(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 7-2 đến 16 giờ ngày 8-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 mới có địa chỉ tại TP Thanh Hóa.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNsagb+G6reG6rsOg4bq1LcOjMMOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoG/Ds8Oyw6DGocOz4bq/xqHDoOG6o8Og4buDa8ahw7PDoMahw7PhurvGocOg4buXZOG7hcOg4buE4buaJcOSRi3huqPDojUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNlbDs3HGoW/DoHbDssahw6B2QcOg4buC4bqlxqHDoOG7hMOzw7TDoGfhuqnhu5vDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buFw7NyxqFvw6Bmw7Xhu4XDs8Og4buE4buaJcOSRi3huqPDosOgdsO0xqHDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUiw6BW4buNxqHDs8OgdkHDoOG6o+G6t8Ogb8Oy4bunw6DGoW/huq3huq7DoOG6sy3Do8OgZ8SpxqHDoOG6o+G6t8Ogb8Oy4bunw6DGoW/huq3huq7DoOG6tS3DozDDoHbhu63hu4nGocOgZ8O14bqlw6Dhu4Phuq3GocOgdsO0xqHDs8Ogb8Ozw7LDoMahw7Phur/GocOg4bqjw6Dhu4NrxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5dk4buFw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8Oiw6Dhu5fhu6XDssOg4buF4budw6Bnw7XhuqXDoOG7hcOzw7TDoHbhuqnDssOgVuG7qsOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqjw6PDosOi4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PEg+G6oeG6ty/huqPhurfhuq9mxIPhuqPhurfhuqHhurPhurHDo3bhuq/hurXhurPhurfhu5XhuqEt4bqx4bql4bqx4bqlxINu4buF4bq34buD4bq34bq14buF4bqxbmbDo+G6oeG6t8OiZjHhu5Phu6tvw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoG/huq3huq7DoOG6tS3DozDDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Bvw7PDssOgxqHDs+G6v8ahw6DhuqPDoOG7g2vGocOzw6DGocOz4bq7xqHDoOG7l2Thu4XDoOG7hOG7miXDkkYt4bqjw6LDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqjw6PDosOiw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbhu43GocOzw6B2QcOgxqFv4bqt4bquw6DDo+G6sy3huq8tw6PhuqHDo+G6o8OgZ8SpxqHDoMah4bql4bquMMOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu5vhuqfDoG/Ds8Oyw6DGocOz4bq/xqHDoMOj4bqh4bqxMeG6teG6t+G6scOg4buDa8ahw7PDoMahw7PhurvGocOg4buFdMahb8OgZnPGoSDDoMOj4bqh4bqxMeG6s+G6teG6tcOgxqFv4bu34bunw7LDoGfDsmp3w6B24butw7XDoOG7mcOz4buhw7Igw6DhurPhurPDoOG7g2vGocOzw6DGocOz4bq7xqHDoHbDgMOg4bqi4bubxqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4RxxqFvw6B24bqn4buFw6B2w7Lhu4nhu5fDoOG7hcOz4buzxqFvw6DhuqJk4buFw6DEgsOyxqHDoOG7q8Oz4bujxqFvw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiIsOgVuG7m+G6rcahw6B2w7TGocOzw6BnYsOgdsOyxKnhu6vDoMahw7Phur/GocOgw6Ixw6PDouG6tTHEg8SD4bqhw6Dhu5XDsmp3w6DhuqJk4buFw6DEgsOyxqHDoOG7q8Oz4bujxqFvw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiMMOgZ2LDoOG6ouG6rcOgZ+G6pcahb8OgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoHbDsuG7ieG7l8Og4buFw7Phu7PGoW/DoOG7hcOz4bubw6BncsOyw6B24bu3xanGoW/DoHZBw6DhurHDoHZ3dcOyw6B24butxrDDoOG7leG7icahw6DhuqLhu6XDssOg4buZxKl2w6Dhu7F34bqrw6Dhu4XDvcOgdsOzbMOgxqHDs+G7t8Og4buv4bqldyI1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOy4buJ4buXw6Dhu4XDs+G7m8OgZ3LDssOgduG7t8WpxqFvw6B2QcOg4bqj4bq1w6B2d3XDssOgduG7rcaww6Dhu5Xhu4nGoSLDoOG7hOG7ncOgw6MxxIPDouG6tzHhurXEg8Ojw6DGoW/hu7fhu6fDssOgdsOy4buJ4buXw6Dhu5fhu7XDssOg4bqjMMOgZ+G6qXbDoHbhurTDoOG7lWvDoOG6o+G6oeG6oTDhuqN7IMOgw6MxxIPhurPhurMx4bq3w6LhurHDoMahb+G7t+G7p8Oyw6B2w7Lhu4nhu5fDoGfhu7PDoOG7l+G7tcOyMMOgZ+G6qXbDoHbhurTDoOG7lWvDoMOiw6IwxIPhuq97IMOgw6Mx4bqjxIPhurMxw6PDo+G6r8OgxqFv4bu34bunw7LDoHbDsuG7ieG7l8Og4buX4bu1w7LDoMahw7Nk4buFw6Dhu5XhuqnDssOg4buVw6rGocOg4bqjMMOgZ+G6qXbDoHbhurTDoOG7lWvDoMOi4bq3MOG6tXsgw6DhurfhurfhurUx4bqhw6PhurEv4bq34bqz4bqxMeG6o+G6s+G6scOgxqFv4bu34bunw7LDoHbDsuG7ieG7l8Og4buX4bu1w7LDoMahw7Nk4buFw6Dhu5XhuqnDssOg4buVw6rGocOgw6Mww6Bn4bqpdsOgduG6tMOg4buVa8Ogw6LhurUww6J7MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7Lhu4nhu5fDoOG7hcOz4bubw6B24butw6zDoHZBw6DhuqPDo8OgZ8SpxqHDoGbhu7fhu6XDssOg4bqj4bq1w6B2d3XDsiLDoOG7hOG7ncOgw6PDouG6sTHhuqHEg+G6r8OgduG7rcOsw6B2w7Lhu4nhu5fDoOG7l+G7tcOyw6DhuqMww6Bn4bqpdsOgduG6tMOg4buVa8Og4bqj4bqhxIMw4bqjeyDDoMOjw6LDozHDouG6r8Oiw6B24butw6zDoHbDsuG7ieG7l8OgZ+G7s8Og4buX4bu1w7Iww6Bn4bqpdsOgduG6tMOg4buVa8Og4bqj4bqhw6Mww6N7IMOgw6PhurHhurEx4bq3w6Phurcvw6PhurXhurEx4bqvw6LhurPDoHbhu63DrMOgdsOy4buJ4buXw6Dhu5fhu7XDssOgxqHDs2Thu4XDoOG7leG6qcOyMMOgZ+G6qXbDoHbhurTDoOG7lWvDoOG6tcOiMOG6sXsxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDsuG7ieG7l8Og4buFw7Phu5vDoHbhu63DrMOgdkHDoOG6scOgZ8SpxqHDoGbhu7fhu6XDssOg4bqjw6PDoHZ3dcOyIsOg4buE4budw6Dhuq/hurfhurcx4bqzxIPhuqEv4bqv4bqzw6Mx4bq3w6PhuqPDoHbhu63DrMOgdkHDoOG6scOgZ8SpxqHDoGbhu7fhu6XDssOg4bqjw6PDoHZ3dcOyw6B2w7Lhu4nhu5fDoOG7l+G7tcOyw6DhuqMww6Bn4bqpdsOgduG6tMOg4buVa8Ogw6LhurUw4bq1eyDDoOG6r8SD4bq3McSD4bq34bq3L+G6r+G6s8OjMeG6t8Oj4bqjw6B24butw6zDoHbDsuG7ieG7l8Og4buX4bu1w7LDoMOjw6Bn4bqpdsOgduG6tMOg4buVa8Ogw6LDozDEg3sxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhNlZxw6DDk+G6rTUv4burNg==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]