Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.031 ca mắc mới COVID-19 . Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5feG6ouG7h+G7m8Sp4buHw73Ds+G7m+G7h8O94bqy4bup4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nhu4fhu4ThurzDgkPhu4fDveG6ouG7m+G7h+G7hWPhu4Phu4Phu4Ni4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7kUPhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fFqeG7k+G7s+G7h8Ot4buHQ8awauG7s8Wp4buH4bqoRMSpw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucagbeG7s+G7h0Phu6nhu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7neG7reG7m8aw4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nhu4fhu7PFqWtI4buH4buFw6wvaOG7h+G7m+G6uMSp4buHxqDEguG7h8Og4buHQ3Thu4fhu5vGsOG7teG7h8ah4bupdEPhu4fhu5vhu7fhu4fhu4Vj4buDZ+G7heG7h+G7m8Sp4buHw73Ds+G7m+G7h8O94bqy4bup4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nhu4dj4buH4buiw7RI4buHeWvhu4fhu7PFqWtI4buH4bub4bu34buHQuG6ouG7h+G7m8Sp4buHw73Ds+G7m+G7h+G7m8Sp4bu14buH4buzxrDhu5FD4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHeMaw4bu1beG7s8Wp4buHxanhu5Phu7Phu4fDreG7h0PGsGrhu7PFqeG7h+G6qETEqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu5vDvUIt4bqsxrDhu7VD4bu14buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7geG7neG7qULhuqx5xKlI4bqp4buHxqF54bu14bubeOG6q+G7h8O9xKnhuqrFqeG7qeG7sy154buf4bunQ+G6qeG7h8SpREPhu7Xhuqvhu4fDvcSp4bqqxanhu6nhu7Mt4bqq4bupxanGsEPhuqnhu4fEqURD4bu14bqr4buHRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4Hhu4dD4bupQ3nhu5/hurPhu4F94bqi4buH4bubxKnhu4fDvcOz4bub4buHw73hurLhu6nhu4fhu5rhu7Q54buo4bucLeG7heG7ieG7h+G7hOG6vMOCQ+G7h8O94bqi4bub4buH4buFY+G7g+G7g+G7g2Lhu4fhu5vEqeG7teG7h+G7s8aw4buRQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8Wp4buT4buz4buHw63hu4dDxrBq4buzxanhu4fhuqhExKnhu4fGsOG7seG7s8aw4buHbeG7s8aw4buH4buF4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2Zn4buFw60vZmhp4bud4buFZmZm4buDaeG7g0Npw61n4buDeeG7hWN34bqs4bufxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBfeG6ouG7h+G7m8Sp4buHw73Ds+G7m+G7h8O94bqy4bup4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nhu4fhu4ThurzDgkPhu4fDveG6ouG7m+G7h+G7hWPhu4Phu4Phu4Ni4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7kUPhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fFqeG7k+G7s+G7h8Ot4buHQ8awauG7s8Wp4buH4bqoRMSp4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h+G7ncSpQ8SpLeG6rMaw4bu1Q+G7tS3hu7Xhuqrhu6nFqeG7qeG7s8SpeS1C4bqq4bub4bqz4buBxrBDQ+G6rELhuqkvL+G7m+G7neG7s+G7qcO9xalj4buE4bup4bufQ+G7s8Spw73huqx5REJj4buE4buzL0PDrWbhu4MvROG6rHnhu7XEqeG7neG7n+G7nS/DvXrhu53hu6nhu5svZuG7g2ZnX+G7g2hf4buFw6wvQ0NH4buE4buzX+G7m+G7teG7hOG7qeG7neG7heG7iV/hu4XDrOG7g2hjd+G6rOG7n8Wp4buB4buHL+G6ueG7mmrhu5vhu4fGoWrhu5vhu4dC4buI4buH4buj4bupdUThu4dD4bqq4but4buH4bubxrDhu7Xhu4fGocO64buzxrDhu4fhu7PGsMO04buz4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nhu4fhu7Phu43hu7PFqWPhu4fEkU3hu7PGsOG6qeG7h8Od4bup4buzxrDhu4c+REh0Qy9bW8OhOeG7smXDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu5/DveG6ucOpQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6uVvhu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7muG7tDnhu6jhu5wt4buF4buJ4buHQ2zhu6nhu4c54bupw7pD4buH4buyxKnDvcOpL0JD4bqq4bu14buzxanhurnDqS/hu5/DveG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlYw7nhu4dD4bq+4buH4buj4buTROG7h+G7neG7reG7m8aw4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8SpSOG7hznhu6nDukPhu4fhu7LEqcO94buH4bub4bu34buH4buF4buFY2lnZmPhu4Xhu4Nn4buH4bubxKnhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO9YuG7h+G7o8OK4buzxanhu4dDxrDDiuG7h+G7hWcvZmfhu4PhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h+G7hGvhu4fhu4RF4buzxanhu4d5buG7s8aw4buHQ8aw4bquYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsOG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h0Phu4rhu4d5w7rhu4dC4bqi4buH4bubxKnhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO9L+G7heG7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu53DtOG7s2Lhu4c54bupw7pD4buH4buyxKnDveG7h+G7o8OK4buzxanhu4dDxrDDiuG7h+G7hWbhu4UvZmfhu4Phu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h+G7hGvhu4fhu4RF4buzxanhu4d5buG7s8aw4buHQ8aw4bqu4buHxJHGoeG7seG7s8aw4buH4bqoRMO04buz4buH4bubw4rhu4fhu4Xhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu5vhu7fhu4fhu4Xhu4XDrWNpaOG7heG7h+G7m8Sp4buH4buzxrDhu6nhu6XDvWVjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bufw73hurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurlb4bux4buzxrDhu4fGsOG7seG7s8aw4buH4buj4bupdUThu4dD4bqq4but4buH4bua4bu0OeG7qOG7nC3hu4Xhu4nDqS9CQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5w6kv4bufw73hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5feG6ouG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4d4xrDDgeG7qeG7h8ahw7rhu7PGsOG6qeG7h8agw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHxqHhuqLhu4d4xrDDgeG7qeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8Wpa0jhu4d5a+G7h2bhu4fhu5vEqWLhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQuG6ouG7h+G7m8Sp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Phu6l1ROG7h0Phuqrhu63hu4d4xrDDgeG7qeG6qeG7h+G7heG7g2PDreG7hWljZ+G7iWnhu4fhu5vEqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5feG6ouG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu6PEqeG7s8Wp4buHQ8aw4bqk4buH4bqgR0jhu4d5a+G7h+G7hWjhu4fhu5vEqWLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhuqnhu4dbxrDhuqThu4fhuqDhu4dHSOG7h+G6qETEqeG7h8O94buNQ+G7h+G7s2zhu4fEkeG7hWbhu4fhu5vEqWXhuqvhu4dbxrDhuqThu4fhuqBHSOG7h+G7neG7ueG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fGr+G7puG7suG7muG7h8SRZuG7h+G7m8SpZeG6q+G7h1vGsOG6pOG7h8O9akjhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h0fDtMO94buHeeG7keG7s+G7h8SR4buD4buH4bubxKll4bqr4buHW8aw4bqk4buHw71qSOG7h0fDtMO94buHeeG7keG7s+G7h8SR4buD4buH4bubxKll4bqr4buH4bue4buaw53hu7Thu4fEkeG7g+G7h+G7m8SpZWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5feG6ouG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4dD4buG4buH4buE4bu14buzxanhuqnhu4fhu7LFqWtI4buH4buFw60vaOG7h8WpxrDhu6nhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7g+G7h+G7m8Sp4buHQ+G7huG7h+G7hOG7teG7s8WpY+G7h1vhuqpE4buzxanhu4fGoeG7seG7s8aw4buHQuG6ouG7h0Phu4bhu4fhu4Thu7Xhu7PFqeG7h8WpxrDhu6nhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8Os4buH4buzxalrSOG7h+G6qETEqeG6qeG7h+G7g+G7h+G7m8SpY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqu4buzxanhu4dC4bqi4buH4bubxKnhu4dD4buG4buH4buE4bu14buzxanhu4fhu53hu7Xhu4fhu5rhu7Q54buo4bucLeG7heG7ieG7h0Ns4bup4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7ssSpw73hu4dD4bur4buzxrDhu4fhu6N04buz4buH4buzxKlI4buHeWvhu4doZ2Phu4Xhu4vDreG7h+G7m8SpYuG7h+G7m8aw4bupdMO94buHQ+G7iuG7h3nDuuG7h+G7g2Jow6Lhu4dC4bu14buH4buE4bqy4bup4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQuG6ouG7h+G7m8Sp4buH4buzxrDhu6nhu6XDvWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W+G6ruG7s8Wp4buHQuG6ouG7h+G7m8Sp4buHQ+G7huG7h+G7hOG7teG7s8Wp4buHR3Thuqzhu4dDxrDDiuG7h2bDrS9mZ+G7g+G7h+G7hEXhu7PFqeG7h3lu4buzxrDhu4dDxrDhuq5i4buHQuG6ouG7h+G7m8Sp4buHQ+G7huG7h+G7hOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu4Xhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4budw7Thu7Phu4dHdOG6rOG7h0PGsMOK4buH4buFaOG7hS9mZ+G7g+G7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSpYuG7h+G7hEXhu7PFqeG7h3lu4buzxrDhu4dDxrDhuq7hu4dD4bqqc+G7s+G7h0PGsHThu4fFqeG7qeG6suG7qWPhu4d94bu14buH4buE4bqy4bup4buH4bubxrDDtEThu4dKYuG7h0Phuq7hu7PFqeG7h0LhuqLhu4fhu5vEqeG7h0Phu4bhu4fhu4Thu7Xhu7PFqeG7h0d04bqs4buHQ8aww4rhu4fDrC9o4buJxJFHdOG6rOG7h0PGsMOK4buHZ+G7h8SofeG7nsSo4buyZWLhu4dD4buG4buH4buE4bu14buzxanhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7heG7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu53DtOG7s+G7h0d04bqs4buHQ8aww4rhu4dm4buJL2jhu4nhu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqWLhu4fhu4RF4buzxanhu4d5buG7s8aw4buHQ8aw4bqu4buH4bubxrDDtEThu4dK4buHxJFHdOG6rOG7h0PGsMOK4buHaeG7h8SofeG7nsSo4buyZWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu5/DveG6ucOpQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6uVvhu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4dD4bupc8O94buH4buExKnhu5vhu5vhu6nhu7Phu5/hu4fhu5rhu7Q54buo4bucLeG7heG7icOpL0JD4bqq4bu14buzxanhurnDqS/hu5/DveG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bu14buzxanhu4fhu7PFqWtI4buH4buFw60vaOG7h+G7m+G7t+G7h+G7hWnhu4nhu4d54bupdUThu4fhu4TEqeG7m+G7m+G7qeG7s+G7n+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5rhu7Q54buo4bucLeG7heG7ieG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G7qXPDvWPhu4fhu7LGsOG6vOG7h+G7hOG7mUhi4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQuG6ouG7h3nhu6l1ROG7h+G7hMSp4bub4bub4bup4buz4buf4buH4bujbuG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G7qXPDveG7h3lr4buHZsOtw61j4buDw6xnY2nDrcOt4buHeeG7qXVEYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t+G6qcOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurl94bqi4buHeeG7qXVE4buHQ+G7qXPDveG7h+G7m8aw4bu14buH4buzxanhurzhurThu6nhu4dD4bq+4buH4buF4buL4buHQ0Thuq7hu6nhu4dD4bqq4bqk4buHeXPhu7Phu4d5a+G7h2ZmZ2No4buLw6xjw61n4buJ4buHeeG7qXVE4bqp4buHw53hurrhu6nhu4fhu4Xhu4d5a+G7h8Os4buDY+G7ieG7g8OsY2lnZ+G7h3nhu6l1ROG6q+G7h8Od4bq64bup4buHZuG7h3lr4buHw63hu4tjaGnhu4Nj4buDZuG7heG7h3nhu6l1ROG6q+G7h8Od4bq64bup4buHxqHhuq7hu4dCROG7s8Wp4buHeWvhu4fhu4VoY2fDrOG7g2Phu4Phu4vDrOG7h3nhu6l1ROG6q+G7h8Od4bq64bup4buH4buzxrDDs+G7m+G7h3ls4bup4buHeeG7k+G7s+G7h+G7heG7h3lr4buHaWZj4buDZ+G7hWNow6zhu4Xhu4d54bupdUThuqvhu4fDneG6uuG7qeG7h+G7s8aww7Phu5vhu4d5bOG7qeG7h3nhu5Phu7Phu4dm4buHeWvhu4fhu4XDrGPDrGbhu4tjaWbDrOG7h3nhu6l1RGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5feG6ouG7h3nhu6l1ROG7h0Phu6lzw73hu4fhu5vGsOG7teG7h0Phuqpx4buHQ+G6vuG7h+G7hWYt4buFw6zhu4dDROG6ruG7qeG7h3lr4buHZmdj4buJw61oY+G7ieG7i2fhu4d54bupdUThuqnhu4fDneG6uuG7qeG7h+G7heG7h3lr4buH4buJY+G7hWfhu4NjaMOsZuG7h3nhu6l1ROG6q+G7h8Od4bq64bup4buHZuG7h3lr4buH4buJY+G7g2bhu4VjZmZn4buHeeG7qXVE4bqr4buHw53hurrhu6nhu4fhu7PGsMOz4bub4buHeWzhu6nhu4d54buT4buz4buH4buF4buHeWvhu4dpY+G7i+G7hWdjZuG7i+G7i+G7h3nhu6l1RGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5feG6ouG7h3nhu6l1ROG7h0Phu6lzw73hu4fhu5vGsOG7teG7h0Phuqpx4buHQ+G6vuG7h2kt4buF4buF4buHQ0Thuq7hu6nhu4d5a+G7h+G7heG7i2PDrWbhu4Nj4buJaGjhu4d54bupdUThuqnhu4fDneG6uuG7qeG7h+G7heG7h3lr4buH4buF4buDY2bhu4NmY+G7g+G7hWbhu4d54bupdUThuqvhu4fDneG6uuG7qeG7h2bhu4d5a+G7h+G7i2No4buF4buLY+G7iWdm4buHeeG7qXVEY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqx94bu1ROG6quG7m+G7n+G7geG6uVvGsOG7n+G7teG7h1tbw6E54buyw6kv4bqs4bq5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]