(Baothanhhoa.vn) - Nhờ phát triển dịch vụ kiều hối, trong những năm qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều lao động làm việc tại nước ngoài và bà con kiều bào có điều kiện chuyển tiền về nước nhanh chóng, an toàn, góp phần xây dựng quê hương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7RBPGEkw6rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJOG7jTZuJOG7jcOz4buPw6rhuq0kbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqr4buyL+G6qSrhu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bqo4bqhKcOhPeG7tMOK4bqpaiRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6FkYeG6qSThu5/hu5Ek4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqtWJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6rhuqnhu6PDquG6rSTDql3hur0kb+G7jylWJOG6qeG6tSThu43huqlow6rhuq0kw6rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJOG7jcOz4bqxw6okw6BkKSQ5PsOqJOG7jcSRw6rhuqkkw6BbJOG6reG6q8O1biTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThursp4bq/JMOgw63DquG6rSThurs+4bq9JOG7n+G6q+G6tWEk4buNe+G6qyTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqsk4bufPiQ5PiRh4bq/w6ok4bq54bqr4bqz4buPJDk+4bq/JGHhu4Ekw6DhuqvhurPhu48k4bq54bqr4bq1w6okYeG6qeG7j3HDosOqJOG7jeG6q+G6s8OqJOG7n+G6syTDquG7lcSpYSTDquG6qSnDquG6qSRh4bqp4buBw6rhuq1WJCnDqiThu43hur8+w6pWJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSRv4buP4bqxJOG6qeG7leG7icOq4bqtV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcSRuQeG6ocOq4buN4bqhw7M94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCwlJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ6JipucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8qKColLyouLsOhJSooJiw6O+G7jTouKCgu4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piEqJT0kKeG6u+G7jeG7pj1BPGEkw6rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJOG7jTZuJOG7jcOz4buPw6rhuq0kbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrPSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04bq44bqpPGHhuqkk4bqpPsOq4bqtJOG6reG6qynhur8kw6FkYeG6qSThu4174bqrJOG7nuG6q+G6oeG7jWHhur/hur05KcOq4bq5JOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RHw6rhuq0k4bq64bqxJOG7jMOz4buDw6rhuq0k4buM4bqpIsOq4bqtViRwWyThu4zDs+G7j8Oq4bqtJEHhuqliw6rhuqkkWcOKZ8Oq4bqtJEFow6rhuq3DnSRh4buBJOG6qSnhuqskYeG6v8OqJMOg4bqrJHDhu4804buNJOG6ueG6qTfhu48k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kbCTDiuG6qTbhu40k4bu5fcOqViRh4bqp4bq/JDnhuqvhurfhu43hu6wk4oCc4bqs4bqrKSTDoGPDquG6qSThu41n4bqrJMOg4buVa2EkYeG7j8OtYSTDsmjDquG6rSThu41o4buNJMOq4bqp4buVJMOq4bqtPnEk4bqpZ+G6vSTDqilxJMOh4bq/JOG6ueG6qeG6v33DqiThu43huqvhurPDqiRhPGEkYeG6v8OqJGHhuqki4buNJGHhuqnhuqvhu48k4buNw7Phur/DquG6rSThu43huqlq4bqrJOG6reG6qynDqiTDoOG6qyRw4buPNOG7jSThurnhuqk34buPJOG6uynhur8kw6DDrcOq4bqtVyQ/JOG7jeG6qTzDquG6rSThur3DreG7jSThurs1w6pWJOG7jWfhuqskw7MpJMOq4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSTDquG6qTbDqiThu43huqvhurPDqiRh4bqp4buPccOiw6okb+G7jykk4bug4bqhw7Lhu43huqHDs8OqJOG7jsOq4bqr4bq/w6okw7M04buNJOG7jeG6qeG7jzbDqiThu43huqvhurXDqlYkw6rhuqkpw6rhuqkkYeG6qeG7gcOq4bqtJOG7nz4kOX3hur8kw6B94bq9ViRh4bqpxJEkYTXDqiRh4buBJOG6reG6qzRxJGHhuqnhu5fDquG6rSThur3huqvDquG6qSTDquG6qTPDqiTDoTPDqlYk4buNZ+G6qyTDoFskw6rhuqk2w6okw6Dhu5VrYSTDsmgk4buN4bqr4bqzw6okYeG6v8OqJOG6reG7neG6qyThu43GoSTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqsk4buf4bqzV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqlq4bqrJOG6reG6qynDqiRv4buPKVYkYTxhJMOq4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSThur174bqrJOG7jcOz4bqxw6okw6BkKSQ5PsOqJOG7jcSRw6rhuqkkw6BbJOG7jTZuJOG7jcOz4buPw6rhuq0kw6A3cSThur17w6rhuqkkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrVyThu4zhuqnhu5Vqw6rhuq0kcOG7j3HhurHDqiRu4bqpaOG6qyThuqlrbiThu5/EqeG6qyRh4bqpYsOq4bqpJG/hu49x4bqzw6okYTxhJMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJMOqIuG6vSQ5IuG7jSTDsmgk4bq74buVa8Oq4bqtJMOq4bqt4buVauG6qyTDoOG6qyRw4buPNOG7jSThurnhuqk34buPJOG6uynhur8kw6DDrcOq4bqtViThuqnDrSThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJGHhu4Ek4buN4bqpM8OqJMOq4bqpM8OqJGFnw6rhuq0k4buNPGFWJMOy4bqrw6rhuqkkw7Jow6rhuq0kbCTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqtWJOG7jcOz4bqxw6okYeG7iSTDsmwkw6Dhu4Ek4bqt4bqrKeG6vyRh4bqp4bq/JGE8w6okOcOtJOG7jWLDqiTDoeG7kcOq4bqtJOG7jeG6q+G6t24kYTbDqiThu582w6okw6DDrcOq4bqtJOG6ueG6qTxh4bqpJOG6qT7DquG6rSTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrVyTDgGnDquG6rSThu43huqlq4bqrViTDqiLhur0kOSLhu40kw6rhuqnhu48kYTXhu48kYeG7kykk4bq54bqpPGHhuqkk4bqpPsOq4bqtViThu43hu5Uk4bufNMOqJMOy4budJMOh4buRw6rhuq0kYTxhJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrJG7huqnDtCThuqlrblck4buMYmHhuqkkYeG7m2Ek4bq9bCTDs8Otw6rhuq0kYTxhJOG7jeG6qWQk4buNw7Phu5Vqw6rhuq0k4bq9xKnhuqskOSDDquG6rSThu5/huqvhurVhJOG6uXIk4bq54bq34buNJOG7jeG6qeG6seG6vSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThu43huqnhu4UpJOG7jeG6qeG7jzbDqiThuqlrbiThu408YSRv4buPaGEk4buN4bq3ViRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6rhuqnhuqvhurPhu48kw7J9w6okbuG6qTfhur0kw6FkYeG6qSThu5/hu5Ek4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqskw6rhuqkg4bq9JMOgKSTDoXvDquG6rSThuqnhu4EpJMOyfcOqJG7huqk34bq9JMOhZGHhuqkk4buf4buRVyRBPGEkw7J9w6okbuG6qTfhur0k4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqsk4bq9xKnhuqtWJMOq4bqp4buV4busJOG7ucOKUVYkQeG7jOG7uUEkOSnDquG6uVYk4bug4buPViTDkuG7oFYk4bq84bu5ViThurjhur/hur/hurnhur3huqvDqjkpw6rhurlXV1ckw6Dhu5VrYSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyThu58+JG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiThu43hu5Xhu4nDquG6rSTDoGjhuqsk4buNaOG7jVck4buMaGEkw6DDrSThu41dw6rhuq0k4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kw6FkYeG6qSThu5/hu5Ek4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqskYeG7kykk4bqp4bq1JOG7jeG6qWjDquG6rSTDquG6rTPDqiThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7DqiThu43EkcOq4bqpJOG6qSDDquG6rSTDql3hur0k4bq74buPZ8OqJMOh4buPcSThu43Ds2Mk4buNXcOq4bqtJOG7jcahJColJMOg4bq3w6okJiXGr1ck4bq44bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqskw6BbJOG7jcOzbCThu43huqk+w6rhuqkkw6rhuq3hu49pw6ok4bufaMOqJG/hu48pw6ok4buNw7Phu4PDquG6rSTDoDXhu48k4buN4buVJOG7nz7hur8kw7J9w6okcOG7jzThu41WJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpViThuq3hu4FuJG7huqk1w6okbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6tyTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJOG7jOG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6vXvhuqskQU4kw4rhuq3hur974bqrJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJOKAkyRB4bqp4bqrJMOq4bqpPMOq4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJFnhu57huqvhuqHhu41h4bq/4bq9OSnDquG6uSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKcOdJOG6uz4k4bq9w63hu40k4buNw7Phur/DquG6rSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOq4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSRh4buBJOG6u+G7lWvDquG6rSThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6qyRh4bqp4buPccOiw6ok4buf4bqzJGEp4bq/ViThuqk+w6rhuq0kw6pd4bq9JMOge+G7jSThuqnhu4nDqiQuJSThu43Ds+G6q+G6teG7jyThu47DksOBViTDs+G6q+G6scOq4bqtJCYk4buN4bqpPMOq4bqtJMOgNeG7jyTDql3hur0kJiUqKFYkw6B74buNJOG6qeG7icOqJCYlJOG7jcOz4bqr4bq14buPJOG7jsOSw4FWJOG7jV3DquG6rSQqJcavJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJGHDtMOq4bqtJOG6uXMkw6pd4bq9JOG7jcOz4buVxKlhVyThuqjhuqvhurXDqiThu57huqvhuqHhu41h4bq/4bq9OSnDquG6uSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSRh4buBJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6ueG6scOq4bqpJMOgw6Ik4bue4bqr4bq14buNJOG6ueG6q+G6s+G7j1Ykw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOg4bqrJHDhu4804buNJOG6ueG6qTfhu48k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kYeG6qeG7j3HDosOqJOG7jeG6q+G6s8OqJOG7jeG6qWfDquG6rSRv4buPKSThu40+4bqrJOG6ueG6qeG6v33DqiThu43huqkpw6rhuqkk4buN4bq/PMOqJOG6qeG6vzBhJGE8YSTDoWRh4bqpJOG7n+G7kSRh4bqp4buPccOiw6ok4buN4bqr4bqzw6okw6rhuqnhu5Xhu6wk4buOw4rhuqpWJOG6vOG6vsOK4bqgUeG6rMOTw7nhurxWJMOS4bug4bqq4bqm4buMViThu4zDilYkUOG6vuG6vuG6vFdXVyThu4w04buNJGF9JGE8YSThuqljw6rhuqkk4buN4bqp4buXYSTDoOG6s+G7jyTDoOG7icOqJOG6reG6q33DqiThu5/hurMk4buN4bqp4buTJOG7jeG7kWFWJMOq4bqpNsOqJOG7jeG6q+G6s8OqJMOq4bqpKcOq4bqpJGHhuqnhu4HDquG6rSThu58+JCnDqiThu43hur8+w6pXJOG6qOG6q+G6tcOqJOG7nuG6q+G6oeG7jWHhur/hur05KcOq4bq5JMOgWyRh4buBJMOhZGHhuqkk4buf4buRJGHhuqnhu49xw6LDqiThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6qyThu5/hurMk4buNNsOqJMOq4bqpPiRh4bqp4bq/JMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6qTbDqiThu43huqvhurPDqlckw4rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJGHhu4Ek4buN4bqpw6Ik4bqp4buLJOG7jcOzayThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0kw6rhuqk2w6ok4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqsk4buNxqEkw7M04buNJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJMOq4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqskOSDDquG6rSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThurnhurHDquG6qSTDquG6qTbDqiThu43huqvhurPDqiTDquG6t+G7jyThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0kYeG7gSThu40+4bqrJOG6ueG6qeG6v33DqiThu4174bqrJOG7nuG6q+G6oeG7jWHhur/hur05KcOq4bq54buuJMOg4buVKSTDsykkYeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJOG6ueG6qeG7j3HhurfDqiThur1b4bqrJOG7jeG6qeG7jyThuqnDteG7jSThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6q1ckw4rhuq3hur8+4bqrJMOzKVYk4bue4bqr4bqh4buNYeG6v+G6vTkpw6rhurkk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkYeG7h8OqJGHhu4Ekw7J9w6okbuG6qTfhur0k4buN4bqr4bqzw6ok4bqt4bud4bqrJMOz4bqr4bqxw6rhuq0kw6E+w6rhuqkkYeG6qeG6vyThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0kw6rhuqk2w6ok4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqtXJOG6uuG7lWvDquG6rSThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6qyThuq3hu53huqsk4buf4bqzViThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq0kw7PDteG7jSTDsykkw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSThurs+JGHhuqnhu5MkceG6t+G7j1Yk4bq9w63hu40kbuG6qTXDqiQ5PMOqJOG6u3vhuqskYeG6qeG6vyTDquG6rTPDqiThuqk+w6rhuq0k4bufPiThuq3hu53huqsk4buN4bqr4bq34buNJOG6ueG6q+G6teG6vVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4pd4bq9JCYlKiFWJGHhuqnhuqsk4buNw7N9JOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrJGHhu5MpJMOK4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSTDimfDquG6rSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4bufPiRO4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6pnw6rhuq0k4buN4bqpZ8OqJC0kQeG6qeG6qyTDquG6qTzDquG6qSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSRZw7nhuq3Ds+G6qzkpw6rhurkk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSnDnSTDoHvhu40k4bqtNcOqJCwlVyUlJSThur3hu4HDqlYk4bufxKnhuqskw6Hhur8pw6rhuqkkw7JoJOG6rTXDqiQhJSThu43Ds+G6q+G6teG7jyThu47DksOBVyQmJOG7jeG6qTzDquG6rSTDoDXhu48kw6pd4bq9JCYlKihWJMOh4bq/KcOq4bqpJMOyaCTDoWRh4bqpJOG7n+G7kSThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6qyRh4buTKSTDquG6rTPDqiThuqk+w6rhuq0k4buVxKlhJMOge+G7jSQmOyThu43Ds+G6q+G6teG7jyThu47DksOBViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOg4buBViRh4bqp4buPccOiw6okw6rhuqnhuqvhurPhu48kw6rhuqk04buNJG/hu48pJOG6ueG6scOq4bqpJOG7ucOKUSThurzhuqHhurvhurvhur/DqiRZ4bq54bqxw6rhuqkkYeG6qeG7j3HDosOqJOG7jeG6q+G6s8OqJG/hu48pJOG6qeG6tSThu43huqlow6rhuq0kw4rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJMOK4bqh4buhJFHhur/Ds+G6uSThurzhuqHhurvhurvhur/DqiRh4bqp4bqrJMOq4bqpPMOq4bqpJMOAPuG6qyThurrhur8pw6rDnSThu58+JOG7oOG6ocOy4buN4bqhw7PDqiThu47DquG6q+G6v8OqJFnDoWRh4bqpJOG7n+G7kSRh4bqp4buPccOiw6ok4buN4bqr4bqzw6okw6rhuqkpw6rhuqkkb+G7j2hhJOG7jeG6t8OdJMOge+G7jSThuq01w6okJiUk4buNw7PhuqvhurXhu48k4buOw5LDgVck4buexKnhuqsk4bq54bq34buNJG/hu499JMOqPnFWJMO54bqtw7Phuqs5KcOq4bq5JOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSThurs+JMOq4bqtM8OqJOG6qT7DquG6rSThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSThur174bqrJMOhOMOqJMOgNeG7jyThu43hur8+w6ok4buNxJHDquG6qSThu5/hurMkw6Hhur8pw6rhuqkkw7JoJGHhuqnhuqsk4buNw7N9JOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrVyThurrhu5Vrw6rhuq0k4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqsk4buNw7Phur/DquG6rSThu43huqlq4bqrJOG6reG6qynDqiTDqj5xJG7huqk1w6ok4bq7xKnDqiTDoOG7lWthJGHhuqnhu49xw6LDqiThu5/hurMk4buNxqEkYTxhJOG7jeG6qWQk4buNw7Phu5Vqw6rhuq0k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kcOG7jzThu40k4bq54bqpN+G7j1Ykw6rhuqnhu5Ukw4A+4bqrJOG6uuG6vynDqlYk4bq8KeG6uylxw7LhuqspViThuqg+w6okT+G7j2hhViTDiuG6qTbhu40k4bu5fcOqV1dXJMOK4bqt4buPacOqJOG7jeG6q+G6s8OqJGHhuqnhu5MkceG6t+G7jyThurs+JOG7jcOzayRhNG4kYeG6qeG6vyTDquG6reG7lWrhuqsk4buN4bqpM8OqViThu43GoSTDquG6reG7lWrhuqsk4buN4bqpM8OqJHDhu4804buNJOG6ueG6qTfhu48k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0k4bufPiTDoMOiJMOgNeG7jyThu43hu5UkOTThu40kw6DDrcOq4bqtJMOyfcOqV1dXJMOAw6Ik4buN4bqp4buPJOG6qcO14buNJMOq4bqt4buPacOqJMOq4bqt4bq/e+G6qyThu43hurUkw6o+cVYkw7nhuq3Ds+G6qzkpw6rhurkk4bqp4bqr4bq1w6okw6Apw6rhuq0kPG4kw6Hhu5HDquG6rSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqlWJMOq4bqp4buV4busJOG6uOG6qeG7j3HhurfDqiThur1b4bqrJOG6ueG6qeG6qyThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJGHhuqnhuqsk4buNw7N9JOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqr4buuJG7huqk84buNJOG7jcOz4bqrw6LDqiTDquG6qeG6q+G6s+G7jyTDsn3DqiRu4bqpN+G6vVYkw6FkYeG6qSThu5/hu5EkYeG6qeG6qyThu43Ds30k4bq54bqr4bqz4buPJOG6qWjhuqsk4bq9xKnhuqskbuG6qcO0JOG6qWtuJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqp4buPJGE14buPJMOgKSTDoXvDquG6rSRh4buTKSThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq1XJMOK4bqt4bq/PuG6qyThu5/huqvhurVhJGHhuqnhuqsk4buNw7N9JOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrJOG7jeG6qeG6oeG6vyRhPGHhuqkk4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpaMOq4bqtJOG6uz4k4buNe+G6qyRv4buPNXFWJMO54bqtw7Phuqs5KcOq4bq5JGHhu4fDqiRhNm4kw6rhuqk24buNJOG7jeG6qeG6seG6vSThu43huqvhurXDqiRiYeG6qSRh4bqp4bqrJOG7jcOzfSThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6qyRv4buPKSThuqAt4bq94bq/OeG6q+G6u+G6oSQ5KcOq4bq54bqrw6rhuq1XV1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buM4bqpauG6qyThuq3huqspw6ok4buNxKnhuqtWJMOgw6Ik4buN4bqp4buPJOG6qcO14buNJOG6ueG6qTxh4bqpJOG6qT7DquG6rSTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q+G6s+G7jyThuqlo4bqrViRhPGEkw6rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6vXvhuqsk4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6ok4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqkp4bqrJMOgacOq4bqtJDnDrSRhPGEk4bqt4bqrfeG6qyRu4bqpPG4kw6rhuqnhu5Xhu6wk4bq6PuG6vSThu41o4buNJGFnw6rhuq0k4buNPGEkw6DhuqvhurPhu48k4buNw7MpViThurnhuql94bq/JMOyPOG7jSRhPGEk4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSRh4buBJOG7jeG6qTPDqiTDquG6qTPDqiTDoOG6qyRw4buPNOG7jSThurnhuqk34buPJOG6uynhur8kw6DDrcOq4bqt4buuJMOgN3Ek4bq9e8Oq4bqpJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buN4bqpZ8Oq4bqtJOG7jeG6q8OqJOG7jeG7j3HhurHDqiThu43Ds+G7j3HhurPDqlYkb+G7j33DquG6rSRhPOG6vyThu43Ds+G6scOqJOG6qeG6tSThu43huqlow6rhuq0k4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpKcOq4bqpJMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqt4buuJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJOG7nz4k4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6qSnhuqskYTxhJGHhuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds2PDquG6qSThurnhuqnhu49x4bq3w6ok4bq9e+G6qyTDoT7DquG6qSRh4bqp4bq/JOG6ueG6qTxh4bqpJOG6qT7DquG6rSTDquG6qTbDqiThurnhuqvhurPhu48k4bqpaOG6q1ckw4A3cSThur17w6rhuqkkYWfDquG6rSThu408YSTDoD7hur8k4buNe+G6vyRh4bqp4bq/JGE8w6okOcOtJOG7n+G6syRv4buPcSThu43Ds2PDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6tW4k4buf4buRJGHhuqnhur8k4bufKXFWJGHhuqnhu49xw6LDqiThu43huqvhurPDqiThu58+JOG7jTxhJG7huqnhur/DquG6rVYk4buN4bqpPOG6qyTDoMOtJOG6reG6qynhur8kw6FkYeG6qSThu5/EqeG6qyThurnhuqk8YeG6qSThuqk+w6rhuq3hu64k4buNw6wkYeG6qeG7l2EkYTxhJOG6u8SpbiThuqnhu4NhJMOgPuG6vyThu4174bq/JOG7n+G6syRv4buPcSThu43Ds2PDquG6qSRh4bqp4bq/JOG7nylxJHDhu4804buNJOG6ueG6qTfhu48k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq1WJOG6qeG7lcSpw6rhuq0kw6E4w6okYTxh4bqpJGHhuqnhu49xw6LDqiThu43huqvhurPDqiThu43GoSTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqsk4buf4bqzJMOq4buVxKlhJGHhuqnhur8k4bq54bqpPGHhuqkk4bqpPsOq4bqtJOG7nz4kYTzDqiQ5w60k4bq54bq3JOG7jeG6vzzDqiTDquG6rTPDqiThuqk+w6rhuq1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7Thu7k+4bqrJOG7nz4kfcOq4bqp4busJOG6vOG6q8Oq4bqpJOG6qD7hu7IvbuG7tA==

Bài Và Ảnh: Minh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]