(Baothanhhoa.vn) - Những năm trước đây, vào mỗi buổi sáng, vòng quanh các con phố, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người chen chúc nhanh quanh các sạp báo để chờ mua những số báo mới nhất trong ngày. Hay đâu đó, hình ảnh những bác xe ôm, những người đàn ông ngồi bên ly cà phê sáng vừa nhâm nhi vừa đọc ngấu nghiến tờ báo nóng hổi. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện bóng đá, chuyện về một diễn viên, người mẫu nổi tiếng…  một cách rôm rả. Nhưng khi thời đại công nghệ thông tin phát triển, tất cả đã dần trở thành dĩ vãng!

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unAs4buIw43DusOC4bqg4bucw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64buk4buCdsO64bq8w6jhu5nhu6EvxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cOG7oeG6pElw4bqj4bq8w5nDjeG6usO6w43hu7VJw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7rDguG6oMavxqHDuuG7pHjDjMO6ScOSw4rDuuG6tuG7nMOTw4rDusagd8ON4bq6xqHDuuG7pOG7iMON4bq6w7rhu5Thu5x2w43hurzDuuG6snfhurLDuuG6ssOMw43DuuG7mOG6vE3GocO64buadsO64bq0w4nDuuG6tHjDjeG6usO64bq24bu34buaw7rhurpB4buYw7rhurzhu4DDjeG6vMO6w73DjeG6vMO6ScSow4rDusON4bq6UsOVw4rDuuG6suG6vOG6pMONw7rhurLhurzhu6LhurLDusON4bq8dsON4bq8w7rhu5Thu5x2w43hurzDuuG6snfhurLDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rDgkXDuuG6suG6vMOVw7pJ4bucdsO6w43hurzDmcON4bq6w7rGoE3DuuG6tnfDjMO6SeG7jsOKw7rDjeG6vOG6ouG7msO64bua4buWw4zDjeG6usO6w43hurp4xq/hu5vDujN2xq/DusOC4bqg4bucw7rDguG7isahw7rhurzhu4DDjeG6vMO6w73DjeG6vMO6w43hurzDmcON4bq6w7rhurZ34bqyw7rFqOG6pMO6TEnGocO6w43hurzDmcON4bq6w7rDjeG6ulLDlcOKw7rDgnjDjcO6TMON4bq6w7rDjeG6uk7DisO64bq2QsONw7pIxq/DuuG6snjDuuG7mOG6vELDusagd8ON4bq6w7rhu6RUdsO6w43hurzhuqBJw7rDjeG6vMOKw7rhu6RUdsO6w4LEqOG6ssO6w43hurrhuqLhu5zDusON4bq64bq8w4pDw43DuuG7msOVw7rhurZ3w4zDusON4buKw43hurrDuuG6vMOTw4rhu5vDujPEqMO64bq2eMONw7rhurLhurzhu5zGr8SQw43DuuG7muG6vMOVw4rDusagVcahw7rhurLhurzhu5zGr8SQw43DuuG6tuG7isON4bq6w7rDgnfGocO64bqy4bq84bucxq/EkMONw7rhu6REw7pJT+G7msO64bq0w4rDicONw7rhu6TDikLDjcahw7rDjeG6ulLDlcOKw7pJ4bqw4bucw7rDjcOTw4rDuuG7msOKQ8ON4bq64oCmw7pJT+G7msO64bqyd+G6suG6vMO64buWTEnDuuG7lsO94bubw7rhuqPhurxSw43hurrDukfhurzDisO64bua4bq8w5XDisO6w4J5w4rDuuG6skzDjeG6usO6w43hurrhurzEkMO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONw7rhu5jhurx34buaw7rhu5rhu5bDikXDjcahw7rhu5rhuqLhu5rDuuG6ssO9w7rDguG7s8O64bq0w4PDjcO64bua4buW4buQw7rhu5rhurx4w43hurzDuuG6tOG7hMO64buk4buzw43hurrhu53hu6Ev4bqkSXDhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCzhuqTDjeG7muG6pOG7lnVw4buh4bqkScO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCzhuqTDjeG7muG6pOG7lnVw4buhw4pJ4bq6w7rhurJIdsagxqDhu4914bq04bua4bq84bucSeG6tsO6w4os4bqkw43hu5rhuqThu5Z1w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3Xhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7lcO64burxrDDueG7mMWo4buXw7rhurzhuqTDiuG6uuG6vOG7muG7lcO6xrDGsOG7reG7mMWo4buXw7rhurTDisag4buYSHbGr+G7lcO64bq2SMOM4bqyR+G7l8O6SXbhu5bhurrDisONLUjhuqThurjhu5rhu5XDunbhu5zhu5rDjOG7l8O6SXbhu5bhurrDisONLeG7lsOK4bq64bq84bua4buVw7p24buc4buaw4zhu5d1w7rGoOG7luG6suG7j3UvL+G6suG6tMON4bub4bq2dsOM4bua4bq8dsON4bq84bq8w4x24bub4bukw40v4bq04bqkxqBH4buaw4zhu5gvw43huqThu6bGoC/hu6Xhu6/hu6fGsC/hu6XDueG7qeG6tOG7qeG7peG7seG7qeG7qcaw4bur4bua4butxrDhu6vhu6vFqUjDueG7m0bhu5jhurrhu5nhu5bhu4/GsOG7q8O5dcO6dkjhu5rhu491LOG7iMONw7rDguG6oOG7nMO6xqB54buYw7rhurZ3w4zDuuG7pOG7gnbDuuG6vMOo4buZdcO6L3Dhu6Ev4bqkSXDhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCx24buY4buaw4rDjMONdXDDquG7lkLDjcO64bqyd+G6ssO64bua4bucxq9Dw43DuuG7mOG6vE3GocO6SHfhurLDusOCd+G6ssO64bqy4bq84buCw7rhurLhu4jDjcO64bukeMOKw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjOG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6vcOKw43hurzDuuG7lnbDuuG7kMO6SU/hu5rDuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w43hurrhurzDqMOMw7rhurJQdsO64bua4buCw43hurzDusOq4bq8dsON4bq8xqHDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7rDjeG7jMOKw7rDguG6oMavw7rhu5Thu5x2w43hurzDusON4bu1ScO64oCc4bq2d8ONw7pJQeG7msO64bqy4bq8w4zDusOC4bqi4buaxqHDuuG6tnfDjcO6SFLDjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG7muG7lsOVw4rigJ3DusONQsONw7rhurxOw4rDusON4bq8SsO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcONw7pI4bu3ScO64buaTMOKw7rhurLhu4rDuuG7muG7gEnDusOCUsOU4bqyw7pJT+G7msO64buaw5XDuuG6tnfDjMO6w4JFw7rDgsSo4bqy4bubw7rhuqPhurzDmcON4bq6w7rhu5rDlcO64bq2d8OMxqHDusON4bq8w5nDjeG6usO64bqy4bucTcONw7rhu5p54buYw7rhurLhurzhur7DuuG7pEzDuuG7muG7gMON4bq8w7pJ4bucdsO64bq8dsavw7rFqMOKw43DusOCUsOU4bqyw7rhu5pMw4rDusOCROG7nMO64buW4bqi4buaw7rDjeG6oMON4bq6w7rDjcOK4bucxqHDuuG7muG7luG6oMONw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7rhu6R4w7rhurrDisOZw7rhurrhu4DDjeG7m8O6LHfDisO64bqyw71Jw7rhurrDinfhurLDusOCUsOU4bqyw7rhurLDg0nDuuG7msOVw7rhurZ3w4zDuuG7muG7lkLDjcO64buadsavxqHDusOCUsOU4bqyw7rDjeG6usOaw4rDuknhu57DisO64bua4bq84buMScO64bqyUHbDuuG6usOK4bqixq/DuuG7lk7DisO6w4LEqOG6ssO6w43hurrhuqLhu5zDusON4bq64bq8w4pDw43DuuG7mlTDjeG6usO64bqyw4zDjcO64bqy4bq8w5nDuuG7pOG6sMONw7rhurLhu4jDjcO64buk4bqsw43DusON4bq64bucxq9Cw43DusON4bq8UsO6w43hurp4xq/DuuG6vExJw7rhu5Thu5x2w7rhu6TEgsav4budw7ohQ8ONw7pH4bq8w4rDuuG7pHjDjMO6w4J5w4rDuuG6vMSo4bqyxqHDuuG7mkzDisO64buk4bucw4rDuklUw43hurrDukfhurzDisO6SMODw43DusOCw4Phu5zDuuG7msOKQsONw7pJ4bucdsO6w4JSw5ThurLDuuG7msOVw7rhurZ3w4zDuknhu47DisO64buY4bq8d+G7msO64bq8eMON4bq8w7rhu6ThurDDjcO64bqy4buIw43DusON4buKw43hurrDuuG6vMOTw4rhu5vDusOq4bq8w5XDisO6w4LDikVJw7rhuqLGr8ahw7rhurJ34bqyw7rhu5rDg8ON4bq6w7pI4buO4buYw7rDjeG6vOG6oMONw7rhurThuqDDjcO6w4JE4bucw7rhu5rhu4BJw7rDgkPDjcO64bq2d8OMw7rhurrDiuG6osav4bubw7rhuqHDksOKw7rGoHfDjeG6usahw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7pH4bq8w4rDusOCw4rDukh4Scahw7p2w43hurzDuuG6skzDjeG6usO64bqy4bq8U+G6ssO64buaeeG7msO6w43hurp2w43hurrDuuG7lOG7nHbDuuG6snfhurLDusageeG7mMO64bq2d8OMw7pJ4bucdsO6SU/hu5rDuuG7pHjDisO64buaw5XDuuG6tnfDjMO6SeG7gMON4bq8w7rGr0Lhu5zDuuG7muG6vOG6vuG6suG6vOG7m8O64bqj4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7pIdsOMw7rDgk/DjeG6usO64bqyUcON4bq6w7rhu5rhu5Z2w43hurzDuuG7muG6vFDDukjhu6LhurLDuuG7lsO9w43hurzDuuG7lsOSw4rDusOCxKjhurLDuuG6tnfDjMO64buWTsOKw7rhurZ4w43DuuG7mnfDjcO64buWTEnDuuG7lsO9w7rDglDDuuG7muG6vFPDuuG6suG6vOG7nMavxJDDjcO64buaVMO64bua4bq8w5XDisO6xqBVw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rDjVLhu47hurLDusOCQ8ONw7p2w43DusONw4rDjeG6vMO64bua4buWxILhu5rDuuG7mlXGocO6w4LDlcOKw7rhu5pSw7rhurJQdsO6SHjDjeG6usO64bq6w4rDvcOKw7rhu5rhu5bhur7igKbhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAhQ8ONw7pH4bq8w4rDuuG7lnbDuuG7muG7llLDlcON4bq6xqHDusOCUsOU4bqyw7rhu5rhurzhuqTDjMO6w4Lhu5zDk8OKw7rDgnZJw7pJQsO64bukw4pD4buaw7pId+G6suG6vMahw7rDjeG6vMOZw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDuuG7muG7lsOMw43hurrDukh4w43hurrDuuG6tnfDjMO6w43hurxSw7rhurLhurzhu6LDjeG6usO64buaTMOKxqHDuknDksOKw7rGoHfDjeG6usO64bua4bq8U+G6ssO64bq0xILGr8O64buk4bqww43DuuG6suG6vHnGr8O64buWdsO6xqB54buYw7rhurZ3w4zDuuG7muG6vMSC4buaw7rDjeG6vHbDjeG6vMO6w4JFw7rFqOG6pEnDuuG6tnfDjMO64bq2ecONw7rhurxMScO6w412xq/DuuG6suG7isO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONw7rhurrhu4Dhu5nDuuG6o+G6vFLDjeG6usO64bq6w4rDlcO6w4LhuqDGr8ahw7rhu5pMw4rDuuG6slHDjeG6usO6R+G6vEzDjeG6usO6w43hurzhu47DuuG7lkvDuuG6tsO9w43DuuG7muG6vOG6oMONw7pJ4buAw43hurzDusOC4buzw7rhu5pUw7rhurZKw7rhu5rhurzhu4rDisO64buU4buc4bqkw43DusONeMavw7rhu5pUw7rhurZ2w4zDuuG6usOKw5XGocO64bq24buQw4rDuuG7muG6vHbGr8O64bq24bu5w43hurrDuuG7pMOKxJDhurLDukxJw7pJT+G7msO64buaxILhu5jDuuG6tnfDjMO64bqy4bq84buiw43hurrDuuG7mnbDuuG6suG7isO64bua4bq8RcO6w43hurpOw4rDuuG7kMO6w43hurx4w7pIUuG7juG7msO6w4LDisSQw43DuuG7muG6vMOMecOKxqHDukl3xq/DuuG7muG6vsON4bq8w7pJeMO64buk4bqww43DusON4bu3ScO6w4JSw5ThurLDuuG7muG6vEzDjeG6usO64buaw4rDjcO6SU/hu5rDuuG6snfhurLhurzDuuG7mlLDlcON4bq6w7rhu5rEgsONxqHDusON4bq8dsON4bq8w7rhurLhurzhu4rDjeG6usO6w43hurzhuqLhu5rhu5vDuuG7iXjDusON4bq8w5nDjeG6usO64buaw5XDuuG6tnfDjMO64bq6w4rhuqLGr8O6w43hurxSw7pJT+G7msO6SeG7isONw7rhu7XDjcO64bqyUcahw7rhu5rhu5bhu5zGr0TDjcO64bua4bq8TcON4bq6w7rDgnbDjeG6usO6xq9D4bucw7rhu5rhurxDw7rhurTDg8ONw7rhu5rhu5ZCw43DuuG6tnjDjcO64buaw4rEkOG6ssO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisON4bubw7osd8OKw7rhu5rhurzDlcOKw7pJeMO64buaw4rDjcO64buaU+G6ssO64bqyeMON4bq6w7rDjeG6vHbDjeG6vMahw7rhurJ4w43hurrDusON4buKw43hurrDuuG6vMOTw4rDuuG7muG6vOG7gMO64bqyeMON4bq6w7rhu5rhurzhu5zDuuG6vOG7ouG7msO6w43hurpSw5XDisO6w4LEqOG6suG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLOG6pMON4bua4bqk4buWdXDhu6HGoOG7muG7lsOMw43hurpw4buh4bqkScO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCzhuqTDjeG7muG6pOG7lnVw4buhw4pJ4bq6w7rhurJIdsagxqDhu491w4os4bqkw43hu5rhuqThu5Z1w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3Xhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7lcO64burxrDDueG7mMWo4buXw7rhurzhuqTDiuG6uuG6vOG7muG7lcO6xanhu6nhu7Hhu5jFqOG7l3XDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bq0w43hu5vhurZ2w4zhu5rhurx2w43hurzhurzDjHbhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7peG7r+G7p8awL+G7pcO54bup4bq04bup4bul4bux4bup4butw7nhu7Hhu5rhu6vhu6fDueG7peG7qUjDueG7m0bhu5jhurrhu5nhu5bhu4/hu6vhu6/hu611w7p2SOG7muG7j3Us4buIw43DusOC4bqg4bucw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64buk4buCdsO64bq8w6jhu5l1w7ovcOG7oS/huqRJcOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG7hsO64bqj4bq64bucxq/DicONw7rDquG6vOG7hsO6M1Lhu4zDjeG6usO6w6rhurzDvcOMxqHDuuG6suG6vFDDuklP4buaw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64bua4buWQsONw7rDglLDlcON4bq6w7rDquG7lsODw43DusOp4bq84buiw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4bua4buVw7rigJwsUcON4bq6w7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO6w414xq/GocO6w43hurzDikThu5zDusON4bu1ScO64bua4buWUuG7juG6ssO6w4LhuqDGr8O6ScOSw4rDusON4bq6eMavw7rhurZ3w43DusOCUsOU4bqyw7rhurx4w43hurrDuuG7muG7luG7tUnDuuG7msOVw7rhurZ3w4zGocO6w43hurxSw43hurrDuuG6usODw43DuuG7pcO5w7rDjeG7tUnDusONdsavw7rGoE3DukhSw5TDjeG6usO6w43hurpSw5XDisO6SeG7nHbDuuG6usOKw71Jw7rDgsOKw7rDjeG6unjGr8O6SU/hu5rDusON4bq8w4pE4bucxqHDuuG6usOKw5XDuknDksOKw7rDjeG6unjGr8O64bqy4bq8w4HDjeG6usO64bq2d8ONw7rDglLDlOG6ssO64bq2dsOMw7rDjeG6vMOKQuG7nMahw7rhurLhu4rDukfhurzDisO64bqy4bq84buCw7rhu6R4w4rDuuG6suG6vOG7oOG6ssO64buaw5XigJ3hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhu4rDisO64buWTsOKxqHDuuG6suG6vOG7hsO6R0XDuuG6suG6vMOMw7rhurLhurzhu6LDjeG6usO64buaTMOKw7rDjeG6uuG6vOG6pMO64bqy4bqg4bucw7rhurLhurzhu5zGr8SQw43DuuG7pETDuklP4buaw7rhurLhu6DDukzDjeG6usO6R+G6vMOMw73DjeG6usO64bq84buMw43DuuG7rcO5w7rhu5rhu5zDk8OKxqHDuuG6tnbDjMO6w43hurzDikLhu5zDusON4bu1ScO6w43hurp4xq/DusONeMOMw7rhurLhu6DDuuG6slHDjeG6usO6w4J54buYw7rFqOG6pMO6w4JDw43Duknhu5x2w7rhurZ3w4zhu5vDuuKAnDvDgMON4bq6w7rDgsOKw7pJT+G7msO64bua4bq8w5XDisO64bq6w4p2w43Dukfhurx3w7pI4bqg4bucxqHDukfhurxMw43hurrDuuG7muG6vOG6osavw7rhurLhu6DDusWo4buc4bqi4buaw7rhurzDisSQw43DuuG7mkzDisO6w43hurrhurzhu4TDuuG6tMOMw7rhu5rhu5zDk8OKw7rhurrDinjGocO6xqBT4bqyw7rGr0Phu5zDusONQsONw7rhurLhu6DDusOCw4rDusOCUsOU4bqy4bubw7rhuqFP4buaw7rhurxMScahw7rhu5rhurzhuqLGr8O64bqy4bugw7rDgkPDjcahw7rhu5pMw4rDuuG7muG7iMO6SeG7iMO64bq8SsOKw7pI4buow7rhurTDjOG7m8O6LOG7oMO6SEzDisO64buaVMO64bua4buWw4zDjeG6usO64bua4buiw4rDuuG7lnbDuuG6suG6vMOKQ+G6ssO6w4LDisSQw43DuuG7muG6vMOMecOKw7rhu5ZOw4rDuuG6tsO9w4zhu5XDuizhu6DDuknhu5x2w7rhurLhurzDikPhurLDusOCw4rEkMONw7rhu5rhurzDjHnDisO64burw7rhu5rhu5bDisSQ4bucw7rhu5ZOw4rDusONQsONw7pH4bq8TMON4bq6w7rhurLDg8ONw7pJ4bucdsO64bq2d8OMw7rhurrDiuG6osavw7rDjcOZduG7m8O6MsOKw5XDuknhu5xNw43DusOCxKjhurLDuuG6uuG7gMO6SELDjcO6w4LhuqDGr8O64bqyUcON4bq6w7rhurLhu4rigJ3hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDoeG6vEzDjeG6usO64bqy4bq84buCw7pI4buO4buYw7rhu5rhu5bhuqjGocO64bq6w4rhu47DisO64bua4buW4bq+w7rhu5rhurxT4bqyxqHDukl4w7rhurrDisOVw7rDguG6oMavxqHDuuG7mlTDuuG6tnfhurLDusWo4bqkw7pMScahw7rhurLhurzhu4bDuuG7msOKReG7nMO64bua4bq8UuG7jMON4bq6xqHDuuG6tnjDuuG6tnfDjcO64buU4bucd8ON4oCmw7rDgkThu5zDuuG7muG6vOG6vuG6suG6vMO6w4LEqOG6ssO64bq2d8OMw7pJecON4bq6w7rhu5Thu5x2w7rDgsOKxJDDjcO64bua4bq8w4x5w4rGocO6w4rhu5h24bq04bubw7rDoeG6vMOKw7rDglLDlOG6ssO64bq8SsOKxqHDuuG7pOG7gMO6xqB2w4zDuuG6tkrDuklP4buaw7pH4bq8w4zDvcONw7rhu5rDikTDjcO6R+G6vEzDjeG6usO6w43hurxKw7rDgkXDuknhu5x2w7rDiuG7mHbhurTGocO64bqy4bq84buGw7rhurLhurxQw7rhurx4w43hurrDusONUuG7juG6ssO64bqyUsOVw4rDuuG6tsO9w4zhu5XDuuKAnMOgQsONw7pJecON4bq6w7pJ4buAw43hurzDuuG6suG7isO64bua4bq8RcO6w4LEqOG6ssahw7rFqOG6pEnDusOCUMO64bua4bq8U8O64bqy4bq84bucxq/EkMONxqHDuuG6ssO9w7rDjeG6unjGr8O6w4LEqOG6ssO6SeG7s8OKw7pH4bq8TMON4bq6w7rhurLhurx3w43GocO64bqyd8OKw7rDjXjDjMO64bua4bq84bq+4bqy4bq8w7rhu5rhurzhu4DDuknhu4DDjeG6vMO6w4LEqOG6ssahw7pH4bq8TMON4bq6w7rhu5rhurzhu4DDuuG7muG6vEzDiuG7m8O6LOG7iMONw7rhurZ3w4zDuuG6usOK4bqixq/DuuG7muG6vOG7gMO64buaw4rDjcO64buaU+G6ssO64bqy4bq8xIJJxqHDuuG7pMOKQ+G7msO64bq0eMOKxqHDuuG6vuG7msO64bqy4bq84bucxq/EkMONw7pJ4buAw43hurzDulLDjeG6usO6w4JFw7rDgsSo4bqy4oCd4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwM8OKxJDDjcO6w412xq/GocO6SXnDjeG6usO6xajhu7PDuuG6vE/DisO64bua4buW4buQw7rhu5rhurx4w43hurzDuuG7muG6oEnDusOCw4pFScO64bqyUHbDuuG6snfhurLDuklNw4rDuuG7lOG7nHbDjcO64bua4bqgScahw7rDgnfhu5jDulPDjeG6usO6w4JSw5ThurLDusON4bq84bucw7rhurLDg+G7nMO64bukeMO6xqDhu5DDuuG7muG6vOG6vuG6suG6vMO6w43hurpSw5XDisO6w4LEqOG6ssahw7rhu5pUw7rhu5rhurxMw43hurrDuuG7msOKw43DuuG7muG6vMOVw4rDusagVcahw7rhu5rhurxMw43hurrDuuG7msOKw43Duknhu5x2w7rGoOG7t0nGocO6R+G6vOG7nMavQ8ONw7pJ4buzw4rGocO64bua4bq8w5XDisO64bua4buWdsON4bq6xqHDuuG6suG6vMOZdsO64bq2xJDDjeG6vMahw7rhurLhurzDjMO6w4JDw43DuuG6vHjDjeG6usO64bua4buW4bu1ScO64bqy4bq84bucxq/EkMONw7pH4bq8d+G6suG7m8O64buJeMO64buWTsOKxqHDukl5w43hurrDusWo4buzw7rhurxPw4rDuuG7muG7luG7kMO64bua4bq8eMON4bq8w7rGoMOUw4rDuuG6tOG6oMavw7pHQ+G7msO6w4JP4bqyw7rhurrDisO9w7pIecOKw7rhu6Thu47DisO6w43hurx24bucxqHDusON4bq6UsOVw4rDuuG7mnbDuuG6tuG7t+G7msO6w4LDg+G7nMO64bua4bq84bq+4bqy4bq8w7rDgsSo4bqyw7rhurZ3w4zDuuG7muG7lkLDjcO6SXnDjeG6usahw7rhu5rhurzhur7hurLhurzDusON4bq8w5nDjeG6usO64bq64buAw7rDjeG6ulLDlcOKw7pH4bq8d+G6ssO64bqy4bq8w4p2w7rGoOG6qMahw7rhurzhu4zDjcO6SHjDuuG7mlXDuuG7muG7gEnDusOCxKjhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAs4bq84bq+w43hurzDuuG7pOG7gMO64bukxILGr8ahw7rDjeG6ulLDlcOKw7rDgsSo4bqyw7rDjeG6unjGr8O64bqyeMON4bq6w7rFqHbDuuG7lsOVw4rDuuG6tnfDjMO64bq6w4rhuqLGr+G7m8O6w6rhu5bDjMON4bq6w7pH4bq8w4rDusOC4buKxqHDuuG6suG6vOG7gsO64bqyw4PDjcO6SU/hu5rDuuG6suG7osO6w43hurzhuqLhu5jDuuG6suG6vOG7nE/hu5rGocO64bq8xKjDuuG6suG7isO64bua4bq8RcO64bq24buAw43hurzDukjhu5zEgsONxqHDuuG6suG6vMOKdsO6xqDhuqjGocO6SMOKR+G6pMO6w43hurzDmcON4bq6w7rhurrhu4DDusOCxKjhurLDuuG7muG7lkLDjcO6SXnDjeG6uuG7m8O6w6rhurzEgknDuuG6suG6vOG6vsahw7rDgk/hurLDuuG6usOKw73DukfhurzDisO64bqyw4PDjcO64bqyUcON4bq6w7pIeEnDuuG7mOG6vOG7isON4bq6w7rhu6TDikLDjcO64buaecOKw7rhurLhurzDksahw7rhurbhu4DDjeG6vMO6SOG7nMSCw43GocO64buU4bucdsavw7rhu6TDiuG6tOG6pMOMxqHDukjDiuG7pOG6pMag4bua4buW4bqkdknDuuG7muG7llXhurLDuuG7msOKQ+G7mMO64bua4buWQsONw7pJecON4bq6w7rFqOG7s8O64bq8T8OKxqHDusOCUnbDuuG7lnbDusON4bq8w5nDjeG6usO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONw7rDjeG7isON4bq6w7rhurzDk8OKw7rhu6R4w7rGoOG7jknDusON4bq84bqi4buaxqHDusagduG7nMO6w4Lhu4rGocO64bq2d8OMw7rhurLhurzhur7DuuG7muG7luG7nMavRMONw7rhu5rhurxNw43hurrDuknhu47DisO64bukeMOMw7rhurLhu5xP4bqyw7rGoHbhu5zhu5vDuiHhu4rDukh4w7rhurLhurxSdsO6R0XDusOCQ8ONw7rhu6TDisSQ4bqyxqHDuuG7muG7lkLDjcO6SXnDjeG6usO6xajhu7PDuuG6vE/DisO64bua4bucw43hurrDuuG7msOKw43DusON4buKw43hurrDusONeMOMw7rDguG7isahw7rhurJ34bqyw7rDjeG6vHjDuuG6tnfDjMO64buY4bq8w73DisO6w4LDikThu5zDuuG7muG7lnbGocO64bua4buWw4zDjeG6usO6R+G6vMOKw7rhurLhu4rDuuG7muG6vEXDuuG7msOKw43DuuG7muG7lkLDjcO6SXnDjeG6usO6xajhu7PDuuG6vE/DisO6SHjDuuG7muG6vOG6ouG7msO64bua4bq8w4rEkOG7msahw7rDgkXigKbDuuG6suG6oOG7nMO64bukw4rhuqThu6bhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurzDmcON4bq6w7rhu5rhu5zGr0PDjcO6w4JSw5XDjeG6usO64bua4buWUuG7juG6ssO6w4LhuqDGr8O64bqy4buKw7rDjeG6vMOKROG7nMO6xqB54buYw7rhurZ3w4zDuuG6usOK4bqixq/DusON4bq8UsO6w6rhu5bDg8ONw7rDqeG6vOG7osahw7rDoELDusOgdsOKxqHDui5S4buMw43hurrDuiHhu4DDjeG6vMO64bqj4bq64bq8xJDigKbDuuG6vMOD4bucw7rDjeG6vFLDuuG6tuG6oMavw7rhurrDisOVw7rhu5bhuqLhu5rDuuG6vMOKQ0nDusOCRcO64bua4buAScO64bua4bq84bqixq/DusageeG7mMO64bq2d8OMw7rDjXjDjOG7m8O6LuG7nMavw7rhurLhu4rDusOCUsOVw43hurrDusOq4buWw4PDjcO6w6nhurzhu6LDuuG6suG6vOG7gsO64bqy4buIw43Dukh34bqyw7rDgnfhurLDuuG7pHjDisO64bq2dsO6xqB54buYw7rhurZ3w4zDukl2w43hurrDuuG7pOG6qMO6w43hurzhurDDjcO6w415w4rGocO6R+G6vMOKQknDuuG7mk3DjcO64bukeMO64bqy4bq8xILhu5rDuuG7pMSC4buaw7rDgkXDuuG7mk7DjcO64buaecOK4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gs4bqkw43hu5rhuqThu5Z1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6HhuqRJw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLOG6pMON4bua4bqk4buWdXDhu6HDiknhurrDuuG6skh2xqDGoOG7j3XDiizhuqTDjeG7muG6pOG7lnXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7psOK4bq04bua4bq84buVw7rhu6vGsMO54buYxajhu5fDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buVw7rGsMO5w7nhu5jFqOG7l3XDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bq0w43hu5vhurZ2w4zhu5rhurx2w43hurzhurzDjHbhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7peG7r+G7p8awL+G7pcO54bup4bq04bup4bul4bux4bup4but4bup4but4bua4buv4bun4bun4buv4bunSMO54bubRuG7mOG6uuG7meG7luG7j8Wpw7nhu6d1w7p2SOG7muG7j3Us4buIw43DusOC4bqg4bucw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64buk4buCdsO64bq8w6jhu5l1w7ovcOG7oS/huqRJcOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurzhuqTDjMO64bqyd+G6ssO64bqy4bq8UMO6xqB54buYw7rhurZ3w4zDuuG7kMO6w4LhuqDGr8ahw7rhurThu57DuknDksOKw7rGoHnhu5jDuuG7pOG6sMONw7rhurLhu4rDukfhurzDjMO9w43hurrDusaww7nDusOCw4Phu5zDuuG6tnfDjMahw7rhu5p54buYw7rhurLhurzhur7DusON4bq8UsON4bq6w7pIUsOUw43hurrDuuG6tnfDjMO64bq2d8ONw7rhu5Z2w7rhurLhurzhu4LDuuG6tuG7ucON4bq6w7rhu6UvxrDDusagw4zDuuG7pOG7jsOKw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7rDguG6oMavw7rhu6R4w7rDgkXDuuG6tsO9w4zDusOCw71Jw7rhu5rhurzhu5zDusON4bq8xILhu5jGocO6w4J2w7rGoE3DuuG6snfhurLDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rhurzEqMO64bq2d8ONw7pHw6hJw7rDjVLhu47hurLDuuG6usOKw73DisO6R+G6vHfhu5rGocO64bua4bq84bqow7rDgsOKxJDDjcO64bua4bq8w4x5w4rDuuG7pHjDusON4bq8w5nDjeG6usO6w4JOw7rhurThu57DjeG6usO6R+G6vHfhurLhu5vDuuKAnDvhuqDGr8O64bq6w4rDlcahw7rhurrDiuG7jsOKw7rhu5rhu5bhuqjDukfhurxMw43hurrDuuG7lOG7nHbDjcO64bua4bqgScO6w4JDw43DuuG6tnfDjMO64bq6w4rhuqLGr8ahw7rhurLhurzhu4LDuuG6suG7iMONw7rDgk/hurLDuuG6usOKw73Dukjhu47DjcO64bua4bucw5PDisO64bq8w4xB4bqyw7rDjeG6vMOZw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDukfhurxMw43hurrDuuG6suG7isO6w4LDikThu5zDukfDisSQw43DuuG7pHjDjMO6SXnDjeG6usO6SFLhu47hu5rDuuG7puG6pOG6tuG7m8O6w6rhu5zGr8O6w43hurzDikLDjcahw7pIUsOUw43hurrDusOCT+G6ssO64bq6w4rDvcO6R8OKReG7nMO6w414xq/DuuG6slHDjeG6usO64bqy4buIw43DuuG7luG6ouG7msO64bq+4bua4bubw7rhuqPhurpSw5XDisO64bq2d8ONw7rhurZ3w4zDusON4bq6eMavw7rhurJ4w43hurrDuuG6ssOMw7rhurLhu6BJxqHDuuG6tnfDjMO64bq6w4rhuqLGr8O6SeG6ouG7msO64bq8Q+G7msO64bua4bq84buGw7rhu5jhurzDg8ON4oCdxqHDuklP4buaw7rhurLhurxQw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64bqy4bq8w4zDuuG6tsOKQ+G7muG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cCzhu4rDukjhuqrGocO64buk4buOw4rDusON4bq6UsOVw4rDuuG7muG7luG6oMONw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7rhurLhurzDmcO6w43hurrhurzhu4R2xqHDuknhu5xNw43DusOCxKjhurLDusag4bqg4bucxqHDusagTcON4bq6w7rhurLhurzEgknDuuG7muG6vOG7gMO64bqyw71Jw7rhurrDinfhurLDuuG6ssODScO64bua4buWQsONw7rhu5p2xq/DuklP4buaw7rhu5rDlcO64bq2d8OMw7rhu6ThurDDjcO64buow7rDjeG6uuG6vOG7hHbDuuG6vOG7jMONw7rhu5bhuqLhu5rDusON4bq8w4pE4bucw7rGoMOMw7rhu6Thu47DisO6w43hurpOw4rDukhS4buO4buaw7rhu5rhu5ZCw43DusOCw4rEkMONw7rhu5rhurzDjHnDiuG7m8O64buJeMO64bq8xKjDuuG6ssO9ScO64bua4bq84bqixq/DuuG6suG7isO6w4LDikThu5zDuuG6uuG7gMO64buaw4pD4bqyw7rDjeG7nE3DisO6xajhuqTDjcO6SOG6sMONw7rDgnbhu5zDukjhu4jDjeG6usO6R+G6vMOKw7rDjeG6vOG7gMONw7rDjeG6vMOZw43hurrDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rDjeG6unjGr8O64bqyeMON4bq6w7rhu6Thu7fDjeG6usO64bq24buKw43hurrhu5vDuuG6o+G6ulLDlcOKw7rhu5p2w7rhurbhuqDGr8O64bq6w4rDlcO64bua4bq84bq+4bqy4bq8w7rDjeG6vMOZw43hurrDuuG7msOKw43DuuG7mlPhurLDusON4buKw43hurrDuuG6vMOTw4rGocO64bq6w4rEguG7msO64bq64bqgw43hu5vDuuG6o+G6unbGr8O64bqyw73DusON4bq8w5nDjeG6usO64bqy4bq84buiw7rFqOG6pMO6TEnDuuG6usOKeMahw7rDjeG6vMOZw43hurrDuuG6tnjDuuG6suG6vFDDusON4bq8w5nDjeG6usO6xqB54buYw7rhu5Z24bucw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhurLhurzDlMO64bq6w4rDlcO64buWw73DjeG6vMO64buWw5LDisO64bqyUcON4bq6w7rDguG6pEnDusOCw4rEkMONw7rhu5rhurzDjHnDisO64buWdsO6SFLhu47hu5rhu5vDuixRw43hurrDuuG6suG6vMOBw43hurrDuuG7muG6vEXDuuG7muG7lnfhurLhurzDunbDisO6w4JSw5ThurLDukfhurzDisO64bqy4bq84buCw7rhurLDg8ONw7pIUuG7juG7msahw7rhurLDg8ONw7rhurbhuqJJw7pIeMO64bq6w4PDjcO6w43hurxSw7rhurLDjMONw7rDjeG6ulLDlcOKw7rhu5p2w7rDjeG7t0nDuuG6ssO9w7rhu5rhurxDw7rhurrDiuG7jsOKw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhu5p2xq/hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhur1Vw7rhu5rhurxSdsO64buk4bu3w43hurrDuuG6tMODw43DuuG6snfhurLDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buGdsO64bq2eMONw7rhu5rhurx4w43hurzDuuG7mOG6vE3Dukh4w7pJw4rDjeG6vMO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rhurTDicO64bua4bq84bqixq/DuuG6suG6vMOMw7rGoFXDuuG7muG6vHbGr8O6w4LDk8OKw7rDjXjGr+G7m8O6O+G6oMavw7rhurrDisOVxqHDuknhu5xNw43DuuG7muG7gEnDuknhu5x2w7rhurZ3w4zDuuG6usOK4bqixq/GocO64bq2ecONw7rDgsSo4bqyw7rhu5jhurzDvcOKw7rDguG7hsON4bq8w7rhurzhu4DDjeG6vMO6xqDDgMONw7rDjeG7jMOKw7rDjXjDjMO64bq2d8ONw7rhurLhurxTw7pH4bq8TMON4bq6w7rhurTDicO64bq6QeG7mMO6w4LhuqDhu5zDuknhu5x2w7rDguG7isO6w43hurxSw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7pHw4p24bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gs4bqkw43hu5rhuqThu5Z1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6HhuqRJw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLOG6pMON4bua4bqk4buWdXDhu6HDiknhurrDuuG6skh2xqDGoOG7j3XDiizhuqTDjeG7muG6pOG7lnXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7psOK4bq04bua4bq84buVw7rhu6vDucO54buYxajhu5fDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buVw7rhu6nhu6nhu7Hhu5jFqOG7l8O64bq0w4rGoOG7mEh2xq/hu5XDuuG6tkjDjOG6skfhu5fDukl24buW4bq6w4rDjS1I4bqk4bq44bua4buVw7p24buc4buaw4zhu5fDukl24buW4bq6w4rDjS3hu5bDiuG6uuG6vOG7muG7lcO6duG7nOG7msOM4buXdcO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhurTDjeG7m+G6tnbDjOG7muG6vHbDjeG6vOG6vMOMduG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bul4buv4bunxrAv4bulw7nhu6nhurThu6nhu6Xhu7Hhu6nhu6/hu6nhu63hu5rhu6nhu6fFqcO5xrBIw7nhu5tG4buY4bq64buZ4buW4buPxrDhu6fhu6l1w7p2SOG7muG7j3Us4buIw43DusOC4bqg4bucw7rGoHnhu5jDuuG6tnfDjMO64buk4buCdsO64bq8w6jhu5l1w7ovcOG7oS/huqRJcOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gsduG7mOG7msOKw4zDjXVwM+G7gMON4bq8w7rDvcON4bq8w7rDgk/hurLDuuG6usOKw73DusOCQ8ONw7rhurJ34bqyw7rGoHnhu5jDuknhu5x2w7rhurZ3w4zDuuG6tMODw43DuuG7muG7luG7kMO6w41Cw43DuuG6vMOKQ0nDuuG6vMOMw4rhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhurtOw4rDuuG7mkzDisO64bq24bu1w43DukfhurzDjOG7tcONw7rhu5pVw7rhurxKw4rhu5XDuuG6o+G6vMOZw43hurrDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rhurLhu4jDjcO6SHnDisO6SMOKxJDhu5zDuuG6suG7isO64bqy4bq8ecavw7rDguG7nHbDusOCUsOU4bqyw7rhu6Thu47DisO64bua4bq8w5XDisO64bq24bucw5PDisO64buaw4rDjcO64buaU+G6ssO6w43hurx2w43hurzDuuG7pFHDuuG6tuG7s8OMw7rDjXjGr8O6R+G6vEzDjeG6uuG7mcO6LOG6vMOU4buaw7rDjeG6uuG6vOG7hMO6w4JDw43DuklP4buaw7rDjeG6unjGr8O6w414w4zDusOC4buKxqHDukfhurzDisO6w43hurzDmcON4bq6w7rDjeG6vMOZw43hurrDusageeG7mMO64bq2d8OMw7rDjXjGr8O64buk4bu3w43hurrDuuG6tuG7isON4bq6xqHDuuG7mkzDisO64bq2w5LDjeG6usO64bqyw71Jw7rhu5rhurzhuqLGr8O6SeG7gMON4bq8w7rDjeG6vFLDusOCd8ON4bq8w7pJ4bqi4buaw7rDgsOKw7pJT+G7msO6w4LDikThu5zDuuG6uuG7gMO64buW4bqi4buaw7rhu5Thu5x2w43DuuG7muG7lsSow43hurrDukl4w7pH4bq84buKw7rhurrEqMOKw7rhu5rhurx4w43hurzDuuG7mkLDjeG7m+G7m+G7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYVuG7nOG7muG6vMOM4buWdXDhu6HGoOG7muG7lsOMw43hurpwM8OMeMOKw7rDquG6vOG7nOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL+G7mHA=

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]