(Baothanhhoa.vn) - Để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai ở địa phương, trong những năm qua bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, huyện Như Thanh đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG6uDRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nDoDXDozTDmeG6v13DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZZcOZNOG7gWwgw6PDmcODNGjDmeG6vjRXw6M0UC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl5KVchw5pRw7oww5nDoDRXNcOZ4bq/NFgu4buaw5nDquG7i8OZIeG7hcOjM8OZNDUg4buBw5nhurvhu4Hhu7LDmcOjM+G7geG6p8Ojw5nhur9ZNcOZw6Mz4buBbFvDo8OZKCrhur/DmShXNcOZZcOZKDhXw5nhurk0aGLDozPhu5rDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5nDozThu4nDozPDmcOj4bu24bqjw5nhurvhu4FXw5ksQMOjM8OZw6M0NSLhu4HDmS5YLjTDmeG6oVnhuqPDmcOqWMOjM8OZ4bq/w53Eg+G7msOZ4bq5NOG7g8OZNMSR4bq54buaw5k04buBbCDDo8OZw4M0aMOZ4bq+NFfDozTDmSjhu7TDmWslbMOZIcOsw6Mz4buaw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6M0NSLhu4HDmeG6o8Oiw5k0N8OjNMOZw6A1w6M0w5nhur9dw5nhur/hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXhu5rDmTM1V8OZ4bq/4bq9w501w5nhuqNXw6Mzw5nhuqHDnTXDmTM1WMOZ4bq/4bq9OMOZw6A1w6M0w5nhur9dw5kuV8SD4buaw5kz4bqv4bq5w5nhurk0JsOjw5kuNOG7gWwww6PDmSE4LjTDmS5iw5kuKuG7gcOZw6A1w6M0w5nhur9dw5nDo8Oiw6Mzw5nDozM0NSDhurnhu5rDmeG6v+G7tsOjM8OZ4bq/NOG7gcOZw6M0P+G6ucOZLjTEg8OZw6MzaGQ1w5khJcOjw5llw5nDoDThu4HDmcSpw6wuw5nDo8Oiw6Mzw5nhur80w6LDo+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOZ4bq5dCnDo+G6vynhur3DmsOZw6rhur9s4bqhKcOVw5rhur8pa+G6vy1X4bqhNTPDo+G7lsOZLinDo+G6vynhur3GoMOaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmiHhur804buB4bqjLMOZNXQpw6Phur8p4bq9w5rDmcOq4bq/bOG6oSnDlcOaajUh4bq/NOG7lsOZ4buw4buk4buk4bq5a8agw5k0KTUzNOG6v+G7lsOZ4buo4buk4buo4bq5a8agw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLzXhu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy/Doylqw6ov4bumVuG7pMavL+G7puG7rOG7riHhu7DFqMWoxajhu67hu6Thu6rhur/FqOG7qlbhu6Thu6zhuqHhu6Thu5zDoeG6uTPhu5Thur3DleG7rOG7qOG7qMOaw5lX4bqh4bq/w5XDmuG6uDRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nDoDXDozTDmeG6v13DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZZcOZNOG7gWwgw6PDmcODNGjDmeG6vjRXw6M0w5rDmS9RUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXRX4bq54bq/NcSDw6PDmlHhuqLDosOZNDfDozTDmcOj4buBw6I1w5nhur804bqzw5kuZlfDmTM1V8OZKDfDozTDmVfDozTDmeG6oFvDmUvhu4Elw6PDmXVnw6Mz4buaw5nhur80w6LDo8OZdCbhu4HDmcO6KuG6v+G7msOZa+G7tMOZeeG7sjXDmeG6oMSDw6Mzw5nhuqNXw6Mzw5nhuqHDnTXDmTQ1IOG7gcOZ4bq74buB4buyw5nDoDXDozTDmeG6v13DmS5XxIPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDujDDmS5YLsOZ4bqjw6LDmTQ3w6M0w5nDoDXDozTDmeG6v13DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZ4bqjV8OjM8OZ4bqhw501w5k0NSDhu4HDmeG6u+G7geG7suG7msOZ4bq/4bq9xIPDozPDmcOjNOG7icOjM8OZw6Phu7bhuqPDmeG6u+G7gVfhu5rDmS4q4bq5w5lmbOG7msOZLjQ2w6M0w5nhurvhu4FsIsOjw5nhur/DrcOZNOG7gWwgw6PDmShdw6PDmS5iw5nDqmXDmSjhu7TDmeG6oVnhuqPDmeG6v+G6peG6v8OZLsOiw6Mzw5nhur9YLsOZ4bq/4buBbFvDo8OZ4bq/4bq94buBbCLDo+G7msOZxKk/w6PDmSjhuq3DozPDmcOjNCXDo8OZISXDo8OZ4bq/NMOsLsOZNDUgw6PDmeG6uTTEg8OjM8OZ4bq/4bq9WcSDw5nhur80NcOZKOG7gVfDmcOq4buyw6PDmWvhu4Eq4bq/xqDDmeG6uTThuqU1w5k0xJHhurnDmcSpYzXDmS5iw5nhurvhu4FXw6PDmS404buBbFvDo8OZ4bqjw6LDo8OZ4bq/4bqpw5kuNGkuw5nhur8/4bq5w5k04buBKsOj4buaw5kuNOG7gWwww6PDmTM1V8SDw5nDoDTEg1fDmTThurcuw5ktw5nDoMOyw5nhur804buBP+G6v8agw5nhur/DncSDw5kuYsOZLjRd4buaw5kuNDbDozTDmcOqWC40w5k04bqrw5nhur/hur3EkeG7msOZw6A04buBbF3Do8OZw6A0Ni40w5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6A1w6M0w5nhur9dw5nhur/hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXhu5zhu5zhu5zDmcODNGTDmcSpP2zhu5rDmcOjNDUi4buBw5k04bqtw5ko4bu0w5nhuqPDncOjNMOZIcOdw6PDmSgm4buBw5nhur9o4buaw5lrJWzDmSHDrMOjM8OZLlguw5nhuqPDosOZNDfDozTDmcOgNcOjNMOZ4bq/XcOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w5014buaw5kzNVfDmeG6v+G6vcOdNcOZ4bq/NCnEg8OZNGhjw6Mzw5koV8OZLlfDozThu5rDmShXw5kuxIPDo+G7nOG7nOG7nMOZw7pdw6PDmcOjV2zhu5rDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOjw5k04buBbCDDo8OZw4M0aMOZ4bq+NFfDozTDmSjhu7TDmS7huq/DmcOjNDUi4buBw5nhuqPDosOZNDfDozTDmSjDneG6v8OZ4bq/w63DmeG7puG7pOG7pMOZLcOZxq/hu6Thu6TDmeG6v+G6vTUg4buBw5ko4bqnw6MzL8Oj4bu24bqj4bucw5nDujUww6PDmTQ3w6M0w5nDozRow5kzNVfDmSg3w6M0w5lXw6M0w5nhurg0w53huqPDmXnhu4Fsw5nhur4qw6Phu5rDmeG6vzTDosOjw5nhu6rhu5rDmWvhu7TDmUvhu4Elw6PDmXXhu4HDmcSpYzXDmeG6o8Oiw5k0N8OjNMOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w501w5nhur/huqnDozPDmTTEkeG6ucOZLjThu7bDo8OZw6Phu4HDojXDmTNZw5nDusOiw6Mzw5nhur7hu7LEg8OZw6Bd4bq/w5k0xJHhurnDmeG6v+G6veG6p8OjM8OZaynDo8OZLlfDozTDmSxoZTXDmXU1McOj4buaw5kuV+G6o8OZLuG7ssOjNOG7msOZ4bq74buBbeG6v8OZLuG7ssOjNOG7msOZKFnEg8OZ4bq/NF3DmSjhu7TDmeG6o1fDozPDmeG6ocOdNcOZ4bq/NOG7gcOZw6M0P+G6ucOZxq/hu6Thu6TDmeG6v+G6vTUg4buBw5ko4bqnw6MzL8Oj4bu24bqj4bucw5l5V2zDmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZw6Phu4HDojXDmeG6vzThurPDmcODKWp6KVfhuqFXw6Mhw5nDqjXDozTDmcOq4buyw6PDmcSpWcOZ4bq/NGhiw6Mzw5nhurk0OuG6o8OZw6Bd4bq/w5k0xJHhurnDmeG6v+G6veG6p8OjM8OZKFnEg8OZLuG7ssOjNMOZLjTEg8OZ4bq/NOG7gcOZw6M0P+G6ucOZLuG7ssOZ4bq/4bq94bu24bqjw5nhur/hur01IOG7gcOZKOG6p8OjM8OZLmZXw5kzNVfDmSg3w6M0w5nhuqBbw5lL4buBJcOjw5l1Z8OjM+G7msOZ4bq/NMOiw6PDmXQm4buBw5nDuirhur/hu5rDmWvhu7TDmXnhu7I1w5nhuqDEg8OjM8OZKOG7tMOZMzXhu4fhurnDmTM1V8OZKDfDozTDmVfDozTDmeG6vzTEg1jhur/DmcOjMzTDqMSD4buaw5nEqWhiw6PDmeG6oVvDo8OZ4bqhWeG6o8OZMzVZ4buB4buc4buc4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+4bq9W8Ojw5koJWzDmS40OcOZ4bqhWcOZNFc1w5nhur/hur3Eg8OjM8OZNFnDozPDmeG6v+G6veG7tuG6o8OZ4bqjw6LDmTQ3w6M0w5nhur/hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXDmWXDmTThu4FsIMOjw5nDgzRow5nhur40V8OjNMOZ4bqjV8OjM8OZ4bqhw501w5k0NSDhu4HDmeG6u+G7geG7ssOZw6A1w6M0w5nhur9dw5kuV8SDw5nEqVnDmShXw6Mzw5koaMSRLsOZw6M0JcOjw5nhur1Xw5khNSDDo8OZ4bq94bqtw6Mz4bucw5nEqDUgLsOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmS5YLsOZ4bqjw6LDmTQ3w6M0w5nDoDXDozTDmeG6v13DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZw6A0w6LDozPDmcOjNOG7icOjM8OZMzXhu7I1w5nhurvhu4FsXeG6v8OZxKk1IC7DmeG6oVnhuqPDmS40xIPDmcOjNDUi4buBw5nhuqFXxIPDmSjhuq3DozPDmSg4V8OZ4bq5NGhiw6Mz4buaw5kz4bqv4bq5w5nhurk0JsOjw5lr4bqvV8OZKOG6rzXhu5rDmTM14buy4bqjw5nDozM0w6jEg8OZ4bqjWcOZLuG6scOjw5nhur804buHLsOZKDpsw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v8OZ4bq/4bq9W8Ojw5koOFfDmSxZw6PDmTThu4FsIMOjw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo8OZ4bq/NCnEg8OZNGhjw6Mzw5ksIsOjw5nEqeG7icOjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6vjQpxIPDmeG6vzThuqXDozPDmcOgW+G7msOZKF3Do8OZw6NXbMOZNOG7gWwgw6PDmcODNGjDmeG6vjRXw6M0w5ku4bqvw5k0YsOjw5nFqOG7pOG7pMOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w501w5nhuqNXw6Mzw5nhuqHDnTXDmTQ1IOG7gcOZ4bq74buB4buyw5kuV8SD4buaw5nDozRo4buWw5nhur7hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXDmS404bu2w6PDmcOj4buBw6I1w5kzNVfDmcOq4buHLuG7msOZMzVXw5kuJuG6o+G7msOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w501w5nhur/huqnDozPDmTTEkeG6ueG7msOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w501w5nhur80ZmzDmcOq4buyw6Phu5rDmeG6oSXhuqPDmcOjMzQ1IOG6ueG7msOZLiVsw5nhuqEl4buBw5nDo+G7tuG6o+G7nOG7nOG7nMOZ4bq/P+G6ucOZ4bq/4bq94buBw6Mzw5llw5kuWC7DmWvhu7TDmUvhu4Elw6PDmXXhu4Hhu5rDmUxbw6PDmeG6vjThurfhu5rDmeG6uDThu4fDmcODNOG7gT/Do+G7msOZS+G7gSXDo8OZw4A0V8OjM+G7msOZS+G7gSXDo8OZ4bq+NFg14buaw5nhur40V8OjNMOZ4bq+JcOj4buc4buc4bucw5l0WC7DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZKOG7tMOZMzXhu7I1w5nhurvhu4FsXeG6v8OZxKk1IC7DmeG6oVnhuqPDmS40xIPDmTRiw6PDmeG7puG7nOG7pOG7pOG7pMOZ4bqhV8SDw5ko4bqtw6Mzw5koOFfDmeG6uTRoYsOjM+G7nMOZ4bq+4bqpw6Mzw5nhur804buBw5nDozQ/4bq5w5nhur/DrcOZw6A1w6M0w5nhur9dw5nhur/hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXDmeG6o+G6qzXDmcOj4bu24bqjw5kow53hur/DmTMmw6PDmcWo4bukw5nhur/Ds8OZKOG6p8OjM+G7msOZ4bq/NOG7gcOZw6M0P+G6ucOZLmZXw5nDozNoZDXDmeG6oVfEg8OZKOG6rcOjM8OZKMOd4bq/w5k0YsOjw5nGr8OZ4bq/4bq9NSDhu4HDmSjhuqfDozMv4bq/NFjDozPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF04bqvw5nhur80MMOZw6Phuq814buaw5nDoDXDozTDmeG6v13DmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNeG7msOZMzVXw5nhur/hur3DnTXDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOjw5k04buBbCDDo8OZw4M0aMOZ4bq+NFfDozTDmSjhu7TDmcSpWcOZKFfDozPDmShoxJEuw5nDoDQ9w6Mzw5koOMOjNMOZxKljNcOZw6M04buJw6Mzw5nhuqPDosOZNDfDozTDmSwiw6PDmcSp4buJw6Mz4buaw5koKeG6o8OZ4bqhw501w5k0NSDhu4HDmeG6u+G7geG7suG7msOZw6Phu7bDozPDmcOq4buBKuG6v+G7msOZ4bqhxJE1w5nDozThu4E/w6PDmS5XxIPDmS40xIPDmcOjM2hkNcOZw6PDosOjM8OZISXDo+G7nMOZw7oww5nhurk0WOG6v8OZNOG7gWzDmeG6v+G6peG6v8OZNDUg4buBw5nhurvhu4Hhu7LDmcOjNOG7icOjM8OZ4bqjw6LDmTQ3w6M0w5nDo1ls4buaw5nhur80ZDXDmTM1V8Ojw5nhur9jNeG7msOZNOG7gWwgw6PDmcODNGjDmeG6vjRXw6M0w5nhur81XeG6ucOZ4bq/4buFLsOZ4bq/4bq9NTDDo8OZw6A0VzXhu5rDmeG6vzTDrC7DmTQ1IMOjw5kuNOG7gWwww6PDmSjhuqk1w5koKuG6v8OZ4bq/4bq94bqnw6Mzw5nhuqHhu4dXw5nDoDzhuqPDmTQ1IOG7gcOZ4bq74buB4buyw5nDqlfDozPDmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5nhur/hur1Xw6Mzw5nhur/hur3DnTXhu5zDmcO64bqnw6Mzw5nhur80ZDXhu5rDmeG6v8OdxIPDmSg1IuG7gcOZw6A1IMOjw5nhur804buBP8Ojw5nhuqHEkTXDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5nEqTUgLsOZMzVXxIPDmSgq4bq/4buaw5kuKuG6ucOZMzUqbMOZLjRpw6Mzw5nDozQ/w6PDmeG6u+G7gWwiw6PDmcOq4buLw5kh4buFw6Mzw5koKuG6v+G7msOZLjThu4FsMMOjw5kzNVfEg8OZw6A0xINXw5k04bq3LsOZLcOZw6DDssOZ4bq/NOG7gT/hur/hu5rDmTRoY8OjM8OZITvDo8OZ4bqhw6xXw5kuNOG6t8Ojw5kzNeG6pcOjM8OZLiVsw5nhur/hur3huqfDozPhu5rDmcSpP+G6v8OZw6Phu4HDojXDmeG6uTThu4PDmTTEkeG6ucOZxKljNcOZ4bq/w63DozPDmeG6o8Oiw5k0N8OjNMOZ4bq/4bq9V8OjM8OZ4bq/4bq9w501w5koMMOZMzXhu4fhurnDmeG6v+G6vVfDozPDmeG6v+G6vcOdNcOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmTQ1IOG7gcOZ4bq74buB4buy4buaw5ksIsOjw5nEqeG7icOjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnDisSD4buB4bq9LinDmlFzWTXDmcSpWcOZ4buyw6M04buWw5l4NVfDmXPhu7LEg1Av4bq5UQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]