(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TVV ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7icOg4bufw4JBbsawSsOKw4JBbsawQ8OCQW5I4buXxrBuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkHhu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7giPhu7Hhu5Xhu6lt4buJIUHGoeG7jm7DssO0LeG7k2du4bqhxagh4buobkjEgsOCw4Fu4bur4bujbsWp4buVw4Juw4HGocOCw4FuO3luw4HhuqThu5vGsMOBbkdEbsOz4buT4buPLzsjLeG6ocWoIeG7qG7Dk8O9bsOTw4Dhu7PGsG5IRsOA4bu1w4Ju4bq2w4Hhu5XDgG47eW7DgeG6pOG7m8aww4Fuw4HGocOCw4Fu4burRcOCQW5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbsavw4HEgm5Iw4HDg25HRG7hu41vLcavw6Avw6Dhuq3huq1uw4JBxqHhu45uw7LDsi3Dsy3Dsm/Ds+G7mW7GsOG7iOG7lW7FqOG7lcOCbsWo4bqgbkjDgUpuw6BGScOCQW5K4bq6w4JBbuG7quG7ncOCQW7Dk8O9bkjhu5/DgkFuxrBKw4rDgkFuR01u4bqy4bujw4LDgW7hu6vhu5vhuqRuxrDhu4jhu5Vu4buq4budw4JBbsOTxqFuSEbhu5fGsMOBbsOCw4HDgOG7s+G6tG7hu4RJ4budw4Ju4bqyw5VuxrDhu4jhu5VuIcOBxqFuw4JK4bq8xrBu4burRMOAbsOT4bq8w4BuxrBDw4JBbkjhu5fGsG7FqeG7neG6pG7Dk+G7s27hu4RJ4buOw73Dgm7hurLhur7DgG7GsOG7iOG7lW7DgkFKw4rDgG5Iw4B4SW7hu6nDjMOCQWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxq/hu7HDgkjhu7FGbeG7ieG7i8OA4bq0QW7GsOG6suG7lUdH4bq9bW7hu6lIw4FJ4bq0xaltbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vuw7Rvb+G7guG7jGZuw4Hhu7HDgEHDgUjhu4Vu4buN4buZ4buP4buC4buMZm7hu6nDgEfhu4LhurLhu5Xhu47hu4VuxanhurLhuqTGsOG6tmZu4bq04buVRkHDgMOCLeG6suG7seG7uUjhu4Vu4buVSUjhuqRmbuG6tOG7lUZBw4DDgi1Gw4BBw4FI4buFbuG7lUlI4bqkZm1uR0bGsOG6vW0vL8aw4bupw4Joxanhu5XhuqRIw4Hhu5XDgsOBw4HhuqThu5Vow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/Ds+G7meG7jeG7jy/Ds2/DteG7qcOyb+G7meG7jcOyb8OySMOz4buNw7Jv4bqyw7No4buCw4JBbW7hu5XhurJI4bq9bcOg4bufw4JBbsawSsOKw4JBbsawQ8OCQW5I4buXxrBuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFtbi/hu4nhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxq/hu5Xhu4JIw4DhuqTDgm3hu4nhu5zDgsOBbuG6tMOAw4LDgW7DgeG6qOG7lWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJLuG7isawbuG7q+G6oMaww4Fuw4LDgXDhurRuSEnhu454w4JuSEZJ4buOw73Dgm7hu6vDuuG7jm7hu6vhu4hnbkd0SW5H4buhxrBu4buESeG7lcOCbuG7q8OA4bu14bq0bsaww4HEgm7hu6vhu5vhuqRuxrDhu4jhu5Vu4buq4budw4JBbsOTw71uxrBDw4JBbkjhu5fGsG7FqeG7neG6pG7Dk+G7s27hu4RJ4buOw73Dgm7hurLhur7DgG7GsOG7iOG7lW7DgkFKw4rDgG5Iw4B4SW7hu6nDjMOCQWZuxq/DgcSCbkjDgcODbkdEbuG7jW8txq/DoC/DoOG6qW7Dk8ahbjt5bsOB4bqk4bubxrDDgW5HRG7Ds+G7j+G7mS07Iy/DoOG6oW5I4bq8w4BuxrDhu5fGsG7GsHXhu4JuxrDDgeG6oMOCw4Fu4buESeG7jsO9w4JnbuG7q0XDgG7DgkHEqG7GsEPDgkFuxrDDgUvGsGduw5PDgHjDgm7GsMOBS8awZ27GsOG7l8awbkjDiW7GsMOBS8awbuG7q+G6pMahw4JuSMOB4bu1Z27GsEXDgkFu4burxJDDgkFu4bup4bqk4buVw4LDgW7DgkHDgcOA4buz4buCbsOTxqFuSOG6pMahw4JuSMOB4bu1bsOCw4F0w4Ju4bupdMOCZm7DgnTDgkFuxrDhu5XhuqRuw5Phu5XDgG5IRuG6rGduSEbhu5fGsMOBbsOCw4HDgOG7s+G6tG7GsOG7iOG7lW7GsOG7l8awbsaw4bq6buG7hEnhu5XDgm7DgsOBxqFuw4JK4bq8xrBuSEbhuqTDgkFuxrBDw4JBbkjhu5fGsG7FqeG7neG6pG7Dk+G7s27hu4RJ4buOw73Dgm7hurLhur7DgG7GsMOM4buVbsOCQUrDisOAbkjDgHhJbuG7qcOMw4JBbkhG4bqkw4JBbkjDgcOKw4BuQcOA4buVw4JuSOG6vMOAZm5Iw4FJbsOBw41IbkdNbuG7hEnhu5XDgm5IdOG6tG7hu6tDw4JBbuG7q+G7neG6pG7DgkFKw4rDgG5Iw4B4SW7hu6nDjMOCQW7Dk8ahbsawRcOCQW7hu6vEkMOCQW7hu6nhuqThu5XDgsOBbsOCQcOBw4Dhu7Phu4Jnbsaw4buXxrBuxrDhurpu4buESeG7lcOCbuG7q+G6pMahw4JuSMOB4bu1Z27GsOG7l8awbkjDiW7GsMOBS8awbuG7jMahbsOBRcOAbsWpcMOCQW7DgsOBT8OCQW7Dgcahw4LDgW7hu6tFw4JBbkjDgcOAeUhuSMOBTcawbkjhu5vhuqRuw4HDgOG7s0lu4buESeG7nW7Dk8ahbkjhuqDDgsOBbuG7jOG7o27DgUXDgG7DgeG6puG7lW7DgkHGoeG7jm7GsMahw4JBbsaw4buV4bqkbsaw4buI4buVbsaw4buXxrBuw4HhuqThu5tIbuG7q0XDgkFuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFuSEZ4w4Ju4burw4Phu5VuxanGocOCbkjEgsOCw4FmbsOTw4Dhu7PGsG5Iw4luxrDDgUvGsG7GsOG7l8awbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbsWp4bud4bqkbsOT4buzbuG7hEnhu47DvcOCbuG6suG6vsOAbsaw4buI4buVbsOCQUrDisOAbkjDgHhJbuG7qcOMw4JBbuG7gsOB4budw4Bu4bur4bud4bq0bsWp4bud4bqkbkjhuqDDgsOBbkjDgcOAeUhuSMOBTcawZ25Iw4B5SG7hurbDgOG7s+G6tG7DgcOA4buzSW7hu4RJxqFo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icav4buKbkjDgeG7tWdu4buCw4F0w4JuxrBDw4JBbkhG4buXxrDDgW7DgsOBw4Dhu7PhurRuxrDhu4puSMOB4bu1Z25GQm5GxqHDgkFnbsaw4bqmbuG6skVuSEbhuqLDgsOBbsaww4HhuqRuSEzDgkFuxrDhurpu4buESeG7lcOCZ27hu6vhurrDgm7Dk8ODbkhG4bqkw4JBbsOTw4Dhu7PGsG5Iw4FNxrBuw4HDgOG7s8OCbsaw4buXxrBuw4LDgeG6puG6tG7DgsOBw4Dhu7PhurRuw5Phu4pnbuG7q8SQw4JBbkjDgcOKw4Bu4bq2w4Hhu6HGsG7hu4LDgeG7isawbkhGw4Dhu7NIbuG7q3luSOG6osOCw4FuSEbhu5vDgkFuSMOBw4B5SW5IRuG7l8aww4Fuw4LDgcOA4buz4bq0Z27Dk0NuxrDhu53hurRnbkjDgcOAeUlu4buESeG7jnlIbuG6ssOA4buzSG7GsOG7iOG7lW7GsOG7l8awbsOCQcahw4LDgWdu4bur4bq6w4Juw5PDg27hu6tK4bq+xrBu4buCw4F0w4JuxrBDw4JBbuG7gsOB4buKbkhG4buXxrDDgWZuxrDhuqZuxrDhurpuxrDDgXlu4buCw4FEw4Buw4Hhur7hu4JuxrDDgXFIbsaww4F3Z27hu6vEkMOCQW7FqUVuQcOAT+G7lW7GsOG7l8awbsaw4bq6buG7hEnhu5XDgmduSMOJbsaww4FLxrBuw5PGoW7huqHFqCHhu6huxrDhu5fGsG7DgUnhu47hu7PDgmduSMOBw4Nu4buM4bujZ25Iw4HGocOCw4Fu4buCw4FEZ25IRuG6pMOCQW7hu6vhuqZuxrDhuqZuR01u4buCw4F0w4JuxrBDw4JBbsOCw4HDgOG7s+G6tG7Dk+G7im5GQm5GxqHDgkFnbsaw4buKbkjDgeG7tW7hu6tEw4Buw5PhurzDgG5ITMOCQW7GsHXhu4JnbkhMw4JBbsOCQcahw4LDgW5IRuG6pMOCQW7GsEPDgkFuSOG7l8awbsWp4bud4bqkbsOT4buzbuG7hEnhu47DvcOCbuG6suG6vsOAbsaww4zhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFmbkhJ4buOeMOCbkhGSeG7jsO9w4JnbuG7gsOBw4luxanDgHnDgm7GsMOB4bqgw4LDgW5H4buXxrDDgW7Dk8ahbuG7gsOB4buX4buCbuG6sknDuUhuSEbhuqTDgkFu4bqy4bquw4LDgW7Dk03GsG7FqeG7neG6pG7Dk+G7s27hu4RJ4buOw73Dgm7hurLhur7DgG7GsOG7iOG7lW7DgkFKw4rDgG5Iw4B4SW7hu6nDjMOCQW7hu6tK4bq+xrBuSMOBTcawbsOBw4Dhu7PDgm5Iw4FKw4rDgkFu4buMSeG7jnjDgmdu4bq2w4Phu4JuSMOBw4rDgGduxrDDgUnhu454w4JuR3RJbsWpcMOCQW7DgsOBw4DDvUluw4HhuqLDgsOBbkjDgUvGsG7hu6vhu53hurRuxanhu53huqRuSMOBw4B5SG5Iw4FNxrBuw5PGoW7DgcOA4buzSW7hu4RJ4budaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhuqHFqCHhu6huSMSCw4LDgW7hu454SW7GsMO6SW5Iw7nhu4JuSEZJw4JBbkjhu5/DgkFuxrBKw4rDgkFuR01u4bqy4bujw4LDgW7hu6vhu5vhuqRuxrDhu4jhu5VuxrDhu5fGsG7GsHXhu4Ju4buI4buObsOTxqFuxrDDgeG6oMOCw4Fu4buESeG7jsO9w4Jnbsaw4buXxrBuw4JBxqHDgsOBbkjDiW7GsMOBS8awbuG7q+G7ncOCQWZu4buCw4Hhu5dIbsOBSeG7jm7Dk+G7lcOAbkhG4bqsbkjDgHjDgm7hu4LDgeG6pMOCQWduQcOA4buX4bq0bkfhu5dIbsaw4buI4buVbsaww4HDgG7FqUVnbuG7q+G7ncOCQW7Dk8OAeMOCbkhG4bqkw4JBbsawQ8OCQW5I4buXxrBuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFmbsOB4bqkxqHDgm5Iw4HDgOG7s8OCbuG6tsOBSUPDgm7hurbDgcOJbuG7gsOB4buX4buCbuG6ssOVZ25Iw4luxrDDgUvGsG7FqUVu4bq04buX4buObsaww4FJ4buOeMOCbkhG4buXxrDDgWduw4J0w4JBbsaw4buV4bqkbsOC4bufw4JBbuG6sk3GsG5Iw4FNxrBuSMOBw4Bu4buCw4Hhu5fhu4Ju4bqyScO5SGduxanhu53huqRu4bur4bud4bq0bsOBw4Dhu7NJbuG6sk3GsGduw4HDgOG7s0lu4buESeG7nW7hu4RJ4budw4Ju4bqyw5Vuw4LDgcahbsOCSuG6vMawbuG7q0TDgG7Dk+G6vMOAbsawQ8OCQW5I4buXxrBuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFmbkhJ4buOeMOCbkhGSeG7jsO9w4JnbkHDgOG7l+G6pG7hu6nhu4rGsGdu4buCw4HDiW7FqcOAecOCbsaww4HhuqDDgsOBbkfhu5fGsMOBZ27hu4LDgeG7l+G7gm7hurJJw7lIbuG6ssOAeMOCbuG7hEnhu5XDgm7hu6t5w4Juxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFmbkjhu5/DgkFuxrBKw4rDgkFuxrBDw4JBbkjhu5fGsG5Iw4Hhu5XDgsOBbkhG4buVZ27hurbDgOG7teG6tG5IRuG7lWduQcOA4buX4bq0bkfhu5dIZ27hu4xObuG6ssOVbsOTw4Bu4buCw4Hhu5vhurRuw5PGoW7DgeG6uG5IRuG6vm7DgkFKw4rDgG5Iw4B4SW7hu6nDjMOCQWZu4bur4bul4buObuG6tOG7m8OCw4Fu4buM4bujbsOBRcOAbsOB4bqm4buVZ27DgnTDgkFuxrDhu5XhuqRuw5Phu5XDgG5IRuG6rG5IRuG7l8aww4Fuw4LDgcOA4buz4bq0bsaw4buI4buVbsaw4buXxrBuSMOJbsaww4FLxrBnbsaw4buXbsOCw4F0w4JuR+G7ncOCbuG7jEl1SGdu4bq2w4DDgsOBbuG7qeG6pOG7lcOCw4Fuw4HGocOCQW7DgeG6puG7lWdu4bupw4PGsMOBbsOT4buKbsOTxqFuSMOJbsaww4FLxrBu4buM4bujbsOBRcOAbkhG4bqkw4JBbsawQ8OCQW5I4buXxrBuxanhu53huqRuw5Phu7Nu4buESeG7jsO9w4Ju4bqy4bq+w4BuxrDhu4jhu5Vuw4JBSsOKw4BuSMOAeElu4bupw4zDgkFmbsaww4Hhu4hu4burRcOCQW5I4bqgxrDDgW7GsE3GsG7DgUXDgG7DgsOBw7nhu4Ju4buESUTGsG5IeW5IRuG6pMOCQW7GsOG7l8awbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbsOB4bq+4buCbkjhu5fGsG7Dk8O9bsWp4bud4bqkbsOT4buzbsOCQUrDisOAbkjDgHhJbuG7qcOMw4JBbkhG4bqkw4JBbuG6tsOBSUPDgm7hurbDgcOJbuG7lMOh4buw4buUIW7Dk8ahbuG7hElExrBuSHlmbsaw4buXxrBuR+G7gGduxanhu5XDgmduw4JBxqHDgsOBbsawdeG7gm5IxILDgsOBZ27huqHFqCHhu6huxrDhu5fGsG7DgUnhu47hu7PDgm5Iw4HDg27hu4zhu6NnbkjDgcahw4LDgW7hu4LDgURuSMOB4bux4bqkbsaww4FLxrBuw4Lhu5/DgkFnbsOCw4HDgOG7s+G6tG7Dk+G7im7hu6tK4bq+xrBuQcOA4buV4bqkbsaww4Hhu4hu4burRcOCQW5IRsOA4bu1w4Ju4bq2w4Hhu5XDgG7Dk8ahbsWp4buX4bqkbsaw4buX4bqkbuG6tnlIbuG7hEnhu51uSMOBTcawbsOBw4Dhu7PDgm7hu6vDg8OCw4Fu4bq2w5RuSMOB4bux4bqkbuG7hEnhu45u4burw4PDgsOBZ25BTsOAbsOTw71uw6Hhu4Buxq9Dw4JBbsOgw4FK4bq6w4JBbuG7q+G7tW5Iw4nDgkFuw4Hhur7hu4JnbsWp4buX4bqkbsaw4buX4bqkbuG6ocWoIeG7qG5IxILDgsOBaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vhu5Vuw4FG4bux4bu54bq9bcOBSEjhu4JH4buFLy/hu4Thu4Lhu4LhurJoSMOB4buVw4LDgcOB4bqk4buVaEHhuqTDk2jDk8OCL8OTxanhu4Lhu4RfSMOB4buVw4LDgcOB4bqk4buVaMOCR+G7uS9HSEYv4buw4buT4buUb8Wob+G7qMOyxajhu7jFqOG7jcOzw7TDtOG7jeG7j+G7kcOyw7Xhu5Phu4/DtMOyb2/hu43FqMOzw7Lhu7Dhu5Mvw6rhu7nDgOG6suG7sS/hurbDgcOz4buT4buPaEfDgEHDguG7seG7qWjhu4Lhu6nhu7lt4buJ4bqr4bux4bq0bkjhuqTGocOCbsOT4bufw4JuO3luw4HhuqThu5vGsMOBbkjhu5vDgG7hu6t04buOaOG7iy/hu5Xhu4nhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buC4buUSUjDgeG6pEZt4buJI0Dhu4sv4buC4buJ

HG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]