(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, người dân ở xã Yên Thắng (Lang Chánh) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng vầu đắng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NA4buVdMOpQeG6tXPhu5nhu5XDqHThurVB4bq24bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXEqWfhuqjhurXhu4nhur1z4bq1a+G7nWXhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo1Phu5XDgnPhu5nhurVz4bq/cuG6teG7mWlz4bq1a2fhuqg54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurV54bq14bqsw6rhurU+w7Jz4bq1QOG7leG7gXPhu5nhurXDoFFlc+G7meG6tcSo4buVw6lz4buV4bqh4bq1a8Oq4bq1cuG6u3Phu5XhurVq4bq7c+G6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurVr4bux4buX4bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXEqWfhuqjhurVxZ3LhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurVwbXLhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurXhu7llc+G7meG6tUHhu7fhu6lz4buZ4bq14bqkacOB4bq1a+G7gXPhu5k54bq14buJ4bqudsSp4bq1a2nDgeG6tXJlc+G7meG6tXHhurvhu5fhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurVw4buXc+G7leG6tUHhu4054bq14buZdeG7s+G6teG7s+G7lWlz4bq14bqsdWXhurVrdeG7lznhurXhu5nhu5fhur1y4bq1c+G7meG7lcOodOG6tcSp4buVdOG6tXPhu5nhuq534buX4bq1amdzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXhu6HDgeG7uUHhu5fhu5Phuqg44bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1Y+G6qcSR4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6qeG6p+G6p+G7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6reG6pS/huqfDouG6q2rhuqnhuqXhuqvhuqdk4bqp4bqrQeG6qWLDosSR4bqpccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqlw6Jj4bqz4bq1ZXFBMeG6s0Dhu5V0w6lB4bq1c+G7meG7lcOodOG6tUHhurbhurVB4bu34bupc+G7meG6tcSpZ+G6qOG6teG7ieG6vXPhurVr4budZeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2PhuqnEkeG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s+G6qeG6p+G6p+G6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NT4buZ4bqud+G7l+G6tWpnc+G6teG6rMOq4bq1PsOyc+G6tUDhu5Xhu4Fz4buZ4bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSp4bq14bu34bq2c+G7meG6teG6pGnDgWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq14buhw4Hhu7lB4buX4buT4bqoOOG6s8Oj4buY4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq14buJ4bq54bq1UcO64bq1QOG7leG7neG6tVPhu5nhur9y4bq1eeG6teG6rMOq4bq1PsOyc+G6tUDhu5Xhu4Fz4buZ4bq14buV4buXw7Vz4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhuqfhurXhu5Vl4bq14bqkacOBOeG6tUHhu7d0c+G7meG6tWt1OeG6tcSpdeG6teG6pTnhuqfhurXhu5Vl4bq1QcOB4bux4buX4bq1a3fhu5fhurXhu5lpc+G6teG6q+G6tXPhur9yYeG6teG7iOG6ueG6tVPhu5nhur9y4bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQTnhurVB4bu34bqudsSp4bq1a2fhuqg54bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1c+G6ueG6qOG6tWvhuq54xKnhurVB4bu34bupc+G7meG6tcSpZ+G6qOG6tXHDgeG7qXPhu5nhurXhuqThurnhurXEqcOpxKnhurVxdOG6u+G7l+G6tcSpZ+G6qOG6tXFncuG6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6tXDhu5XDqcSpOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1QeG7lcOB4bq1c+G7lcOt4buz4bq1cmVz4buZ4bq1ceG6u+G7l+G6tcSp4buVdOG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6teG7t2hB4bq1QeG7lWjhu7Nh4bq1U+G7lcOtc+G6tUHhu5Vo4bqo4bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq94bq1cOG7l3Phu5XhurVB4buN4bq1QeG6tuG6tcSpZ+G6qOG6teG6pGnDgeG6tWvhu4Fz4buZOeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6teG7ieG6ueG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tWvhu51z4buV4bq14buz4buVw6nhurXhu4nhu6XhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1xKln4bqo4bq1cWdy4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq1cG1y4bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq9OeG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurXhu7llc+G7meG6tUHhu7fhu6lz4buZ4bq1xKln4bqo4bq14bqkacOBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXhu6HDgeG7uUHhu5fhu5Phuqg44bqzw6NL4bqueMSp4bq1U+G7leG6ueG6tXPhuq52xKnhurXhu5Xhu63hurVB4bu3eOG6teG6pOG7j+G6teG7meG7l8awc+G7mTnhurVwxJDhurVB4buVw4HDrUHhurXEqeG7leG6v3LhurXhu7l1xKk54bq1cuG7g0HhurVw4buVw6nEqTnhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4HhurVx4bq54bq1cXThurnhu5fhurXEqWfhuqjhurXhu7Phu5XhuqDhurXhu5V44buz4bq14bqkduG7l+G6tUHhu5Xhu7HhurVz4buV4bquw71z4buZOeG6tXDhu5XGoeG6teG7lcOtw4HhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k54bq1cOG7leG7l+G6tWvhuq54xKnhurXEqeG7leG6v3LhurXhu7l1xKnhurVrw4Bz4buZ4bq14bu1w4HhuqjhurVB4bu34bubc+G7leG6tXDEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6tWvDquG6tUHhurZz4buZ4bq14buJ4bqudsSp4bq1cmVz4buZ4bq1ceG6u+G7l+G6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6vWHhurVL4buNc+G6tXNl4bqoOeG6tWrhu5fDtXPhurVBxqHEqeG7leG6teG6pGnDgeG6tcSpw4Nl4bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq14buJ4bq54bq1a2Vz4buZ4bq14buJ4buBQeG6tWtpw4HhurXEqeG7lXThurVB4buVw4HhurXhu5V04bq7xKnhu5Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo+KAnFnhurXhuqThuqBz4buZ4bq1a2hB4bq1c+G6ueG6qDnhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1xKln4bqo4bq14buZ4bub4bq14buz4buV4bqg4bq14buVeOG7s+G6teG7leG7r3PhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4Fh4bq14bu4ZcOB4bq14bqp4bq1c+G6v3I54bq1xKln4bqo4bq14bqkacOB4bq14buJ4buBQeG6tWtpw4HhurXEqeG7lXThurVB4buVw4HhurXhu5V04bq7xKnhu5U54bq14buZ4buXw6nhurVB4bu34bud4bq1cmVz4buZ4bq1ceG6u+G7l+G6tUHhurbhurXhuq3DouG6tWvhu41z4bq14bqpw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZL+G7lWUvc+G6v3I54bq1xKln4bqo4bq14bqkacOB4bq1xKl14bq1xKnhu5XDgeG6tXBC4bq1ceG6rsOB4bq14buZxrDEqeG6tUHhu7fDsnPhurViw6LhurVz4bq/cuKAnTnhurXhu4nhurnhurVT4buZ4bq/cuG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo8SoxIJz4buZ4bq1c+G7leG6ruG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6teG7ieG6ueG6tVPhu5nhur9yOeG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqVjOeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6teG7ieG6ueG6tVHDuuG6tUDhu5Xhu53hurVSZeG7l+G6tXnhurXhu4nhur1z4bq1U+G7meG6uXLhurXhu7LGsMSp4bq1xKnhu5XDgeG6qMO0c+G6tWvhu7Hhu5fhurXhu5lpc+G6teG6reG6teG7lWXhurVxw4Hhu6lz4buZ4bq1cG1y4bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq94bq14bu5ZXPhu5nhurVB4bu34bupc+G7meG6teG6pGnDgWHhurXhu5jhu5fGsHPhu5nhurXhuqRpw4HhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq14buJ4bq54bq1UmXhu5fhurVB4bqy4bq1QWXhuqjhurXhuq7hu69y4bq1QeG6tuG6tXPhu5XDgnPhu5nhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4HhurVB4bu3w7Jz4bq1xKnDqXPhu5XhurXhu7fhurZz4buZ4bq1xKnDg2XhurXhuqzDqmHhurXEqOG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1cOG7l3Phu5XhurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq1xKnDg2XhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWpnc+G6teG7ieG6vXPhurVr4budZTnhurXEqeG7q3Phu5nhurVB4buVw7Jy4bq1cMSQ4bq1QeG7lcOBw61B4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhuqThurnhurXEqeG7leG6v3LhurXhu7l1xKnhurVqdOG6tcSpw6lz4bq14buJ4bur4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq14buV4bqudnPhu5nhurVq4buLcznhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4HhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7lcOp4bq1c+G7lWVz4buVYeG6tcSo4buV4buj4bq14bu5ZcOB4bq14bqt4bq1c+G6v3I54bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq14buJ4bq54bq1UmXhu5fhurVrw6rhurXEqXXhurVB4buVw7ThurXEqeG7leG7g0HhurVB4bujZTnhurXhu4nDqXPhurXhu7dl4bq1QeG7leG7neG6tUHhu7fhuq53c+G7meG6teG6pHbhu5fhurXhu7nGsOG6tUHhu5fhu49z4bq1cOG7lXThur1z4buZ4bq14bqlw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZL+G7lWXhurVy4but4buX4bq1c+G6v3Jh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo+G7iOG6ueG6tVHDuuG6tUDhu5Xhu53hurVA4buXw7JzOeG6teG7suG7lXXhurXEqOG7lcOD4bq1QeG7ncSp4buV4bq1I+G7iFNK4bq14bqsw6rhurU+w7Jz4bq1QOG7leG7gXPhu5k54bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQTfhurU+w7Jz4bq1QOG7leG7gXPhu5nhurVx4bq54bq1cuG7q0HhurXhuqzDquG6teG7ieG7l8Oyc+G6teG7meG7l3bhu5fhurXEqcODZeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1UWVz4buZ4bq1xKjhu5XDqXPhu5U54bq14bqkduG7l+G6tWtl4bq14buz4buVaXPhurVx4bq54bq1a+G7qXPhu5nhurXhu4nhurl04bq1amdz4bq1QeG7q8Sp4bq1QOG7lcOp4buX4bq14bu54buXc+G7leG6teG7ucawc+G7mTnhurVrd+G7l+G6teG7ucawc+G7meG6tcSpw7pz4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/cznhurVBROG6tXHDteG6teG7leG7q+G6tXPhu5nhu5XDqHThurXEqWV0YeG6tVLhu6tB4bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tWrhurnhu5c54bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXhu7XDgeG6qOG7j3PhurVxw4HFqXPhurVB4bu34bq/c+G6tUHhu7d54bq1QeG7m3LhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tUHhu5V0w6lB4bq1c+G7meG7lcOodOG6tcSp4buVdOG6tXPhu5nhuq534buX4bq1amdzYeG6tTzDquG6tWvDquG6tcSp4bq04bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq1a+G7l+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnPhurXEqeG6sMOBOeG6teG7lcO5xKnhurVBw63hu7PhurVw4buXc+G7leG6tXPhu5nhu5Xhu5fDtXI54bq1QeG7m3LhurXhu5Xhu5fDtMOB4bq1xKnDqcSp4bq1cXThurvhu5fhurXhu5nhu5fGsHPhu5nhurXEqWfhuqjhurVB4bu34bupc+G7mTnhurXhuqTDrUHhurVzw4HFqeG7l+G6teG7s+G7leG6oOG6teG7lXjhu7PhurXhuqR24buX4bq1a+G7qXPhu5nhurVraEE54bq1QcOt4buz4bq14bu1w4HDqXPhurXEqWVz4buV4bq1QcOpxKnhurXEqcODZeG6tWvhu6lz4buZ4bq14buJ4bq5dGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s0Fs4bqsQS1lceG7l+G7mXM34bq14buhw4Hhu7lB4buX4buT4bqoOOG6s8OjU+G6v3LhurXhuqfDouG6peG6qznhurVz4buVw61z4bq1QeG7lWjhuqjhurVBxqFz4buV4bq1cOG7leG6veG6tUHhu5Xhu5fhurVw4buXc+G7leG6tUHhu43hurVB4bq24bq1xKln4bqo4bq14bqkacOB4bq1a+G7gXPhu5k54bq1QeG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBZeG6tcSpw6nEqeG6tXPhu5nDgeG7qXPhurXhuqTGsHPhurVB4bq24bq1xKjhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurXhuq3DomU54bq14bql4bqt4bqrOeG6tcSp4buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq14buZ4buX4bq9cuG6tXPhu5nhu5XDqHQ54bq14bqsw6rhurVr4bquZeG6teG6pOG6uXThurVB4bu34bupc+G7meG6tUHhu5XhurThurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq14bqp4bqr4bq14buVZeG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6teG7leG7q+G6tXPhu5nhu5XDqHQ54bq14buV4bur4bq1xKnDrXPhurVz4buZ4buVw6h0YeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqzQWzhuqxBLWVx4buX4buZczfhurXhu6HDgeG7uUHhu5fhu5Phuqg44bqzw6MoacOB4bq1ceG6ueG6tXF04bq54buX4bq1xKln4bqo4bq14buJ4bq9c+G6tWvhu51l4bq14buZ4buBc+G6teG7iXXhurXhuqR24buX4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bq24bq1cWfDgTnhurVBw4HhuqjhurVz4buV4buXw7JzOeG6tWp04bq1cuG7q0HhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq1auG6ueG7l+G6tXPhu5nhuq534buX4bq1amdz4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhu4nhu5fhu41B4bq1cOG7lWXhu5fhurVB4buVw6nEqeG6tXLhurnhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKnhu5XDgOG6tUHhu7fDuXPhu5nhurXEqeG7leG6v3LhurXhu7l1xKk54bq1c8Oyc+G6tcSpZ+G6qOG6teG6pGnDgeG6teG7ieG7neG6teG7ucOB4bqo4bq1QeG7lXTDqeG7l2HhurXhu7hlw4HhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurVB4buV4bq04bq1c+G7meG7leG7l8O1cjnhurVz4buVd+G6teG7s+G7leG6oOG6teG7lXjhu7PhurXhuqR24buX4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1cOG7l8O1c+G6tWtoQeG6tWtl4buXOeG6tXDhu5XGoeG6teG7lcOtw4HhurVzw7Jz4bq1xKln4bqo4bq14bqkacOB4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXPhu5Vlc+G7lTnhurVBROG6tXHDteG6teG7ucawc+G7meG6tWvhurtB4bq1xKlldOG6tXHhurvhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq1Qcawc+G6tcSpxalz4buZ4bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSpOeG6tcahQeG6teG7uWfDgeG6teG7icO1c+G7lTnhurXEqXXhurVB4buVw7ThurVB4buVw4HhurVz4buVw63hu7PhurXhu7XDgWVz4buV4bq1c+G6v3Jh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo1F44buX4bq1c+G7lcOBw61z4bq1QeG6tuG6tcSpZ+G6qOG6teG6pGnDgeG6tWtscuG6tXHhurvhu5fhurXEqWV04bq14buV4buvc+G6teG6p+G6tS3hurXhuq3hurVxaXPhurXhu7l04bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6tXF04bq74buX4bq1xKln4bqo4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurVw4buVw6nEqWHhurUo4bq5dOG6tXBC4bq1QeG7lcOB4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1xKlldOG6tWvhu5fDtHI54bq14bql4bq14buVZeG6teG6pGnDgeG6tcSpdeG6tUHhu5XDtOG6tUHhu5XDgeG6teG6pOG7j+G6tUHhu7fDsnPhurXhuq3DouG6tUFoc2HhurUoduG7l+G6teG7meG7l8Op4bq14buJw6lz4bq1c+G7leG6ruG6teG7leG7l8O1c+G6tXNl4bqo4bq1w6DhuqU5YuG6tS3hurXhuqfhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZL0Foc+G6oTnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tUHhu7fhu6lz4buZ4bq14bqkacOB4bq1xKl14bq1QeG7lcO04bq1QeG7lcOB4bq14bqk4buP4bq14buZaXPhurViw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZL+G7lWUvc+G6v3Jh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurNBbOG6rEEtZXHhu5fhu5lzN+G6teG7ocOB4bu5QeG7l+G7k+G6qDjhurPDo1Phu5XDrXPhurVB4buVaOG6qOG6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6veG6tXDhu5dz4buV4bq1QeG7jeG6tUHhurbhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4HhurVyZXPhu5nhurVx4bq74buXOeG6teG7leG7l8O1c+G6tXNl4bqoOeG6tcSp4bqgc+G7meG6teG6pHbhu5fhurVB4bu3w7Jz4bq14bqtw6LDouG6teG7lWXhurXhuqRpw4HhurVB4bqy4bq1c+G7leG7l8OycznhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWpnc+G6teG6rMOq4bq1PsOyc+G6tUDhu5Xhu4Fz4buZ4bq1a8Oq4bq1cnnhurXhu7fhu6tz4buZ4bq1QeG7lcOycuG6tWLDouG6teG7lWVh4bq1QOG7t3Rz4buZ4bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tUF24buXOeG6teG6rMOq4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6teG6pMOtc+G6tWvhu6tz4buZ4bq1U+G7lWdz4bq1amdz4bq1cnnhurXhu7fhu6tz4buZ4bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1QeG7t+G7qXPhu5nhurXhuqRpw4E54bq1a+G7qXPhu5nhurVB4buVd+G7lznhurVraMOB4bq1csaw4buX4bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6tWp0ZXPhu5XhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurXEqeG7leG7jeG6teG7ieG7l+G7jXPhurVxZ3LhurXhu7nhur1z4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bqk4bq54bq1c+G7mXThurnhu5fhurVB4bujc+G7leG6tWvDtOG6tUHhu5XDgeG6tXLDgWXhurXhu7nhur1z4bq14buz4buVw6xy4bq14bqkacOB4bq1xKnhu5V04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3Nh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NFw4FB4buVdOG7t+G6s8OjUOG7leG7gcSp4bq1xKjFqXPhu5nhuqMv4buzw6M=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]