(Baothanhhoa.vn) - Do nước sông Mã và sông Bưởi dâng cao, hiện nay, nhiều xã trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã bị ngập sâu, giao thông bị cô lập. Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Lộc đang tập trung hỗ trợ nhân dân đối phó với tình hình ngập lụt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nDouG6pcSDb+G7uOG7nTzhu7hubOG6o8Op4bu4OOG6qSzhu7g1IcOp4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7jGoGLDqcOi4bu4xJBmNuG7uDXhuqnhu7g24buH4bu4xJEyauG7uDfhurnhu7jDqcO0w6024bu4xJHDtVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tljhu7jhu7Xhurnhu7jDqcO0w6024bu4beG7h8Op4bq14bu4RTzhu7jGoSHhu7ht4buHw6nhurXhu7jDvcO04buJ4bql4bu4NyDDqeG6teG7uDYs4bq54buq4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOpLOG7o+G7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jhu5084bu4bmzhuqPDqeG7uDjhuqks4bu4NSHDqeG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4xqBiw6nDouG7uMSQZjbhu7g4POG7uDXhuqnhu7jDqeG6tTJq4bu4bSBv4buq4bu44bq14bqlLOG6ueG7uG7DouG7h8Op4bq14bu4NeG6qeG7uDbhu4fhu7jEkTJq4buw4bu44buzMGrhu7jhu4/hu6Phu6rhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4a2/hu6PEg8Op4bu4xqEh4bu4Ni424bu4xJHhu5k24bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4NsOi4buRNuG7uMOpPsOp4bq14bu4NuG7jyzhu7jDom/hu6Phuq/DqeG7uMagYsOpw6Lhu7jEkGY24bu4OCzDqeG6teG7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14bu4w6Jo4bu4bmzhu4vhu7jDqcOiIMOp4bu4NyDDqeG7uDjhu4PhuqXhu7hqw6Lhurvhu7jGocOt4bql4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDouG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tTJq4bu4xJHhu41u4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vIzokKi8lOjcqPT0kOio9biMjPSTEkSThu7BjauG6teG7tuG7uC9Y4bu4xJAxw6nhu7huw6Lhu5Hhu7gk4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOpPmXhu6rhu7jhu5084bu4xqBiw6nDouG7uOG7ouG6o8Op4bu4NeG6qeG7uMOp4bq1Mmrhu7jEkeG7jW7hu7g34bq54bu4ZcO0LOG7uMSRw7Xhu7Dhu7hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE7Dojnhurnhu7jhurXDouG6peG7uMOpw6Iyw6nhu7g24buPLOG7uGrDouG6u8Op4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uG4o4bql4bu4Ni424bu44budPOG7uMagYsOpw6Lhu7hLbyzDqeG6teG7quG7uMagYsOpw6Lhu7jDieG6pcOpw6Lhu6rhu7jGoGLDqcOi4bu44bui4bqjw6nhu6rhu7jGoGLDqcOi4bu4SsOiw7M24buq4bu4xqBiw6nDouG7uMOCw7TDqeG6teG7uGTDom/hu7jGoeG7mTbhu7jDqeG6teG6uSjhuqXhu7g44bqj4bu4beG7h8Op4bq14bu4RTzhu7jDqcO0w6024bu4ODzhu7jDqeG6tTJq4bu4bSBv4bu4xqEh4bq54bu4w6nDoiHhu7g3IMOp4bu4buG7k+G7uCPhu6oqLT3hu6oqZeG7sOG7uE4o4bql4bu44budPOG7uMagYsOpw6Lhu7jhu6LhuqPDqeG7quG7uG7hurkhw6nhu7g1ZuG7uDjDtMOsw6nhurXhu7jhurXhuqUs4bq54bu4bsOi4buHw6nhurXhu7jGoSHhurnhu7jhu5084bu4ODzhu7g14bqp4bu4w6nhurUyauG7quG7uMOpaeG6peG7uMOp4bq1Mmrhu7htIG/hu7jDqcOiMG7hu7hubOG6o8Op4bu4JGXhu6rhu7g24buHw6nhurXhu7ht4buJ4bu44budPOG7quG7uMOpw6Ih4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uS7hu6rhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4JOG7uDYwauG7uDjEg2/hu7g14bqp4bu4w6nhurUyauG7uG0gb+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcO0w6024buw4bu4w4Jv4buj4bqvw6nhu7jGoGLDqcOi4bu4xJBmNuG7uDg84bu4ZMOiM8Op4bu4bmzDtGnDqeG6teG7uDfhuqXhu7g3w6zhuqXhu7jhurUxw6nhu7gj4buwJkBA4bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7uDjDo8Op4bu4w6lp4bql4bu4LMOp4bu4buG6uSHDqeG7qOG7uDjhu4XDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu4w6Jv4buj4bu4OGbDqeG6teG7uMSR4buZNuG7uMSRw7Thu4vDqeG6teG7uDbDssOp4bq14bu4NsOi4buP4bu4Iz/hu7hubCzDqeG6teG7uG5sKOG6peG7quG7uOG6teG6pSzhu7hubCjhuqXhu7htaeG7uG4uw6nhu7jGoTJu4bu4w6lv4buH4bql4bu4OMOjw6nhu7jDqWnhuqXhu7gsw6nhu7hu4bq5IcOp4buw4bu4TijhuqXhu7g2Ljbhu7jhu5084bu4xqBiw6nDouG7uOG7ouG6o8Op4buq4bu4xqBiw6nDouG7uErDosOzNuG7quG7uMagYsOpw6Lhu7jDgsO0w6nhurXigKbhu7g4POG7uDbhurvhu7gj4bu4w6nhurXhu4fhuqXhu7jDqcOiIeG7uDXhuqnhu7htKG7hu7htMmrhu6jhu7gqQEDhu7hk4bq14bu4xJHDsyzhu7hsaeG6peG7uOG7nW/hu4PDqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7jEkcO14buo4bu4w6Jpw6nhu7gj4buwQEBA4bu4NuG6ucOp4bu44bq14bqlLOG7uG3Dszbhu7jhurXhuqUs4bu4NjFl4bu4NeG6qeG7uG7DouG6peG6r27hu7jDoijhuqXhu7g34bq54bu4w6nDtMOtNuG7uMSRw7Xhu7jGocSD4bu4a28u4bu4w6nDoizDqcOi4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hk4bqpauG7uDfhuqXhu7g2w6Jv4buj4bqxw6nhu6jhu7gkJiXhu6ok4bu4w6Is4bu4NiDhu6Phu7hubOG7hcOp4bq14bu4NeG6qeG7uMOp4bq1Mmrhu7hubHvDqeG6teG7qOG7uDrhu6om4bu4w6Is4bu4w6lv4buH4bql4bu4bmzhu4XDqeG6teG7uG7Dom9x4bu4bSnDqeG7uMOp4bq1Mmrhu6jhu7hubCHDqeG7uCVAQOG7uDXDrOG7uDUs4bq54bu4xqA+w6nhu7jDgizDqcOi4bu4ZMOib+G7uOG7t+G7hcOp4bq14bu4w4Ih4bu44buu4budPOG7uMagYsOpw6Lhu7hKw6LDszZW4buw4buw4buw4bu44bu34bqx4bu4NSnhurnhu7g4KWXhu7gsw6nhu7hu4bq5IcOp4buq4bu4bijhuqXhu7g2Ljbhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14bu4w6kh4buj4bu4ODzhu7g2e27hu7g44bql4bqvw6nhu7jDouG6uSHDqeG7uG7hurkhw6nhu7hu4buT4bu4bCjDqeG6teG7uG0uw6nhurXhu7gkIy064buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vIzokKi8lOjcqPT0kOio9bjs9IyPEkSPhu7BjauG6teG7tuG7uC9Yw4nDtMOtNuG7uMSRw7Xhu7hu4bqlw6Nq4bu4buG7jTbhu7g3IMOp4bq14bu4Nizhurnhu7huKOG6peG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jhu5084bu44buJ4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7jGoGLDqcOi4bu4xJBmNuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMO9IeG7uErDoihl4bu4TsOi4bqp4bu4TsOib+G7n+G7quG7uG7DouG7h8Op4bu44buzM2Xhu7jDguG6uSHDqeG6teG7uCPhu6rhu7jhu5084bu4xqBiw6nDouG7uEtvLMOp4bq14bu4NsOi4bq54bu4w6Is4bujxq/hu7jhu7PDosO0LOG7uMOpPmXhu7jDqSHhurnhu7hu4buH4bql4bu4bsOiMOG7o+G7uMOpw7TDrTbhu7ht4buHw6nhurXhu7hFPOG7uMSR4bqjw6nhu7jDqcOiLMOpw6Lhu7jGoSHhu7g3IMOp4bq14bu4Nizhurnhu7jDqcOiw7Thu7jGoTLhu6Phu6rhu7jDqeG6tTJq4bu4w6LDo27hu7jDqcOiIeG7uGzhu4XhuqXhu6rhu7jGocOt4bql4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDouG6rcOpw6Lhu7jDqcO0w6024bu4OCzDqeG6teG7uG7huqXDo2rhu7hu4buNNuG7uDcgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMOpw6LDtOG7uG7DosOj4bu4w6kh4buj4bu4NuG6u+G7uG7DouG6seG7uG3huqHhu7jGocO04buLbuG7uDjhuqvDqcOi4bu4xJHDteG7uMSR4bqpNsOi4bu4beG7leG7uMOpPmXhu7g9QEA/4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vIzokKi8lOjcqPT0kOio9bj8jJTvEkUDhu7BjauG6teG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buGw6nhurXhu7hOKOG7uEtvLMOp4bq14bu4ReG6pcOpw6Lhu6rhu7jhu7PDouG6q+G7uMOib+G7o+G7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uGtvIMOp4bu4beG7meG7uOG7nTzhu7jGoGLDqcOi4bu4S28sw6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nuxq/hu7jDicO0w6024bu4beG7h8Op4bq14bu4RTzhu7jEkeG6o8Op4bu4a28u4bu4w6nDoizDqcOi4bu4w6nhurUyauG7uMahIeG6ueG7uMOpw6Ih4bu4ZMOi4bqlw6PDqeG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uGThuqlq4bu4bmzhu4nhu7huLOG7o+G7sOG7uE7hu5Phu7g44bqjZeG7uGtvLOG7uDjDo8Op4bu4w6nhurUh4buj4bu4w6Lhu4dl4bu4w6ks4buj4buq4bu4Ni7DqeG7uDVm4buq4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGtv4bujxIPDqeG7uOG7nTzhu7jGoGLDqcOi4bu4S28sw6nhurXhu7g4POG7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14bu4ZcOq4bql4bu4xJHhu5k24bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4NsOyw6nhurXhu7jDqcOiIMOp4bu4NyDDqeG7uDfhuqXhu7g3w6zhuqXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jhurXhuqUh4buq4bu4bmzDoOG7uMOpw6Lhur/hu6rhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uGUsw6nhurXhu7huw6Is4bql4bu4NsOyw6nhurXhu7huIeG6peG7uG0pw6nhu7jGoSHhurnhu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu4LMOp4bu4buG6uSHDqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFfhuqVl4bq14bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLyM6JCovJTo3Kj09JDoqPW4qPTrEkSXhu7BjauG6teG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buGw6nhurXhu7jEkOG6o+G7uMagPsOp4bu4TsOiLOG6ueG7quG7uErDouG6u+G7uOG7s8Oi4buP4bu4buG6qTbDouG7uE/DvcOJ4bu14bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7jGoGLDqcOi4bu4xJBmNuG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27Gr+G7uOG7teG6ueG7uCnDqcOi4bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4NuG7jyzhu7hlw7Qs4bu4xJHDteG7quG7uG7hu5Phu7g4MW/hu7jDqT5l4bu4OMOjw6nhu7jDqSzhu6Phu6rhu7hubOG6o8Op4bu4OOG6qSzhu7g1IcOp4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7g4POG7uD3hu7jEkTHDqeG7uDXhuqnhu7jDqeG6tTJq4bu4xJHhu41u4buq4bu4bOG6peG6o8Op4bq14bu4bijhuqXhu7jhu5084bu4xqBiw6nDouG7uOG7ouG6o8Op4bu4JOG7uMSRMcOp4buw4bu4w4LhuqXhuq/DqeG7uMOpw7TDrTbhu7ht4buHw6nhurXhu7hFPOG7quG7uG3hu4fDqeG6teG7uMO9w7Thu4nhuqXhu7g4LMOp4bq14bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4NyDDqeG6teG7uMOpw6Isw6nDouG7quG7uDfhu5nhu7g1LuG6ueG7uG3huqHhu7jGocO04buLbuG7uDjhuqvDqcOi4bu4xJHDteG7uMOpPmXhu7g9QEA/4buw4bu4xqDhuq3hu7jGoTLhu6Phu7hPw73DieG7teG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4xqBiw6nDouG7uMSQZjbhu7ht4bqh4bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4bsOiOeG6ueG7uDfhu4HhuqXhu7htLm7hu7hu4bqtw6nDouG7uMOi4bqtw6nDouG7uG7DouG6peG6o8Op4bu4bizhuqXhu6rhu7jEkcO14bu4xJHhu41u4bu4OOG6seG7uGThuqlq4bu4bsOiw6zhuqXhu7htaeG7uG4uw6nhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4bu4ZMOi4bq/4bql4bu4ZMOib+G7uMah4buZNuG7uMOp4bq1b+G7o+G7uMOi4bql4bqxZeG7quG7uG0iw6nhu7htIcOp4bq14bu4xJHhu5k24bu4xJHDtOG7i8Op4bq14buq4bu4asOiw7Rpw6nhurXhu7hu4bql4bqvw6nhu7jhu53hu5Xhu7jEkeG7n+G7uDYuNuG7uG7huq3DqcOi4bu4w6Jv4buDw6nhurXhu6rhu7g24buRb+G7uMOiZuG7quG7uDbhu5Fv4bu4w6kow6nhu7jGoSHhu7hkw6J7NuG7uGrDouG7jTbhu7g2Ljbhu7ht4buZ4bu4NuG7g+G7uOG7nSnhu6Phu7hsLOG7sFcvalg=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]