(Baothanhhoa.vn) - Từ 15 giờ ngày 1/8, xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 26 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7 đồng/lít, dầu mazút 3.5S giảm 53 đồng

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4U0ScOs4buJbMOsd3lDw6zhuqJ34buPS8Os4buJL2/hur3DrHd54buNw6xK4buT4bqid8OsMiolw7Nsw6x3ecO04bqgw6x44bqq4bqiw6xq4buL4buLw6x14bqk4bqid8Os4bqg4bqoecOsw4DDvcOK4buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buFNEnDrOG7iWzDrHd5Q8Os4bqid+G7j0vDrOG7iS9v4bq9w6xK4buT4bqid8Osw5psw6wyKiXDs8Spw6x3ecO04bqgw6xqbm7DrHXhuqThuqJ3L8OAw73DiuG6vcOsSuG7k+G6onfDrDIqJcOzbC1ZWVnDrHd5w7ThuqDDrGrhu4ltw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDqsOsJOG7l8OKw6x44buP4bqid8OsdOG7n+G6vsOsdHnDuuG6vMO6w4DDrOG7i+G6veG7i2wzw6zDiuG7k+G6onfDrMSpbcOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6x04buf4bq+w6x44bq2w7LDrMOK4buT4bqid8OsbsOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6x04buf4bq+w6zhuqDDsnrhu4DDisOsasOqbDPDrHd5w7ThuqDDrGxqw6x14bqk4bqid+G7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8O64bqiw4rDuuG6usOt4buF4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtc+G6oOG6vC3DiXjDg8OKw4PDrHTDinjhur7huqByw63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xtxKnhu4vDiUrhurvDrHjDunl3eMOK4bq5w6xr4buJasOJSuG6u8Otw6zDinnDisOAw7piw600ScOs4buJbMOsd3lDw6zhuqJ34buPS8Os4buJL2/hur3DrHd54buNw6xK4buT4bqid8OsMiolw7Nsw6x3ecO04bqgw6x44bqq4bqiw6xq4buL4buLw6x14bqk4bqid8Os4bqg4bqoecOsw4DDvcOKw6x44buz4bqieMOsw7ThuqJ4w6zhu4nDrcOs4bq84bq6c2LDrS8vc3ThuqLDqnLDssODw4p4w7LhuqJ4eMODw7LDquG7iOG6oi90w7rhurzDgcOKw4PDiS/huqLDusSo4bq8L+G7icOzauG7iy/hu4nhu4tsdGvhu4lsbG7hu4lvw4pvamzEqcOA4buJw6pBw4l3w63DrMOyw4DDimLDrTRJw6zhu4lsw6x3eUPDrOG6onfhu49Lw6zhu4kvb+G6vcOsd3nhu43DrErhu5PhuqJ3w6wyKiXDs2zDrHd5w7ThuqDDrHjhuqrhuqLDrGrhu4vhu4vDrHXhuqThuqJ3w6zhuqDhuqh5w6zDgMO9w4rDrcOsdMOyw4rDsi3DiXjDg8OKw4Mtw4Phurp5d3nhuqLDssOALeG6vOG6unNiw614w4rDisOJ4bq84bq5Ly9zdOG6onnhuqB3w6rhu4h5w7rDiuG6osOy4bqgw4nDgOG6vuG6vMOq4buI4bqiL8OKbcSp4buLL+G6vsOJw4DDg8OydMO6dC9Kcnjhur7huqLhur7Dui/EqeG7i+G7icOzX+G7i29f4buL4buJL+G7iOG6osOJX3d5w7JKw7LhuqJ3w6pBw4l3w63DrC/hu4Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7hSThuqbDisOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6onjhu4rhuqJ3w6x1eeG7reG6oMOscuG7jeG6osOsSuG7k+G6onfDrHThu5/hur7DrHPhu4TDssOsMMO6w4rhurrDg8OAeeG6oMO6SsOqw6zhu4HDlOG6onjhurnDrFVIc8OsVOG6vksv4bqvecO6w4rhuqLDsuG6oCvhu4fhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U0eMO6w4PDrOG6uOG6vkvhu6nDisOsdeG7teG6onjDrOG6oEJ5w6zhuqJ44bujw4rDrHPhu4TDssOsw4B5xrDhuqLDrHLhuqbhur3DrHd54buNw6xK4buT4bqid+G6vcOsdOG7n+G6vsOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6okdCc8Os4bq8xanDrHPEgsOsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieMOs4bq8w7Lhur7DrMOBeHnDrOG7jcOJw6x04buC4bqid8Os4bq44bq+w5PDrHLhu7PhuqJ4w6zhuqzhuqLDrOG7gVIqV+G7h8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFU+G7gsOsw4p44but4bq9w6zhuqDhu5fDisOseOG7j+G6onfDrErhu5PhuqJ3w6zDmmzDrDIqJcOzxKnDrHN4w73huqJ4w6zDinhIc8Osd3nDtOG6oMOsam5uw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rhur3DrErhu5PhuqJ3w6wyKiXDs2wtWVlZw6x3ecO04bqgw6xq4buJbcOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOKw6rDrDThurrDg+G6onfDrMOBeHnDrHXEguG6vcOsdOG7n+G6vsOsdHnDuuG6vMO6w4DDrOG7i+G6veG7i2wzw6zDiuG7k+G6onfDrMSpbcOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6x04buf4bq+w6x44bq2w7LDrMOK4buT4bqid8OsbsOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOKw6zhu4jhu4/DrHThu5/hur7DrOG6oMOyeuG7gMOKw6xqw6psM8Osd3nDtOG6oMOsbGrDrHXhuqThuqJ3L8OBd8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFJEhzw6zDiuG6usO9c3jDrMOA4buhw4nDrOG6uOG6vsOTw6xy4buz4bqieMOs4bqs4bqiw6x3eeG7jcOsSuG7k+G6onfDrHThu5/hur7DrOG7gVIqV+G7h8OsdcOCecOs4buIQnnDrErhu5PhuqJ3w6zDmmzDrDIqJcOzxKnDrOG7iHHhuqLDrHd54buKw6zEkMOs4bqgSHPDrOG7ieG7i+G7i8OsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6zDiuG6usOD4bqid8Osw4F4ecOs4bqgSHPDrMOK4bq6w71zeMOsw4Dhu6HDicOs4bq44bq+w5PDrHLhu7PhuqJ4w6zhuqzhuqLDrHd54buNw6xK4buT4bqid8OsdOG7n+G6vsOsdcOCecOs4buIQnnDrErhu5PhuqJ3w6wyKiXDs2zDrOG7iOG7j8Osc+G7jXPDrMOAw4PDtXnDrHThu5/hur7DrMOA4buPw6xs4buL4buLw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hT15xrDhuqLDrHLhuqbDrHNG4bqid8Os4bq44bq+S+G7qcOKw6x14bu14bqieMOsw4F44bq04bqid8Osc3h5w6zhurzDjMOsdOG7guG6onfDrDHhur7Dk8OscuG7s+G6onjDrOG6rOG6osOsd3nhu43DrHXDgnnDrOG7iEJ5w6xz4buNc8Os4bqg4buXw4rDrHjhu4/huqJ3w6xK4buT4bqid8OsdOG7n+G6vsOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFw63huq954buxc8Osw4rhurrDvXN4w6zDgOG7ocOJw6zhu4jhu4/DrHN4ecOs4bq8w4zDrHThu4LhuqJ3w6wx4bq+w5PDrHLhu7PhuqJ4w6zhuqzhuqLDrHXDgnnDrOG7iEJ5w6xz4buNc8Os4bqg4buXw4rDrHjhu4/huqJ3w6xK4buT4bqid8OsdOG7n+G6vsOs4buNw4nDrHThu4LhuqJ3w6zDiknDrOG7iWzDrHd5Q+G6vcOsw4rhurrDg+G6onfDrMOBeHnDrOG7iHnhu7Fzw6x1eeG7q+G6vsOsc3jhu7fhuqJ4w6x3eeG7jcOscuG7jeG6osOsdMODw6zDinhH4bqq4bqid8Os4bqieOG7neG6osOsdeG7n+G6vsOs4bqgw4J5w6zDgXnhuqJ4w6x0w4PDsuG6onjDrErhu5PhuqJ3w6x04buf4bq+w6zhurjhur5Lw6x14bu14bqieMOs4bqieEfhuqJ3w6zDgXjhurThuqJ3w6zhurxC4bqgw6x44bqq4bqiw6zDinhDecOsd3nDsuG6osOsw4rhurrGsOG6ouG6vcOtw6xz4bq04bqid8Os4buI4buT4bqiw6xz4buEw7LDrMOAecaw4bqiw6xy4bqmw6zhuqLGsOG6vsOs4bq64bqyw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Uzw7Lhur7DrMOBeHnDrMOK4bq6w71zeMOsw4Dhu6HDicOsUipX4bq9w6xK4buT4bqid8Osw5psw6wyKiXDs8Spw6xzxILDrOG6oEhzw6zDiuG6uuG7n+G6osOs4bqgQnnDrMOA4buPw6zhu4nDs8Oqw7Phu4vEqcOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOKw6zhu4jhu4/DrErhu5PhuqJ3w6wyKiXDs2wtWVlZw6zDgOG7j8OsxKnhu4vDqsOz4buJw7PDrHXhuqThuqJ3L8OAw73DisOqw6w04bq6w4PhuqJ3w6zDgXh5w6x1xILhur3DrHThu5/hur7DrHR5w7rhurzDusOAw6zhu4vDquG7i2wzw6xzxILDrHd54buNw6zDiuG6uuG7n+G6osOsw4Dhu4/DrOG7iW7DquG7i8SpasOsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6x04buf4bq+w6x44bq2w7LDrMOA4buPw6zhu4lsw6rDs21tw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDrOG7iOG7j8OsdOG7n+G6vsOs4bqgw7J64buAw4rDrGrDqmwzw6zDgOG7j8Os4buJbMOqw7PEqW7DrHXhuqThuqJ3L8OBd8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFPeG7n+G6osOsd+G7n+G6osOsdeG7nUvDrOG6onjhu6PDisOs4buB4bqid+G7j0vDrOG7iW4vbuG7h+G6vcOsSuG7k+G6onfDrMOabMOsMiolw7PEqcOsw4rhu5PhuqJ3w6xtxKltw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rhur3DrErhu5PhuqJ3w6wyKiXDs2wtWVlZw6zDiuG7k+G6onfDrG7hu4lvw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDqsOsJXfDg+G7j3nDrOG6usOy4bq9w6x04buf4bq+w6x0ecO64bq8w7rDgMOs4buL4bq94buLbDPDrMOK4buT4bqid8Osa2/DrHXhuqThuqJ3L8OAw73DiuG6vcOsw4rhurrDg+G6onfDrMOBeHnDrHThu5/hur7DrHjhurbDssOsw4rhu5PhuqJ3w6zEqcSpw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDrOG7iOG7j8OsdOG7n+G6vsOs4bqgw7J64buAw4rDrGrDqmwzw6zDiuG7k+G6onfDrG5t4buLw6x14bqk4bqidy/DgXfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVNG4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrMOA4buf4bqiw6zhuqLhu49L4bq9w6zhuqBIc8Osw4rhurrDvXN4w6zDgOG7ocOJw6zhurjhur7Dk8OscuG7s+G6onjDrOG6rOG6osOsd3nhu43DrErhu5PhuqJ3w6x04buf4bq+w6zhu4FSKlfhu4fDrHXDgnnDrOG7iEJ5w6xK4buT4bqid8Osw5psw6wyKiXDs8Spw6x3ecO04bqgw6zDiknDrMSp4buL4buLw6x14bqk4bqidy/DgMO9w4rDrErhur7DguG6onfDrOG7ieG7i+G7i8OsdeG6pOG6oncvw4DDvcOK4bq9w6x14bqk4bqid8Osw4p4Q3nDrHd5w7ThuqDDrOG6oEhzw6zDiuG6usO9c3jDrMOA4buhw4nDrOG6uOG6vsOTw6xy4buz4bqieMOs4bqs4bqiw6x3eeG7jcOsSuG7k+G6onfDrHThu5/hur7DrHXDgnnDrOG7iEJ5w6xK4buT4bqid8OsMiolw7Nsw6zhu4jhu4/DrHPhu41zw6zDgMODw7V5w6x04buf4bq+w6zDiknDrG7hu4vhu4vDrHXhuqThuqJ3L8OAw73DisOsSuG6vsOC4bqid8OsbOG7i+G7i8OsdeG6pOG6oncvw4DDvcOKw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U9ecaw4bqiw6xy4bqmw6xzRuG6onfDrOG6uOG6vkvhu6nDisOsdeG7teG6onjDrMOBeOG6tOG6onfDrHN4ecOs4bq8w4zDrHThu4LhuqJ3w6wx4bq+w5PDrHLhu7PhuqJ4w6zhuqzhuqLDrHd54buNw6x1w4J5w6zhu4hCecOsc+G7jXPDrOG6oOG7l8OKw6x44buP4bqid8OsSuG7k+G6onfDrHThu5/hur7DquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJw5Lhur7DinjDg+G6usOt4buF4bqvecO6w4rhuqLDsuG6oCvhu4Mvw4nhu4U=

Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]