(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam vừa có khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 cho người dân dịp nghỉ lễ sắp tới trước số ca mắc đang tăng nhanh trong những ngày gần đây.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NCRO4buWYcOA4bqlYeG7gHJhKmHhu63hu4th4buRbuG7r8OD4buL4buVYeG7h8Oi4buXYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5VhPW/EqeG7rWHhu5ThurXhu5lh4but4bqr4buVbWHhu4fhu7PDueG7lW1hxrBu4bub4buVbWHhu4Phu43hu4duYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buR4bquYeG7lW1u4buPYeG7k2szL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTThu6xzYeG7h27hu7Xhu4dhKmHhu63hu4th4butbuG7i2Ftb8O6b2Hhu63huqdvYT1vxKnhu61h4buU4bq14buZYcOA4bu34bq1YeG7h8ahYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7lWHhu4fDouG7l2HGsG7hu5vhu5VtYeG7h25w4buVbWHhu4Phu43hu4duYeG7huG7lj1P4buCLcOg4bqzYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHhu4Phu43GsGHhu5VtbuG7j2Hhu5NrYeG7sWLGsGHhu63Dum9h4but4bur4buzw7rhu4dh4buxcGHhu4fhurVh4buZYuG7h2Hhu4XhurXhu5VtYeG7reG6q+G7lW1h4buVbuG6teG7lW5h4but4bur4buX4buVbWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7lW3huqXDg2Ft4bq74buVYeG7hcOpw4MgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7rWbhuqLhu60t4bq14buTb23hu5VbYeG7h2bhu5Xhu61m4burXTk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6ocSDxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqPDoOG6ry/huqHDo8SD4buDw6PDoeG6s8Ogw6HhuqPhurPhu63huq/huq/Eg+G6r+G7k+G6sS3hu5NmbuG7l2/Doy3DoOG6r+G6seG6o+G6ocOhw6HhurHDoMOh4bqvw6PhurMgw7TGsG05YeG6teG7k+G7rSg5JE7hu5Zhw4DhuqVh4buAcmEqYeG7reG7i2Hhu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buHw6Lhu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWE9b8Sp4butYeG7lOG6teG7mWHhu63huqvhu5VtYeG7h+G7s8O54buVbWHGsG7hu5vhu5VtYeG7g+G7jeG7h25h4but4bur4buX4buVbWHhu5Hhuq5h4buVbW7hu49h4buTazlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6ocSDOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG6rOG7lW5h4buZb+G7lW5hbuG7neG6tSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7kG5vYeG7sXBh4buH4bq1YeG7lW5va+G7mWHhu4bhu5Y9T+G7gi3DoOG6s2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buBw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4but4bqnb2Hhu4fDouG7h2Hhu63hu4/hu5VuYeG7rW7huqXhu5VuYeG7reG7q8Os4buVYeG7reG7l+G6peG7lWHhu6nhu69w4buHYeG7heG6teG7lW1h4but4bqr4buVbWHhu63hu6vhu6dh4buT4bqnb2HDgOG6pWHhu5Hhuq5h4buVbW7hu49h4buTa2Hhu4PhuqVvYeG7h27hu6/DquG7lWHhu4Hhu41h4buDb2vhu5Vh4bur4bq1ImHhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVYeG7h+G6u+G7lWHhu4fhuq3hu5VuYW1vw6Lhu4dhw4DhuqVh4buRbuG7oeG7lW1h4buTdWHhu5PhuqVhw4BvxKnhu4dh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7h8Oi4buHYeG7gW/EqeG7lWHGsG7DosawYcawbuG7m+G7lW1h4buVbeG7t+G6tWHhu4VqYW1v4bqt4buZYeG7lW3hu6/Dg2Hhu4d1YeG7k8Opw4Nh4buVbm9r4buZWzMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buEZuG7l2Hhu5Fuw6rhu69h4but4bur4bq14buVbWHhu6dh4buVbsOB4buVbWHhu5V1b2Hhu61u4buh4buVbWFtb8ahYeG7kcOz4buVYcOA4bqlYeG7heG7oeG7lW1h4buVbeG7s8O5byAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5ND3EqWHhu7Fv4buVbmHhu63hurXDg2Hhu7Hhuqfhu4duYeG7scOtYcOAw7pvYeG7leG7s8O64buHYcOA4bqlYeG6ouG6pWHGsG7hu5vhu5VtYW7hu5dk4buHYeG7g+G7r+G7lW1h4buD4buN4buHbmHhu6tB4bq1YeG7reG6tcODYeG7h8ahYeG7h3Hhu5UgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQkTuG7lmHhu5Vu4bq54buVYeG7meG6p+G7lW5bYT3hurXhu4fhu4dv4buVZmHDgOG6v+G7lWHhu5PhuqVh4buBb8Sp4buVYcawbsOixrBhbm/EqeG7r2Hhu6nhu6/huq1h4buVbuG6ueG7rWHhu4VqYcawbuG7m+G7lW1h4buVbeG7t+G6tWHhu4HEqeG7lW5h4buVZOG7lW1hw4DhuqVh4butQWHDgOG7l+G7lW1h4buD4buXYeG7huG7lj1P4buCLcOg4bqzImHDgOG6vcODYeG7lcOs4buVYW7huqnDg2Hhu4VvYeG7rW/DrOG7mWHhu4V5YeG7rW5m4buXYeG7hXbhu5VtYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7lWHhu5VtbuG7jWHhu5Xhu4vhu69h4buB4bqn4buVYeG7rW7hu69y4buHYeG7hXBvYeG7reG7s+G7peG7lW1h4buH4bq74buVYeG7rW/DrOG7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7lG3hu7PDuW9h4buDw6nhu5Vhw4Dhur/hu5Vh4buH4bq74buVYeG7hXHhu5VtYeG7k+G7m+G7lW1h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7lW7DgeG7lW1h4buBb8Sp4buVYcawbsOixrBh4buV4bqlw4Nh4buHd+G7lW1h4buVbuG6teG7r2Hhu4VqYW1v4bqt4buZYeG7lW3hu6/Dg2Hhu4d1YeG7h27hu5dh4buB4bqt4buVYeG7rW7DqeG7lWHDgOG6pWHhu4du4buXYeG7h+G6rWHhu4dy4buVbWHhu4Vx4buVbSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rOG7q+G7s8O64buHYeG7hcahImHhu4ByYSph4but4buLYeG7h8O94buVbWHhu4Xhuqlh4buF4buz4bq1YeG7q+G6tWHhu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buHw6Lhu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHGsG7hu5vhu5VtYeG7g+G7jeG7h25h4buBxKnhu5VuYeG7huG7lj1P4buCLcOg4bqzYeG7reG7q+G7s8O64buHYeG7keG6rmHhu5VtbuG7j2Hhu5NrIGHhu4ByYSph4but4buLYeG7heG7s+G6tWHhu6vhurVh4butbuG7oeG7lW1h4buFb8SpxrBh4buRbuG7r8OD4buL4buVYeG7h8Oi4buXYeG7gW/EqeG7lWHGsG7DosawYcawbuG7m+G7lW0iYeG7h25w4buVbWHhu4Phu43hu4duYeG7huG7lj1P4buCLcOg4bqzImHhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVImHhu4dy4buVbWHhu4Vx4buVbWHhuqLhuqlhbnJvYeG7h255YeG7hXLhu5VtYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4fDouG7h2Hhu4FvxKnhu5VhxrBuw6LGsGHGsG7hu5vhu5VtImHhu4ducOG7lW1h4buD4buN4buHbmHhu61uZuG7l2Hhu6xu4buh4buVbWHhu4VvxKnGsGHhuqHhu5BhK2HDgOG6teG7h+G7h2/hu5VmYSth4butbuG7r3Dhu4dhK2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWErYeG7h+G7oeG7lW1h4buVbW7EqWErYcSCYeG7rW7hu7Xhu4dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu4FvxKnhu5VhxrBuw6LGsGHhu5Fuw6Lhu4cgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4ByYSph4but4buLYeG7heG7iWHhu5VtbuG7jWHhu4fDouG7h2Hhu4Xhu43hurVhxrBu4buzdeG7lW1h4buHbnlh4buFcuG7lW1h4buH4buh4buVbWHhu63DouG7h2Ftb8Oi4buZYeG7scOi4butImHhu61uZuG7l2Hhu4Phu59vYeG7h25k4butYeG7h27DrWHhu63DsuG7lW5hbsOy4buVbmHhu4Phu43hu4duYeG7gcSp4buVbmHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVXWHhu4du4buvw6rhu5Vh4buB4buNYeG7sWXhu5Vh4bux4bql4buVbWHhu7Xhu5VtYcawbsahYcOAw7pvYeG7h8Oi4buHYeG7rcOy4buVbmFu4buvcOG7lW1h4buHxqFh4butbmph4bqi4bqtw4Nh4bur4bq1YeG7h3nhurVh4buD4buN4buHbmHhu4HEqeG7lW4gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4Rx4buVbWHhu61uw7lvImHhu63huqvhu5VtYeG7h+G7s8O54buVbWHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu4fDouG7h2Hhu4FvxKnhu5VhxrBuw6LGsGHGsG7hu5vhu5VtImHhu4ducOG7lW1h4buD4buN4buHbmHhu4bhu5Y9T+G7gi3DoOG6s2Hhu63huqdvYeG7h8Oi4buHYeG7h3Vh4bux4bunYW1vw6Lhu5dh4buDeOG7hyJhbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu63huqdvYeG7h8Oi4buHYeG7h0HhurVh4buRbsOq4buvImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7h3Vh4bux4bunYcODYeG7reG7i2HDgOG6pWHhu63huqdvYeG7h3Lhu5VtYeG7hXHhu5VtYeG7hWphxrBuw6Lhu61hbm/EqeG7lWHhu7HDuuG7mWHDgOG6pWHhuqJBYeG7k8SCYeG7keG7jcawYeG7rW7DuW8iYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7hWph4buD4buN4buHbmHhu4HEqeG7lW5h4buTw6nDg2Hhu5PhurXhu5Vh4bur4bq1YeG7h3Lhu5VtYeG7hXHhu5VtXWHGsG5wb2Fu4bulxrBh4buHbmThu61h4buHbsOtYcOAw7pvYeG7h8Oi4buHYeG7hXXhu5Vhw4Dhu41h4buHeeG6tWHhu4ByYSph4but4buLYeG7hWph4buHbnlh4buFcuG7lW1hxrBuw6Lhu61hbm/EqeG7lWHhu7HDuuG7mWHhu4fDouG7h2Hhu4Fv4buL4buVYeG7rW5qYeG7mcO6b2Hhu4d54bq1YcOAb+G7q+G7r+G7sWHhu7DhurThu6rhu7At4buG4buXPS3huqEgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG6tOG7r+G7rW7hu5fhu6s5NOG7rOG7sDMvxrA0

TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]