(Baothanhhoa.vn) - Năm 2024, Cảng Nghi Sơn phấn đấu khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 46 triệu tấn. Hoạt động này sẽ tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, cùng với các giải pháp đầu tư, nâng cao năng lực cảng, tỉnh Thanh Hóa đang xúc tiến kêu gọi các hãng tàu, doanh nghiệp (DN) dịch chuyển về làm dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đưa Cảng Nghi Sơn sớm hoạt động sôi động tương xứng với tiềm năng.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThu4vhu4wu4bq84buU4buQV+G6vMOZSlfDmuG6vDzhu4o+4bq84buWUFfhurw1JuG7pOG6vOG7mMSoV8Oa4bq84buS4bukU1fhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV0Mvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukThu41LVuG6vOG7gMOK4buA4buC4bqm4bq8w6nEqFfDmuG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bq8LsOZ4buMV+G6vOG7luG7jD7hurzhu6zDmUDhu6Thurzhu64gOlfDmuG6vMOZ4buKV8Oa4bq8w5lZw43hurw8w5nhu7hXw5rhurwhPsON4bq84buYxKhXw5rhurzhu5bhu4g84bq84buCRuG6vDwo4bukUj7hurw84buMV+G6rOG6vOG7i1jhu4g84bq84buWPVfDmuG6vFfhu4o44bq8KeG7nuG6vDzhu4hY4bq8V8OaPiNX4bq8PMOZPuG6vCE+w41X4bq8PCjhu7JXw5rhurzhu5jDmVjhurxXw5rDklfhurwpw4zhu5jDmeG6vOG7jcOZ4buK4bq8VyAm4buY4bqs4bq84buL4bukUlfhurxXw4044bqm4bq84buYfVfDmuG6vDUm4buk4bq84buYw4zhu5jhurzDmuG7pMSo4buk4bq8LsOZw4wu4bq84buW4buOPuG6vDwg4bqm4bq8V8OSV8Oa4bq84buYw41Y4bq8V0tXw5rhurzhu64y4buY4bq84buYxKhXw5rhuqbhurw84buoV8OZ4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6vOG7lsONV8Oa4bq8N3vhu5jhurw84bukUFfhurzhu6zhu6A+4bq8w5rhu7Lhu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vMOZSlfDmuG6vDzhu4o+4bqm4bq84buUWMONV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vOG6quG6ueG7jULhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq84buYw5k+OFNX4bq8NVHhurzhu67hu4pW4bq84buUxq/hu5jDmeG6vDVb4bq8Nz7hu4w84bq8V8OZw5Uu4bq84busw5nDlD7hurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bqm4bq84buWIMON4bq8w6nEqFfDmuG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bq8KSZW4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurwp4bu44buk4bq84buWPVfDmuG6vDwgKlfDmuG6vDcwV8Oa4bq8NSbhu6Thurw84bukUVbhurxXS1fDmuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64buUPMOZPlbhu5Lhurzhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buCRuG6vi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buC4bq+4buEL+G6vkdH4buUw4rhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4Thu4Y84buA4buCR+G6vkjhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG7gOG7huG7hOG6uuG6vMON4buuPMSC4bq64buL4buMLuG6vOG7lOG7kFfhurzDmUpXw5rhurw84buKPuG6vOG7llBX4bq8NSbhu6Thurzhu5jEqFfDmuG6vOG7kuG7pFNX4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buCRuG6vuG6uuG6vC9Ew73DlVfhurzhu5jDmT44U1fhurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq8Nz7hu4w84bq84busw5nDlD7hurw84buI4buk4bq8w6nEqFfDmuG6vCE+QOG7mOG6vDxQ4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5KlfhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7pTHhurzhu5g+QOG7pOG6vFdLVuG6vOG7gMOK4buA4buG4bqm4bq8w5lKV8Oa4bq8POG7ij7hurzDqcOy4bqjLcOpw6zDsuG6vOG7llBX4bq8PDHhurxXICbhu5jhurx0w5nDjC7hurzhu5ZK4bq8PCg74bq84buu4buI4buk4bq8NeG7iuG6vMOZWOG7iDzhurzhu5Y9V8Oa4bq84buWUT7hurzhu5ZOV+G6vDUm4buk4bq8POG7jlfhurwpPuG7jDzhurzhur7hurzhu5jDmT44UFcvPD7hu45X4bq8POG7iOG7pOG6vMOpxKhXw5rhurwhPkDhu5jhurw8UOG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bqs4bq84bul4bumV8OZ4bq8PDHhurw8w5nDjFfDmuG6vOG6vi/hu4DDiuG7gOG7huG6vOG7llBX4bq8V8ONOOG6puG6vMOZSlfDmuG6vDzhu4o+4bq8V+G7ijjhurzhu5ZK4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7hOG7guG6vOG7mMOZPjhQV+G6vDzhu4o+4bq8NcOVV+G6vOG7mMOZPjhTV+G6vMOZ4buKV8Oa4bq8w5lZw43huqbhurw1JuG7pOG6vClA4bq84buuIDpXw5rhurxJ4bqs4buGRknhurzhu5hYVzzDjeG7pFfGoCjhurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq8Nz7hu4w84bq84busw5nDlD7hurw14buK4bq84buE4bqs4buG4buE4buA4bq84buYWFc8w43hu6RXxqAo4bq8w5nhu4pXw5rhurzDmVnDjeG6vFfDmcOVLuG6vOG7rMOZw5Q+4bqs4bq8w73hu6RS4buY4bq8w5lKV8Oa4bq8POG7ij7hurzDqcOy4bqjLcOpw6zDsuG6vFY74bq8PD44UFfhurw1w5VX4bq84buYw5k+OFNX4bq8w5nhu4pXw5rhurzDmVnDjeG6vOG7kk1Xw5rhurzhu5hYVzzDjeG7pFfGoCjhurwhPsON4bq8w6nEqFfDmuG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bq8KcONPuG6vFY9POG6vDzDmT/hu6ThurzDmuG7pMONV+G6vOG7lOG7iuG7pOG6vMOZWOG7iDzhurzhu5Y9V8Oa4bq8PMOZICpXw5rhurxW4buI4buk4bq8IT5A4buY4bq8PFDhurzhu5LGr+G6vMSoV8OZ4bq8w5kgO1fDmuG6vOG7kjvhu6Thurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq84buWSuG6vDzhu4hY4bq8KTDhu5jhurzDmXs84bqm4bq8KTLhurwhPsONV+G6vDzDklbhurzhu5hdw43hurxXw5nhu6RRPuG6vMOZSlfDmuG6vDzhu4o+4bq8PChYV8Oa4bq8VyAm4buY4bq8NeG7iuG6vCE+QOG7mOG6vDxQ4bqm4bq8NSbhu6Thurzhu6xh4bq8NeG7slfDmuG6vDxLV8Oa4bq8PMOZPuG6vFfDmsOSV+G6vCnDjOG7mMOZ4bq84buYw5lY4bq8POG7qFfDmeG6vDwoWFfDmuG6vFfDmTRXw5rhurxXS1bhurw8JuG7pOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bq7IDrhu5jhurzhu5Lhu6RQPOG6puG6vOG7pcOVLuG6vOG7lljhu4pX4bq8w6nDsuG6oy3DqcOsw7Lhurw8w5nhu4pXw5nhurzhu67DlS7hurxXS1bhurzhur5JR0jhuqbhurzhu67hu4rhurw8w5Uu4bq84buWWOG7ilfhurw1w5VX4bq84buYw5k+OFNX4bq84buYWFc8w43hu6RXxqAo4bq84buuJlfhurw8w5kw4bq84buC4bq8PCjhu6BX4bq8PMOZUOG6vMOa4bukJuG7pOG6vDXhu4rhurzhu5YwV8Oa4bq8PMOZMOG6vFfDmeG7jDzhurw84buI4buk4bq8dMOZw4wu4bq8w5nhu6RSV+G6vFfDjTjhuqbhurw1JuG7pOG6vMOZKlfhurzhur7hur7DiuG6rMOKw4rDiuG6vFfDmcOSV+G6vDXhu6Thu6BX4bq8POG7iOG7pOG6vEfhu4Thu4Thurw1S1fhurwuw5nDnVfDmuG6puG6vEfhu4TDiuG6vDwoPlfDmuG6vDzDklbhurzhu6zDmVjhurw1w5VX4bq8POG7iOG7pOG6vMOZKlfhurzhur5Gw4rhurwhPkDhu5jhurzDmuG7pMON4bqm4bq8w5kqV+G6vOG7gEjhu4Thurw8PjhQV+G6vDXDlVfhurw8xKjhu6Thurzhu5Lhu6RTV+G6vC7DmVvhu5jhurw1W+G6vOG7guG7gMOK4bq84buYxKhXw5rhurw8KFhXw5rhurw8JFfDmuG6vClA4bq84buE4buA4bq+4bq84buYxKhXw5rhurw8KOG7oFfhurw8WOG7ilfhurzhu5jhu44+4bqk4bq84buYfVfDmuG6vDUm4buk4bq84buWWeG6vOG7ruG7iuG6vOG7mMOZPiXhu6ThurzDmcOVPuG6vOG7mOG7jlfhurzhu5g+V8Oa4bq84buY4buMLuG6vOG7lMav4buYw5nhurw1W+G6vDXDlVfhurzhu5jDmT44U1fhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7kj3huqbhurzhu5YgP1fDmuG6vDzDmV044bq8Vz3hu6Thurzhu5bGr8ON4bqm4bq84buWID9Xw5rhurwpTDzhurw14buK4bq84buUxq/hu5jDmeG6vDVb4bq84buuWMOa4bukKTzhu6Thu5gp4bqm4bq84buYWeG6vOG7rMOZxKjhurxXS1fDmuG6vOG7lsOMLuG6vDBXw5rhurw44bugPuG6vOG7mOG7jj7hurzhu5hdw43hurzhu6zDmcOM4buYw5nhurzDmeG7ilfDmuG6vDwo4bugV+G6vDxY4buKV+G6vDzDmVDhurzDmuG7pCbhu6ThuqzhurzDuTLhurzhu64yw43hurzhu5jDmeG7slfhurzDqcSoV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurzhu67hu4pW4bq84buW4bukU1bhurzhu5QxV8Oa4bq84buYw5nDklfhurzhu5bhu44+4bq8PCDhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8NVvhurw1w5VX4bq8PMSo4buk4bq8IT5A4buY4bq8PFDhurzhu5ZK4bq8VuG7pFfDmeG6vOG7mMOZMFfDmuG6vOG7mMOZWOG6vCkw4buY4bq8w5nhu4wu4bq84buU4buQV+G6vDXhu4rhurxWO+G6vCjDjeG6vFfDmeG7pFE+4bq8POG7pFFW4bq8V0tXw5rhuqbhurzhu5gq4bq8w5k94buk4bq8LsOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6vFYm4buk4bq84buYw5lY4bq84buYxKhXw5rhurzhu5Lhu6RTV+G6vFfhu4o44bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6Xhu4jhu6Thurzhu5jDmT44UFfhurzhu67hu4pW4bq8NeG7pFLhu5jhurxWJuG7pOG6vOG7lsOSOOG6vDUm4buk4bq8POG7qFfDmeG6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4tZw43huqbhurzhu5h9V8Oa4bq84buS4buKOOG6vDzhu7Thurzhu4xX4bq8PCA6V8Oa4bq8NSbhu6ThurwpMuG6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzhu5hdw43hurzDqcSoV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurzhu5giV8Oa4bq8V8OZIOG6vDzhu6hXw5nhurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bqm4bq84buS4buK4bq84bq9KSjDjeG6vGVYKMON4bqm4bq84bulJFfDmuG6vMOs4bukw4xW4bq84buWQOG7mOG6vMOp4bu4V8Oa4bq8PDjhurzDqXThurzDqcOy4bqjLcOpw6zDsuG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhuqbhurzhu5jDnVfhurzhu5jDmVjhurzhu5Lhu6RQPMOC4bq84oCc4bulw5Uu4bq84buWWOG7ilfhurzDqcOy4bqjLcOpw6zDsuG6vOG7mFjhu6ThurzDqcSoV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7mMOZ4buo4bq84buu4buK4bq8POG7pFFW4bq8V0tXw5rhurxW4buK4bq84buYw51X4bq84buu4buK4bq84buYw5nhu6RQV+G6vOG7riA64buY4bqs4bq8w6nDmXtXw5rhurw84bu44buk4bq8KeG7nuG6vDzFqFbhurzDmeG7pFM+4bq84bus4bqh4bq8w5kqV+G6vDVR4bq84buYKuG6vOG7mOG7jD7hurzDmeG7ilfDmuG6vDc+4buMPOG6puG6vMOZ4buKV8Oa4bq8V8OZw5Uu4bqk4bq8PCjDjVjhurzhu5Yk4buk4bq8NVHhurw84bukUVbhurxXS1fDmuG6puG6vOG7lCDhurzhu5bGr8ON4bq84buWw43hurzhu5Thu4hXw5rhurzhu5jDjOG7mOG6vFZOPOG6vMOZ4buKV8Oa4bq8V8OZIOG6vFbDjTjhurxWTuG7mOG6puG6vMOa4buk4buKOOG6vOG7lMON4bqm4bq8PMOZXTjhurzDmcSo4buk4bq8KcSoV+G6puG6vDzDmeG7mi7huqzhuqzhuqzhurzhu5ZT4bq8Vjvhurw8w5nhu6BW4bq8PD44UFfhurw84buKPuG6puG6vFbDjVfDmuG6vOG7ruG7iOG7pOG6vCky4bq84buuMsON4bq84buYw5nhu7JX4bq8V8OZ4bukUT7hurzDmSpX4bq84buYw5lY4bq84busw5nDjOG7mMOZ4bq8w5nhu4pXw5rigJ3huqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMOpfVfDmuG6vDUm4buk4bq8w5lKV8Oa4bq8POG7ij7hurzDqcOy4bqjLcOpw6zDsuG6puG6vDwx4bq8PMOZw4xXw5rhurzhur7hu4Av4buAw4rhu4Dhu4DhurzDqcSoV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurzhu5giV8Oa4bq84buWWVfhurw8w5nhu6BW4bq8w6nhu7hXw5rhurw8OOG6vMO9w5VX4bq8PMSo4buk4bq84buS4bukU1fhurzDveG7icOyw6nhurzhu5Ygw43hurw14buKWOG6vOG7rMOZw43hu6Thurw8w5nDjOG7mOG6vDw+OFBX4bq8NcOVV+G6vDzEqOG7pOG6rOG6vOG6u07hu5jhurzhu5Lhu6RSPOG6puG6vDwx4bq8PMOZw4xXw5rhurzhur7hur4v4buAw4rhu4Dhu4bhurw8w5nhu6BW4bq84bq+4bq84buWKlfhurw1xq/hurzhu6zDmcON4buk4bq8PMOZw4zhu5jhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8NVvhurzhu67hu4rhurzDqeG7uFfDmuG6vDw44bq84bul4buN4buL4buL4bq84bq74buI4buk4bq84buuOeG6vDXhu4rhurzhu6Xhu6RQLuG6vDXDlVfhurzhu4vEqOG7pOG6vOG6o1fhurzhu5ZK4bq8Vjvhurw8PjhQV+G6vDXDlVfhurzhu5jDmT44U1fhurzhu5hYVzzDjeG7pFfGoCjhurxXPeG7pOG6vOG7lsavw43hurzhu5bhu6Thurw14buK4bq84buWUFfhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7mMSoV8Oa4bq8PChYV8Oa4bq8VyAm4buY4bqs4bq84bulKFhXw5rhurxXS1bhurzhu4DDiuG7gOG7huG6puG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDw44bq84buWSuG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq84buA4bq84buYw5k+OFBX4bq8NeG7iuG6vDwoWFfDmuG6vCE+OeG6vOG7ieG6vFdLVuG6vFfDjTjhurzhu5ZK4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhur7hu4Dhurzhu5jDmT44UFfhurw1w5VX4bq84buYw5k+OFNX4bq84buYWFc8w43hu6RXxqAo4bq8Vz3hu6Thurzhu5bGr8ON4bq8IT7DjeG6vMOpxKhXw5rhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV+G6rOG6vOG6uypX4bq8Ncav4bq8V+G7ijjhurzhu5giV8Oa4bq84buWw41Xw5rhurzhu5hZ4bq84busUOG6vMOZWOG7iOG7mMOZ4bq8Vjvhurw8PjhQV+G6vDXDlVfhurw8xKjhu6Thurzhu5hYVzzDjeG7pFfGoCjhurwhPkDhu5jhurw8UOG6vDwoWFfDmuG6vDzDmT/hu6ThurzDmuG7pMONV+G6vDwm4buk4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6XDmcagWOG6vClA4bq84buu4bukUj7hurw8MeG6vGXDjVfhurx1PsSoV+G6vOG7rjnhurxvw5k+4bq8b+G7pFfDmeG6vDxQ4bq8b8OZPuG6vG/hu6RXw5nhurw8UOG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bq8NeG7iuG6vOG7mMOM4buY4bq8b8OZPuG6vOG7mOG7uFfDmuG6vFfDmsOZ4bukUi7hurw84buoV8OZ4bqm4bq84busU+G6vDwx4bq84busw5nhu6Thurw8w5ky4buY4bq8PMOZ4buk4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurwpw4zhu5jDmeG6vDwx4bq84buNw5rDmcav4bq8IT44UDzhurwpQOG6vOG7gOG7gkgv4buAw4rhu4Dhu4Av4buL4bq74buN4bq54bq8NVHhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq8w5kl4bq8PCg64bq84buYw4zhu5jhurwuw5kgKlfDmuG6vDzhu6RSV+G6vDXDlVfhurw8xKjhu6Thurzhu5Lhu6RTV+G6vCE+QOG7mOG6vDxQ4bq8NeG7iuG6vFc94buk4bq84buWxq/DjeG6puG6vMOZJeG6vDwoOuG6vOG7lFjDjVfDmeG6vFfDmsOZ4bukUi7hurw1w5VX4bq84buYw5k+OFNX4bq8w5nhu4pXw5rhurzDmVnDjeG6vOG7kk1Xw5rhurzhu5hYVzzDjeG7pFfGoCjhurwhPsON4bq8w6nEqFfDmuG6vOG7jcOaw5nhu6ThurzDuSpX4bqm4bq84buSw41X4bq84buWSuG6vMOZWOG7ilfhurw8w5nhu6RSV+G6vMOZI+G6vCkq4bq8NeG7iuG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq8w5kl4bq8PCg64bq84bus4bukV8OZ4bq8LsOZ4bum4bq8w5kqV+G6vOG6vkfhurw8w6Dhurzhu5YjV8Oa4bqk4bq8PChYV8Oa4bq84buWWeG6vMOZJeG6vDwoOuG6vOG7mMOZPjhQV+G6vDzhu4o+4bq84buA4bqm4buE4bq8PMOg4bq84buWI1fDmuG6vDXhu4rhurzDmSXhurw8KDrhurzhurnhu43hurw8w5ky4buY4bq8w5nhu6RSV+G6vDc+4buMPOG6vFfDmcOVLuG6vOG7rMOZw5Q+4bq84buSTVfDmuG6vOG7mFhXPMON4bukV8agKOG6vOG6vuG7guG6pkbhurw8w6Dhurzhu5YjV8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThurvhu4jhu6Thurzhu5Thu6RSV+G6vOG7rkpXw5nhurzhu5bhu4hY4bq8ZcONV+G6vHU+xKhX4bq84buuOeG6vG/DmT7hurxv4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV+G6vDXhu4rhurzhu5jDjOG7mOG6vG/DmT7hurzhu5jhu7hXw5rhurxXw5rDmeG7pFIu4bq8POG7qFfDmeG6vOG7mMOZWOG6vOG7kuG7pFA8w4LhurzhurtT4bq8POG7pFAu4bq8PFvhu5jhurw8w5k+4bq8w5l7POG6puG6vOG7rOG7puG7mMOZ4bq84buY4buOPuG6vMOZWOG7iDzhurzhu5Y9V8Oa4bq8Nz7hu4w84bq8V8OZw5Uu4bq84busw5nDlD7hurwhPsON4bq84buYxKhXw5rhuqbhurzhu5LDjVfhurwp4bue4bq8PMOZID9Xw5rhurw3Pjjhu6BX4bq8w5kl4bq8PCg64bqm4bq84buYPlfDmuG6vOG7mOG7jC7hurw8w5nhu7hXw5rhurw84bukV+G6vOG7ruG7pOG7oFfhurwhPsONV+G6vOG7llBX4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurw3PuG7jDzhuqbhurxXw5nDlS7hurzhu6zDmcOUPuG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOM4buY4bq84bq54buN4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurxvw5k+4bq8b+G7pFfDmeG6vDxQ4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurw14buK4bq84buYw4zhu5jhurxvw5k+4bq84buY4bu4V8Oa4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vOG7llBX4bq84buYw4zhu5jhurxXw5nhu4rhurzhu5bhu44+4bq8PCDhuqbhurzDmUpXw5rhurw84buKPuG6vDXhu4rhurzhurnhu43hurw8xahW4bq8w5nhu6RTPuG6vDXDlVfhurzhu5jDmT44U1fhurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq84buSTVfDmuG6vOG7mFhXPMON4bukV8agKOG6vOG7luG7pOG6vCE+QOG7mOG6vDxQ4bq8IT7DjeG6vMOpxKhXw5rhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV+G6rOG6vOG6uyNXw5rhurw8w5k/4buk4bqm4bq8w5kl4bq8PCg64bq84busUDzhurxXQOG7pOG6vMOa4bukNMON4bq84buYw4zhu5jhurzDmUpXw5rhurw84buKPuG6vDUm4buk4bq84bq54buN4bq8PChYV8Oa4bq8NeG7pFLhu5jhurw8xahW4bq84bus4bukUFbhurxXw5o+I1fhurzDmeG7ilfDmuG6vDc+4buMPOG6puG6vFfDmcOVLuG6vOG7rMOZw5Q+4bq84buSTVfDmuG6vOG7mFhXPMON4bukV8agKOG6vDzhu4jhu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vOG6ueG7jeG6vDzhu4jhu6Thurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq8NeG7iuG6vDV9V8Oa4bq84buuw5JX4bq84buYw5VX4bqs4bq84bulw5ld4bq8PFvhu5jhurzDmeG7ilfDmeG6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bq8PMOZW+G6vMOZIDtXw5rhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq84buYIlfDmuG6vOG7liA64buY4bq8KHs84bq8V8OaTFfhuqbhurzhu5YqV+G6vMOa4bukxKhX4bqm4bq8POG7iFjhurzhu5bhu6RRPuG6vOG7rOG7pFJX4bq8PMOZPsOVV+G6vOG7rjrhu6ThurxXw5nhu4w84bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzhurnhu43hurw84bukUC7hurzhu5jDlVfhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq8PMOZxqBY4bq8IT444bq84buWxq9Xw5nhurw84buI4buk4bq84buNw5rDmcav4bq8IT44UDzhurwpQOG6vOG7gOG7gkgv4buAw4rhu4Dhu4Av4buNdS3hu4vhurvhu43hurnhurxXw5rhu4o44bq84bq+4buGL0cv4buAw4rhu4Dhu4Dhurzhu5hdw43hurzhu4vhurvhu43hurnhurw84buoV8OZ4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThursgOuG7mOG6vOG7kuG7pFA84bqm4bq84buYfVfDmuG6vDUm4buk4bq8ZcONV+G6vHU+xKhX4bq84buuOeG6vG/DmT7hurxv4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV+G6vDXhu4rhurzhu5jDjOG7mOG6vG/DmT7hurzhu5jhu7hXw5rhurxXw5rDmeG7pFIu4bqm4bq8w6nDmeG7pOG6vOG7mFvhu5jhurzhu4vEqOG7pOG6vCE+w41X4bq84buYM8ON4bq84busw5nDlD7hurzDqcSoV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG6vMO5Klfhurzhu5giV8Oa4bq8PMOZID9Xw5rhurw3Pjjhu6BX4bq8w5kl4bq8PCg64bqm4bq84buYPlfDmuG6vOG7mOG7jC7hurw8w5nhu7hXw5rhurw84bukV+G6vOG7ruG7pOG7oFfhurwhPsONV+G6vOG7llBX4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurw3PuG7jDzhuqbhurxXw5nDlS7hurzhu6zDmcOUPuG6vDwo4bugV+G6vOG7lsavw43hurzhu5Lhu4pX4bq8POG7qFfDmeG6vOG7llBX4bq84buYw4zhu5jhurxXw5nhu4rhurzhu5bhu44+4bq8PCDhuqbhurzDmUpXw5rhurw84buKPuG6vDXhu4rhurzhurnhu43hurw8xahW4bq8w5nhu6RTPuG6vDXDlVfhurzhu5jDmT44U1fhurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq84buSTVfDmuG6vOG7mFhXPMON4bukV8agKOG6vOG7luG7pOG6vCE+QOG7mOG6vDxQ4bq8IT7DjeG6vOG7mMSoV8Oa4bq84buS4bukU1fhurzhu43DmsOZ4buk4bq8w7kqV+G6rOG6vGXhu6BX4bq84buY4buIV8OZ4bq84buWWeG6puG6vOG7lipX4bq8Ncav4bq84buYw5l74bq8PCjhu7JXw5rhurzDmSXhurw8KDrhurwuw5nDjC7hurzhu64+w5U84bq8NVHhurzDmVjhu4g84bq84buWPVfDmuG6vMOZxKjhu6ThurwhPsONV+G6puG6vDzDmeG7uFfDmuG6vCE+w41X4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzhurnhu43hurw3PuG7jDzhurxXw5nDlS7hurzhu6zDmcOUPuG6pOG6vOG7mMSo4buk4bq84buYw4zhu5jDmeG6vDzDmV3hurw8W+G7mOG6vMOZ4buKV8OZ4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurw8w5nGoFjhurzDmSAmV8Oa4bq8PMOZPsOVV+G6vDzhu6RSV+G6puG6vOG7lipX4bq8w5rhu6TEqFfhurw14buK4bq8POG7iFjhurxW4buy4buk4bq84buW4bukUT7hurzhu6zhu6RSV+G6vDzDmT7DlVfhurzhu6464buk4bq84buYw5lY4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurw3PuG7jDzhurxXw5nDlS7hurzhu6zDmcOUPuG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOM4buY4bq84bq54buN4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro8xqA3PC3DjeG7ruG7pMOaV8OC4bq8KOG7pMOaw5k84bqk4bq6REMpPChYV8OaRGXhu4rhu6Thurw14buK4bq8xKhXw5nDguG6vMOy4bukV8OZ4bq84buLTVfDmkMvKTwoWFfDmkRDLy5E


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]