(Baothanhhoa.vn) - Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1418-1427 là một dấu son chói ngời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Có hơn một nửa thời gian cuộc khởi nghĩa diễn ra trên miền đất xứ Thanh, trong đó Chí Linh Sơn thuộc vùng đất Lang Chánh là địa bàn chiến lược. Nơi đây vẫn còn nhiều dấu tích và truyền thuyết của cuộc hưng binh năm 1418, góp phần kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

csag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG6qOG7inMp4bqu4bug4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqzhuq7hu57hu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4ByL+G6qOG7inNyL8agc3Lhu4DGsOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcag4buH4buG4buew4zhuqjhu6Vz4bqj4buu4bunxrDhu5vhu6drRuG7p+G7nuG7nOG7guG7p+G6rMOB4bqk4bun4bqsRnnhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buASHnhu6fDo3nhu4rhu6fhu4HDlOG7iHIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7p+G7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p+G7r8awxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7q3bhu6nGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7peG7gOG7nuG7nsag4bubLy/hu4bhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/hu4jhuqjhu6jhu6IvxrB44bup4buxL8awduG7r+G6puG7reG7qcaw4bup4bup4bux4buv4buexrDhu7F2eMOM4bupLcaw4bqmxrDhu59JxqDhur7hu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6XhuqPhu67hu6fGsOG7m+G7p2tG4bun4bue4buc4buC4bun4bqsw4HhuqThu6fhuqxGeeG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqk4bug4buM4bqk4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulc+G7h+G7gMO94bqk4bunxIN54bunNnnEqOG7p+G7iMOA4buK4bun4bqmVeG7kOG7huG7p+G6pOG7gMSC4buI4bun4buIUOG7huG7p+G6vVHhu6fhur/hu4bhu4jhu4Dhu5/hu6fhu7bhu4jhu4Dhu5vhu6drxILhu4jhu6dZ4buI4buAci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulcyjhu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54bunw6N54buK4bun4buBw5Thu4jhu6fhuqbEqOG7p8OjxJDhu6fDo+G7mOG7huG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buqVeG7kOG7iOG6vuG7p8av4buz4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G7nsOZ4bun4buIQeG7iuG7p8aw4buxxrB3Lcaw4bux4bupduG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bqm4bqu4bug4bun4buixKjhu4jhu6fhuqThu4BK4buG4bun4buI4bq+4buS4buG4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6vuG7huG6oOG6pOG7p+G7iOG6vsSo4bu14buG4bun4buqxILhu4rhu6fhuqRTeeG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4bueeeG7n+G7pyhK4bun4buAw5Thu4jhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu4jhu6Z54bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhuqbhu4bhurzhu4jhu6fhu5x54bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu4rhu4bDieG7iOG7p+G6rOG6ruG7nuG7p+G7qsOa4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p+G7gcOU4buI4bun4bue4buA4bug4buM4bqk4bunxq9R4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bue4bunw6N54buI4bq+4bunKOG7gMO94buI4buA4bunw4zhu7Phu6fhuqxGeeG7p8OC4buz4buI4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p8OMVeG7mOG6pOG7n+G7p+G6r8OU4buG4bun4bqsxILhu7Dhu6fGr+G6tOG7iOG7p+G6pEvhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6puG6ruG7oOG7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p8av4buz4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6fhu57hu4Dhu6Dhu7BF4bue4bun4bqkU3nhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhu4BV4buI4bq+4bunw4Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhu4hB4buK4bunxrDhu7HGsHfhu6Phu6fhur5KxqDhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p8ONReG7nuG7p+G7nuG7gFDhuqThu6fhu6nFqeG7p+G7iEHhu4rhu6fhuqxP4bun4buA4buM4bun4bue4buz4buI4bunw4Lhu7XEqOG7p+G6pFN54bun4buI4buA4buz4bunxIPhu4bhu4jhu4Dhu6Phu6fhu4rhu5Thu6fhu5x54bun4bue4buA4buS4buG4bunw43hu67hu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4buK4buQ4buG4bun4bqkU3nhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhuq954buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buI4bun4bqkw5rhu6Dhu6fGr8OJ4bun4oCca1Hhu4jhur7hu6fhuqzhuq7hu57hu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fhuqThu6DDk+G7huG7p+G7nuG7gEXhu6fDjVfhu6dtN2vhu6Phu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu57hu4BF4bunw41X4bunbWvigJ3hu6fhuqRTeeG7p+G6vTXhu4Hhu5/hu4fhu4Hhu6fEg3nhu4bhu6drQeG7iOG7p+G7h1Hhu4jhur7hu6figJPhu6fhu4fhu4Dhu4Hhu5/hu6fDo8SQ4bun4buH4buARuG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6fhu4fhu4BT4buw4buncOG7h+G7nFXhu5Lhu4jhur7hu6c84bu14buG4bun4buATOG6pOG7pzbDkuG7iOG6vuG7pzzDmuG6pHHhu6Phu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p8avUeG7iOG6vuG7p+G6rOG6ruG7nuG7p+G6pOG7juG7p+G7iMOA4buK4bun4buU4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p8ag4buA4buCeeG7p+G7h8SC4buw4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7o+G7p+G6pErhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G7nuG7gMOT4buI4bq+4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4bunw4zEguG7oOG7p+G6rOG7kuG7huG7o+G7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bun4bue4buM4bqk4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8ag4buAxKjhu4jhur7hu6fGoOG7gFDhu6fGr+G7s+G7p+G6rHnhu6fhuqbhu7Xhu4jhur7hu5/hu6c8xILhu7Dhu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhu4rhu4bDieG7iOG7p+G7iFDhu4bhu6fhu6rDmuG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6fhuqRK4bunxq9G4bun4bue4buc4buC4bun4buc4bqu4bue4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7hkXhu4jhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7o+G7p+G6vsOB4buI4bunw4zhu4bDieG7iOG7p8av4buQ4buG4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhuqbhuq7hu6Dhu6fGr0Xhu57hu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4bqkxKjhu4jhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqk4buO4bun4buqVXnhu6fhu57DmeG7p+G7iMOJ4buI4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fhu4HDlOG7iOG7p2vhu4bhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhuqzDveG7p+G6pFThu6fhuqThu4DEqOG7p+G6rEXhu4jhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fDjeG7ruG7p+G6rMO94bun4buK4buQ4buG4bunxq/hu7Phu6fhuqzhuqDhuqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7p8OM4buz4bun4bue4buA4buS4buG4bunw43hu67hu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu4jDieG7iOG7p8avQeG7iOG7p+G7iuG7huG7iOG7gOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4oCT4bunxq9B4buI4bun4buK4buG4buI4buA4bunPE/hu4jhur7hu6fhu4HDlOG7iOG7p+KAk+G7p8avQeG7iOG7p+G7iuG7huG7iOG7gOG7p+G7ok/hu4jhur7hu6c2w5Lhu4jhur7hu5/hu5/hu5/hu6c84bqu4bue4bunxq/hu7Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buIw5Thu4bhu6fhuqzhuq7hu7Dhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bunw43hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunw43hu4DDveG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G6psSC4buI4bun4bq94buAw73GoOG7p8av4buz4bun4bqsReG7p+G7muG7oMOT4bqk4bunxINY4bun4buK4buz4bun4bqk4bu34bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8ON4buu4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G6rErhu6Phu6fhuqzhuqDhuqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7p8OM4buz4bun4bue4buA4buS4buG4bunw43hu67hu6fhuqRR4buI4bq+4bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhur7hu4bhuqDhuqThu6fEg+G7huG7iOG7gOG7n+G7p2tR4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bue4bunw6Phu4bhu4jhu4Dhu6fhu4HDlOG7iOG7p+KAk+G7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p3Dhur1R4bun4bq/4buG4buI4buAceG7o+G7p+G7iMOU4buG4bun4bq+w4Hhu4jhu6fDjOG7hsOJ4buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7ouG7pOG7p8ON4buG4bq44buI4bunw4zhu4bEkOG7iOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhuqxF4buI4buneeG7iOG7gOG7p+G7gFHhu4jhur7hu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8av4buz4bun4bqk4bug4buM4bqk4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMo4buA4buC4bunw6Phu4bhu4jhu4Dhu6fhu4HDlOG7iOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bqm4bu54buw4bun4buIUOG7huG7p+G7lOG7p+G7iuG7hsOJ4buI4bun4buHxILhu7Dhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8OjxJDhu6fDo+G7mOG7huG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fGr0Hhu4jhu6fhu57hu4DhurDhu4jhu6fhu57hu5zhu4bDieG7oOG7p8OjxJDhu6dw4bue4buAReG7p8ONV+G7p21rceG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bun4bqs4bqg4bue4bun4buexJDhu4jhu6fhu4jhu4BV4bunxq/hurbhu7Dhu5/hu6coS+G7iOG7p+G6psSC4buI4bun4bq+4buGeeG7iOG7p3Dhu5Thu6fGr1Hhu4jhur7hu6fhu4fhu4DDveG7huG7p+KAk+G7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7quG7oOG7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu4jhu4Dhu6Phu6fDjcOJ4bun4bqk4bq24buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqbhu7nhu7Dhu6fhu4hQ4buG4bun4buI4buz4buwceG7p+G7nsOZ4bun4buqVXnhu6fhu57hu5Dhu4bhu6fhu4h54buw4bun4bqk4buAR+G7p8av4bq04buI4bun4bua4bug4bqo4buI4bun4bq+TOG7huG7p8OM4buz4bun4bqm4bu54buw4bun4buIUOG7huG7p+G6vVHhu6fhur/hu4bhu4jhu4Dhu5/hu6cp4bu54buw4bun4buIUOG7huG7p+G6vVHhu6fhur/hu4bhu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p8avUeG7iOG6vuG7p+G7iFDhu4bhu6fhu4Dhu4bhurrhu4rhu6fhu7BF4bug4bunw4LhurbhuqThu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fhuqRTeeG7p+G7nuG7gFXhu5jhu4jhur7hu6fhuqbhu6Dhu6fhu6JP4buI4bq+4bunKOG7gOG7oOG7o+G7p+G6rEfhu4jhu4Dhu6fhuqR5xKjhu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fhu57hu5Dhu4bhu6fGsOG7n+G7qXjGsOG7iuG7p+G7osSo4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4rhu6ThuqThu6fhu4hV4buQ4bqk4bunw4Lhu4bhurrhu4jhu6Phu6fDjeG6qsSo4bun4bqm4buz4buG4bunxq/hu7Phu6fhuqThu4Dhu4ZF4buK4bun4buK4buM4bue4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p8ON4buAw73hu6fhu5zhu4zhu4jhur7hu6fDjOG7kOG7iOG7p+G7nuG7gOG7oOG7jOG6pOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4bqkU3nhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhu4fhu4BV4buS4buI4bq+4bunbeG7oMSC4buI4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4buIeeG7sOG7n+G7p+G6ueG7p+G6plXhu5Dhu4bhu6fhuqThu4DEguG7iOG7p+G7iFDhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bunw4LDkuG7iOG7p+G6rEZ54bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6Dhu4jhur7hu6fDjFThu4jhur7hu6fhu57hu4BV4buS4buI4bq+4bun4bue4buA4bqu4buw4bun4buq4bug4bqu4bue4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDguG7t+G7iOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu4fhu4DDveG7huG7o+G7p+G7gMSo4bqg4bqk4bun4buK4buM4bue4bun4buiw5Phu6fhuqThu4BL4buK4bunxINV4buS4buI4bq+4bun4bqs4bu54bun4bqsReG7iOG7p+G7nlLhu6fhuqRV4bun4buew5nhu6fDjeG7gMO94bunw4zEguG7oOG7p+G6rOG7kuG7huG7n+G7p2vhu7Phu6fhu57DmeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buIw5Thu4bhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6Phu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu5zDmeG7iOG6vuG7p+G7iFDhu4bhu6Phu6fhuqZR4bun4buA4buG4bq64buK4bun4bue4buc4buU4buj4bunw43hu4BK4bunw43hu4BB4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7qlV54bun4bqu4buw4buj4bun4bqkxKjhu4jhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunxq/hurThu4jhu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4bqs4buG4bun4bqsReG7iOG7o+G7p+G7muG7oHnhu6fDjOG7teG7huG7p+G7lOG7p+G6pMO94bqk4bunxq9R4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bue4bunw43hu4DDveG6pOG7p+G7iOG7gFXhu6fGr1Hhu4jhur7hu6fhu4HhurDhu4rhu6fhu4fhu5Dhu6dw4bqkU3nhu6fhu4hV4buQ4bqk4bunw4Lhu7Xhu4jhu6fDo+G7s8SoceG7o+G7p+G7gHnhu7Dhu6fhuqxF4buI4bun4bqkw73huqThu6fGr1Hhu4jhur7hu6fhuqzhuq7hu57hu6fhur7hurDhu4jhu6fhur5U4buG4bun4bue4buGRcag4bun4bq+4buGw73GoOG7p8ON4buAw73huqThu6fhu4jhu4BV4bunw6rhu6B54buI4bun4buBw5Thu4jhu6Phu6fDquG7oHnhu4jhu6c2Snnhu6Phu6chw73hu6fhu4fhu4BV4buQ4bqk4buj4bun4bqv4bq+TOG6pOG7p8Oj4bqg4bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNr4buQ4buG4bunxq9G4bun4bue4buc4buC4bun4bqsRnnhu6fDjOG7rOG7p+G6rOG6oOG6pOG7p8OC4buG4bq44bue4bun4buI4buAVeG7p8av4bq24buw4buj4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4jEkOG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bunw43hu67hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhuqRTeeG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buASHnhu6fDo3nhu4rhu6fhu4HDlOG7iOG7o+G7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6pOG7gFPhu6fhu7BF4bug4bun4buU4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu5zDmeG7iOG6vuG7p+G7iFDhu4bhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bunw43huqrEqOG7p+G6puG7s+G7huG7p+G7nsOZ4bun4buIQeG7iuG7p8aw4buxxrB34bunLcaw4bux4bup4bur4buj4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqxK4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7nFDhu57hu6fGr8OJ4bun4buIVcOU4buI4bq+4bun4buIw73hu6Dhu6fhu5Thu6co4buA4buC4bunw6Phu4bhu4jhu4Dhu6fhu4HDlOG7iOG7p+G6rOG6uuG7p8OC4bu3xKjhu6fhu57DkuG7iOG7p+G6pFPhu4jhur7hu6fhuqTDk+G7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4bqk4buA4buGReG7iuG7p+G7nuG7kOG7huG7p+G6vuG6sOG7iOG7p+G7q+G7p+G7iEHhu4rhu5/hu6fhu4fhu4DhuqjEqOG7p+G7osO94bqk4buA4bun4oCcw6N54buK4bun4buBw5Thu4jhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fDjFLhuqTigJ3hu6Phu6fDjeG7gOG7huG7p+G7iuG7kOG7huG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhuqThu4BH4bun4bqkSuG7p+G7qcWpxanhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G7nuG7gOG7hkXhu57hu6fhuqzhu4zhu57hu6Phu6fhu6nFqcWp4bun4bqmVOG7iOG6vuG7p+G7okjhu6fGr+G7s+G7p+G7q8Wpxanhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p+G7okjhu5/hu6fEg+G6oOG6pOG7p+G6plHhu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fhu4Lhu57hu6Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSC4buK4bun4oCcw4zhuq7hu7Dhu6fhu4Lhu57hu6fhuqxG4bqk4buA4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6Phu6fDjOG6ruG7sOG7p+G7sEXhu6Dhu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7iuG7teG7iOG7gOKAneG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fDo3nhu4rhu6fhu4HDlOG7iOG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqm4buG4bq44bue4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqzhu5jhu57hu6fhu57huq7hu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6rEbhuqThu4Dhu6fGr+G7s+G7p8OM4buz4buK4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhu4B5xKjhu6fhu4rhu4zhu57hu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p8OM4buk4bqk4bun4bqsRuG6pOG7gOG7n+G7p8SD4bqg4bqk4bun4bqmUeG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhuqZU4buI4bq+4bun4bqk4bu34buK4buj4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p+G7quG6quG7nuG7p+G7nuG7gOG6ruG7sOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkSuG7p8OM4buY4buG4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p+G7muG7oMSC4buI4buj4bunxq/hu4Thu6fhu57hu4Lhu4jhu4Dhu6fDjUXhu6fDjMSC4bug4bun4bqm4buz4buG4bun4buIxJDhu4jhu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fhuqThu4BM4buI4bun4buIUOG7huG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p8OM4buz4buK4bun4buIw5Thu4bhu6fhu4hVw5Thu4jhur7hu6fhu4jDveG7oOG7n+G7pyhK4bun4bue4buA4bq64bun4buISuG7huG7p+G6rMSC4buw4bunw4zhu7Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu4jhur5M4buI4bun4buIUOG7huG7p+G7gOG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nOG7lOG7o+G7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhuq/hur7hu6Dhu7Dhurzhu4jhu6fhu4fhu5zhu7nhu4bhu6fGr+G7guG7p+G7iErhu6fhu4jhu4BV4bunKMOT4buG4bun4bqjxJDhu6fhuqzhu7nhu6fhuqThu4Dhuqjhu6fhuqThu4Dhu5Thu6fhuqThu4DEqOG7p2vhu4bhurjhu57hu6drVcOU4buI4bq+4bunKMSC4bug4bun4buH4buG4bq84buI4bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fhuq/hur5P4buna1XDlOG7iOG6vuG7p+G6veG7gFHhu6fhu4F54buG4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6fhuqThu47hu6fhuqzhu7Xhu4bhu6fhu4fhu5zhu6Dhu4jhur7hu6fDquG7oMOT4bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM84bu14buG4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G7ouG7puG7p8ON4bus4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4BV4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4bue4buceeG7iOG6vuG7p8av4buGReG7nuG7p+G7iOG7juG7huG7p8OC4bq24bue4bunw43hurrhu6fGr8OJ4bunw4Lhu6Dhu47hu4bhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhur7hu4Z54buI4bun4buIeeG7iOG7p8av4buz4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fEqHnhu4jhu4Dhu6fDjOG7huG6uOG7nuG7p+G6pFN54bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bun4bqsw4nhu6Dhu6fhur7DgeG7iOG7p8av4buQ4buG4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu4hQ4buG4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7o+G7p+G7iOG7juG7huG7p8OC4bq24bue4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fGr1Hhu4jhur7hu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu5/hu6fhu4F54bug4bunNuG7jOG7huG7p+G7nuG7gMOJ4bunw6NU4buI4bq+4bun4bqv4buAeeG7huG7p3DhuqzhurDhu6Dhu6fhu4hB4buK4bunxrDhu7HGsOG7r3Hhu6fDjOG7s+G7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8ON4buu4bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fhuqRTeeG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7p8av4bq24buI4bun4bqs4buM4buI4bq+4buj4bun4bue4bq2xqDhu6fhu4Dhu5jGoOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4buj4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6figJzhuqzhuq7hu57hu6fhuqzDmuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSC4buI4oCd4bun4bqs4bq64bun4buAeeG7huG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6J54bug4bun4bqsSuG7p8av4buzxKjhu6fhu57hu4DDveG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsSQ4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p8SD4bq24bug4bun4buH4bug4bqu4bue4buncMaw4buxxrB3ceG7o+G7p+G7nuG7teG7huG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4buj4bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqk4buS4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7o+G7p+G7qlXhu4jhur7hu6fDjOG7s+G7pyHhu4Thu4jhu4Dhu6c8RuG7iOG7gOG7p8avVcOU4buI4bq+4buf4bunNnnhu7Dhu6fhu57hu4bhu4jhu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6fhuqbhuq7hu7Dhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7o+G7p+G7nuG7gMO94buI4bq+4bun4bup4bun4buIQeG7iuG7p8SD4bq24bug4bun4buH4bug4bqu4bue4buncMaw4buxxrB3ceG7p+G7muG7oMSC4buI4bunxIPhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu57hurbGoOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4bqs4buz4buI4bunw73GoOG7o+G7p+G7gEvhu4jhur7hu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6puG7huG6uOG7nuG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G7iOG6vnnhu7Dhu6fhu57DmeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4bqs4bqw4bug4bun4bue4bucw5rhu4jhur7hu6fhu4hV4buQ4bqk4buf4bun4bqv4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p8avUeG7iOG6vuG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4bunxq/hu7Phu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fhuqzhu7nhu6fDjeG7hsSQ4buI4bun4bqkVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p8OM4bu14buG4bun4bua4bugxILhu4jhu6fEg+G7huG7iOG7gOG7n+G7p+G6r+G7gFXhu4jhur7hu6fhuqbEqOG7p+G7nlXDlOG7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G7nnnhu6fGr+G7s+G7p+G6rEbhuqThu4Dhu6fhuqRL4buI4bun4bua4bugw73hu6fhuqThu4DEkOG7iOG7gOG7p8OM4bq44bqk4buA4bun4buIxJDhu4jhu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fhuqThu4BT4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunxq/DmXnhu6fhuqThu4Dhu4ZF4buI4bun4bqs4bqu4bug4bunxq/DmXnhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fhu5xQ4bue4bunw4zhu6Dhu4bhu6fGr8OJ4bunxINV4buS4buI4bq+4bunxINM4bue4bun4oCT4bun4buK4buM4bue4bun4buKVeG7kuG7iOG6vuG7p8OM4buQ4buI4bun4bqkU3nhu6fhuqThu4DEguG7oOG7p8OjeeG7iOG6vuG7pyjhu4DDveG7iOG7gOG7o+G7p+G7iHnhu7Dhu6fDjOG7s+G7p+G7quG7ueG7pyHDveG7nuG7p8SDTOG7nuG7o+G7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6dt4bugxILhu4jhu6fhuqzhurrhu6fDguG7t8So4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G7okjhu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4buIVcOU4buI4bq+4bun4buIw73hu6Dhu6fhu5Thu6fhu4hQ4buG4bunKOG7gOG7guG7p8Oj4buG4buI4buA4buj4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6vuG6oMag4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bunw43hu4Dhu47hu6Phu6fhu4rhu7Phu4jhu6fhu57hu5zhu5Lhu4bhu6fhuqThu4Dhu4ZF4bug4bun4bqs4bqu4bue4buj4bunw4xVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu57hu4Dhu4ZF4bug4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhu57hu4Thu4rhu6fhu4pB4buI4bq+4bun4bue4buc4bqo4buj4bun4buc4bq84bun4bqkTeG7p0Hhu4jhu6fhu5rhu6B54bun4buI4bq+4buz4buw4buf4bun4buH4bug4buw4bunxq/hurbhu7Dhu6Phu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p8SD4buG4buI4buA4bunxq/hurThu4jhu6fhu5zDvcSo4bun4buc4buGReG7nuG7p+G7nuG7nOG7oOG7sOG7p+G6rOG7oOG7juG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fDo3nhu4rhu6fhu4HDlOG7iOG7o+G7p+G7iMSQ4buI4bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhu5xQ4bue4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fDguG7jOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4buew5nhu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fEg0zhu57hu6fhu57hu4ZF4buI4bun4buixILhu6Dhu6fGr+G7s8So4bunxq9R4buI4bq+4bun4buIUOG7huG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7n+G7pyHDgOG7iOG6vuG7p8ONReG7p+G6pOG7gMSo4bunw6PEkOG7p8OjeeG7huG7p+G6pOG7t+G7huG7p+G7nuG7nHnhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6figJwo4buAUHnhu6fDo3nhu4rhu6fhu4HDlOG7iOKAneG7p+G7nuG7hkXhu4jhu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p+G7muG7oMSC4buI4bunxIPhu4bhu4jhu4Dhu6Phu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu57hu4DEqMO94bue4bun4bqk4bu34buI4buA4bun4oCc4buI4bq+4buz4buI4bun4bqkxILhu4jhu6fhu57hu5zhuqjEqOG7p+G7ouG7mOG7huG7p+G7nkrhuqTigJ3hu5/hu6c14buGeeG7huG7p+G6rMSo4bu14buI4bun4buI4buz4buw4buj4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G7ouG7pOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sOG7p+G7osO94bue4bun4bq+w4Hhu57hu6fhur55xKjhu6fhuqRTeeG7p+G7muG7oMSC4buI4bun4bq+4buG4bqg4bqk4buj4bunw6PEkOG7p8Oj4buY4buG4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4buC4bue4bunw4zhurDhu4jhu6fDjOG7oOG7huG7p+G7muG7oMSC4buI4bunxq/DieG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu5zDmeG7iOG6vuG7p+G7iFDhu4bhu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fhuqzhurrhu6fhuqRT4buI4bq+4bun4bqkw5Phu6fGr+G7s+G7p8OC4bu3xKjhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gMO94buI4bq+4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bucxKjhu4jhur7hu6fDguG7s+G7huG7p8av4buGReG7nuG7p+G6pFN54bun4buI4buA4buz4bun4buI4bq+4buA4buGxJDhu4jhu6fhuqTDmuG7oOG7p+G6veG7gOG7teG7iuG7p+G7h+G6ruG7iOG7o+G7p+G7h+G7juG7iOG6vuG7p+G7nuG7gFXhu6fDjeG7rOG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G6o+G7gMSoeeG7p+G7gEzhuqThu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bun4oCcKOG7gOG7guG7p8Oj4buG4buI4buA4bun4buBw5Thu4jhu6fhuqZV4buQ4buG4bun4bq+SuG6pOG7p+G7iOG7gOG7hOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4zhu6zhu6figJPhu6fDjEbhuqThu4Dhu6fhu6Lhu6bhu6ct4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6Phu6fhu4jDlOG7huG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7p+G7nHnhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fhu57hu4DDieG7p+G6vuG7hsWoeeG7p8OjxJDhu6fDo+G7mOG7huG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fhu55V4buQ4buI4bq+4bun4buiSOG7p+G7iEHhu4rhu6fGsOG7scawd+KAneG7p+G6rOG7ueG7p+G7iOG7gOG6tuG7iOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu5vhu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p8awxanhu6fhu4hB4buK4buncMaw4bupxrB3Lcaw4bux4bup4burceG7o+G7p+G7nsOZ4bunw6N54buK4bun4buBw5Thu4jhu6figJPhu6fhu5rhu6DEkOG7p+G7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4buI4buA4buz4bunw6PEkOG7p+KAk+G7p+G7iMOU4buG4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fGoOG7gMO94bue4bun4bqkU3nhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bqsReG7iOG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p+G7gcOU4buI4bunxq/hu7Phu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p8OC4buM4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu4hQ4buG4bun4bucw5nhu4jhur7hu6fGoOG7gOG7gnnhu6fhu4fEguG7sOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fhuqzhu7nhu6fhuqxK4buI4bq+4bun4bq+Ssag4bun4buK4buM4bue4bunxq954buG4bun4bue4bucS+G7p+G7gEXhu57hu6fhu6LDmuG6pOG7p+G7nsSo4bunw4zhu5Dhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4buf4bun4bqv4buA4buS4bun4bqkSuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bue4bu14buG4bun4bqsxILhu7Dhu6Phu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p+G7muG7oMSC4buI4bunw6N54buK4bun4buBw5Thu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqRK4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhuqzhu4bDieG7oOG7p8ON4buG4bq44buI4bun4bqk4bqw4buI4bun4bue4buA4buGReG7nuG7p+G6rOG6uuG7p8OC4bu3xKjhu6fhu57DkuG7iOG7p8av4buz4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhuqzhurrhu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bua4bugxILhu4jhu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p+G6rEbhuqThu4Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7nuG7s+G7huG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7o+G7p+G6pMOU4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSC4buK4bun4oCcw4zhuq7hu7Dhu6fhu4Lhu57hu6fhuqxG4bqk4buA4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6Phu6fDjOG6ruG7sOG7p+G7sEXhu6Dhu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7iuG7teG7iOG7gOKAneG7p8av4buz4bunw4Lhu4ZF4bue4bun4bqm4bukeeG7p8av4buzxKjhu6fhuqxGeeG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nMOZ4buI4bq+4bun4buIUOG7huG7p+G7gOG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nOG7lOG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bqkUuG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6rOG6uuG7p8OCw5Phu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhu4p54buG4bunxqDhu4BS4bqk4buj4bun4bue4bqu4buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6rEbhuqThu4Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G6pOG7gFPhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6Phu6fDguG6ruG7nuG7p+G7iOG6vuG7kuG7n+G7n+G7n+G7pyhU4buI4bq+4bun4buI4buA4buS4bun4bqkSuG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu5zDmeG7iOG6vuG7p+G7iFDhu4bhu6fhu5zhu4zhu4jhur7hu6fDjOG7kOG7iOG7p+G7iuG7s+G7p8ON4buA4buG4bunw41D4bun4bue4buAUeG7p8OCRuG7p8OCecSo4bunxq/EguG7sOG7o+G7p+G7nuG7nOG7oOG7sOG7p+G7osO94bue4buj4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p8av4bq04buI4bun4bqkSuG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7nuG7hkXhu4jhu6Phu6fDjOG7oOG7huG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pMO94bqk4buA4bun4bqm4bq84bun4bqm4buz4buI4bq+4buj4bun4buI4buAeeG7iOG7gOG7p+G6pOG7gErhu4jhur7hu5/hu6fhuq/hu4BV4bunxq/hurbhu7Dhu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p8OjeeG7iuG7p+G7gcOU4buI4buj4bun4buIUOG7huG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p+G7iOG7gFXhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu4jhur5M4buI4bun4buIUOG7huG7p+G7nuG7gOG7hsSQ4buI4bq+4buj4bun4buIw5Thu4bhu6fhuqThu4BT4bun4bueVeG7kOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bqkeeG7iuG7p+G6pOG7jOG7iOG6vuG7p8ON4buA4buO4buj4bunw4zhu7Phu6fDguG7huG6uuG7oOG7p+G7nlXhu5jhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7nuG7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG6sOG7iOG7p+G6pOG7gEbhu6Dhu6fhuqzhu6Thu4jhur7hu6fhur7hu4Z54buI4bunw43hu4Dhu47hu6fhu5rhu6Dhurbhu57hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fDjOG7teG6pOG7p+G7muG7oHnhu4jhu5/hu6fhuq/hu4Dhu5Lhu6fGr+G6tuG7sOG7o+G7p+G7onnhu6Dhu6fDgnnhu6fDjOG6sOG7iOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bucUOG7nuG7p8OMxJDhu4jhu6fhuqTDk+G7p+G7nuG7gFPhu6Phu6fhu4hVw5Thu4jhur7hu6fhu4jDveG7oOG7p+G7nuG7teG7huG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7p+G7gcOU4buI4bun4bqs4bq64bunw4Lhu7fEqOG7p+G7nsSo4buz4buI4bunw4zhu6ThuqThu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6Phu6fhu57hu7XEqOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bunw43hu4bhurjhu4jhu6fhuqzhurrhu6fhu4hB4buK4bunxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6Phu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p+G7muG7oMSC4buI4bun4bqk4buA4bug4buw4bq64buI4bun4buAVeG7kOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fDjFXhu5jhuqThu6fGr+G7s8So4bun4bqveeG7iuG7o+G7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqkQeG7iOG7p+G6pMOa4bun4bqsRnnhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu5Thu6fhuq/hur7hu4Dhurjhu6dZ4buI4buf4bun4buHw5nhu6fhuqxK4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8OM4buk4bqk4bunw4xV4buY4buI4bq+4buj4bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fhu57hu4DhuqLhu4jhur7hu6fhu5x54bunPE/hu4jhur7hu6fDquG7oHnhu4jhu6Phu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6puG7huG6uOG7nuG7p+G7nsSo4buz4buI4bunw4Lhu4zhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6rEbhuqThu4Dhu6Phu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gErhu4jhur7hu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKErhu6fhu57hu4Dhurrhu6fhu4hK4buG4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqxGeeG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nMOZ4buI4bq+4bun4buIUOG7huG7p+G6rOG7teG7huG7p+G7iOG6vuG7s+G7iOG7o+G7p+G7gOG7huG6uuG7iuG7p+G7sEXhu6Dhu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu6p54bun4bqkQeG7iOG7p+G6pMOa4bunw6N54buK4bun4buBw5Thu4jhu6Phu6fhu4jEkOG7iOG7pyjhu4Dhu4Lhu6fDo+G7huG7iOG7gOG7py3hu6fDo3nhu4jhur7hu6co4buAw73hu4jhu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu57hu5zhu5Thu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqRB4buI4bun4bqkw5rhu6fhuqxGeeG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bue4buAw5rhu6fhu4B54buG4bun4bqkU3nhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54buf4bun4bqvw5Thu4bhu6fhuqzEguG7sOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhu57DmeG7iOG6vuG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7p+G7nHnhu6fhu57hu5zhurbhu4jhu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p8O94bqk4bunw4zhu4bhurjhu57hu6fhuqRK4bun4bue4buC4buI4buA4bun4bqk4buA4bqu4bue4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhuqxF4buI4bun4bqkUuG6pOG7p+G6puG7huG6uOG7iOG7o+G7p+G7nuG7gEXhu6fhu57hu5zhurbhu4jhu6fhur7hu4bFqHnhu6fhu5554bunxq/hu7Phu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G6rEbhuqThu4Dhu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p8ON4buASuG7p8ON4buAQeG7iOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7o+G7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bunw6N54buI4bq+4bunKOG7gMO94buI4buA4bun4bqs4bu54bun4bq+Ssag4bun4buiw5rhuqThu6fhu4jhur5V4buS4buG4buj4bun4buiw5rhuqThu6fhuqRTeeG7o+G7p+G6vkrGoOG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7iMSQ4buI4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G7nuG7gMOB4buI4bq+4bunxq9I4bun4bqs4bu14buG4bun4bqkU3nhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEh54bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXNrxILhu4jhu6dZ4buI4buAci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4bqo4buKc3Lhu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnPhuqPhu67hu6fhu6nhu5vhu6drUeG7iOG6vuG7p+G6rOG6ruG7nuG7p+G6pFN54bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4bufci/hu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnNyL+G6qOG7inNyL8agcw==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]