(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-2, Ban Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô Tình thương (TYM) chi nhánh Thanh Hóa, Phòng giao dịch 01 thuộc (TYM) chi nhánh Thanh Hóa tại thị xã Nghi Sơn và đại diện lãnh đạo Hội LHPN thị xã Nghi Sơn đã đến chia buồn, động viên và chi trả quyền lợi bảo hiểm tương trợ vốn vay cho đại diện gia đình thành viên Phan Thị Xuyến.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu53hu5vDg+G7ncOp4buLOXImRcOJckZF4buxRkVyw6lF4burRkVyIEjhu6tyxIJFw4ly4buY4buQdnLDlOG7lMOZ4bqoRnLhu4LDksOJcsODdkdyRcOJQuG7hHJUxKhGclThu6vDmXLEgkVHcuG7mEXhu61GRXJUw4nhuqZG4bubL8OD4bud4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu50mRcOJ4bqo4buUcuG7qS114buTcirhu6tGciLDieG7seG7hHLhurDEqMSCcsOpTHLEgkXhu6DEgnLDqeG7rcOJcsSCReG6uEZFcmnDiXLhu4Thu4hyw6nhurpGRXLhu5hF4bueTkbEkHLhu5fDqeG7iznGoXLEgkXDiXJGReG7sUZFcsOpReG7q0ZFciBI4bur4buTcmNFSUbEkHLEkMOJ4burR3Lhuq7hurzEgkVyc3Ry4buYReG7lEvEgnLhu5fDqeG7iznGoXLEgkXDiXJGReG7sUZFcsOpReG7q0ZFciBI4burcuG7mOG7r8OJcuG7mEXhurxyw5p3cmHEkEXDiXJlTkZyVOG7rXLhurDhu6/DiXLhuq7DieG6qkZy4buCd0ZFcuG6sOG7r0dyIEvDiXI4IGNhcuG7mEXhurxyw5p3cmHEkEXDiXJlTkZy4bqwd3LhurDhuqxGcsSCRcOJ4burcsOD4buUSkbhu5Ny4bqwS0bEkHJUw4nhuqZGclThu61yxIJFw4ly4buY4buQdnLDlOG7lMOZ4bqoRnLhu4LDksOJcsODdkdyRcOJQuG7hHLhu5jhu55ORsSQcuG7mOG7kMOSclTEqEZyVOG7q8OZcsSCRUdy4bqw4buvw4ly4bquw4nhuqpGcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZyY0Xhu6tGcsOpReG6vHLDrOG7lMOZ4bqsRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLDucO54bunw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdcO6c+G7py904bun4bup4bquw7l04bunw7nhu6fDucWp4buYxanGsOG7qcWp4bup4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6V1xrBxcuG7q+G7guG7mG9xw6nhu4s5ciZFw4lyRkXhu7FGRXLDqUXhu6tGRXIgSOG7q3LEgkXDiXLhu5jhu5B2csOU4buUw5nhuqhGcuG7gsOSw4lyw4N2R3JFw4lC4buEclTEqEZyVOG7q8OZcsSCRUdy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9xw7nDueG7p3FyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budKuG7q0ZyIsOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJyw6nhu4s5ciZFw4lyRkXhu7FGRXLDqUXhu6tGRXIgSOG7q+G7k3LDlUVJRsSQcsSQw4nhu6tHcuG6ruG6vMSCRXJzdHLhu5hF4bq8csOad3JhxJBFw4lyZU5GcsSCRcOJcuG7mOG7kHZyw5Thu5TDmeG6qEZy4buCw5LDiXLDg3ZHckXDiULhu4Ry4buY4bueTkbEkHLhu5jhu5DDknJUxKhGclThu6vDmXJUT8OJcuG7ksSocuG7mMOJ4bqoRnLhu6VzcuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6sEpGxJByxIJFR3LEgkVKRsSQcsSCReG6vHJjReG7q0Zyw6lF4bq8csOs4buUw5nhuqxG4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50mReG6vHJjReG7q0Zyw6lF4bq8csOs4buUw5nhuqxG4buTcuG7ksOJRkVyRnjhu4RydOG7qcawdHLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyw6nhu4s5cuG7mFByRnjhu4RydXN0dXLhu5jhu6/DiXLEguG7muG7hHLhu6nGsOG7k3Lhu5hMcuG6ruG7uUZyw5VFxKhyOMOJ4bqmRnIgdsOJ4buTcsOVReG7nsOTRsSQciB2w4lyJkXhu7nhu5Thu5Ny4buYReG6vHLDmndyYcSQRcOJcmVORuG7mXLDqUXhu7FGxJBydS11c3V14buTcsSCReG6vHLDrOG7lMOZ4bqsRnJU4burw5lyVMSoRnLEguG7nOG7q3LDqeG7izlydXLhu4JH4buvw4lyVMSoRnJUT8OJcuG7mExGxJBy4buSxKhy4buYw4nhuqhGcuG7pXNy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bqwSkbEkHJU4bqocuG6sMOB4buUcuG7mOG7nnLEgkVHcsSCRUpGxJBy4bqww4lyRsSQReG6qHLDg8OJQkbhu5lyIsOJ4burcuG6sOG6ukZFcsSCReG6vHLEgkhyw7lyRsSQ4buew5PDiXLEgkdG4buTcsSCReG7seG7lHLhu4JPRnLhurB3ckbEkEXDinJFw43EgnLhurDDiXLDg8OJQkZyVE/DiXLDg8So4buTcsO6csSCReG7seG7lHLEgklGcuG7guG7r8OJcuG7gsOBRnLhu4Lhu57DkuG7mHJFw43EgnLhu4JPw5VydHXhu5Ny4buCT8OVcuG7p3JU4butcuG7gk/DlXJ14buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUXhu7FGxJBydHQtdXN1dXLEgkXhurxy4bqw4buew5LEgnLDlUXhu7Hhu5hyRcOJ4bqqRnLDg+G6vHLhu5RGxJBy4buYReG7nnLhuq7hu69y4bqu4butw5lyVOG7rXLhurB3csOU4buU4burcuG6sMOTw4lyRsSQ4butw5lydOG7qS10LXVzdcO64buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csO5xal0w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdcO6c+G7py904bun4bup4bquw7l04bun4bulc3TFqeG7mHXFqeG7qcO64bup4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/FqXXhu6lxcuG7q+G7guG7mG9xw6nhu4s5ciZFw4lyRkXhu7FGRXLDqUXhu6tGRXIgSOG7q3LEgkXDiXLhu5jhu5B2csOU4buUw5nhuqhGcuG7gsOSw4lyw4N2R3JFw4lC4buEclTEqEZyVOG7q8OZcsSCRUdy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9xw7nFqXRxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWFFw4BGcuG6sOG7nsOSxIJy4buYReG7iEbEkHLhu5jDiUbhu5Nyw6nhu4s5ciZFw4lyRkXhu7FGRXLDqUXhu6tGRXIgSOG7q+G7k3LDlUVJRsSQcsSQw4nhu6tHcuG6ruG6vMSCRXJzdHLhurB3cuG6sOG6rEZy4bqwS0bEkHJUw4nhuqZG4buTcsSCRcOJ4burcsOD4buUSkZyVOG7rXJFTXLhu5jhu5DDknLEkMOJ4burcuG6sOG6ukZFckVH4butRnLhu5hB4buYcsSC4buxxIJy4buYReG7nHLhu5jhu5rEgnJU4butcsSCRcOJcuG7mOG7kHZyw5Thu5TDmeG6qEZy4buCw5LDiXLDg3ZHckXDiULhu4Ry4buY4bueTkbEkHLhu5jhu5DDknJUxKhGclThu6vDmXLhu5LEqHLhu5jDieG6qEZy4buC4butcuG7pXNy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bqwSkbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budZVFy4bqwS0bEkHJUw4nhuqZG4buTcsSCRcOJcuG7mOG7kHZy4buG4bq8w5Vy4buYRcOTw4lyxILhu5zhu6tyw6nhu4s5csSC4buiRsSQckZF4buecip2R3JFw4lC4buEclTDiXLhu4Thu4hy4bqwd3LEkMOJ4buWw5VyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLhu5jhu5Dhu6tGxJBy4buY4buQdsOJ4buTcsSQw4l24buEcsODT+G7mHLhu4ZFSHLhu4ZFeEZyVOG6qHLhu4bDiUZFcuG7mOG6rOG7mXI64bu5w5ly4buC4butcsSQw4nhu7Fy4buY4buQ4bq8ckZF4bu5RnJUeEZy4buE4butcmThu5Thu6hyKnZHckXDiULhu4RyVMOJcuG7hOG7iHLhu4Thu6tGxJBy4buC4buvw4lyxIJFR3LEguG7scSCcuG7mEXhu61GRXJUw4nhuqZGcuG7hkXDiXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyw4N2R3JFw4lC4buEcuG7hkXhu4hGxJBy4buE4burw5lyxJDhu7PDlXLhu5Dhu5zDiXLhu5BH4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4bud4bubw4Phu51hxJDDjcSCcsOpw4nhuqxG4bubL8OD4bud4bubL8OV4bud

Ngọc Tiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]