Bộ Y tế được giao chuẩn bị hồ sơ về việc chuyển phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch COVID-19.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoSVE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cEThu4hww5RMcOG7kMOVw4nhu4JEcMSRRMagcOG7kOG7nE3hu4JDcFThuq7hu4ZwVOG6sOG7kHDhuqLDjOG7gkNw4bqg4buKcEThuqThu5Bww4PhurjhuqJEcCU5ZyIqLXLFqeG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7ocahJMSocMOtcOG7kOG6pHDEguG7nE/huqJwQ8SQxrDhu4Rw4bqiROG7ksOB4buCcOG6oOG6uHBE4buIcMOUTHBS4bqmcFLEkOG6rOG6onDhuqJE4buSVeG6qOG7gnDhu4xE4bu14buCcOG7gOG7hOG7scSQcCU5ZyIqLXLFqXDhu5Dhu55w4bqg4bqs4buCRHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buCRMSQ4bqq4buGcOG7kEThu5LEqOG6onDhu4JERuG7hnDGr3DDlMaw4buCQ3Dhu4JERuG7hnAkcFLhu6tw4bqiw4zhu4JDcOG6oOG7inBE4bqk4buQcMOD4bq44bqiRHAlOWciKi1yxanhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocah4buXxJDhu4ZDcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zdHNxL3N1w7rDg8O5csO5w7pxdHXhu5Dhu6fDusO6c+G7gHLhu5HDiuG7jOG6rkPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhJUThu5LDgeG7gnDhuqDhurhwROG7iHDDlExw4buQw5XDieG7gkRwxJFExqBw4buQ4bucTeG7gkNwVOG6ruG7hnBU4bqw4buQcOG6osOM4buCQ3DhuqDhu4pwROG6pOG7kHDDg+G6uOG6okRwJTlnIiotcsWp4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoeG7rOG7gkRw4buGxJDhu4JEcERIxrDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoWd24buCcOG7jERH4buCQ3AlREXhu4JEcOG7jETGoHDhu4JD4burVXBy4bunL8O6cMSC4buvcOG6okZw4bqiw4zhu4JDcFJ24buCcMOU4buKcHTDuuG7pcO6cENQxJBwJMSocOG7kMOV4bucw5Phu4JDcCTEqHDDrXDhu5DhuqRwJuG7q+G7hHBd4buI4buCQ3A2xrDhu4JwUuG6pnDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG7jERH4buCQ8O0cOG6okThu4rhu4JDcMOD4bq44bqiRHAlOWciKi1yxalw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kMOJ4buCRHBEw4nhu4JEcOG7hk3EkOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJFE4bqu4buEcMSCRsO0cOG6osOM4buCQ3BSduG7gnDhu4LDguG7ksO0cFThurDhu5Bw4bqg4bup4buEcOG6ouG7qeG7hHDDlOG7inDDuXPDuS8kJS0kw63EkXDhu4JD4burVXBydC/Dui9zcXN0cOG6osagxrBwJMSocMOtcOG7kOG6pHBS4bqmcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkNww4PhurjhuqJEcCU5ZyIqLXLFqXDhu5DDleG7hOG7gkNw4buQw4nhu4JEcETDieG7gkRw4buGTcSQw7RwxJFExqBw4buQ4bucTeG7gkNwJURF4buCRHDhu4xExqBw4bqrROG7seG7hnA3xJDhu4JEcCVEReG7gkRwQ8SQxrDhu4RwJMSocMOtcOG7kOG6pHDhuqJExqBw4buQw5XDicO0cOG7jEThu4rEkHBET+G7jHBSTcSQcOG6ouG7qeG6onAkxKjDtHDhuqJMcOG7juG7ksaw4buCcOG7gMSQw4Lhu4Jw4buO4buSxrDhu4Jw4bqiROG7ksOB4buCcOG6oOG6uHBE4buIcMOUTHDhu5BE4bqu4buEcOG7juG7klVwxILhurjhu4JEcOG6osagxrBwNuG7kkHhu5Bw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkNw4bqg4bqs4buCRHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buCRMSQ4bqq4buGcOG7gnbhu4Zwc3Fx4bulcFLhuqZwUsSQ4bqs4bqicOG6okThu5JV4bqo4buCcOG7jEThu7Xhu4Jw4buA4buE4buxxJBw4bqg4bqs4buCRHDhu5Dhu55w4bqg4bqs4buCRHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buCRMSQ4bqq4buGcOG7kEThu5LEqOG6onDhu4JERuG7hnDGr3DDlMaw4buCQ3DhuqDhuqzhu4JEcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu4JExJDhuqrhu4Zw4buQROG7ksSo4bqicOG7gkRG4buGcCRwUuG7q3DhuqLDjOG7gkNw4bqg4buKcEThuqThu5Bww4PhurjhuqJEcMSC4buKxJBwUk3EkHDDg+G6uOG6okRwJTlnIiotcsWpw7Rw4buQw5XDieG7gkRwxJFExqBw4buQ4bucTeG7gkNwJURF4buCRHDhu4xExqBwVOG6ruG7hnBU4bqw4buQw7Rw4buO4buSVeG6pOG7kHDEguG6uOG7gkThu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhu4jhu4JDcMOacFLEkOG6rOG6onDhur7EkOG6rOG7gnDhu5Dhu4Thu6vhu4JwJMaw4buCcCVE4bq6cMSC4bux4buEcGLhu5Lhu4rhuqJwQ8SQxrBw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkNww4PhurjhuqJEcCU5ZyIqLXLFqXDhu5BE4bqu4buEcMSC4bqmcFThu5Lhu7fhu5Bw4bqixqDGsHAkxKhww61w4buQ4bqkcOG7kOG7scSQcOG6oOG7qeG7hHDhuqLhu6nhu4Rw4buCw4Lhu5Jw4buQw5XDguG7gsO1cEPEkMaw4buEcCTEqHDDrXDhu5DhuqRw4bqiRMagcOG7kMOVw4nDtHDhu4xE4buKxJBwRE/hu4xwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJwJMSow7Rw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gnDhu4DEkMOC4buCcOG7juG7ksaw4buCcOG6okThu5LDgeG7gnDhuqDhurhwROG7iHDDlEzDtHDhu5DDlcOJ4buCRHDEkUTGoHDhu5Dhu5xN4buCQ3AlREXhu4JEcOG7jETGoHBU4bqu4buGcFThurDhu5DDtHDhu47hu5JV4bqk4buQcMSC4bq44buCRMO1cCTEqHDDrXDhu5DhuqRw4bqiROG7ksOB4buCcOG6oOG6uHDhu4LEqMSQcMOD4buS4buCQ8O0cOG6okThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRMO0cOG7jEThu4rEkHBET+G7jHBSTcSQcGd24buCcOG7jERH4buCQ3AlREXhu4JEcOG7jETGoHDhu5BKcOG6okThu6LhuqJwREjhu4xwJMaw4buCcCVE4bq6cMSC4bux4buEcGLhu5Lhu4rhuqJwQ8SQxrBwUuG7q+G7hHDhu4JD4burVXBz4bulL8O6L3Nxc3RwxILhuqhw4bqiw4zhu4JDcOG6oOG7inDhur7huqThu5Bw4buQROG7mOG6onDhu4JExJDhuqzhu4ZwUuG7lnDhuqLGoMawcCTGsOG7gnAlROG6unDEguG7seG7hOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJMSocMOtcOG7kOG6pHDhuqJ24buCcOG6ouG7onDhur5E4buSVeG6pOG7gnDhuqLhu6nhu4Rw4bqixqDGsHDEkUpw4bqiROG7ouG6onDDrXDhu5DhuqRw4buQROG6pHBDxJBNxJBw4buZaF054buVcFLhu6tw4buQw4nhu4JEcETDieG7gkRw4buQROG7oOG6onDhu5DhuqRww4PhurjhuqJEcOG6oOG6rOG7gkRwJTlnIiotcsWpcOG7kOG7scSQcGfEkOG6rOG7kHA4xrDhu4bDtHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNwNeG6pHBE4buE4bux4bqiRHDhur7EkOG6qOG7hnDDlOG7hOG7qeG7kMO0cOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmnDhuqDhuqbhu4JwUlHhu4JDcMSC4buKxJBwUk3EkHDDg+G6uOG6okRwJTlnIiotcsWpcEPEkMawxJBwxILhu4Thu7Hhu4Jwc3FzdHAtcHNxc8O6w7Rw4bqgxrDhu4JwROG7q+G7gkRw4buQROG6ruG7hHDhu5BEw4Hhu4Zw4buO4buSVeG6puG7gsO0cOG7kMOV4bucTuG7gkNwRE/hu4xwUuG7nE/hu5Bw4buQRMOB4buGcOG7juG7klXhuqbhu4Jw4bqg4bup4buEcOG6ouG7qeG7hHDhuqLhu7fhu4xw4bqiRnDhu5BEw4Hhu4Zw4buO4buSVeG6puG7gnBU4bqu4buGcFThurDhu5DDtHDhu47hu5JV4bqk4buQcMSC4bq44buCROG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahN03EkHDEguG7tVXDtHDEkUpw4bqiROG7ouG6onDDrXDhu5DhuqRw4buQROG6pHBDxJBNxJBw4buZaF054buVcOG6ouG7muG7gkNwxILhu69wxILhu5zGsHDDlcawcOG6vkTDveG7gkNwxILhurjhu4JEw7RwJTlnIiotcsWpcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiR+G7gnDhu4Dhu6tw4buQw4nhu4JEcOG7kMOV4bux4buCQ3Dhur5Ew4Hhu4Jw4bqi4bu34buMcOG7kOG7hOG7q+G7gnDhuqLhu7nhu5LDtHDDlOG7hOG7gkNw4buQ4bu34buQcOG6ouG7rXDhuqLhu6nhuqJw4buO4buS4buK4bqicEPEkMawcOG6ouG7ueG7gnBESOG6onDhuqLhu6nhuqJEcOG7ouG7gkNw4buMREZwUk3EkHDDg+G6uOG6okRw4bqg4bqs4buCRHDhu4Lhu6tVw7Rw4bqi4bua4buCQ3Dhu4JE4buccOG7gkRR4buCQ3DDg+G6uOG6okRw4bqg4bqs4buCRHDhur5E4bup4bqi4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkUThuq7hu4RwxILhu7HEkHDDg8SQ4bqs4buCcGhdOXDhu5Dhu7HEkHBnxJDhuqzhu5BwOMaw4buGw7Rw4buC4bucTeG6onDhu5DGsHDhuqLhu7nhu4Jw4buQxJDhuqThu4xw4buQ4buW4bqicOG7kEThuq7hu4Rww4PDjcSQw7RwQ8SQ4bup4buGcMOU4bup4buQcOG6okR54buQcOG6okThurRw4bqi4bup4bqicOG6okxww5TDk3Dhur5E4bup4buGcOG6okRRxrBw4bqg4bqs4buCRHDEguG6qHDEguG7reG7hnDhuqDhu63hu4Rww5V44buCQ3DhuqLhu6nhuqJw4bqiTHDDlMOTcFLhu6tw4buCROG7teG7gnBSxJDDguG7gnBVcOG7kOG6pHDhur5Ew4zhu4JDcOG6oOG6uHDhu47hu5Lhu6lw4buQ4butxJDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSTDguG7gnDhuqLhu7Hhu4JEcMSCRsO0cGhdOXDhuqLhu5rhu4JDcMSC4bucxrBww5XGsHDhu4JEUeG7gkNw4bq+ROG7klXhuqThu4Jw4buCQ0Thurhw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buMREfhu4JDw7Rw4bqiROG7iuG7gkNww4PhurjhuqJEcCU5ZyIqLXLFqXDhu5Dhu7HEkHDhuqLhu6nhuqJw4buO4buS4buK4bqicEPEkMaw4buRcMSRw5Xhu4Thu4JDcMSCRsO0cOG6okThu5hw4buQw5VI4buCQ3Dhu5BNxJBwUsSQ4bqs4bqicMOD4buSVXDhu5DDlcOJcOG7gkRR4buCQ3Dhu5BE4bur4buCRHDhu5Dhu6Dhu5JwxILhu7Hhu5BwxILhu5xP4bqiw7RwxILhu63hu4Zw4bqg4but4buEcMSCxKhw4bqgxrDhu4Rw4buMRMagcOG6osagxrBw4buCRFHhu4JDcOG7gMSQ4bqm4buScOG7gkR34bqicOG7gOG7scSQcFLhu6twxIJ54bqicOG6oMSQ4bqs4buQcOG7gMSQw4Lhu4Jw4buQ4buW4bqicOG6okHhu4xw4buCREHhu5Bw4bqi4bup4bqicEPEkOG7rcSQcOG7jEThu6nhu4xwxILhuqhwROG7seG7gnDhuqJE4bqkcOG7kOG7isSQcMSCxrBw4buQ4bup4bqicMSCxKjhu4JDcOG6osagxrBww4PhurjhuqJEcOG6oOG6rOG7gkThu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jGThu4Thu5LDleG6ouG6ruG7ocahxJFE4bqu4buEcGfEkWfhu5cv4buMxqE=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]