(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 12-2 đến 16 giờ ngày 13-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 mới có địa chỉ tại huyện Thọ Xuân.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufw6DDiXbhu6Z0w7rhu6Utw7nhu5V04bq74bq44butSOG6uHQxw43hu610w4nhurjhurp0SOG6uOG6okh0w7p04bquQ0jhurh0SOG6uMOBSHRH4buz4bqwdDrhuqHDrDI7LcO64bux4bujL+G6uMO64buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Ax4bq04but4bq2c+G7n+G6u+G6uEpIw4l04buW4bq6SHThu5ZSdD/hu61IdDrhurjhu4B04bqyd0l04buQ4bq4w4xIw4nhu5V04bqw4bq4S0jDiXThurbhur7hurDhurh0OuG6ocOsMjstw7rhu7F04buW4buASOG6uHThurvhurjhu61I4bq4dDHDjeG7reG7k3ThurvhurxI4bq4dOG7llJ0w7rGsHTDieG6uuG7jHRIw4l24bumdMO6w7ktw7l04bqy4bqqSHTDusawdMOJ4bq64buMdEjDiXbhu6Z0w7rhu6Utw7nhu5V04buW4buY4bqoSHThurLhur7hu6104bqudkh04buW4buASOG6uHTDieG6uOG6unRI4bq44bqiSHTDunThuq5DSOG6uHRI4bq4w4FIdEfhu7PhurB0OuG6ocOsMjstw7rhu7F0R8OS4bq6dOG6sMONdOG6suG6vuG7rXThurDhurjhu4B04buWd+G6unThurjGoOG7pkNIdOG6u+G6uOG7inThu4nGoMOBSOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TDusO54bux4bux4buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nhu6V14bupL8O6xrDhu6fhurbDusO6xrDDuuG7p8Wp4bup4buW4bundeG7q0bhu7Et4burw7rhu63huq7hu7F14bup4bupw7rDueG7peG6tkXhuq7GsOG7peG7rcO5w7nhurDhu5fhu4Lhu5DDiXN04butRuG7lsOyc8Ogw4l24bumdMO64bulLcO54buVdOG6u+G6uOG7rUjhurh0McON4butdMOJ4bq44bq6dEjhurjhuqJIdMO6dOG6rkNI4bq4dEjhurjDgUh0R+G7s+G6sHQ64bqhw6wyOy3DuuG7sXN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPDusO54bux4buxc3Qv4buf4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74bq8SOG6uHThu5ZSdEjDiXbhu6Z0w7nhu6kt4bunLcO5dcO5w7p04bqy4bqqSHRI4but4bum4buVdOG6u+G6uOG7rUjhurh0McON4butdMOJ4bq44bq6dEjhurjhuqJIdMO5dcWp4buX4burxrDhu6t04bquQ0jhurh0SOG6uMOBSHThurBNSMOJdOG6tkxI4buZdMO5dcWp4buX4bup4buxw7p0SMOJUOG7jOG6unThurLhurpCxqB04buW4buY4bq+dOG7hOG6uOG7iOG6uuG7mXThu6nhu6l04bquQ0jhurh0SOG6uMOBSHThu5ZUdMOaSUjDieG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzpKSMOJdOG7luG7r+G6sHThu5bhurrhuqhHdOG6sOG6uOG7nkjDiXTDmuG7s+G6sHThu6ThurpIdOG7kOG6uMOMSMOJdDrhuqHDrDI7LcO64bux4buTdOG6u0l2SHThu5bhu4BI4bq4dOG6snl04buW4bq64bqq4buQdEjhurjhuqJIdOG7seG7l8O54bux4bur4buX4bul4buldXRG4bq6QsagdMOa4buz4bqwdOG7pOG6ukh04buQ4bq4w4xIw4l0OuG6ocOsMjstw7rhu7Hhu5V04bqyeXTDmnZ04bqy4butSMOJdOG7luG7mOG6ukRIdOG7hOG6uOG7reG6unThu5bhu5jhurpESHThu4Thurjhu63hurp04buW4bq64bqoR3ThurDhurjhu55Iw4l04bqw4bq4SXThurJL4bq6dOG7llDhu45Iw4l04buWUnTFqXThu5bGoE7hurp04buW4buYw5V0RuG6qEh0w5rDkuG6unThu4Thuqrhu5Z04buSxqB4dOG6sOG7onThu5bhurhEdEjhurhQdOG7lOG7rcag4buT4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74bq64bqoR3ThurDhurhJdOG6skvhurp04buWUOG7jkjDiXThu5ZSdMO64burdOG7lsagTuG6unThu5bhu5jDlXRG4bqoSOG7k3Q6w410w7nhu5fhu6Xhu7HGsOG7l+G7q+G7pcO5dEjDiVDhu4zhurp04buW4bq64bqoR3RH4bug4bq6dMO64buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdMO6dXXhu5XDuuG7j+G7mXTDueG7l+G7peG7qeG7qeG7l8aw4buxxal0SMOJUOG7jOG6unThu5bhurrhuqhHdOG6suG7nnRH4bug4bq64buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdOG7seG7seG7leG7peG7p+G7j+G7mXTDueG7l8O64bul4bup4buXw7nDueG7p3RIw4lQ4buM4bq6dOG7luG6uuG6qEd0R+G7oOG6unRI4bq44buz4bqwdEZ34bq6dEbhuqBIdMO64buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdOG7scaw4buV4bur4buP4buZdMawxrDhu6vhu5d1w7nFqS/GsOG7qcWp4buXw7rhu6nFqXRIw4lQ4buM4bq6dOG7luG6uuG6qEd0R+G7oOG6unRI4bq44buz4bqwdEZ34bq6dEbhuqBIdMO54buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdOG7seG7q+G7leG7seG7j+G7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G6uuG6qEd04bqw4bq4SXThu5bhu5jhuqZ04buWUnTDusO5dOG6suG6qkh04bq2UMOS4bq6dMO64burdOG7lsagTuG6uuG7k3Q6w410w7nhu7HFqeG7l3Xhu6Xhu6d04buW4buY4bqmdOG7luG6uuG6qEd0R+G7oOG6unTDuuG7lXThurJ34buWdOG7luG7qnRGQ3TDunXhu6Xhu5XDuuG7j+G7mXTDueG7scO54buX4bux4bun4buxdOG7luG7mOG6pnThu5bhurrhuqhHdOG6suG7nnRH4bug4bq64buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdMO6dcO54buVw7nhu4/hu5l0w7nFqcWp4buXxrDDucawL8O54burxanhu5fhu6fhu7Hhu6l04buW4buY4bqmdOG7luG6uuG6qEd0R+G7oOG6unRI4bq44buz4bqwdEZ34bq64buVdOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdOG7q+G7seG7lcWp4buP4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74bq64bqoR3ThurDhurhJdOG7luG7mOG6pnThu5ZSdMWpdOG6suG6qkh04bq2UMOS4bq6dMO6w7l04buWxqBO4bq64buTdDrDjXThu6fGsMaw4buX4bup4buldS/hu6fhu6nDueG7l8aww7nDunThu5bhu5jhuqZ04buWUnTFqXThurLhuqpIdOG6tlDDkuG6unTDusO5dOG7lsagTuG6unThu5bhurrhuqhHdEfhu6Dhurp0w7rhu5V04bqyd+G7lnThu5bhu6p0RkN04bux4bur4buV4bur4buP4buZdOG7p+G7pcaw4buX4bulxrDGsC/hu6fhu6nDueG7l8aww7nDunThu5bhu5jhuqZ04buW4bq64bqoR3RH4bug4bq6dMO5dOG6snfhu5Z04buW4buqdEZDdOG7scO54buV4bul4buP4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQ4busxqDhu5bhurhJ4buYc+G7n+G6u0p0MXbhu6Mv4buQ4buf

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]