(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa triển khai Kế hoạch số 99–KH/TU về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MMav4buna8Osw7Q24buNauG6r2s24bun4bq3NsWp4buR4bqxxrA24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbGsGrhuq/DtGo2xrDhu6fhuq824buNa8O0ajbGsGg2LTZBw6I2auG7n2s24bu34bq3NsawasO94bq9Nmprw63DtDbhur3hurHhur024buNaMawNuG7j+G7qWXDtHs24buNa2jDtDbDtMSpam424bq94buv4bqvNuG7jGvDrMO1Nsaw4buR4bqxw7Q2w5Rq4bq3NsO0d3Lhur0gL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjUwNuG6uuG6r8O0Nsavandzw7TEqTbhu7fhu602xq9vw7RqNuG7r8OBNuG7t3nhuq82xrDhu6drw6zDtDbhu41q4bqvazbhu4xoNmrhu5HhurPhur1qNsWp4budNsSDxIPigJPhu4xKL8av4buoNuG7t2k2xrDhu6E24bq9anjhur024bun4bq3NsWp4buR4bqxxrA24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbGsGrhuq/DtGo2xrDhu6fhuq824buNa8O0ajbGsGg2LTZBw6I2auG7n2s24bu34bq3NsawasO94bq9Nmprw63DtDbhur3hurHhur024buNaMawNuG7j+G7qWXDtHs24buNa2jDtDbDtMSpam424bq94buv4bqvNuG7jGvDrMO1Nsaw4buR4bqxw7Q2w5Rq4bq3NsO0d3Lhur02xrDhu6dnw7Q24bq/buG6rzbhurvhurfDtDbGsG/DtGp9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk2a8aw4buBw7XDueG7p+G7kcO5OzVrw7Xhuq/EqeG7gTU2xanhu6fhur07NTUvMDYgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDDleG7reG6vTbhur9s4bq9ajbhur3hu6/huq824bu3a8Ot4bq9NuG7p+G6tzbFqeG7keG6scawNuG7j+G6tzZB4buBw7U2QeG7h8awezbhur/hurHDtGo2xKlr4bqxezbhur1qbzbhur/hurPhu5E2xrBqw73hur02amvDrcO0NuG6veG6seG6vTbhu41oxrA24buP4bupZcO0ezbhu41raMO0NsO0xKlqbjbhur3hu6/huq82xrBq4bqvw7RqNsaw4bun4bqvezbhu41rw6zDtTbGsOG7keG6scO0NsOUauG6tzbDtHdy4bq9PjbDtGrhu7XDtMSpNuG7jWrhu5M24buNauG6pcO0ezbhu7d3csO0xKk2w7Xhuqfhur17Nsaw4bujw7Q2xrDhurNrezZq4bqzw7Q24bq9amg24bu34bq3NsO0xKnhu6nDgWfDtDbDtGpjw7Q+NuG6veG6seG6vTbEqWvhurVrNsO5auG6scO5NsO0Y8O0xKk24bq94bqv4buRNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NsO5auG6scawNmprw63DtHs2QeG7szbhu4/DgDbhur3hurHhur024bu34butNuG7t2vDreG6vTbFqeG6r2s2w7lq4bqzw7U24bq94buTNsOqZOG7qTZqa8Ot4bupNsaw4bufazbDuWrhurPDtXs24bq/4bqp4bq9NuG6u2vDrcawNuG7j+G6tzbGsOG7n2s2w7lq4bqzw7U24bu3aTbGsGrhuq/DtTbDtGp2w7TEqXs24buNa8O0ajbGsGh9NuG6vuG7o8O0xKk2xrBqc2s24bq/4bqxw7RqNsSpa+G6sXs24bq9amTDtDbhur1qb8O0ajbhu41uw7k2xrBqc2s24bu3a8Ot4bq9NuG7j8Oiw7RqNuG6v+G6s+G7kXs24bq9am824bq/4bqz4buRNuG6veG7r+G6rzbhur1kw7k24buvw4F7NuG6vWpsw7RqNuG7peG7qcOBacO0NuG6v+G7nWs24bu3cms24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbGsGrhuq/DtGo2xrDhu6fhuq824buNa8O0ajbGsGg2LTZBw6I2auG7n2s24bu34bq3NuG7t2vDreG6vTbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q24bq94bqx4bq9NuG7jWjGsDbhu4/hu6llw7R7NuG7jWtow7Q2w7TEqWpuezbhu6Xhu6nDgWjGsDbhur9uw7RqNkHhu7M24buPw4A2xanhuq/hu6k2xrBq4bqvw7RqNsaw4bun4bqvezbhu41rw6zDtTbGsOG7keG6scO0fTbGr2pzazbhur9rw6zDtTbhu49kw4E2xanhu5024buPa8Ot4bupNuG7p+G6tzbFqeG7keG6scawNuG7j+G6tzbGsHk2OC3huqEtOTc44bqjNuG6v2jDtDZhNy3huqHigJM5NzjDo30gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vOG7m8O0xKk2xrDhurHhur024bun4bq3NsWp4buR4bqxxrA24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbGsGrhuq/DtGo2xrDhu6fhuq824buNa8O0ajbGsGg2LTZBw6I2auG7n2s24bu34bq3NsawasO94bq9Nmprw63DtDbhur3hurHhur024buNaMawNuG7j+G7qWXDtHs24buNa2jDtDbDtMSpam424bq94buv4bqvNuG7jGvDrMO1Nsaw4buR4bqxw7Q2w5Rq4bq3NsO0d3Lhur024buP4bq3Nmrhu5HhurPGsDbhur/hu5/DtMSpNsawandzw7TEqTbDtGtnw7Q2xrBq4buB4buRNuG6vWpvNuG6v+G6s+G7kTbhur3hu6/huq824bq64bqvw7Q24bq9am824bq/4bqz4buRNsav4bun4bupw7TEqTZ3ccO0xKk24bu3aTbDuWrhu5nDtMSpNuG6vWrhu53DtMSpNsawauG6r8O1NsO0anbDtMSpNuG7t+G6tzZqd3LDtMSpNsOq4bq5w7Q24bq94buv4bqvNuG6uuG6r8O0NsOU4bufazbhur1qbMO0ajbGr+G7p+G7qcO0xKk2d3HDtMSpfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUww5ThuqXDtTY5NzjhuqN7NuG7peG7qeG6rzbGsGtow7Q2auG6t8O0ajbhu6fhurc2xanhu5HhurHGsDbhur3hurHhur024bq94bup4buf4bq9NsawauG6r8O0ajbGsOG7p+G6rzbhu41rw7RqNsawaDYtNkHDojZq4bufazbhu7fhurc2xrBqw73hur02amvDrcO0NuG6veG6seG6vTbhu41oxrA24buP4bupZcO0ezbhu41raMO0NsO0xKlqbjbhur3hu6/huq824buMa8Osw7U2xrDhu5HhurHDtDbDlGrhurc2w7R3cuG6vTbGsOG7p2fDtDbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0Nsawb8O0ans24bq+4buR4bq3w7Q24bun4bq3NsWp4buR4bqxxrA24bq94buv4bqvNuG6uuG6r8O0Nsavandzw7TEqTbhu7fhu602xq9vw7RqNuG7r8OBNuG6v8OiNuG7jWtow7Q2w7TEqWpuNuG6vWrhu6nDgcOsw7Q2w6E24buNaMawNuG7j+G7qWXDtDbFqeG6r8O0xKk24bq9cTbhu6Xhu6nhuq/DtDbhur3hurXDtGo2xanhurHGsDbhur9raeG7qTbGsOG7p+G6rzbhur3hurHhur024bq9ZMO5NuG6v8OsNkHhu4HDtTZB4buHxrA2QeG7szbhu4/DgH0gL8O5MA==

Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]