(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới trên biển vịnh Bắc bộ gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh, lượng nước trên thượng nguồn lớn, Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2 đang tiến hành xả lũ và tăng lưu lượng xả làm ngập úng các xã ven sông Mã vùng hạ du huyện Yên Định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7liw50sTuG7osODc0vhu6LDg+G6o2Xhu6Lhu47Dg0nDlcODSeG7qMOVw4Phuq554bq24bq24bqsw4Phu47DmcODSeG6vuG7osODxqDhu45Sw5XDgz/hu7Thu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7guG7rsOD4bua4bu2WcODw41M4buiw4Phu6LFqMOVw4Phuqjhu6LDg1nhu55C4bui4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu5w4PhuqHhu57Dg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDgz/hu7Thu6Lhu4zDg+G6quG7rsODWeG7juG7gOG7rsOD4bui4buOw5VOWcODw43Gr8OVw4NZV0vhu6LDg0fDlU/hu6LDgz/hu5Lhu6Lhu47Dg8Ohw4lIw4NHw5nDg+G7jOG6vizDg+G7nCPhuqjDg+G7msav4buiw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jnjDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg+G7oiPGr0jDg1lXS+G7osODWeG7jiPhu6rhu6Lhu4zDg+G7ouG7jMOdw5rhu6LDg+G7msav4buieMOD4buB4buOQsOD4buc4bqqLMODw7Xhu47hu7gsw4PDjcOVTuG7osODw6HhuqrDg8O14buOI8avSMOD4bqww4PDjeG6qOG7ouG7jMODWcOVTOG7osOD4buOQuG7ouG7jsODO0TDg+G7mkDDgz9Cw4NZReG7ouG7jMOD4buaI8Odw4Phu5oj4buq4bui4buMw4M7RMOD4buaQuG7nMOD4bui4buM4buC4buuw4Phu7Lhu6Lhu4zDg0jhuqpIw4M7xJDDgz/DjOG7osODWFThu6Lhu4zDg+G6v8SQw4M/4bu04bui4buMw4Phu45Dw4NJw53Dg+G7jsOdLE7hu6LDg3NL4buiw4PhuqPhu5Lhu6Lhu4554bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy/DlXlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqu4bqm4bq24bq0L+G6suG6pknhurThuq7hurThurTDguG6tOG6sFnDguG6suG6suG6suG7muG6sHnhu5bhu67hu4zhuqLDgy/hu7nDg+G7geG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osODP+G7tOG7ouG7jMOD4bui4buM4bueQ8OVw4PDjUvDgzvEkMODw7LDnS7Dg8Oqw5lIw4Phu7NzS+G7osOD4bqj4buS4bui4buO4bu1w4NJw5XDg1fhu6jDlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4M/QsODWULDlcODWEThu6LDg8ONTOG7osOD4buixajDlcOD4bqo4buiw4NZ4bueQuG7onnDg+G7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buB4buM4bqoLMODWOG6qMOdw4PGoOG7jsOVw4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDg8ONI+G7qkjDg1nhu45U4bui4buMw4NH4bqq4buew4M7RMOD4buaQHjDg8O0w6Hhu4HhuqHDg+G7jsOdLE7hu6LDg3NL4buiw4PhuqPhu5Lhu6Lhu47Dg8ONxJDDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg0jhuqpIw4M/ReG7osODR0Thu6LDg0jhu47hu5jDg8ONQ+G7nsODSOG6qkjDg+G7ouG7jELhu6Lhu454w4PDjeG7kuG6qMOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4M/4bu04bui4buMw4NH4buSw4NE4bui4buOw4Phu44j4buw4bui4buMw4PGoOG7juG7hOG7osODWVcjxajhu6Lhu4zDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4NI4bqqSMOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4Phuqrhu6LDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4x4w4NI4buOVeG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODWFdIxrDhuqIvL8OVeUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/huq7huqbhurbhurQv4bqy4bqmSeG6tOG6ruG6tOG6tMOC4bq04bqwWeG6rOG6ssOCw4Lhu5rhuqR54buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu54buB4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiw4M/4bu04bui4buMw4Phu6Lhu4zhu55Dw5XDg8ONS8ODO8SQw4NzS+G7osODw7Xhu45Rw4NJw5XDg0jhu47DnSxP4buiw4Phu4zDleG6qMODSOG7huG7nMODWSTDg1lX4bqo4bui4buMw4NZV0PDlcODP03Dg+G7osWow5XDg+G6qOG7osODWeG7nkLhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7XDlOG7ouG7jsODw41M4buiw4Phuq7hurbhu47Dg+G7ouG7jEIsw4Phurbhuq4t4bqmeMOD4bucJUjDg+G7oiPGr0jDg8ON4buew4PDjSPhu6pIw4NZQ8OVw4PDtVdD4bucw4NZ4buO4bu4LMODP0Xhu6LDg8OqLsOD4buB4buO4bq+4buiw4Phu5pCw4Phuq7huq54w4Lhuqzhu5x4w4NZV0vhu6LDg0fhuqrhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg2Njw4Phu5pCw4PEgnjDguG6rOG7nHnDg+G7geG7jOG6qCzDg1kkw4NI4buOw5VNw53Dg+G6tsSCLeG6pnjDg+G7jsOdLE7hu6LDg3NL4buiw4PhuqPhu5Lhu6Lhu47Dg8ONxJDDg+G7ruG7juG6vuG7osODSFThu6Lhu4zDg0jhuqrhu6LDg0fDmcODP03Dg0jFqMODWOG7sMODSOG7tOG7ouG7jMODP8avw5XDg0jhu47DlOG7ouG7jsODVsOdLE3hu6LDgz9Cw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDg0jhuqpIw4M7xJDDg1nhu6TDg0jhu449SMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg0nDlcODSeG7qMOVw4NJ4bq+4buieMODP+G7guG7osODSOG7jsOdLE/hu6LDg1lCw5XDg1hE4buieMODw43DmsODSeG7tOG7ouG7jOKApsODw41M4buiw4Phu6LFqMOVw4Phuqjhu6LDg1nhu55C4buiecODYsOVTuG7osOD4bui4bqoLHjDg+G7jsOdLE7hu6LDg3NL4buiw4PhuqPhu5Lhu6Lhu47Dg8ONxJDDg0nDlcODSeG7qMOVeMODWMWow4NZ4bqq4buiw4NJ4bq+4buiw4NX4bqow4PGoOG7jlLDlcODP+G7tOG7ouG7jMOD4bui4buM4buC4buuw4Phu5rhu7ZZw4Phu5pCw4Phuq554bq24bq24bqsw4Phu47DmcOD4buww4M/4bu04bui4buMw4Phu6Lhu4zhu55Dw5XDg8ONS8ODSOG7tOG7ouG7jMODP+G7glnDg+G7osOdVMOVeMOD4bucw5lZw4NYVcODWVfhuqjhu6Lhu4zDg1nhu47DlUxZw4NH4buSw4NI4buG4buiw4NZ4buOw5VMWcODSOG7uOG6qMOD4bqu4bqww4LDg1lX4bqo4bui4buMw4NZV0PDlXjDg+G7jMOV4bqow4NZV0PDlcODw41M4buiw4Phu6LFqMOVw4Phuqjhu6LDg1nhu55C4buieMODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ON4bugw4NI4bugw4NI4bqqSMODO8SQw4PDssOdLsODw6rDmUh4w4NzS+G7osODw7Xhu45ReMOD4bqj4buS4bui4buOw4PDquG7nuG7ouG7jHjDg3NL4buiw4PDs+G7juG7nuG7ouG7jOKApuG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO14buOw4zhu57Dg1nhu45V4bui4buMw4PGoEt4w4NZ4bueQuG7osOD4buOw50sTuG7osODSOG7oMOD4bquecOD4bqw4bqy4bqueOG6rOG6pMOD4buO4bqow4Phu6JU4bui4buMeMOD4bua4bq+4bucw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu653w4PhurTEgnjhurbDg+G7juG6qMODWeG7juG7uCzDg1hE4buiw4M/QsOD4bquxILGoOG7nMODw40j4buo4bui4buMw4Phu4zDleG6qOG7nsODWeG7jlThu6Lhu4zDg+G7olThu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4NH4buSw4Phu6Lhu4zhu4Lhu655w4Niw5VO4buiw4Phu6LhuqgseMODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4NZ4buOw4zhu57Dg0lTw5V4w4NH4bqq4bucw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDgz9Cw4NI4buO4buYw4PDjUPhu57Dg0jhuqpIw4NIVOG7ouG7jMODWeG6qkjDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu45V4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu4Lhu67Dg+G7muG7tlnDg0jhu7jhuqjDg+G7jsOdLE7hu6LDgz9Cw4NI4bqqSMODw43hu5LhuqjDg+G7ruG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/hu7Thu6Lhu4zDg0fhu5LDg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDgz9G4buiw4PDjeG6qOG7ouG7jMODw40j4buqSMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg8ag4buO4buE4buiw4NZVyPFqOG7ouG7jHjDg+G7ouG7jOG7jsOVS+G7nMODWeG7skjDg+G7ouG7juG6uOG7nMOD4buOQ+G7osODSOG7jkzDg1lVw5XDg8ON4bqow4NZ4buOw5VOWcOD4buOQ8OVeeG7ty/hu67hu7k=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]