(Baothanhhoa.vn) - Giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21/7, trong đó xăng E5 RON92 giảm 2.715 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.605 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.735 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.099 đồng.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU8O9N+G7tsSD4bum4buHxJE34bumNmThuq/hu6bhu6rhu57hu67FqMWo4bumPOG6qeG6rzXhu6Lhu6Y1N8Od4bumbUDhuq814bum4bq+4bqw4bquWOG7rC3hu7Xhu7Xhu7Xhu6Yo4bqz4bqv4bum4buo4buu4buexahWxajhu6Y84bqp4bqvNeG7psSDYzfhu6bDozjhu4dSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPDvTfDneG7pm1A4bqvNeG7pik64buD4bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7pjw3MOG7g+G7pig2w6Hhuq824bum4buH4buL4bumxq/hu6zhu6Y1N2Xhu6bhuq814buybuG7puG7qMavL1bhu6Lhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7pm1A4bqvNeG7puG7p+G7rOG7puG6vuG6sOG6rljhu6jhu6Y1N+G7tsSD4bum4buo4bueVsav4bus4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bui4bumbUDhuq814bum4bq+4bqw4bquWOG7rC3hu7Xhu7Xhu7Xhu6Y1N+G7tsSD4bum4buq4bue4buuxajhu6zhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu6Lhu6YpOuG7g+G7pik3PuG7gT7Do+G7pjU34bu2xIPhu6bGr+G7nlbhu6rhu6zhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu6Lhu6YpOuG7g+G7pjbDolnhu6Y1N+G7tsSD4bumxq/hu57FqFhY4bumPOG6qeG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6QoxIPhu4Et4bq9NuG6seG7h+G6seG7pinhu4c24buDxIMh4bumN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plbhu67FqOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4c34buHw6M+4buQ4bukw7034bu2xIPhu6bhu4fEkTfhu6Y2ZOG6r+G7puG7quG7nuG7rsWoxajhu6Y84bqp4bqvNeG7ouG7pjU3w53hu6ZtQOG6rzXhu6bhur7hurDhuq5Y4busLeG7teG7teG7teG7pijhurPhuq/hu6bhu6jhu67hu57FqFbFqOG7pjzhuqnhuq814bumxINjN+G7psOjOOG7h+G7pjY54bqvNuG7puG7tuG6rzbhu6bGr+G7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buo4buoWC/Gr8Wo4busKeG7sMav4bus4buqxajFqFfhu4fhu7BY4buo4buow6PGr+G7nuG6oeG6vTXhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6TDvTfhu7bEg+G7puG7h8SRN+G7pjZk4bqv4bum4buq4bue4buuxajFqOG7pjzhuqnhuq814bui4bumNTfDneG7pm1A4bqvNeG7puG6vuG6sOG6rljhu6wt4bu14bu14bu14bumKOG6s+G6r+G7puG7qOG7ruG7nsWoVsWo4bumPOG6qeG6rzXhu6bEg2M34bumw6M44buH4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFbhu67FqOG7pOG7pilZ4buHWS3hur024bqx4buH4bqxLeG6seG6vzc1N+G6r1nDoy3hu4Hhur8o4buQ4bukNuG7h+G7h+G6veG7geG7mi8vKCnhuq83xIM14bueazc+4buH4bqvWcSD4bq9w6Phu4Phu4Hhu55r4bqvL+G7h+G7ruG7qMWoL+G7g+G6vcOj4bqxWSk+KS9tITbhu4Phuq/hu4M+L+G7qMWo4buo4buoX8WoVl/hu6jFqC9r4bqv4bq9X21Z4bqvNeG6rz5sxq/hu57huqHhur014buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTxILhuqvhu4fhu6YoxKlZ4bumNuG7suG6rzXhu6YoaFnhu6bhurw+4buH4bq/4bqxw6M3xIM+beG7pig24buDLOG6r+G7piFh4bum4bqvNyLEg+G7pm4g4buH4bumNTfDneG7psSDxJE34bue4bumUOG7meG6rzbhu5rhu6bhurxLL0s3PuG7h+G6r1nEgytRUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw703w53hu6ZtQOG6rzXhu6Zr4buy4bumKMOdKOG7psSDJOG7h+G7pjbhu7Lhuq814bumKTrhu4Phu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqvw63EkSjhu6Y8NzDhu4Phu6YoNsOh4bqvNuG7puG6ozbDneG7psSD4bu04bqvNuG7puG7h+G7i+G7psav4bus4bumNTdl4bum4bqvNeG7sm7hu6bhu6jGry9W4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6Y84bq34bui4bumbUDhuq814bum4bun4bus4bum4bq+4bqw4bquWOG7qOG7pjU34bu2xIPhu6bhu6jhu55Wxq/hu6zhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu6bhu4HhurHhu6ZrxJE34bumNTfDneG7pjY3MeG6r+G7pjbhu7Lhuq824bumazDhu6bEg8OsKOG7puG7qOG7rOG7nsWoVuG7quG7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7nOG7pm1A4bqvNeG7puG6vuG6sOG6rljhu6wt4bu14bu14bu14bumNTfhu7bEg+G7puG7quG7nuG7rsWo4bus4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bui4bumKFnhurHhu6bhuq82P+G7h+G7psOj4buy4bum4buo4buu4buexahWxajhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq414bqx4buyN+G7puG6v1nhu6Lhu6YpOuG7g+G7pik3PuG7gT7Do+G7psWo4buexajhu6zhu4Dhu6Y1N+G7tsSD4bumxq/hu55W4buq4bus4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bui4bumNTfDneG7psSDxJE34bumw6Phu7Lhu6bhu6jhu7Dhu55X4busV+G7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7nuG7psO5OuG7g+G7pjbDolnhu6Y1N+G7tsSD4bumxq/hu57FqFhY4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bui4bumNTfDneG7puG7h+G6vzrhuq/hu6bDo+G7suG7puG7qOG7rOG7nuG7qOG7sOG7ruG7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7nuG7psO5OuG7g+G7psSDWXrhu4Xhu4fhu6bGr1fFqMO64buA4buG4bum4buq4bue4bus4buA4bumNTfhu7bEg+G7psav4buexq/hu67hu7Dhu6Y84bqp4bqvNeG7ouG7pijhurPhuq/hu6bGr+G7ruG7nuG7rOG7sFfhu6Y84bqp4bqvNS/huqM14bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bq/4bqx4bqvNeG7psOjOuG6r+G7pjw3MOG7g+G7pig2w6Hhuq824bum4bqv4buybuG7ouG7puG6rzbhu7Lhu6Y8NzDhu4Phu6Y24buy4bqvNuG7psOq4buDbiDhu4fhu6Y8YeG6rzbhu6bhu4fhur84KDbhu6bDozvhur3hu6bDquG7g+G7j+G7piE54bqvNuG7pmLhuq/hu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6Yow50o4bumw6PhurHhu7Q34bumbUDhuq814bum4bq54bumxIPDrCjhu6ZY4busxajhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu6Lhu6YpOuG7g+G7pik3PuG7gT7Do+G7psOj4buy4bum4bus4busxajhu6Y84bqp4bqvNeG7ouG7pik64buD4bumNuG6seG7tuG7plbFqMWo4bumPOG6qeG6rzXhu6Zr4buy4bumxINZeuG7g+G7h+G7psOj4buy4bumWOG7rMWo4bumPOG6qeG6rzUv4bqjNeG7nuG7puG6uOG7pig2NzDhu4Phu6bhuq81w63DqSjhu6bDo+G7tDfhu6Lhu6Yp4buL4bqvNeG7pig2N+G7puG7gcSp4bumKWfhuq814bumw6rhu4Phu4/hu6Z14bqww73hu6ZrxJE34bumKMOdKOG7psSDJOG7h+G7pjbhu7Lhuq814bumbUDhuq814bui4bumKTrhu4Phu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6Xhu7Q34bumKTcx4bqv4bum4bq8PuG7h+G6v+G6scOjN8SDPm3hu6YoNuG6seG7piE3IOG7h+G7puG7hzjhuq824bumPCDhuq/hu6bhu4c2ZTfhu6Y8NzLEg+G7pjw3MOG7g+G7pig2w6Hhuq824bumNTfDneG7ouG7psOq4buD4buP4bumITnhuq824bumYuG6r+G7pm1A4bqvNeG7pik64buD4bumUHXhurDDvVHhu6bhu4fhu7Q34bumKeG6sVnhuq824bum4bqvNTY3MeG6veG7psOj4buy4bum4bus4buq4bui4buq4bum4buH4buN4bumPOG6qeG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2PuG6seG7puG6rjU2YeG7psOq4buDbiDhu4fhu6bhu6jFqC/hu6jFqOG7qOG7qC/hu4J14buGS8OK4buzxq/hu6zhu6Lhu6bhu4fhu4vhu6bhuq814buybuG7psavxq8vVuG7pjwg4bqv4bumNiDhu4fhu6bhuq814buybuG7puG7qsavL8av4buo4bui4bumxIPDrCjhu6bhu4c24buDIOG7piHhu7bhurHhu6ZrMeG7psSD4bqnN+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6ZtQOG6rzXhu6ZQ4buH4bq/4buL4bumPuG7h1nhuq/hurHDo1Hhu6Yo4bqz4bqv4bumxq/hu57FqMWoxajhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu5zhu6bhuq82NyLhuq/hu6bDozcx4buD4bumIVlu4bumKOG6s+G6r+G7psav4buexajFqMWo4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4buc4bumKTrhu4Phu6YpNz7hu4E+w6Phu6Yo4bqz4bqv4bum4busxajFqOG7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7nOG7pik64buD4bumNsOiWeG7pmsu4bqv4bumNTdq4bum4buqxajFqOG7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7nOG7pik64buD4bumxINZeuG7g+G7h+G7pijhurPhuq/hu6bhu6rFqMWo4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4buc4bumKTrhu4Phu6bhuq82ZeG6r+G7pijhurPhuq/hu6bhu6rFqMWo4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4buc4bumxILhurvhu6bhuq82ZeG6r+G7pijhurPhuq/hu6bhu6rFqMWo4bumPOG6qeG6rzUv4bqjNeG7ouG7puG6rzZl4bumaztu4bumNTfDneG7pijDnSjhu6bEgyThu4fhu6Y24buy4bqvNeG7pm1A4bqvNeG7pik64buD4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6r8OtxJEo4bum4bqvNeG7sm7hu6bGr8avL1bhu6Y8NzDhu4Phu6YoNsOh4bqvNuG7psSD4bu04bqvNuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O6Z+G7puG7hzYy4bui4bumxIMk4buH4bumNuG7suG6rzXhu6ZtQOG6rzXhu6bhu6fhu6zhu6bhur7hurDhuq5Y4buo4bumNTfhu7bEg+G7puG7quG7nsavxajhu6rhu6Y84bqp4bqvNS/Dozjhu4fhu5zhu6ZtQOG6rzXhu6bhur7hurDhuq5Y4busLeG7teG7teG7teG7pjU34bu2xIPhu6bhu6rhu57FqFdX4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bue4bum4bquNeG6seG7sjfhu6bhur9Z4bui4bumKTrhu4Phu6YpNz7hu4E+w6Phu6bFqOG7nsWo4bus4buA4bumNTfhu7bEg+G7puG7quG7nsWo4buo4buo4bumPOG6qeG6rzUvw6M44buH4bue4bumw7k64buD4bumNsOiWeG7pjU34bu2xIPhu6bhu6jhu57FqMWoV+G7pjzhuqnhuq81L8OjOOG7h+G7pmvhu7Lhu6YpOuG7g+G7psSDWXrhu4Xhu4fhu6bGr1fFqMO64buA4buG4bum4buq4bue4bus4buA4bumNTfhu7bEg+G7puG7qOG7nsWoxq/FqOG7pjzhuqnhuq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6bhuq41NmHhu6Y8YeG6rzbhu6ZY4busL+G6ruG7pS3DuuG6vOG7puG7gcSpWeG7pjxiN+G7ouG7piFi4bum4buB4buD4bqvNeG7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bumPDcw4buD4bumKGhZ4bum4bquNTZh4bumPGHhuq824bumV+G7qi/hu6jFqMav4buw4bumazDhu6bhuqM34bqvNuG7pinhurFZ4bqvNuG7pm1A4bqvNeG7ouG7pik64buD4bum4buBXeG7pijhurfhu6Y2NzHhu4Phu6bDo+G7iSjhu6bhu4fhu4vhu6bhuq814buybuG7puG7qC/Gry/hu6jFqOG7qOG7qOG7ouG7pjU3w53hu6ZtQOG6rzXhu6YpOuG7g+G7pjzDrcOpKOG7pjw3MOG7g+G7pig2w6Hhuq824bumxINjN+G7puG7hzbDneG6rzXhu6bhu6rhu6bDozrhuq/hu6Zr4buy4bqx4bumKMOdKOG7puG6rzXhu7Ju4bua4bumxq/hu6Lhu6bGr8av4buma+G7suG7puG6rzXhu7Ju4bum4buoxq/hu6Y2PeG6rzXhu6bhu4c2w53huq814bumUOG7h8OsKOG7psOj4buy4bumxq/FqOG7puG6rzXhu7Ju4bumxIPhuqvhu4fhu6bDozrhuq/hu6Lhu6bhu4c2WW7hu6ZrOeG7psav4bus4bum4bqvNeG7sm7hu6bEg+G6q+G7h+G7psOjOuG6r1Hhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq4g4buD4bum4buH4bq/ZuG6rzXhu6Zr4buy4bqx4bum4bqvNeG7sm7hu6bhuq81NsOh4bui4bum4bqvNeG7sm7hu6bDozPhu6bhu4c2OeG7pjzDrcOpKOG7psOjZjfhu6bhu4FZ4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bumw6Phu7LEg+G7pms3MSjhu6bhu4c3IOG6veG7puG7hzY+4bqx4bum4buBWeG7g+G7puG6rzXhu7Ju4bum4bqvNTbDoeG7nOG7puG6ryDhu4Phu6bhu4fhur9m4bqvNeG7pmvhu7LhurHhu6YpYeG6veG7puG6rzU2w6Hhu6bhu4Yg4buH4bum4bquNeG7g24i4bqv4bumPMOd4bqv4bum4buHNjnhu6Y8w63DqSjhu6bDo2Y34bum4buBWeG6rzXhu6bhuqPDs+G7pjw3MOG7g+G7pig2w6Hhuq824bum4buHNyDhur3hu6bhu4c2PuG6seG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7Xhu4Phu4c24bqx4bq/4bukU0s3PuG7h+G6r1nEgytSL+G6vVM=

Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]