(Baothanhhoa.vn) - Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 31-8-2018, TP Thanh Hóa đã di dời 827 hộ dân ở các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Hoằng Lý, Hoằng Anh...đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDucOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5jDmeG6uuG7mCbDmeG6ukfhur5G4bq6w5oj4bq64buYw5NW4bq64buU4bugVuG6ulYlw5nhurpJVuG6uilXw4xWQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q+G6usO54bukVsOa4bq64buU4bugVuG6usOK4buC4bq6VcOZJuG6uuG7gOG6vOG6uizDmj4p4bq6VlXDjDfhurrhu4DDii1HLeG6vuG6vMOKR+G6pOG6usO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lMSo4bq64buYw5nhurrhu5gmw5nhurpH4bq+RuG6usOaI+G6uuG7mMOTVuG6ujrhurrhu5LDjeG7kuG6ujbEqOG6usO5w5rDmVE84bq6w6kiJVZV4bqk4bq6w7nDmsOZUTzhurpuw5rDjVbDmuG6pOG6usOsV0xWVeG6um844bqk4bq6w6xXTFZV4bq64bqhVsOa4bqm4bqm4bqm4buU4bugVuG6ulYlw5nhurpJVuG6uilXw4xW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/Dikfhu4Dhu4Iv4buGR+G7mOG7gsOK4buE4buA4bq8w4rhu4Qp4buA4bq+4bq+4buE4busR+G6puG7qixV4bq44bq6L0PhurrDsiIq4buS4bq64busXeG6uuG7rOG7nlbhurrhu5JJV+G6uuG7sMOaw5nhu6BW4bq6VsOaw5lQPOG6usOaI+G6uuG7mMOTVuG6ujbEqOG6usO5w5rDmVE84bq6bsOaw41Ww5rhurpWVeG7jizhuropIVdWVeG6ulYiKuG7kuG6puG6ukIs4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurlS4bq64buSw5pb4bq64buUI1ZV4bq6IFZV4bq6LMOaWOG6ujQqw5nhurrhu5jDmVNW4bq64buQw5nhu6BW4bq64buSW0nhurrhu64iSeG6pOG6uuG7rF3huqThurrhu6XEkcOyw6nhurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThurrEkUlW4bq6ZcOaxq/hurrDmjw34bq6c2XDucO54bq2w7luZcOy4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrhu5TEqOG6uuG7kElW4bq6w5rDjFbDmuG6uuG6vuG6umXhu7ZWVeG6uuG7lMOZUVbhurThurpl4bu2VlXhurrhu5TDmVFW4bq6KOG7uOG6uuG6vEgvZeG6uS3hu6XEkcOyw6nhurpWVcOMN+G6uuG7gOG6vC1HLeG6vuG6vMOKR+G6ujTDjOG6umXhu7ZWVeG6uuG7lMOZUVbhuroo4bu44bq6w4rhurzhurpWVcOMN+G6uuG7gOG6vC1HLeG6vuG6vMOKR+G6uuG7kltJ4bq6ZcOaW+G6uinFqOG7ksOa4bq64bulxJHDssOp4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uuG7lOG7oFbhurrhu5LDjeG7kuG6uizDmiImVlXhuqThuro2xKjhuqThurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kElW4bqk4bq6VlXDjFbDmuG6uuG7kltJ4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhuqbhurrDucOa4buWV+G6uuG7lFjhuqThurrhu5Thu7jDmeG6ujQqw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uizDmiImVlXhuqThuro2xKjhurrhu5JY4bq64buU4bue4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurpWVUk34bq6NMOZUeG7kuG6uik84buMVuG6uikhSeG6uuG7kklWw5rhurpVw43hu5Lhurrhu5Thu57huro0w4zhurrDmiPhurrhu5Thu57huropw5rhu5ZX4bq64buSw43hu5Lhurrhu5LDkizhurrhu5DDjVfhurrhu5QjVlXDguG6uiHDjOG6uihXw40p4bqk4bq64buww5lS4buu4bq6KSFJ4bq6NMOM4bq64buSWOG6uizDmiIlVlXhurrDjVbhuro2MuG6uuG7rDjhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6SVbhuropV8OMVuG6uuG7ksOaV+G6uuG7ksON4buS4bq64buUV+G7ilbhurrhu5Thu57huro2PFZV4bq6N+G7oDzhuqThurrhu5Lhu7hWVeG6uuG7mCIqw5nhurrhu5Thu57huropIeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbDguG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6VlVJN+G6uizDmiIlVlXhurrDjVbhurooJeG6uinDjVbhurrhu5jDk1bhuroow5lWw5rhuroo4bu4VlXhuro64bq64buww5o84bq6NDHhu5Lhurrhu5DEqMOZ4bq6KOG7tlZV4bq64buU4bugVuG6ulYlw5nhurpJVuG6uilXw4xW4bqm4bq6w6zhu4op4bq6Ljzhu4hW4bq64busOOG6uuG7lOG7nuG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu44bq64buSMuG6uuG7ksONVuG6uuG7kCPhuropITHhu5Lhurop4buKw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lMOZUuG7ruG6uuG7lOG7nuG6ujY8VlXhuro34bugPOG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buS4bu4VlXhurouPEnhurrhu5Thu57hurrhu5RS4bq6KcOa4bu2VlXhuropw5lW4bq6NMOM4bq6NjLhurrhu6w44bq64buwxags4bq6KcOaJsOZ4bq64buww5rDmeG6uuG7kljhurooMeG6uuG7kuG7uOG6puG6umXhu7ZWVeG6uklW4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhuqThurrEkUlW4bq6ZcOaxq/hurrDmjw34bq6LjzDk1bhurooMeG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu44bqk4bq64bq5QFbhurrhu5DDmeG7nlbhurosw5pZVlXhurrhu5IySeG6uuG7sMOaw5U84bq64buS4buIVlXhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurooT1bhuroow4xWVeG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bqk4bq6LMOaIiVWVeG6uinDmVFW4bq64buSIDzhurrDmiPhuqThurrhu5IgPOG6ulbhu4pW4bq64buUUuG6uuG7sMWoLOG6uinDmibDmeG6uiBWVeG6uuG7kiA84bq64buww5rDmeG6uuG7kljhuro34buePOG6uuG7kuG7jDzDguG6uik94bq64buSw5og4buS4bq6KSEx4buS4bq64buQSVbhurpWVcOaw5nhu57hu67huropPuG7kuG6uuG6vuG7hi/hur7hu4bhurpVw5km4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/Dikfhu4Dhu4Iv4buGR+G7mOG7gsOK4buE4buA4bq8w4rhu4QpR+G7hOG6vEfhu6xI4bqm4buqLFXhurjhurovQ8Oyw5rDmVA84bq6w5oj4bq64buYw5NW4bq6OuG6ujbEqOG6usO5w5rDmVE84bq6w6kiJVZV4bq6VlXhu44s4bq6KSFXVlXhurpWIirhu5Lhurrhu6xd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDueG7pFbDmuG6uuG7lOG7oFbhurrDiuG7guG6ulXDmSbhurrhu4Dhurzhurosw5o+KeG6ulZVw4w34bq64buAw4otRy3hur7hurzDikfhuqThuropIeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6uuG7lMSo4bq64buSWOG6ukfhur5G4bq6w5oj4bq64buYw5NW4bq6OuG6uuG7ksON4buS4bq6NsSo4bq6w7nDmsOZUTzhurrDqSIlVlXhuqThurrDucOaw5lRPOG6um7DmsONVsOa4bqk4bq6w6xXTFZV4bq6bzjhuqThurrDrFdMVlXhurrhuqFWw5rhuqbhuqbhuqbhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7mMOZ4bq64buYJsOZ4bq64buU4bugVuG6ulYlw5nhurpJVuG6uilXw4xW4bqm4bq6c8Oa4buMVuG6uuG7rCpW4bq64buSw43hu5LhurrDmiPhurrhu5jDmeG6uuG7mCbDmeG6ujTDjFfhurpWw5rDjOG6ulZVIibDmeG6uinDmsOTVuG6uizDmuG7pEnhuropIVdWVeG6uuG7lOG7nuG6pOG6uijhu7jhurrhu5JZVuG6uuG7rOG7isOZ4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5jDmeG6uuG7mCbDmeG6ujRQ4bq6NMWo4bq6KSHhu6ThurpJVuG6uilXw4xW4bq6KcOa4buWV+G6uizDmiIlVlXhurrDjVbhurooJeG6uinDjVbhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq6LMOa4bue4bq64buYPDdRKeG6puG6uuG7pcSRw7LDqeG6uuG7ksON4buS4bq6LMOaIiZWVeG6pOG6ujbEqOG6uuG7lMSo4bq64buSw5o8w5VW4bq64buQxajhurrhu5Thu4w34bq64buUW+G6ulbDmjzhuro34bugPOG6uizDmsOV4buu4bq64buS4buMVuG6uinDmsOZ4bugKeG6uuG7lOG7iOG7ruG6uuG7kOG7iFfhuroow5lWw5rhurrDmlfhu4op4bq64buSw5pX4bq64buSw43hu5LhurrDmiPhurooJeG6uinDjVbhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu5RY4bqk4bq64buUSeG6uijhu7jhuropw4zDmeG6uijhu4hW4bq64buSW0nhurrhu5LDjeG7kuG6usOaI+G6uuG7mMOTVuG6ulbDmiLhurrhu7bhurop4bu24bqk4bq6NuG7luG6uuG7rsONN+G6pOG6ulXDmUnhurooPuG7kuG6pOG6ulXDmUnhurrhu5Lhu4zhu67igKbhu5JdVlXhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7mMOZ4bq64buSw5o8N1JW4bq6NFDhurrhu5TFqEnhurrhu5TDmVLhu67hurpJVuG6uilXw4xW4bqmQi8sQw==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]