(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Các đơn vị thuộc diện điều tra gồm: 64 tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4htPcOd4bqhTsOgYeG7lE7DoGHDosavTsOg4bqhYlkhTjsjXT1O4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4TsOg4bq1TiFAxqBiTsOTL+G7juG7ii8jw5Phu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOMah4buw4buU4buoTeG7iMOA4bq1TiFAxqBiTsOTL+G7jkdOw4AwIUBOxq/Eg8avTsOAI10hQE47WEdOaiBOcllOIyjhu5rGryNO4bqtxqBO4buqw5rhuqFOw6DhurdOw6A9WSFOI8agISNO4buqPcOd4bqhTsOgYeG7lE7hu6go4buUISNOIUAjPeG7sjhOw6BhWCFOOCPhu5ouTuG6rT1Ow5Thu4xOw6AmISNHTsOgI8agISNOOCNdTsOgYcOixq9Ow6Aj4bqhIMavTsOAYeG6oSFATuG6tzIhQE7DoCPhu7AoTiMlISNOw6Aj4bqzxq9Ow6Bhw6LGr07DoOG6oWJZIUhOa+G7lsavTuG7qjIhTuG6rSpOw6Aj4bqhIMavTuG7qD3hu7IhTuG7qj3DneG6oU7DoGHhu5ROQCIu4buETsOU4buOTsOgw5k4TuG7qijGoCFHTsOAMCFATsavWyFATsOgYkZO4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4Rk4jNThOw6Dhu5bGr07huqvhu6JO4bqtxqBOxq/hu5bGr07GryM9TiEj4buWISNOI+G7msavI07DoCjhu5YhTuG7qiDGr04sw5k4TsOgYcOixq9Ow6Aj4bqhIMavTuG7qCjhu5QhI04hQCM94buyOEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7ij0uQE7Gryzhu5TDocOh4bq8TeG7qMOgI+G6oS7FqE49a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kE9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7jOG7mOG7jjjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Lhu4zDk+G7jC/Dk+G7kOG7kOG7qOG7jk/hu5Lhu47DkuG7jMOTw6Dhu5Lhu5Dhu44s4buYLcOTw5Xhu5jhu6hPT+G7kOG7jMOU4buMw5TDoOG7jk/DkuG7mCzhu5AtKEg6OEBNTuG7lCzDoOG6vE1tPcOd4bqhTsOgYeG7lE7DoGHDosavTsOg4bqhYlkhTjsjXT1O4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4TsOg4bq1TiFAxqBiTsOTL+G7jk1O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5BPT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TeG7jOG7mOG7jk1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIbT3DneG6oU7DoGHhu5RO4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4TiHhu54uTsOST8OS4buMTuG7quG6tzXGr07DoD1ZIU4jxqAhI07DoCPhu7AoTmsj4bq3MiFATsOgYSUhI07hu6o9w53huqFOw6Bh4buUTsOgI10hQE47WE454bqhXcavTkA94buUR07hu6goTsOAI+G6r07DoOG6tzMhQE5rIyQhI044I+G6r044I1hO4buo4bqhYuG7ssOgTsOg4buaPU7hu7nhuqFiWcOgTuG7qiohI07DoV1OT+G7jEdOIUDGoGJOw5PDlS/Dki/Dkk/DkuG7jEZO4bqtxqBO4bu3I+G6tzIhQE7hu5YhTuG7qj3DneG6oU7DoGHhu5RO4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4TiHhu54uTsOST8OS4buMTuG7qChOw4AwIUBOxq/Eg8avTsOAI10hQE47WE7FqOG7lCFOI8agISNI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hr4bqhIMavTuG7qj3DneG6oU7DoGHhu5ROISNQLk7DoCPhuqFOw6Ajw5k4Tsav4buWxq9Ow6AjWyFATsOgPSFO4bqtw51O4buoKOG7lCEjTiFAIz3hu7I4R04jNThOw6Dhu5bGr07huqvhu6IvLD1YIU4jPeG7sjhOIzU4TsOg4buWxq9O4bqr4buiTjgjxIPGr07huq3Eg07Gr1shQE7DoOG7lsavTjnhuqHhu5whTixjR07hu6o9w53huqFOI8agISNHTuG7quG7liEjTkA94buWTuG6rcagTuG7qMOiTsWo4buWKE7DoCUhI04jJSEjTjs9ISNOw6BZTi1O4bqr4buiTiMgPUdOLMOZOE7GryMkISNOw6Hhu5bGryNHTjtZTiMo4buaxq8jTjgj4buWw6BOw6BhPeG7tCFOxq/huq/hu5ROw6AoxqAhTsWoIE4hw50hTjs9ISNOw6BZTuG6rcagTsOg4bq1IUBO4buqKuG7lE44I+G6tzIhQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOBXU4sPeG7suG6oU7DoCPhuqFOw6Ajw5k4TsOg4bq1TuG7qj3DneG6oU7DoGHhu5RO4buq4bq3NcavTsOh4bqlTuG7qMSDIUBO4buq4bu0TsOgJCEjTi4gw6BOw6FdTsavIyZOw6A9WOG6oU454bqh4buUIU7DoGE+IUBOISPhurfhu4ROayMmTsOgPVjhuqFOw4AwIUBOw6Hhu5whTjgj4bukLk7DoGEoIUBOIeG6tzPGr07DjeG7l2zhu7fDjEdOw4AwIUBOw6Hhu5whTjgj4bukLk7DoGFYIU7hu6oq4buUTsWoxqAhTsOgJiEjR07DoCPGoCEjTjgjXU7DoGHDosavTsOgI+G6oSDGr07DoGHhuqEhQE7hurcyIUBOw43hu5dBbOG7t8OMTiHhu54uTsOST8OSw5JHTsav4buWxq9Oxq8jJk7DoD1Y4bqhTsOgI10hQE47WE47I+G7lsavTsOgI+G6oSDGr07GoeG7sk7DoCNdIUBOw6DGoD1OOyMo4bucIU454bqhXcavTkA94buUTuG6rcagTsav4buWxq9Oxq8jJk7DoD1Y4bqhTsOgI10hQE47WE7Gr+G6r+G7lE7Gr+G7lsavTsavI+G6oWJYIU4hQMagISNOOz0hI07DoFlI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4htPcOd4bqhTsOgYeG7lE7hu6go4buUISNOIUAjPeG7sjhOIeG7ni5Ow5JPw5Lhu4xOw6HhuqVO4buoxIMhQE44I+G6tzIhQE44I+G7ljhO4buqPcOd4bqhTsOgYeG7lE5APeG7liFOw6A9WThOw6AjWyFATjnhuqHhu5ROIyUhI07DoCPhurPGr07DoCPhuqFOw6Ajw5k4TsOgI1shQE7DoD0hTsOgYcOixq9Ow6DhuqFiWSFITnJZw6BOOeG6oeG7nE7hu6o9w53huqFOw6Bh4buUTuG7quG6tzXGr07hu6jDoyFATuG7quG7tE7FqD1YIU7DoSjhu5ohTuKAnMOB4buWxq8jTsOgYeG7oCFATuG7qCjhu5QhI04hQCM94buyOE4h4bueLk7Dkk/DkuG7jOKAnU7huq3GoE7igJzDgeG7lsavI07DoGHhu6AhQE4jNThOw6Dhu5bGr07huqvhu6JOIeG7ni5Ow5JPw5Lhu4zigJ1O4bqtxqBO4buq4buWOE7hurMhQE4hI+G6oU7Gr8Oa4bqhTsav4bqv4buUTsav4buWxq9O4buqXT1Ow6Dhurc1IUBO4buow6MhQE7DoD0hTjsj4buWxq9IL0jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTU7DocOgYizhu7DhurxNw6Dhu7DhuqvDoC3hu5QsPUAh4buETmE9QCPDoEZN4buI4buKw6HDoGEoIUDhu4jDgCPhu7AoTuG6rMO64bqs4buKL8Ohw6BhKCFA4buI4buKLzjhu4g=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]