(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 3-2 đến 16 giờ ngày 4-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhuqrDoybhu5lY4bu2LeG7ssOZWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVYw6PEg+G6r1jhuqvEg1vhuqtY4bu0WCDDoeG6q8SDWOG6q8SDPuG6q1jhuqkuMFjhu69Cw5Thuq52LcOdJOG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4buIxIPhurnhuqvDo1jhu4nhuq/huqtY4buJw7JY4butJeG6q1jhu6/Eg+G6tVgyP2JYacSDZOG6q8Ojw5lYMMSD4bq74bqrw6NYMeG6szDEg1jhu69Cw5Thuq52LcOdJFjhu4nhurXhuqvEg1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlVVjhu4jhurHhuqvEg1jhu4nDsljDnUBYw6Phuq/hu4VY4bqrw6Mm4buZWOG7tC3hu7JYMjnhuqtYw51AWMOj4bqv4buFWOG6q8OjJuG7mVjhu7Yt4buyw5lY4buJw6w44bqrWDLhurMlWCAm4bqrWOG7ieG6teG6q8SDWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWOG7tFggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtY4bqpLjBY4buvQsOU4bqudi3DnSRY4bqp4buD4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWMOd4buyJCRp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tFnhu7gvw51A4bu2MUDDnT3DneG7tOG7tOG7tOG7icOd4bu2PSPhuq3hu7gtWeG7siPDnSPhu7hZIzMj4bu2MVkzw53hu7Thu7gj4bu4MOG7pOG6pWkzw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4bqqw6Mm4buZWOG7ti3hu7LDmVjhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWOG7tFggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtY4bqpLjBY4buvQsOU4bqudi3DnSRYV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV8Od4buyJCRXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7r2xY4buJxIPDoFVY4buIxIMm4bqrxINYacSD4bq7WOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVVWOG7ssOaWOG7iMSDxJFY4buSxKk+4bqrVVjDneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buI4bqx4bqrxINY4buJw7JY4bqrw6Mm4buZWOG7siMt4bu2LeG7slnhu7LDnVgyOeG6q1jhuqsl4buZw5lY4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1jhu7JZ4bu44bukPUDhu7RYIMOh4bqrxINY4bqrxIM+4bqrWDDDquG6q8OjWDHhur3huqvDmljhu7JZ4bu44bukIz3hu7hY4bqrw6Nv4buF4bqvWDLhuq9hxKlY4buJw6zhurNY4bqnxINl4bqvw5pYIyNYIMOh4bqrxINY4bqrxIM+4bqrWOG7ieG7j1jDtGLhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buv4bq54bqrw6NY4buJKjBY4buJ4bqvOOG6qVgwxINt4bqrw6NYw7QuMFjhu5Phuq/huqtYacSDZOG6q8OjWOG7r0LDlOG6rnYtw50kVVjhu4hiJuG6q1jhu4nhurXhuqvEg1gyO1jhu4nhuq85aVjhuqvEg1vhuqtYJOG7pOG7siQ94buk4bu04bu0WVjhuq3huq9hxKlYw7QuMFjhu5Phuq/huqtYacSDZOG6q8OjWOG7r0LDlOG6rnYtw50kw5lYMjtYw7QmWDIl4bqrw6NY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfEgyXhuq9Y4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfEgyXhuq9Y4buJ4bqvOOG6qVgwxINt4bqrw6NYMMSDYlgy4bq74bqvWOG7iW9m4bqrw6NY4buJw7JY4bu4WOG7icSp4bq/4bqvWOG7icOsZ1jhuq044bqrWMO04buD4bqvWOG6pznhu4lYw63EqTpYMGxY4buJxIPDoFjhuqvEg29Y4buLJcSpVeG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buI4bqvOOG6qVgwxINiWDLhurvhuq9Y4buJb2bhuqvDo1jhu4nDsljDnT1Y4buJxKnhur/huq9Y4buJw6xnWOG6rTjhuqtVWOG7r2NY4buy4buk4bu0JEDhu6Q94bu04buyWOG6q8Ojb+G7heG6r1jhu4nhuq844bqpWOG6qW7huq9Yw53DmVgyP+G7iVjhu4nhu5tY4bqtw6FYw51ZWcOZw51Rw5pjWOG7suG7pOG7tCMj4bukQCThu7hY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7ieG6rzjhuqlYMm1Y4bqpbuG6r8OZWDI/4buJWOG7ieG7m1jhuq3DoVgkJMOZ4bu04bu2UcOaWOG7suG7pMOd4bu0I+G7pOG7suG7suG7tljhuqvDo2/hu4Xhuq9Y4buJ4bqvOOG6qVjhuqlu4bqvWOG6q8SDLjBY4bqtP+G6r1jhuq194bqrWMOdw5lYMj/hu4lY4buJ4bubWOG6rcOhWCRAw5k9UcOaWEBAPeG7pFnhu7Lhu7gvQCPhu7jhu6TDnSPhu7hY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7ieG6rzjhuqlY4bqpbuG6r1jhuqvEgy4wWOG6rT/huq9Y4bqtfeG6q1jhu7LDmVgyP+G7iVjhu4nhu5tY4bqtw6FYJD3DmSRR4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jhuq844bqpWDDEg2JY4buJw6w2WOG7icOyWMOd4buyWDI54bqrWDFv4buD4bqvWMOdPVjhu4nEqeG6v+G6r1VY4buvY1jhu7Ik4bu44bukWeG7tOG7tljhu4nDrDZY4buJ4bqvOOG6qVjhuqlu4bqvWMOdw5lYMj/hu4lY4buJ4bubWOG6rcOhWMOdWeG7tMOZw51Rw5pY4buyJOG7suG7pCThu7YkWOG7icOsNljhu4nhuq844bqpWDJtWOG6qW7huq/DmVgyP+G7iVjhu4nhu5tY4bqtw6FYw51Z4buyw5nhu7JRw5pY4buy4bu44bu44bukQOG7skAv4buyPeG7uOG7pOG7tiQjWOG7icOsNljhu4nhuq844bqpWOG6qW7huq9Y4bqrxIMuMFjhuq0/4bqvw5lYMj/hu4lY4buJ4bubWOG6rcOhWD0kw5nhu7hR4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jhuq844bqpWDDEg2JY4buJw6w2WOG7icOyWOG7uFgyOeG6q1gxb+G7g+G6r1jDneG7sljhu4nEqeG6v+G6r1VY4buvY1jhu7ZAQOG7pCPhu7RZL+G7tiPhu7Lhu6RA4buyw51Y4buJw6w2WOG7icOyWOG7uFgyOeG6q1gxb+G7g+G6r1jDneG7sljhu4nEqeG6v+G6r1jhu4nhuq844bqpWOG6qW7huq9Yw53DmVgyP+G7iVjhu4nhu5tY4bqtw6FYJD3DmT1Rw5pY4bu24bu0QOG7pOG7tEBAL+G7tiPhu7Lhu6RA4buyw51Y4buJw6w2WOG7ieG6rzjhuqlY4bqpbuG6r1jhu7JYMj/hu4lY4buJ4bubWOG6rcOhWCThu7LDmeG7tFHhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buq4buI4bq5WMSCJuG7qC9p4buq

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]