(Baothanhhoa.vn) - Theo quyết định mới nhất của liên bộ, giá xăng, dầu trong nước sẽ giảm giá sau khi áp dụng quỹ bình ổn (BOG). Cụ thể, công văn của liên bộ Công Thương- Tài chính cho biết, từ 15 giờ ngày 16/8, xăng E5 RON92 giảm 544 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít.

Tin liên quan

Đọc nhiều

buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G6seG7oUvDtOG6sOG7oeG6tsO04bqq4burQ8O04bqu4bq2c0LEqcO04bqu4bq2cMO04buUdUPhuq7DtMOdxqHDtOG6r11b4buf4buZw7R3RUPDtOG7k+G7n2rhu5XGoeG7o8O0eeG6vkPhuq7DtELhu4LhurbDtOG6quG6skpuL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7Vv4bq34bqww71Ew7Thu4pL4buWw4FKw7R5w4JD4bqww7RCRuG6tsO0Q+G6sOG7qUrDtHdP4buhw7ThuqrhurZBQ8O0duG7gMSpw7Thuq7hurZww7Thu5R1Q+G6rsSpw7R44burS8O0SuG7iERD4bquw7RDw5JGd8O0xKjhu7nDtOG6ruG6tnNCw7Thuq7hurZww7TEqOG7oUvDtOG6qOG6sOG6tsO0cMOMw7R4TkPhuq7DtOG7ikvhu57DtHbhurRD4bqww7Thu4ZDw7RsVl0/bWrDtFdOw7RK4bqw4bqixKnDtHfhurxD4bquw7Thu5J1Q8O0d0/hu6HDtOG6quG6tkFDw7R24buAw7RX4bq8Q+G6rsO04bq34bqww5Lhu4RD4bquLcO04bq3ceG6tsO0d+G6sOG6skPhurDDtHfhurBEw7R24bq2w4FKxKnDtErhu47DtOG7k8ahw7Thuq7hurZHw7RD4bquceG7lsO04buT4bubL+G7o8Spw7Thu5R1Q+G6rsO0w53GocO04bqvXVvhu5/hu5nDtOG6ruG6tnNCw7TGoeG7l+G7l8O0eeG6vkPhuq4v4bqq4bqySsSpw7Thu5R1Q+G6rsO04bqvXVvhu5/GoS07OzvDtOG6ruG6tnNCw7TGoeG7k+G7l8O0eeG6vkPhuq4v4bqq4bqySmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDtXdCxKgtw4zhurBESkTDtcO0SuG6tkrhuqrDvWbDteG6seG7oUvDtOG6sOG7oeG6tsO04bqq4burQ8O04bqu4bq2c0LEqcO04bqu4bq2cMO04buUdUPhuq7DtMOdxqHDtOG6r11b4buf4buZw7R3RUPDtOG7k+G7n2rhu5XGoeG7o8O0eeG6vkPhuq7DtELhu4LhurbDtOG6quG6skrDtOG6sOG6tEPhurDDtHND4bqww7Thu5PDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buT4buf4buV4buZL+G7k+G7neG7nXjGoeG7k+G7m+G7l+G7ncah4buZSuG7n+G7l+G7l+G7meG6quG7k2rhuqzDjOG6rsO1w7Thu6HhuqpKZsO14bqx4buhS8O04bqw4buh4bq2w7Thuqrhu6tDw7Thuq7hurZzQsSpw7Thuq7hurZww7Thu5R1Q+G6rsO0w53GocO04bqvXVvhu5/hu5nDtHdFQ8O04buT4bufauG7lcah4bujw7R54bq+Q+G6rsO0QuG7guG6tsO04bqq4bqySsO1w7R44buhSuG7oS3DjOG6sERKRC1E4buI4bq24bqu4bq2Q+G7oeG6qi3EqOG7iHdmw7XhurBKSsOMxKjhu4svL3d4Q+G6tkLhuq5q4buS4bq2w71KQ+G7oULDjOG6qkvEqGrhu5JDL0rhu5vhu5nhu5EvS8OM4bqqROG7oXjDvXgv4buUduG6sEtDS8O9L+G7meG7keG7k+G7n1/hu5Hhu6Nf4buT4bubL+G7kkPDjF/DjMO9SuG7iEThuqrhurZCw73hu5Rq4bqsw4zhuq7DtcO0L29b4bqwxrBDw7Thu5LhurZBQ8O0w6PDvUrhu4hE4bqq4bq2QsO94buUw7R54buhQ+G6rsO0dnBDw7Thu5R1Q+G6rsO0d+G6sETDtOG6qOG6sHB34bqww7ThurBxQ+G6rmrDtGxTQ+G6sOG7i8O0WeG7jHfDtFhL4buWL2XhurbDvUpD4buhQittbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9Xw5ND4bquw7RK4bqww71Ew7Thu4pL4buWw4FKw7R5w4JD4bqww7RDceG7lsSpw7R44burS8O0eOG6tsO9xKjDveG6qsO04buRxKnhu5HGoeG6scO04bqu4bq2c0LDtMah4buT4bufw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKxKnDtErhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2w7R44burS8O04bqw4bq44buhw7Thuq7hurZzQsO0xqHhu53hu5HDtHnhur5D4bquL+G6quG6skrDtOG7knHDtHjhu6tLw7RC4buhekxKw7Thu5VqxqHhurHDtOG6ruG6tnNCw7Thu5Nq4bujxqHGocO0eeG6vkPhuq4v4bqo4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vve+G6tkFDw7R24buAw7R5w4DDtEPhuq7hurDDgsO04bqu4bq2c0LDtELhu4x3w7RK4buI4bqyd+G6sMO04bqq4buxw4zDtOG7ikvhu57DtHbhurRD4bqww7Thu4ZDw7Thuq7hurZww7Thu5R1Q+G6rsO0eOG7q0vDtGxWXT9tw7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtOG7lHVD4bquw7TDncahw7Thuq9dW+G7n+G7mcO0ScO0QuG7jHfDtOG7k+G7keG7kcO0eeG6vkPhuq4v4bqq4bqySsSpw7R54bq+Q+G6rsO0SuG6sEfhurbDtErhu4jhurJ34bqww7Thuqrhu7HDjMO04buKS+G7nsO0duG6tEPhurDDtOG7hkPDtOG6ruG6tnDDtOG7lHVD4bquw7R44burS8O0ecOK4bq2w7Thu5JG4bq2w7Thu5R1Q+G6rsO04bqvXVvhu5/GocO04buSccO0d3B3w7ThuqpEcuG6tsO0eOG7q0vDtOG6qnHDtMah4buR4buRw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vve+G6tkFDw7R24buAw7R3w5ND4bquw7Thu4pL4buWw4FKw7R5w4JD4bqww7ThuqjhurDhurxD4bquw7R34bqw4bq2w7TEqMOUw7R4TkPhuq7DtMSDS+G7nsO0duG6tEPhurDDtOG7hkPDtOG6ruG6tnDDtHnDiuG6tsO04buSRuG6tsO0d3B3w7RC4bulSsO04bqwcUPhuq7DtOG7lHVD4bquw7R44burS2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b8O1ZeG6tuG6oHfDtErhu4jhurJ34bqww7Thuqrhu7HDjMO04buSccO0d+G6sOG6tsO0xKjDlMO0eE5D4bquw7TEg0vhu57DtHbhurRD4bqww7Thu4ZDw7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtHdwd8O0QuG7pUrDtOG6sHFD4bquw7Thu5R1Q+G6rsO0eOG7q0vDtHDDjMO0eE5D4bquw7RK4buOw7Thu5PGocO04bqu4bq2R8Spw7RK4buIREPhuq7DtOG6qOG6sOG6tsO04buS4bq24bqgd8O0eeG6tsOAS8O0d+G6sOG6pEPhurDDtOG6ruG6tnDDtHZwQ8O0eETDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtEPhurDGsEPDtHnhu6tLw7RCw4rhurbDtOG6qOG6tkPhurDDtHhE4buhQ+G6sMO04buUdUPhuq7DtHjhu6tLw7Thu4pL4buWw7R5w4JD4bqww7RD4bqww5JD4bquw7ThuqjhurDhurxD4bquw7TEqEZCw7ThurDhu4RDw7RK4bqwR+G6tsO04bqu4bq24buhQ8O0SuG7iEFDxKnDtcO0d+G6vEPhuq7DtOG7knVDw7R3T+G7ocO04bqq4bq2QUPDtHbhu4DDtENBS8O04buI4bq6am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bqx4buhS8O04bqo4bqw4bq2w7RK4buI4bqyd+G6sMO04bqq4buxw4zDtFZdP8Spw7Thu5R1Q+G6rsO0w53GocO04bqvXVvhu5/hu5nDtHfEkMO0QuG7jHfDtErhu4jhu6tDw7RCRuG6tsO04bqqccO04buT4bufauG7lcah4bujw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKw7Thu5Jxw7Thu5R1Q+G6rsO04bqvXVvhu5/GoS07OzvDtOG6qnHDtOG7meG7kWrhu5fhu5HGocO0eeG6vkPhuq4v4bqq4bqySmrDtOG6t+G7iERD4bquw7ThuqjhurDhurbDtHnEkMSpw7R44burS8O0eOG6tsO9xKjDveG6qsO04buRauG7kcah4bqxw7R3xJDDtOG6ruG6tnDDtErhu4jhu6tDw7Thuqpxw7Thu5Phu5tqxqHhu5Hhu5fDtHnhur5D4bquL+G6quG6skrEqcO0eOG7q0vDtOG6sOG6uOG7ocO04bqqccO04buTxqFq4buV4buf4bubw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKw7Thu5Jxw7R44burS8O0QuG7oXpMSsO04buVasah4bqxw7Thuqpxw7Thu5Phu5dq4buR4bud4buZw7R54bq+Q+G6ri/huqjhuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW974burQ8O04bqu4burQ8O0ecaw4buWw7RD4bqw4bupSsO0bEPhuq5x4buWw7Thu5Mv4bujbcSpw7Thu5R1Q+G6rsO0w53GocO04bqvXVvhu5/hu5nDtHfhurDhurJD4bqww7RK4bqw4buMd8O04bqu4bq2c0LDtOG7leG7neG7ncO0eeG6vkPhuq4v4bqq4bqySsSpw7Thu5R1Q+G6rsO04bqvXVvhu5/GoS07OzvDtOG6ruG6tnNCw7Thu5Xhu5Phu5vDtHnhur5D4bquL+G6quG6skpqw7Thurfhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2w7R5xJDEqcO0eOG7q0vDtHjhurbDvcSow73huqrDtOG7kcSp4buRxqHhurHDtEp1Q+G6rsO04buZ4bubw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKxKnDtHjhu6tLw7ThurDhurjhu6HDtEp1Q+G6rsO04budw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKw7Thu5Jxw7R44burS8O0QuG7oXpMSsO04buVasah4bqxw7Thuq7hurZzQsO0xqHhu5XDtHnhur5D4bquL+G6qOG6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b33hu4x3w7RK4buI4bqyd+G6sMO04bqq4buxw4zDtOG7ikvhu57DtHbhurRD4bqww7Thu4ZDw7Thuq7hurZww7Thu5R1Q+G6rsO0eOG7q0vDtGxWXT9tw7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtOG7lHVD4bquw7TDncahw7Thuq9dW+G7n+G7mcO04bqqccO04buT4buR4buRw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKxKnDtErhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2w7Thu5R1Q+G6rsO04bqvXVvhu5/GocO04buSccO0d3B3w7ThuqpEcuG6tsO0eOG7q0vDtOG6qnHDtMah4buR4buRw7R54bq+Q+G6ri/huqrhurJKxKnDtHnhur5D4bquw7RK4bqwR+G6tsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0d+G6sOG6tsO0xKjDlMO0eE5D4bquw7TEg0vhu57DtHbhurRD4bqww7Thu4ZDw7Thuq7hurZww7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtHdwd8O0QuG7pUrDtOG6sHFD4bquw7Thu5R1Q+G6rsO0eOG7q0tqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7VKw73hu5RKLeG7oeG6quG6tuG6rkPhu4vDtOG7iOG6tuG6ruG6sErhu4nDtW/hurfhurDDvUTDtOG6t+G6t+G6uWVbbi/DjG8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]