Từ 15 giờ ngày 21/11, xăng RON95-III giảm 80 đồng/lít, xăng E5 RON92 giảm 40 đồng/lít, dầu diesel giảm 182 đồng/lít, dầu hỏa giảm 107 đồng và dầu mazut tăng 25 đồng/kg.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/hu7jhuqDhurlC4bqlbcOs4bqg4bql4buX4bub4bq/dMOh4bql4buX4bub4bq74bql4bqq4buHdeG7l+G6pUDDmlXDqWMt4bua4bua4bua4bql4bqsw7ThuqV14buX4bq24bu1deG7l+G6peG6qeG6q8OgxJFl4bqn4bqlbeG7sXXhu5fhuqV0duG7m+G6pXPhu53DgMSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq894bq04bql4bqtY+G6peG7l+G7m3nhuqV14buX4bq9QuG6peG6qeG6rS/huq3huq3DoeG6peG6quG7h3Xhu5fhuqVAw5pVw6ljLeG7muG7muG7muG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVl4bqn4bqlbeG7sXXhu5cvc+G7ncOAw6HhuqXhuqrhu4d14buX4bqlTmPhuqVAw5pVw6nhuqnhuqXhu5fhu5vhur904bqlYuG6p+G6pW3hu7F14buXL3Phu53DgMOh4bqlbMOs4bqg4bqlbOG7m27DgW5z4bql4buX4bub4bq/dOG6peG6rWXhuqnhuqVt4buxdeG7ly9z4budw4DDoeG6pWzDrOG6oOG6pcahxanhurnhuqXhu5fhu5vhur904bql4bqt4bqnxJHhuqVt4buxdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWzDrOG6oOG6pXThurl64bqgw4DhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXhuqlj4bqlbeG7sXXhu5cvcuG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8OibMOAxqHhuqB0auG6peG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqp4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYuG6reG6q+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqpYsSRL+G6qeG6p2Ns4bqt4bqtY+G6p8SRY+G6p8OAxJFj4bqnZHPhuqkt4bubdOG7ly3huq1iw6nhuqvDoHHhu7fhu5fDouG6peG6uXPDgDPDouG7uOG6oOG6uULhuqVtw6zhuqDhuqXhu5fhu5vhur90w6HhuqXhu5fhu5vhurvhuqXhuqrhu4d14buX4bqlQMOaVcOpYy3hu5rhu5rhu5rhuqXhuqzDtOG6pXXhu5fhurbhu7V14buX4bql4bqp4bqrw6DEkWXhuqfhuqVt4buxdeG7l+G6pXR24bub4bqlc+G7ncOAw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomThuqnhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Ji4bqt4bqrw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r1XGoWl14bql4bqs4bub4buPdeG6peG7tm7DgEHDunPhu5t0buG6quG6pWrhurt14bql4bqq4buHdeG7l+G6pWvGocO64bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buXw6DhuqXhuqPhur51xqE54bql4bu2PC884bubbsOAdeG6uXQrw6PEgy/hu7fhuq/Eg2zhu5vhuqzhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6JsbsOA4bq54bubc8OBX1/DgeG6oHR04bq5QULhuqVrdMOBLWxuw4Frw6Lhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buXw7rhur3hu5vhuqXDgEHhurThuqVsw6zhuqDhuqV04bq5euG6oMOA4bqlw4Dhu4d14buX4bql4buX4bub4bq7w6HhuqXDgOG6tOG6peG6rWPhuqXhu5fhu5t54bqldeG7l+G6vULhuqXGoeG7qXThuqV14bq5QuG6peG6o+G6qeG6rS/huq3huq3Do8Oh4bql4buX4bub4bq74bql4bqq4buHdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvhurtr4bqldGbDgOG6pcah4bq9deG7l+G6pWzDrOG6oOG6pWvhu6V14bqlc8Oq4bub4bqla8ODdeG7l+G6pW3hu5vhuqXhuqrhuqDhu6t14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqFuw7rhuqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pW3hu591xqHhuqVr4bqu4bq54bqlc+G7m+G7j3XhuqVq4but4bqlS+G7qXXhu5fhuqU9xqHhurZ3deG7ly094bq94bub4bqla8ah4buddcahw6HhuqXhu5fhu5vhurvhuqXhuqrhu4d14buX4bqlQMOaVeG6pcOpYy3hu5rhu5rhu5rhuqXhu5fhu5vhur904bqlZeG6p+G6pW3hu7F14buXw6HhuqXhuqzDtOG6pXThurJr4bql4bqp4bqrw6DEkWXEkeG6pW3hu7F14buXYeG6peG6quG7h3Xhu5fhuqVOY+G6pUDDmlXDqeG6qeG6pWvDueG6peG7l+G7m+G6u+G6pXR44bub4bqlc+G6veG6peG6qeG6qcOgZMSR4bqt4bqlbeG7sXXhu5fDoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVi4bqn4bqlbeG7sXXhu5cvc+G7ncOAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Lw4N14buX4bql4bqseOG7m+G6pW3DucOh4bqlbMOs4bqg4bqlbOG7m27DgW5z4bql4buX4bub4bq/dOG6peG6rWXhuqnhuqVt4buxdeG7l8Oh4bql4bqq4bqg4burdeG7l+G6pXThurJr4bql4bqpYsOgZeG6p+G6reG6pW3hu7F14buX4bqldHbhu5vhuqVz4budw4DDoeG6pWzDrOG6oOG6pcahxanhurnhuqXhu5fhu5vhur904bql4bqt4bqnxJHhuqVt4buxdeG7l8Oh4bql4buX4bub4bq74bqldHjhu5vhuqVz4bq94bql4bqpYsOgZGLhuqfhuqVt4buxdeG7ly9z4budw4DDoeG6pcOBw7p14buX4bqlbMOs4bqg4bqldOG6uXrhuqLDgOG6pcOA4buHdeG7l+G6peG6qWPhuqVt4buxdeG7ly9y4buXw6HhuqVz4buPdeG6pXThurJr4bql4bqtYsOgxJFlY+G6pW3hu7F14buXL3Lhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz1Bw7p14buX4bqlckThuqVt4bubw7ThuqDhuqXGoeG6vXXGoeG6pXXhur1Cw6HhuqV04bqya+G6pcOAQeG7nWvGoeG6pXPhu4vhu7fhuqXhu7nhuqDDieG6pWrhu6N1xqHhuqXhu6914bql4bqseOG7m+G6peG6quG7h3Xhu5fhuqVOY+G6pUDDmlXDqeG6qeG6pXPhur3huqXhuqlj4bqn4bqlbeG7sXXhu5cvc+G7ncOAw6HhuqXhuqrhu4d14buX4bqlQMOaVcOpY+G6pXPhur3huqXhuqnhuqfhuqfhuqVt4buxdeG7ly9z4budw4DDoeG6pWzDrOG6oOG6pWzhu5tuw4Fuc+G6peG6rOG6veG6pWzDrOG6oOG6pXThurl64bqgw4DhuqVz4bq94bql4bqr4bqn4bqn4bqlbeG7sXXhu5cvc+G7ncOAw6HhuqVy4buX4bqlbMOs4bqg4bqlxqHFqeG6ueG6pXPhur3huqXhuqfhuqVt4buxdeG7ly9z4budw4DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7suG6pWvGoeG7m8O04bqg4bqldeG7l+G6tsO9a+G6pXPDquG7m8Oh4bqldcah4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bqlxqHhur11xqHhuqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pW3hu591xqHhuqVs4bq0deG7l+G6pWvGoeG7m+G6pcOB4bqk4bqlbMSCdeG7l+G6peG7ueG6oMOJ4bqlSsOa4buW4bql4bqseOG7m+G6pcOAw63DgOG6pWvhur/huqVr4bq7a+G6pXRmw4DhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXhuqrhu4d14buX4bqlbMOs4bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Nw6rhu5vhuqVs4bub4buRdeG6peG7tm7DgEHDunPhu5t0buG6quG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4DhuqXDgOG7nXXGoeG6pW3DtXXhuqXDgMaheeG7m+G6pW3hu5vhu5N04bqlbeG7m8O04bqg4bqla8ah4buhdcah4bql4buX4bub4bq7w6HhuqXhu7nhuqDDieG6pWrhu6N1xqHhuqXhu6914bql4bqq4buHdeG7l+G6pWzDrOG6oOG6peG6o0rDmuG7lsOj4bqlw4DDquG7m+G6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pXPhur3huqXhuq3DoOG6q2Ji4bqlw4BF4bqlbeG7sXXhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1PDrHXhuqXhu5fDrHXhuqV1xqHDrcOA4bql4bqjdeG7l+G6vULhuqXhuq3huq0v4bqt4bqtw6PDoeG6pcOB4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlw4BB4buda8ah4bqlc+G7i+G7t+G6peG7ueG6oMOJ4bqlauG7o3XGoeG6peG7r3XDoeG6peG6quG7h3Xhu5fhuqVAw5pVVeG6pcOpYy3hu5rhu5rhu5rhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXhuq3DoOG6reG6reG6reG6pW3hu7F14buXYeG6peG6quG7h3Xhu5fhuqVOY+G6pUDDmlXDqeG6qeG6pcOA4buHdeG7l+G6pWXhuqtl4bqlbeG7sXXhu5cvc+G7ncOAw6DhuqVV4buXw7rhur3hu5vhuqVB4bq5w6HhuqVsw6zhuqDhuqXGocWp4bq54bqlw4Dhu4d14buX4bqlw6lkYuG6pW3hu7F14buX4bql4bqs4bq94bqlbMOs4bqg4bqldOG6uXrhuqLDgOG6pcOA4buHdeG7l+G6pWTEkWXhuqVt4buxdeG7ly9y4buXw6HhuqXDgcO6deG7l+G6pWzDrOG6oOG6pWzhu5tuw4Fuc+G6peG7l+G7m+G6v3ThuqVlxJHhuqVt4buxdeG7ly9z4budw4DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pVXhu5fGoeG7n+G6pW3hu591xqHhuqXDqWMvVU0tS+G7tuG6pcOB4bqk4bq54bqlbeG7r+G7m8Oh4bqlauG7r+G6pcOB4bqgdeG7l+G6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqlbeG7m8O04bqg4bqla+G6ruG6ueG6pVXhu5fGoeG7n+G6pW3hu591xqHhuqVl4bqrL+G6qeG6p+G6rWLhuqXhuqzDtOG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHhuqXhuqrhu4d14buXw6HhuqVsw6zhuqDhuqVrw7nhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6pXPDgmvhuqXDgOG6tOG6pXXhu5fhur1C4bql4bqpL+G6rS/huqnhuqfhuqnhuqnDoeG6peG7l+G7m+G6u+G6peG6quG7h3Xhu5fhuqVsw6zhuqDhuqVt4bq2w71r4bqlbeG7m8O04bqg4bqla8ah4buhdcah4bqldHbhu5vhuqXDgMah4bq7deG7l+G6peG6q+G6pXPDrHXhuqXhuqzhur3DuuG6pWvhurtr4bqldeG7l+G6vUI54bql4bqtw6HhuqXhuq3huq3huqXhuqzhur3huqV14buX4bq9QuG6peG6qeG6reG6pcah4buFdeG7l+G6pcOAxqHhurt14buX4bql4bqjw4DhurJr4bqlc+G6veG6peG6reG6p+G6pXXhu5fhur1C4bqldOG7rcOA4bqlc8OsdcOh4bqlw4DGoeG6uULhuqXhuqzhu6PhuqXhuq1j4bqldeG7l+G6vULhuqV04butw4DhuqVzw6x1w6PDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XDteG6oOG6pcOAQcODdeG7l+G6peG6rOG6vcO64bqldeG7l+G6vULhuqV14buXxqHhu6HDoeG6pXXhu5fhur1C4bqlc+G7meG6pcOAxqHhu6PhuqVt4bq2w71r4bqlc8OD4bub4bqlw4Hhurl14buX4bqldeG7l+G6vULhuqVz4bq9dOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXDgOG7m8O14bu34bqlw4DGoW7DuuG6pcOB4bq54bqg4bqldeG7l+G6vULhuqV14buXxqHhu6Fh4bqldcO14bqg4bqlw4BBw4N14buX4bql4bqs4bq9w7rhuqVs4buf4bu34bqldeG7l8ah4buh4bqlPcO1w4DhuqVV4buX4bqgQuG7j3XhuqVt4bq7deG6pcOAxqHhu6PhuqVt4bq2w71r4bqlc8OD4bub4bqlw4Hhurl14buX4bqlckThuqVt4bubw7ThuqDhuqVrxqHhu6F1xqHhuqXDgOG7m8O14bu34bqlw4DGoW7DusOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxINudOG6ry3huqVK4bubw7V14bqlbeG7rXXhu5fhuqXhu5fhu5vhurvhuqXhuqrhu4d14buX4bqlw4BBw7p14buX4bqldeG6tnhr4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bql4buXw6x14bqlbWlCOcSDL2504bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhurnhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGocO6w4DDusOi4bqlxqFBbuG7lTPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cv4bqg4bu3c8O64bq5bG5sL+G6qmrGoeG6oHXhuqBuL+G6qeG6p+G6qeG6qV/huq3huq1f4bqp4bqnL3Vu4bqo4bqq4bq5deG7l8OgceG7t+G7l8Oi4bqlbOG6ucOA4bq5LWxuw4FrM8Oiw6LhuqVs4bq5w4Dhurkt4bubdWxu4bqqM8Oi4bqtw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6JrdMOBLeG7t8ahw7rDgMO6w6LhuqXDgcOAQnNuM8OibOG7m8OB4bu3c+G6uUI54bqlanPDumtyYeG6pXThurlB4buX4bubdS1zbuG7lcOAOeG6peG6ueG6oMOAw7ph4bqldOG6uUHhu5fhu5t1LUHhu5vhu5fGocOAOeG6peG6ueG6oMOAw7phw6LhuqXDgOG7m8OAc24zw6Lhu7jhuqDhurlC4bqlbcOs4bqg4bql4buX4bub4bq/dMOh4bql4buX4bub4bq74bql4bqq4buHdeG7l+G6pUDDmlXDqWMt4bua4bua4bua4bql4bqsw7ThuqV14buX4bq24bu1deG7l+G6peG6qeG6q8OgxJFl4bqn4bqlbeG7sXXhu5fhuqV0duG7m+G6pXPhu53DgOG6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bql4bqpw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qWLEkS/huqnhuqdjbOG6reG6rWPhuqfDqeG6q8Opw4BkxJFj4bqtc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bql4bq5c8OAM8Oi4bu44bqg4bq5QuG6pW3DrOG6oOG6peG7l+G7m+G6v3TDoeG6peG7l+G7m+G6u+G6peG6quG7h3Xhu5fhuqVAw5pVw6ljLeG7muG7muG7muG6peG6rMO04bqldeG7l+G6tuG7tXXhu5fhuqXhuqnhuqvDoMSRZeG6p+G6pW3hu7F14buX4bqldHbhu5vhuqVz4budw4DDouG6pWzhurnDgOG6uS3hu7fGocO6w4DDui3DukHhu5vhu5fhu5t14bq5cy3DgUFrM8OixqHDgMOA4bu3w4E5Ly9rbHXhu5t04buXw6Dhuqzhu5tuw4B14bq5dOG7t3PhuqDDgcOg4bqsdS/DgGThuqnhuqcv4bqg4bu3c8O64bq5bG5sL+G6qmrGoeG6oHXhuqBuL+G6qeG6p+G6qeG6qV/huq3huq1f4bqp4bqnL3Vu4bqo4bqq4bq5deG7l8OgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r8SDL+G6ueG6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3I8O64bqgQWtuw6Lhuq89xqFuw7rhuqU84bubbsOAdeG6uXQrxIMv4bu34bqvxIMvbOG7m+G6rOG6rw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]