(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-6-2019, huyện Tĩnh Gia tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình ở thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kz7hu45R4bq0w4rhu53huqtFw4rhuqjhu5084bqqw7nhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbDsuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qEnhuqrhu53DgHnhu4zhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu50j4bua4bud4bulw4rhu53DgMO94buO4bud4buM4buU4bud4buM4bqo4bqw4bq84bud4bq8w43hu4zhu53DgOG7iMOK4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu51Bw73hu47hu53hu57hu5RL4buM4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5M04bqs4bunUeG7neG7oeG7ny1zLeG7oeG7o+G7n8O6w7Lhu53huqjhu45R4bq0w4rhu53huqtFw4rhuqjhu5084bqqw7nhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbhu53hu4zhuqjhu47hu53huqhJ4bqq4budw4B54buM4budw4BI4bqq4bud4buexKjhuqrhu51B4bulQeG7neG6qMON4bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7nUzhu53hu4zhuqhHw4rhu50+xrDhuqrhu50yeOG6vMOy4budUOG7qeG7nTPDueG6quG7nTJ44bq84budw4DDguG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nSPhu5rhu53hu6XDiuG7ncOAw73hu47hu53hu4zhu5Thu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4bud4buM4bqo4bqw4bq84bud4bq8w43hu4zhu53DgOG7iMOK4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu51Bw73hu47hu53hu57hu5RL4buM4bud4buMxanhuqrhu53DisOV4buM4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53huqzhuqrhu6LDueG7neG6p+G7jkhB4bud4bq6w43hu53hu5/DmeG7neG7nuG7p+G7ncOA4buUSsOK4bqs4budNOG6rOG6qOG6quG7neG6qeG7iMOK4budLeG7neG7uOG7qeG6quG7neG6q8OT4bunw4rhuqjhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDgeG7jOG6qOG7juG6vOG7ueG7neG6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu51zceG7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcXXhu6NOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4bufw7rhu6FxL+G7n+G7o3LDgXLhu590cHHhu6Fz4buMc3JxccO64bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKnDuuG7o+G7o+G7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5s+4buOUeG6tMOK4bud4bqrRcOK4bqo4budPOG6qsO54bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7nUHhu5RNw4rhuqzhu51B4bqo4bq2w7Lhu53hu4zhuqjhu47hu53huqhJ4bqq4budw4B54buM4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budI+G7muG7neG7pcOK4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lOG7neG7jOG6qOG6sOG6vOG7neG6vMON4buM4budw4Dhu4jDiuG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4budQcO94buO4bud4bue4buUS+G7jOG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kcOB4bqq4bue4budQeG6usO5w5LDksSp4bubw7kyKS3DueG6peG7heG7ncO5Miktw7nhuqXhu4Utw7kyMS3DueG6pSMtMCThu53DuTIpLcO54bql4buFLcO5w7rhurotw7lQceG7ncO5Miktw7nhuqXhu4Ut4bu54bqo4bql4budw7kyKS3DueG6peG7hS3DuVBi4bub4bud4buMw7nhu7nhuqrDisOB4bqgUMSp4bub4buj4bub4budw5Phur7hurrhuqDEqeG7m8OB4bqqw7nhurrhur7huqzhu5vhu53DucOT4bqqw7kt4bq6w7nhu7nhuqDhurrEqeG7mz3DucOK4bqs4bud4bqo4bqqw4LDiuG7neG7jOG6qEThu53DiuG6rOG7lErhuqrhu51Q4bqg4bq84buN4bub4buT4buRw4Hhuqrhu57hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDuTIpLcO54bql4buFLcO54bqlYuG7m+G7ncOT4bq+4bq64bqgxKnhu5vhu4zhur7hur7hurrhu7nDucOT4bub4buT4buRw4Hhuqrhu57hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDuTIpLcO54bql4buFLcO54bqlYi0wc+G7m+G7k+G7kcOB4bqq4bue4budQeG6usO5w5LDksSp4bubw7kyKS3DueG6peG7hS3DueG6pWItw7lzeuG7m+G7k+G7kcOB4bqq4bue4budQeG6usO5w5LDksSp4bubw7kyKS3DueG6peG7hS3DueG6pWItw7nhu6Dhu47hu5vhu53hu4zDueG7ueG6qsOKw4HhuqBQxKnhu5st4buf4bub4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu53DgcO54buMw7kt4buM4bq+4bq+4bq64buM4bqqTi3hu47DiuG6qOG6vuG7nuG6oMOTw7nhu7nhurrhuqDEqeG7m+G7jMOT4buO4bqg4bub4budw4HDueG7jMO5LeG7jOG6vuG6vuG6uuG7jOG6qk4tw4HhuqDhurrDuVHEqeG7m3Lhu6Phu6Phu5vhu53DgcO54buMw7kt4buM4bq+4bq+4bq64buM4bqqTi1B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDuTIpLcO54bql4buFLeG6qy3DuVHDkuG7m+G7ncOBw7nhu4zDuS3hu4zhur7hur7hurrhu4zhuqpOLcO54bq64bqq4bqsw4rEqeG7m+G7ucOyQeG7m+G7ncOBw7nhu4zDuS3hu4zhur7hur7hurrhu4zhuqpOLeG6vuG6puG6psOS4bqg4buMxKnhu5stc+G7m+G7kz5Dw4rhuqjhu53GsMOK4bqo4bud4buMxanhuqrhu53hu7nhu47DjOG6quG7nUHhu5RNw4rhuqzhu51B4bqo4bq2w7Lhu53hu4zhuqjhu47hu53huqhJ4bqq4budw4B54buM4buN4buRL07hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kyPhu5rhu53hu6XDiuG7ncOAw73hu47hu53hu4zhu5Thu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4bud4buM4bqo4bqw4bq84bud4bq8w43hu4zhu53DgOG7iMOK4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu51Bw73hu47hu53hu57hu5RL4buM4bud4buMxanhuqrhu53DisOV4buM4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53huqzhuqrhu6LDueG7neG6p+G7jkhB4bud4bq6w43hu53hu5/DmeG7neG7nuG7p+G7ncOA4buUSsOK4bqs4budNOG6rOG6qOG6quG7neG6qeG7iMOK4budLeG7neG7uOG7qeG6quG7neG6q8OT4bunw4rhuqjhu53DgOG7lEtB4bud4bu4w43hu5084bqqw7nhur7hu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu50t4bud4buH4buzw4rhu53hu4zGsOG6quG7nU7huqjhurDhu53DgeG7jlHhurThu4zhu53hu4zFqeG6quG7neG6p+G7jlHhurbhu4zhu53DgETDiuG6qOG7ncOSSOG7neG7oeG7n3Jz4budw4rhuqzhu6dR4bud4buhci10LeG7oeG7o+G7n3TDsuG7neG7nsSo4bqq4budQeG6qOG6quG6suG7juG7ncOB4bun4bqq4bud4buM4buOUeG6tsOK4budcsOyw7rhu53hurjhurzDsuG7nU/hu47DueG7ncOARMO54bud4bu54bunw4rhu51w4budUOG7qeG7neG6uuG7p2/hu50zw7nhuqrhu50yeOG6vMOy4bud4bqrw5TDiuG6rOG7nTJ44bq84bud4bue4bun4bud4bqreMOK4bud4bqrw5Phu5RKw4rhuqzhu43hu53huqvhuqhK4bqq4bud4bqs4bqqw7nDiuG7nU/hu47DueG7nWLhu7g0I+G7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG6q0XDiuG6qOG7nTzhuqrDueG7ncOA4bup4bud4bu5w7nDiuG7neG6qOG7p8OK4bqo4bud4bqn4buOUeG6tuG7jOG7ncOARMOK4bqo4bud4buM4bqo4buO4bud4bqoSeG6quG7ncOAeeG7jOG7neG7nuG7p+G7nU/hu45R4bq24buM4budw4BEw4rhuqjhu51O4bqo4bqw4budw4Hhu45R4bq04buM4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bulw4rhu53hu7lJ4bqq4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqsw7Lhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53hu57hu6fhu53hu4zhu6Xhuqrhu53DgETDiuG6qOG7nUHhu5Thu51B4bqo4bq+4bud4bufdHPhu53hurrhu5RL4buM4bud4bqow43hu53hu57hu6fhu51z4budQUfDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4bqoxanhu53hu4zDvcOK4bqsw7Phu53DgOG7qeG7neG7jOG6quG6tsOK4bud4bqo4bunw4rhuqjhu51B4bqo4bqq4bud4buMw5PGsOG7neG7nsSo4bqq4budw5JI4bud4buM4bqq4bqyw4rhu51wdMOycuG7neG7jFXhu53DgEnDiuG6rMOy4bud4bu54bunw4rhu53huqzhuqrDueG6vuG7neG6vOG7r+G7jOG7neG7ueG7rcOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu51B4bqo4bqq4bqy4buO4budw4Hhu6fhuqrhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu51y4buN4bufdHLhurzhu43hu50z4buvQeG7ncOBw5Thu53huqjhu45R4bq0w4rDsuG7nT7DjeG6quG7ncOAScOK4bqs4bud4bu5SeG6quG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budTuG6qOG7gMOK4bqs4bud4bq84buv4buM4bud4bu54butw4rhuqzhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53DgOG6vuG7p8OK4bud4buM4bqow4Lhu51Q4bup4budM8O54bqq4budMnjhurzhu53DgOG7qeG7neG7nuG7s8OK4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53hu4zhuqjhu45R4bq24buM4budTuG6qOG7kEHhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6usO9w4rhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4bue4bu3w4rhu51B4buGw4rhu53DuuG7neG6qMON4budTOG7nVDhu6nhu50zw7nhuqrhu50yeOG6vOG7nUHhuqjhu5TDueG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7ncOK4bqoeeG7jOG7ncOK4bqo4buzw4rhu53hu4zhuqrhurLDiuG7neG7nuG7p+G7neG7ueG7p8OK4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53hurzhu6/hu4zhu53hu7nhu63DiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4burw4rhu51B4buW4bud4bue4bun4bq+4budQeG7pUHhu51P4buOUeG7ncOARMOK4bqo4budQeG7ksO54budTuG6qOG7pU7hu53hurrhu47hu7Phu4zDsuG7nU/hu47DueG7neG7jOG6qOG7teG6vOG7ncOARMOK4bqo4bud4bue4bun4budw4Dhu5RLQeG7ncOS4bua4budw4BJw4rhuqzhu51S4budQeG7ksO54budYuG7uDQj4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53hu57hurLhu51B4buUTcOK4bqs4budQeG6qOG6tuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qEnhuqrhu53DgHnhu4zDsuG7nTThuqzhu6dR4bud4bufdC1zLeG7oeG7o+G7n8O6w7Lhu51i4bu4NCPhu53huqjhu45R4bq0w4rhu53huqtFw4rhuqjhu5084bqqw7nhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bqow43huqrhu53DiuG6rOG6qEThu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7pcOK4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbDsuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qEnhuqrhu53DgHnhu4zhu53DgEjhuqrhu53hu57EqOG6quG7ncO64bud4bqow43hu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqo4bud4buMxanhuqrhu53hu4zhuqhHw4rhu50+xrDhuqrhu50yeOG6vMOy4budUOG7qeG7nTPDueG6quG7nTJ44bq8w7Phu53hu7nDucOK4bud4bqo4bunw4rhuqjhu51P4buOUeG6tuG7jOG7ncOARMOK4bqo4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbhu53hu4zhuqjhu47hu53huqhJ4bqq4budw4B54buM4budw4BI4bqq4bud4buexKjhuqrhu53DuuG7neG6qMON4bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7ncOAw4Lhu53hu7nhu6fDiuG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4bq84buv4buM4bud4bu54butw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4budw4rhuqjhu6fhu53hu4zhuqjDveG7juG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOB4bua4bud4bulw4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQMOUw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bulw4rhu51B4buUTcOK4bqs4budQeG6qOG6tsOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG6rOG7p1Hhu51P4buOw7nDsuG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG6q0XDiuG6qOG7nTzhuqrDucOz4budQXlO4bud4buOVcOy4budQeG6qELDiuG6qOG7nU/hu45R4bqyw4rhu51Q4bup4budM8O54bqq4budMnjhurzhu53DgOG7qeG7neG7jOG7s07hu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4budQcO54bq+4budw4DDjcOy4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOKw7Lhu53hu57hu7PDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7nuG7p+G7ncOASOG6quG7neG7jOG6qOG6vsWp4bqq4bud4buMw5Phu5pB4bud4buM4bqq4bq2TsOy4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51P4buOUeG6tuG7jOG7ncOB4buW4buM4budw4DhuqrDguG6vOG7nUHhu6VB4bud4bq44bqq4bq2w4rhu53DiuG6rOG6qETDsuG7neG7jOG6qOG7sUHhu53hurzhu7FBw7Lhu53hurjhuqjhuqrhurbhu47hu53DisWp4bqq4budQeG7ksO54budQeG7pUHhu53huqjDjeG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjDs+G7neG7ueG7rcOK4bqs4budw5Lhu5rhu53hurjhuqrhurDDiuG7neG7jMOTQ+G7neG7jOG6qOG7jlHhurbhu4zhu51O4bqo4buQQcOy4bud4bue4buzw4rhu53DgMONw4rhuqzDsuG7ncOK4bqoSuG7ncOA4buA4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjDjeG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu53DgOG7qeG7neG7jOG7muG7ncOK4bqs4buOUeG6tMOK4budw4rhuqjhu7PDiuG7neG7jOG6quG6ssOK4bud4bu5SeG6quG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rMOy4bud4buM4bqo4bul4bq+4budw4FN4budQUfDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqow7Lhu53hu7nhu6fDiuG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4bq84buv4buM4bud4bu54butw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkThu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqsw7Lhu53DgOG6tsOK4budw4rhuqzhu6dR4bud4buh4bufLXPhu51B4bqoxJDhu51B4buGw4rhu53hurzDjeG7jOG7ncOSSOG7neG6qMON4budw4F4w4rhu51B4bqo4buUw7nhu53hu7nhu6fDiuG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4bq84buv4buM4bud4bu54butw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPcOC4budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4bud4buM4bqq4bq2w4rhu53DgMON4budQeG6qOG6vuG7ncOA4buIw4rhu53hu55E4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOB4bua4bud4bulw4rDsuG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG6q0XDiuG6qOG7nTzhuqrDueG7ncOA4bup4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbDsuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qEnhuqrhu53DgHnhu4zhu53DgEjhuqrhu53hu57EqOG6quG7nUHhu6VB4bud4bqow43hu51B4buGw4rhu53hurrFqeG6quG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu43hu53huqfhu47hu6Xhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nUHhu5RNw4rhuqzhu51B4bqo4bq24budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4budw7nDiuG7neG7jOG6vuG7p8OKw7Lhu53hu57huqrhurRB4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG7lE3DiuG6rOG7nUHhuqjhurbhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budw4DDlcOK4bqs4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7nUHhu5LDueG7nU7huqjhu6VO4bud4bq64buO4buz4buM4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTsOZ4buO4buM4bqo4bq+w5Phu5vhu5Phu5HDkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5PhuqnDmuG7neG6q+G6qOG7p8OK4bqo4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kS9O4buT

Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]