(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buXZOG7lcOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu67GoeG7qcOhw6PDoMOhZuG7j8Oiw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Fm4bu34buXbsOhZuG6vXbDoeG7huG6qeG7l27DocOD4buJ4bupw6Fv4bqt4buXbsOh4buCb8O1w6Hhu61xw6Hhu5Zi4buXbsOh4buZQeG7g8Oh4buD4bqt4buXb8Oh4buv4buxw6Lhu5dvw6Hhu4Phurvhu6nDoeG7r8O14buXb8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqPDozQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE14bus4bql4buXbsOh4bq1L+G6ryDDoeG7mMOz4buL4buXw6FmxqHhuqfhu5fDoeG7rm/hu7XDuuG7l27DoeG7leG6rcOzw6HhuqDhuqfDoeG7gnDhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qcOhJMOzauG7r8Oh4buWw6Lhu5XDoTIk4buC4buCw5Mzw6Hhu6lvccOzw6Fv4bun4bupw6HhuqDDucOzw6Hhu4LDusOh4burdsOi4buXw6Hhu6hv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7qnZx4buDw6Hhu6/hu4nDoU/GocOiw6Hhu5LhurDDoTJW4busw4LDk+G7hDPDoeG7g3Dhu5duw6Hhu4dxw6Hhu4Jvw7XDoeG7rXHDoeG7l2Lhu5duw6Hhu5lB4buDw6Hhu4Phuq3hu5dvw6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7g+G6u+G7qcOh4buvw7Xhu5dvw6Ey4buo4buCw5Mzw6HhuqDhuqfDoeG7gm/DtcOh4butccOhKsOi4buXb8Oh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l2/DoTLhu6hOw5Mzw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6o8OjMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw6HDs+G7gmfhu5fhu69n4buxw6Hhu4Xhu69vduG7leG7h8Oh4buFb8Oz4buFZ2HDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6PDo+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqjxIPhuqHhurUv4bqjw6Dhuq/hu4XEg8Og4bq14bqv4bq3xIPhurfhu6/huqPhuq/Eg+G6t8SD4buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqhw6Dhuq9hw6HDouG7meG7rylh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu5dk4buVw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7rsah4bupw6HDo8Ogw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoWbhu7fhu5duw6Fm4bq9dsOh4buG4bqp4buXbsOhw4Phu4nhu6nDoW/huq3hu5duw6Hhu4Jvw7XDoeG7rXHDoeG7lmLhu5duw6Hhu5lB4buDw6Hhu4Phuq3hu5dvw6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7g+G6u+G7qcOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6o8OjYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Do8OjYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6t8Ogw6Dhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o8SD4bqh4bq1L+G6oeG6t+G6o+G7hcSD4bqhw6DDoMSD4bqv4bqz4buv4bqh4bqhw6DhurHhu5nhuqEw4bup4buXbmHDocOi4buZ4buvKWHhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7l2Thu5XDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buuxqHhu6nDocOjw6DDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOhZuG7t+G7l27DoWbhur12w6Hhu4bhuqnhu5duw6HDg+G7ieG7qcOhb+G6reG7l27DoeG7gm/DtcOh4butccOh4buWYuG7l27DoeG7mUHhu4PDoeG7g+G6reG7l2/DoeG7r+G7scOi4buXb8Oh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqjw6Nhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6t8Ogw6Bhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu65vZ8ahw6Hhu4bhuqnhu5duw6HDg+G7ieG7qcOhb+G6reG7l27DoeG7g2/DtcOh4butccOh4buo4buCw5PDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Og4bqjw6PDoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6peG7g8OhZuG7j8Oiw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7g+G6qcOh4buX4bu1w7nhu4Mgw6HhuqDDucOzw6HhurfhuqEg4bqj4bqvw6Fmw7Nr4buVIMOh4buqduG6qeG7l27DoeG7lsOz4buXb8Oh4bqg4buB4buXw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buveeG7g8OhbsOzw4DDoeG6oOG7j8Oh4buv4buxw7LDoeG7rXHDoeG6oSDDoeG7heG7geG7l8OhZuG6vXbDoeG7h+G6qeG7l27DocOD4buJ4bupw6Fv4bqt4buXbsOh4buo4buCw5Miw6Fuw7PDgMOh4bqg4buPw6Hhu6/hu7HDssOh4bqkw6Hhu6t24bq54buXw6Hhu5nhuqfDoeG7mMah4buXbsOhw4Lhu5ciw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG6oOG7j8Oh4buv4buxw7LDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu69vZ8ahw6Hhu5nhuqfDoU/huqnDs8Oh4buob+G7neG7l24gw6Hhu4Zj4buDw6FOw7PDouG7l24gw6FGcuG7l27DoeG7rm/huqXhu6kwMDDDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhw4Phu4nhu6nDoeG7r2/hu7fDocOjw6DDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buH4bqp4buXbsOhw4Phu4nhu6nDoW/huq3hu5duw6HhuqDDucOzw6HhurHhurEg4bq34bq1w6Fmw7Nr4buVw6Ey4buvYuG7l27DoeG6oeG6t8Oh4buHw6rhu4PDoeG7rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6o+G6ozMwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7gnjhu5duw6HhuqDDucOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r8O14buXb8OhT+G6qcOzw6Hhu4Thu7XDuuG7l24gw6Hhu4bhu43hu5dvw6Hhu65vdsOq4buXIMOh4buWw7Phu5dvw6Hhu4bhu43hu5dvIMOh4buu4bq5xILDoeG7lsOz4buXbyDDoUZj4buTw6Hhu5Zw4buXbiDDoeG7guG6p8Oh4buUw6J2IMOh4buuw7PEqeG7l8OhTsOzw6Lhu5duIMOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu5nhuqfDoeG7lXPhu6/DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buD4bql4buDw6Fu4bu1w7rhu5duw6Hhu5XEkeG7r8Oh4buVw7nDs8Oh4buDw73DosOh4buuxqHhu6nDocOjw6DDoeG7rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu5nhur3hu5fDocOD4buJ4bupw6Fv4bqt4buXbsOh4buv4bux4bu1w7nhu4MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rsOy4buXb8Oh4buvb2fGocOh4buv4bqyw6Hhu5lqw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7r8O14buXb8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6/hu7nhu5duw6HhuqB44buXbsOh4buvb3Zz4buDw6Hhu67GoeG7qcOhw6PDoMOh4buDw73DosOh4buo4buCw5PDoeG6o8Og4bqjw6Mgw6HhuqB44buXbsOhRnLhu5duw6Hhu4dk4buXbsOh4buscOG7l27DoU9y4buXbsOhZuG7t+G7l27DoWbhur12w6Ey4bqxw6Mg4bqxPjMgw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buvb2fGocOh4buZ4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG6oHjhu5duw6FGcuG7l27DoeG7h2Thu5duw6Hhu6xw4buXbsOh4buCw4F2w6Hhu5jGoeG7l27DoTLhurHhuqEg4bqvPjMgw6FGcOG7l27DoeG7lsOi4buVw6Hhu4Zzw6Ey4bqvw6A+MyDDoeG7hHbEguG7i+G7l8Ohb+G6qcOzw6Hhu5XDs8Sp4buXw6Hhu67hu7F24buXbsOhMsSD4bqjIOG6tT4zw6HhuqDhuqfDoeG7ruG6ucSCw6Hhu5ZudsSC4buL4buXw6Ey4bqjw6A+MzA0L+G7qTU04buvw6Lhu4fhu5lnw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4buDw6Lhu5Xhu6/hu7Fn4buXYcOh4buDZ+G7meG7meG7reG7qcOi4buDw7Phu5duKWHDoGHDoeG7g2fhu5nhu5nhu6nDouG7heG7hcOz4buXbilh4bqvYTU04buv4buHxqHhu4XEgjU04buv4buxNTThu6/hu4U1w6E0L+G7r+G7hTU04buv4buFNcOhNC/hu6/hu4U1NC/hu6/hu7E1NOG7r+G7sTU04buv4buFw6Hhu4PGoeG7meG7reG7qcOi4buXKWHhuqNhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU04but4buv4buxxqHhu5duNeG7rm9nxqHDoeG7qOG7gsOTIMOh4buVc+G7r8OhZuG7j8Oiw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4PGocOzw6Hhu5nhuqfDoeG7g+G7m8Oh4buDb+G6u+G7r8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOhZsOzxKl2w6Fv4bqn4buXb8Oh4buvceG7r8Oh4buTb8Ozw6Hhu4Phu5tdNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241w6HhuqEzw6Hhu4Jvw7PDoeG7qW/DssOhbsOzw6LDoeG7l2/DquG7qcOh4buvb+G7j8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4buvb+G6u+G7qSLDoeG6ozPDoeG7rsOz4buJ4bupw6Hhu4PDquG7l8OhZuG6u+G7r8OhZsOiw7PDoeG7hWzDoeG7heG6p+G7l27DoeG6oOG6p8Oh4butw4HDoeG7hXnhu5duw6Fm4bq74buvw6F04buXw6Fm4buP4buXbyLDocOjM8Oh4buUcMOzw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5PDs+G7l2/DoeG7hcahw6Lhu5dvw6Hhu5XDs+G7l2/DoeG7h+G6reG7g2/DoeG6oOG6p8Oh4buvb3Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7l8Oh4buTw7Phu5dvw6Hhu4XGocOi4buXb8Oh4buDcOG7l27DoeG7k2/DosOzIsOhxIMzw6Hhu4Jvw7PDoeG7qW/DssOh4buTb3Dhu5duw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu69v4bq74bupIsOh4bqvM8Oh4buub+G7pcOzw6Fuw7PDouG7l8Oh4buvb8Oi4buXb8Oh4buv4buxw6Igw6Hhu5PDs2vhu5XDoeG7r+G7scOiw6HhuqDhuqfDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7q3bEgsOhZuG7j+G7l28gw6Hhu69vw73DoeG7r3nhu4PDoW/huqfhu5dvw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu5dvw6Lhu5dvw6Hhu4Nv4bub4buXbiLDoeG6sTPDoeG7lHDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4buD4bqt4buXb8Oh4buv4buxw6Lhu5dvw6Hhu4fhu43hu5dvw6FmZeG7l24iw6Hhurczw6Hhu4Jvw7Lhu5dvw6Hhu6t2xILEqeG7l8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu5di4buXbsOhZnPhu5duIMOh4but4bql4buXbsOh4buv4bqtxqHDoeG7r+G7scah4buXbsOhbsOz4bqpw7PDoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4bqg4bq74buXw6FmxKnDoeG7g2/GocOh4buFxqHDouG7l2/DoeG7l25vw7Nq4bupIsOh4bqzM8Oh4buCb8Oy4buXb8Oh4but4bql4buDb8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buFxqHDouG7l2/DoeG7l25vw7Nq4bupw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Fm4bql4bupw6Hhu7fhu5duw6Hhu5dvdsOh4buD4bq9dsOh4buFxqHDouG7l2/DoeG7l25vw7Nq4bupIsOh4bq1M8Oh4buCb+G6u+G7r8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOhZuG6p8ahw6Hhu6/huq3GocOh4buZw6LGocOhZnPhu5duw6Hhu69x4buvIsOh4bqhw6Azw6Hhu65vw73DoeG7r3nhu4PDoW7Ds+G6qcOzw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG7r+G7scOi4buXb8Oh4buDb+G6u+G7qcOh4buDcOG7l27DoeG7h2Thu5duIMOhb8OzanbDoeG7q3bhuqnDoeG6oOG6p8Ohw6Lhu5fDoeG7l8Oz4buXb8Oh4buv4buxw6rhu6/DoeG7r0HDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7hXbEgsOh4buv4bux4buNMDQv4bupNTQv4buv4buFNTQv4buv4buxNTQv4buv4buHxqHhu4XEgjU0L+G7r8Oi4buH4buZZzU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupw4J24buvb8ah4buxYTXhu67hu6w0L+G7qTU=

TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]