Theo công văn của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 17 giờ ngày 17-7, xăng E5 RON92 tăng 626 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít, dầu diesel 0,05S tăng 48 đồng/lít.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7qOG6p+G7kWo3a3Lhu5E3w6M4ODfhu4Hhu5/hu5FqfTdqbOG6tzfDgeG6p+G7kWo3xajhu5Phu5Hhuq/huqEtTExMN+G7uXh14bupN2E5W2E4ODfhu4Hhu5/hu5FqN8O0cWw3w7Vt4bupMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHhu6hr4buH4buTN8Oq4bud4buRajfhu7nhuqfhu5E3w6p24bqxN8O1bGjhu5E34bq94buhN8OK4bud4buRajfhu6hreHLhu5FqLeG7qOG6s2w3w6prbeG7kWt9N+G7qcO9NznDozdqbHQ34buRauG6s8OANznDoy3Do303w4Hhuqfhu5FqN+G7huG6oTfFqOG7kuG7kOG6r2E34bup4bqn4buRajfhuqNh4bqjN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupfTfDgeG6p+G7kWo3xajhu5Lhu5Dhuq/huqEtTExMN+G7qeG6p+G7kWo3w6M5xIM34buB4buf4buRai/DtW3hu6l9N+G6v2Xhu6s34bq/bOG7h8aw4buHw7U3OH044bqhxq834bup4bqn4buRajfDoMSDN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4buH4buR4bup4buHxak2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDbDqsO0xrAt4bula+G7k+G7qeG7kzfhur/hu6lr4burw7Thur02N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfhuqNhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoOG6o+G6oeG7pcOBezY34bupbOG7qcO14buHLDbhu6jhuqfhu5FqN2ty4buRN8OjODg34buB4buf4buRan03amzhurc3w4Hhuqfhu5FqN8Wo4buT4buR4bqv4bqhLUxMTDfhu7l4deG7qTdhOVthODg34buB4buf4buRajfDtHFsN8O1beG7qTdrbuG7kWs3w6Lhu5FrNzk2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC854bqvYcSDLzk44bqh4bq/w6E5w6PDoMSDw6E54bupw6E4w6HhuqHDtTlb4buN4bulajY34bqxw7Xhu6ksNuG7qOG6p+G7kWo3a3Lhu5E3w6M4ODfhu4Hhu5/hu5FqfTdqbOG6tzfDgeG6p+G7kWo3xajhu5Phu5Hhuq/huqEtTExMN+G7uXh14bupN2E5W2E4ODfhu4Hhu5/hu5FqN8O0cWw3w7Vt4bupNjfhur/hurHhu6nhurEt4bula+G7k+G7qeG7ky3hu5PFqWxqbOG7keG6scO1LcawxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pcawPi8vw6rhur/hu5Fsw7RqW+G7uWzhu4fhu6nhu5HhurHDtOG7pcO14burxrBb4bu54buRL+G7qeG6o2E4L+G7q+G7pcO14buT4bqx4bq/4buH4bq/L8OB4bq9a+G7q+G7keG7q+G7hy9hODnhuq9fOMOjXznDoy/hu7nhu5Hhu6Vfw4HhurHhu5FqOWFb4buN4bulajY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7kGtk4buRN+G7uWxo4buRN+G7pOG7h+G7qcWp4buTw7Vsw7Thu4fDgTfhu4HhurHhu5FqN+G6veG6t+G7kTfDgeG6p+G7kWo3w6pr4buTN+G7j2vhurfDqms3a+G6s+G7kWpbNyLDguG7kWs+N+G7gHnDqjfhur7hu6vDgC/hu7hs4buH4bup4buR4bqxw7QrIDAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hr4buH4buTN+G7p+G7q8OAaeG7qTfhu4Fv4buRazfDtHNsN+G7kWvEkeG7qTfDqnbhurE3w7VsaOG7kTfhur3hu6F9N2ps4bq3N8OB4bqn4buRajd9N+G6v2Xhu6s34bupxanhu5Phu5FqN+G7kXhzw6o3xrBnN8Oq4buZN+G7gWzDreG7qzfDqmvDs+G7kWs3xrDhurHhu6s34buPa2w34bq34bulN+G6v+G7r+G7kWo34bun4bur4bquN+G6vW7hu5FrN3Dhu5E3IuG6vOG7kkogWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG7rzfhu6lr4buLfTfDquG7neG7kWo34bu54bqn4buRN8OqduG6sTfDtWxo4buRN+G6veG7oTfDiuG7neG7kWo34buoa3hy4buRai034buo4bqzbDfDqmtt4buRazfDqmvhu5M34bq9bGnhu6l9N+G7qcO9NznDozdqbHQ34buRauG6s8OANznDoy3Do303w4Hhuqfhu5FqN+G7huG6oTfFqOG7kuG7kOG6r2E34bup4bqn4buRajfhuqNh4bqjN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupfTfDgeG6p+G7kWo3xajhu5Lhu5Dhuq/huqEtTExMN+G7qeG6p+G7kWo3w6M5xIM34buB4buf4buRai/DtW3hu6lbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGrhu5PhurNsN8Wp4bqxfTfhur9l4burN+G6v2zhu4fGsOG7h8O1Nzh9OOG6ocavN+G7qeG6p+G7kWo3w6DEgzfhu4Hhu5/hu5FqL8O1beG7qX034bupxanhu5Phu5FqN+G7j2tsN+G6v2Xhu6s3a8ah4bqxN+G7qeG6p+G7kWo3YWE34buB4buf4buRai/DtW3hu6k34bu54bqzN+G6v2Xhu6s3w7ThurF64bux4bupN8OhW+G6ocavN+G7qeG6p+G7kWo3w6PhuqM4N+G7geG7n+G7kWov4buPalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5VsaOG7kTfhur3hu6E34buBw6034buRamtvN2psw6LDtDfDtHnDqjfhu6nFqW3Dqms3w7XDqeG7pTfhu6fhu6vhuq434bq9buG7kWs3cOG7kTdqbOG6tzfDgeG6p+G7kWo34bq/ZeG7qzci4bq84buSSiA34buB4bujbDfhu7lzbDfDgeG6p+G7kWo34buG4bqhN8Wo4buS4buQ4bqvYTfhu6nDvTdhODg34buB4buf4buRai/DtW3hu6k3w4Hhu6vhu6Phu5FqNzk4ODfhu4Hhu5/hu5FqL8O1beG7qX034buB4buf4buRajfhu6lrdGw3amzDosO0N8O0ecOqN+G7qcWpbcOqazfDtcOp4bulN+G7p+G7q+G6rjfhur1u4buRazdw4buRN2ps4bq3N8OB4bqn4buRajfhur9l4burN+G7geG7o2w34bu5c2w3w4Hhuqfhu5FqN8Wo4buS4buQ4bqv4bqhN+G7ueG6szfDquG6t8OqN8O14buT4bq1bDfhur9l4burN+G7qcO9N8OjODg34buB4buf4buRai/DtW3hu6k3w4Hhu6vhu6Phu5FqN+G6oTg4N+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDlWxo4buRN+G6veG7oTfDqnfhu5FqN+G7p+G7q8OAaeG7qTfhu4Fv4buRazfhu49r4bud4buRajfDqmtsN8aw4bu1N+G6v+G7r+G7kWo34bum4bur4bquN+G6vW7hu5FrN3Dhu5E3amzhurc34buB4bujbDfhu7lzbDfDquG6t8OqN8O04bqr4bupN2vhurPhu5FqN8OB4bqn4buRajfhur9l4burWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjE24bu4bMOsw6o34bupxaltw6prN8O1w6nhu6U34bu54bqzN8Oqa2w3xrDhu7U34bq/4buv4buRajfhu6bhu6vhuq434bq9buG7kWs3cOG7kTfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN8Oq4bq3w6o3w7Thuqvhu6k3a+G6s+G7kWo3w4Hhuqfhu5FqN+G6v2Xhu6s34bq34bulN+G6v+G7r+G7kWo34bupw703OcOjN2psdH034bupxanhu5Phu5FqN+G7j2tsN+G7uWzDrMOqN+G7gWzDreG7qzfDqmvDs+G7kWs3amzhurc34bq94bq34buRN+G6v+G7kzfhu6lreHLhu5FqN+G7kWtk4buRN+G7gWXhu6s3w7Thu6NsN+G7j2zhu5FrN+G6v+G7k+G6seG7kWs3w4Hhuqfhu5FqN+G6v2Xhu6s34bun4burw4A34buBb+G7kWs34buRa3jhu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN8awc8O0N2ty4buRN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTfhu6nFqWjhu5F9NjfDquG7neG7kWo34bu54bqn4buRN8OqduG6sTfDtWxo4buRN+G6veG7oTfhu5Fo4burN8Wp4bubWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHGr+G6seG7qzfhu49rbDfhu6nFqW3Dqms3w7XDqeG7pTfhurzhu5JKfTfDgeG6p+G7kWo34buG4bqhN8Wo4buS4buQ4bqvYTfDquG7mTfDtHnDqjfhu6nFqWXhu5E3w7RzbDfDteG6szdhOFthw6Phuq834buB4buf4buRai/DtW3hu6k34bu54bqzN8OB4bqn4buRajfFqOG7kuG7kOG6r+G6oS1MTEw3w7XhurM3YTlbYcOh4bqhN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupWzfhu6jFqeG7k+G7kWo34buPa2w34buB4buZfTfhur9l4burN+G6v2zhu4fGsOG7h8O1NzhbOOG6ocavN8Oq4buZN2ps4bq3N+G7qcWpZeG7kTfDteG6szc54bqjW+G6r+G6r8OjN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupfTfhur9l4burN2vGoeG6sTfDteG6szc54bqhW+G6r+G6oeG6rzfhu4Hhu5/hu5FqL8O1beG7qTfhu7nhurM34bq/ZeG7qzfDtOG6sXrhu7Hhu6k3w6Fb4bqhxq83w7XhurM3OeG6oVvhuq/Egzg34buB4buf4buRai/hu49qWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDlWXhu5E3amXhu5E34buBZMOAN+G7kWvEkeG7qTci4buRauG6s8OAN2Etw6MgfTfDgeG6p+G7kWo34buG4bqhN8Wo4buS4buQ4bqvYTfhu6nhuqfhu5FqN8OgYTg34buB4buf4buRai/DtW3hu6l9N8OB4bqn4buRajfFqOG7kuG7kOG6r+G6oTctTExMN+G7qeG6p+G7kWo3w6HEg8OhN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Bq4buT4bqzbDfFqeG6sX034bq/ZeG7qzfhur9s4buHxrDhu4fDtTc4fTjhuqHGrzfhu6nhuqfhu5FqN2Hhuq9hN+G7geG7n+G7kWovw7Vt4bupfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buPa2w34bq/ZeG7qzdrxqHhurE34bup4bqn4buRajfDoWHhuqM34buB4buf4buRai/DtW3hu6k34bu54bqzN+G6v2Xhu6s3w7ThurF64bux4bupN8OhW+G6ocavN+G7qeG6p+G7kWo3OTjhuqE34buB4buf4buRai/hu49qWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDinfhu5FqN+G7qcWp4buT4buRajfDtWXhu5E34buR4bqzw4B9N8O0ecOqN+G7qcWpbcOqazfDtcOp4bulN+G7p+G7q+G6rjfhur1u4buRazdw4buRN2ps4bq3N8OB4bqn4buRajfhur9l4burNyLhurzhu5JKIDfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN8OB4bqn4buRajfhu4bhuqE3xajhu5Lhu5Dhuq9hN+G7qcO9N8OhODg34buB4buf4buRai/DtW3hu6k3w4Hhu6vhu6Phu5FqN2E4ODfhu4Hhu5/hu5FqL8O1beG7qX034bupxaltw6prN8O1w6nhu6U34bun4bur4bquN+G6vW7hu5FrN3Dhu5E3amzhurc3w4Hhuqfhu5FqN+G6v2Xhu6s34buB4bujbDfhu7lzbDfDgeG6p+G7kWo3xajhu5Lhu5Dhuq/huqE34bu54bqzN8Oq4bq3w6o3w7Xhu5PhurVsN+G6v2Xhu6s3w7XhurM3w6M4ODfhu4Hhu5/hu5FqL8O1beG7qX034buB4buf4buRajfhu6lrdGw34buPa+G7neG7kWo3w6prbDfGsOG7tTfhur/hu6/hu5FqN+G7puG7q+G6rjfhur1u4buRazdw4buRN2ps4bq3N+G7geG7o2w34bu5c2w3w6rhurfDqjfDtOG6q+G7qTdr4bqz4buRajfDgeG6p+G7kWo34bq/ZeG7q1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XhurDhu6vhu6lr4buTxak2MeG7uGzhu4fhu6nhu5HhurHDtCswL+G7pTE=

Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]