50vw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOB4buj4bq24bqpw4Phu6PEgndu4bqpxJHhuqPEkeG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50vw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qcOD4buH4buf4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDs+G7n+G7l8O54bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bul4buBxJDhuqlCbOG7peG6qcOD4buj4buJw4HDo+G6qU7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qcO6w4LDveG7peG7neG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcODZuG7peG7neG6o+G6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqj4bqpw7nhuqRu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G6oOG6puG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4buld8OB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqpQmzhu6Xhuqnhu53hu5/huqrhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqj4bqpbuG7o8OCw6rhuqluxanhuqnhuqLhuqzhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpbuG7o3Lhu6Xhu6Phuql14buj4buf4buT4bul4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5Phuqlu4buB4bul4bud4bqpbWbhu6Xhuql14buj4bunZuG7peG6qeG7o8O94bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OaxIJqw4PhuqnhuqLDguG6qcOT4bun4buB4bul4bqpTeG6v+G6qeG7pOG7neG7o3PDquG6o+G6qU7hu63hu6Xhu53huqnDg8SQ4bqpKuG7pOG7ouG7ouG6qcOaxIJqw4Phuqnhu6Thu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqnhu5zhu5/DquG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qU134bqpKsOC4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6o+G6qU134bqpKuG7geG7n+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDs8Oq4bul4bud4bqpbuG7o8SCa+G7peG6qW1x4bqpw7rhu4nEkOG6qUXhuql14buf4buT4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpQuG7meG6qeG6ouG6qMOq4bqpw7N44buf4bqpw5rEgmrDg+G6qSrhu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqj4bqpb+G6rOG6qXXhu5/hu5Phu6XhuqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuqk9xILhu69u4bqp4bujd+G7n+G6qcOD4buH4buf4bqpVcOJ4bqp4buj4bupw4HhuqnDg+G7o+G6pOG6qV3huqnhuq914buj4bun4buD4bul4bud4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqli4bqrLWPhuqtjZeG6seG6qULhu4HhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOAxILDquG6qcOD4buH4buf4bqpVcOJ4bqp4buj4bupw4HhuqnDg+G7o+G6pOG6qWJi4bqp4bqvdeG7o+G7p+G7g+G7peG7neG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpZS1j4bqrY8Op4bqx4bqj4bqpw4PhuqRu4bqpw7rhu4Hhuqlk4bqp4bulZsO54bqp4bul4bqqw6rhuqnDmsSCasOD4bqpKuG7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqnDueG7s+G7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDgMSCw6rhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu6Phu5/huqnhu6Xhu5nhu6Xhuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5PhuqnDg+G7o8OC4bu14bul4bud4bqpRMSCxJDhu5Hhu6Xhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7N34bul4bud4bqpw7rhu4HDueG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o+G6qcO6eeG7n+G6qcOD4buj4bu14buf4bqj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7GsOG7peG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzI+G7o8Wp4bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qSPhu6PGsOG7peG7neG6qT3EguG7g+G7peG6qcO6ReG6qeG7o3fhuql14buf4bul4buj4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqj4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qULhu4HhuqnDg+G7o8SC4bqpdeG7o+G6v27huqPhuqlO4bq2buG6qSrhu6PEguG7k+G6qcODcuG7peG7o+G6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qeG7ouG6qsSC4bqpKnDhu6Xhu6Phuqlu4buj4bun4bqpbeG7n+G7k8ODw6DhuqnDmeG6pG7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOD4bqg4bqm4bqp4bud4bufw6rhuqlu4buD4bul4buj4bqpbuG7o3LhuqnDgeG7o+G6sOG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phu4fhu5/huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qcOzceG7peG7o+G6qeG6ouG7p+G6qULhu7Phu5/huqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7k+G6qW7hu6Phu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4buj4bun4buHw4PhuqlC4buB4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7GsOG7peG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4Hhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qcO64buB4bqp4bu54bqpbuG6v27huqnDs+G7reG6qcOD4bujccOj4bqp4buk4buTxILhuqlu4bujasO54bqpw7Phu5/hu5nEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqj4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOzxanhu6Xhu53huqnDg+G7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6Thuqlu4bujccSC4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhur/DgeG6qcO64bqsbuG6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5PhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDs3jhu5/huqlu4bqyw6rhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6PEguG7k+G6qSrhu6RO4buk4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bqiZ27huqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7PFqeG7peG7neG6qeG7ncWpw4HhuqnDuuG7s+G7peG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bud4buL4bul4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7o2jhu6Xhu53huqnhu6Vmw7nhuqPhuqlu4buj4buf4buTw7nhuql14buj4bun4buD4bul4bud4bqpYuG6qzjhuqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G7o8SC4bqpbuG7i+G7peG6qcOz4buv4buf4bqp4bul4bud4buL4bul4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6qULhu4Hhuqlu4bujcuG6qUThu5PDgeG6qeG6osOqxILhuqnhu6PDquG7n+G6qeG6omdu4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qcOD4bqg4bq24bqpbnfDg+G6qW7hurLDquG6qeG7peG7meG7peG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qcO64buB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4Hhuqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qULhu4HhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4PhuqBx4bqp4bud4bufw6rhuqnDg2bhu6Xhu53huqnhuq99w4oq4bqxw6Phuqkq4buH4buf4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6o+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qXXhu5Hhuqlu4bqyw6rhuqlO4bq2buG6qSrhu6PEguG7k+G6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qeG7pWbDueG6qWPhuqtjYuG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qcOz4buHw4PhuqnhurtjYuG6qcOD4bq64bqpw7N24bul4bud4bqh4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Nj4bqpw7Phu4fDg+G6qWLDo2TEkWLhuqnDg+G6uuG6qcOzduG7peG7neG6oeG6qcSR4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqnDs8SpxILhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrY2ThuqnDs+G7h8OD4bqpxJHhuqvhur3huqnDg+G6uuG6qcOzduG7peG7ncOj4bqpT+G6sOG6qW1x4bqp4buD4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlvcW7hu6PhuqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qULhu4Hhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bud4buf4bq/4bqpbuG7g+G6qcOD4bujceG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qeG6ouG7r+G6qcOD4bujxILhuqnDg+G6puG6qcOD4bujxILhu5Phuqkq4bukTuG7pOG6qeG7pWbDueG6qeG6osOqxILhuqlCbOG7peG6qcODZuG7peG7neG6qeG7o8O94bul4bqp4bulZsO54bqpw4PhuqDDguG7s27Do+G6qSrhu6PDsuG7p+G6qcO6ReG6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qW7hurLDquG6qSPhu6PGsOG7peG7neG6qeG7pOG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpQuG6tuG6qS3huqlP4bqs4bqpw4Phu6fhur/hu6Xhuqkt4bqpI+G7o+G6v8OB4bqpbuG7o+G7k+G6o+G6qU7hurZu4bqpKuG7o8SC4buT4bqpw4Ny4bul4buj4bqj4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw4Nm4bul4bud4bqp4bul4buBxJDhuqlu4buj4bqy4bqpxJDhu5PEguG6qW/hu6fhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qW9xbuG7o+G6qW3hu4nDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qULhu4HhuqnDuuG6tMSQ4bqpdeG7k+G6qW7hurLDquG6qeG7pWbDueG6qcOD4bqgw4Lhu7Nuw6PhuqnDk+G7l+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6qcO64bu34buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpb+G6sOG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpbeG7g+G7p+G6qcOz4buDw7nhuqPhuqnhu6Thu6Phu4Hhuqnhu6XDguG7s27huqluxKnhu6XhuqnhuqLhu7PDueG6qUTDssO54bqpROG7jcOD4bqp4bqi4bqow6rhuqnDmsSCasOD4bqpKuG7o8SC4buT4bqpKuG7pE7hu6ThuqPhuqnhu6Xhu6Now7nhuqnhu6N54bqpw4PhuqDhu7fhuql1ccOB4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7pXfDgeG6qcOD4bujxILhu5Phuqlu4bq04bul4bud4bqp4bul4bujw4Lhuqnhu6XEguG7reG7n+G6qW/DgkHhu6Xhu53huqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg+G7o8SC4bqpQuG7geG7p+G6qeG7peG7neG7i+G7peG6qeG6ouG6v27hu6Phuqnhu6Thu6Phu4Hhuqnhu6XDguG7s27huqPhuqnDs+G6v8OB4bqp4bqk4bul4bud4bqp4bul4bujxILhuqluxKnEguG6qW7hu6Phu5/huqlu4buj4bun4bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6o+G6qcOq4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqlC4buB4bqpw4Phu6PEguG6qeG7o+G6rsOD4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu53hu5/DquG6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7peG7neG7p+G7geG7n+G6qULhu4Hhu6fhuqnDuuG7gcO54bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G7h+G7n+G6qW7hur9u4bqpdeG7o8SC4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqj4bqpb+G6rOG6qeG6v+G7peG6qcO64buz4bulw6PDo8Oj4bqpw4Phu6Phuq5u4bqpw7NrxJDhuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5Phuqkt4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qW7hu4Hhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw4PDskTDgy3DqsO64buf4bud4bulw6DhuqnhuqDhu5/hu53hu6PDg+G6oeG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqzTeG7geG7n+G6qULhu4Hhuqnhu4Phu6Xhu6PDoOG6qcOa4buR4bqp4bui4buB4bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L8OB4bqz


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]